Rozhodnutí: S500/2012/VZ-2307/2013/522/VFr

Instance I.
Věc Provoz a podpora modulu SAP HR
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. SOFTWARE AG, s.r.o.
  3. ČD – Informační Systémy, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., - návrh se zamítá
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 22. 2. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.: ÚOHS-S500/2012/VZ-2307/2013/522/VFr

 

5. února 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 8. 2012 na návrh ze dne 23. 8. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,

· navrhovatel – SOFTWARE AG, s.r.o., IČ 45796238, se sídlem Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zast. na základě plné moci ze dne 3. 10. 2011 Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Národní 32, 110 00 Praha 1,

· vybraný uchazeč – ČD – Informační Systémy, a.s., IČ 24829871, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Provoz a podpora modulu SAP HR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 2. 4. 2012 pod ev. č. zakázky 212364 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. 4. 2012 pod. ev. č. 2012/S 72-119582, rozhodl takto:

I.

Návrh navrhovatele SOFTWARE AG, s.r.o., IČ 45796238, se sídlem Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha 1, se v části týkající se přezkoumání postupu zadavatele při stanovení hodnotících kritérií podle ust. § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh v této části nebyl podán oprávněnou osobou.

II.

Návrh navrhovatele SOFTWARE AG, s.r.o., IČ 45796238, se sídlem Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha 1, se v části týkající se přezkoumání postupu zadavatele při posouzení kvalifikace podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť v této věci nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

III.

Zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Provoz a podpora modulu SAP HR“ postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na porušení § 6 citovaného zákona tím, že úkony komise pro posouzení a hodnocení nabídek související s posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky nebyly provedeny transparentně, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

IV.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele –Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – provedené v souvislosti s posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky „Provoz a podpora modulu SAP HR“ a s hodnocením nabídek uchazečů, které byly zdokumentovány ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 6. 2012 a současně ruší všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2. 7. 2012.

 

V.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli České republice - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých).

 

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 24. 8. 2012 návrh na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – ve veřejné zakázce „Provoz a podpora modulu SAP HR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 2. 4. 2012 pod ev. č. zakázky 212364 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. 4. 2012 pod. ev. č. 2012/S 72-119582 (dále jen „veřejná zakázka“).

Průběh zadávacího řízení

2. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 15. 5. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel nabídky od sedmi uchazečů. V rámci posouzení kvalifikace vyzval zadavatel dva uchazeče k doplnění chybějících podkladů k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů, přičemž nabídky ostatních uchazečů byly vyhodnoceny jako kompletní. Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 29. 5. 2012 vyplývá, že nabídka obou uchazečů byla vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Současně byl uchazeč – ČD – Informační Systémy, a.s., IČ 24829871, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (dále jen „vybraný uchazeč“) vyzván k doplnění chybějících podkladů k prokázání základních kvalifikačních předpokladů. Dne 14. 6. 2012 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky navrhovatel obdržel dne 19. 7. 2012. Navrhovatel podal dne 2. 8. 2012 námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl, přičemž oznámení o nevyhovění námitkám navrhovatel obdržel dne 14. 8. 2012. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Úřad obdržel návrh dne 24. 8. 2012, a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Obsah návrhu

4. Navrhovatel v návrhu namítá tři pochybení, kterých se měl dle jeho názoru zadavatel dopustit v zadávacím řízení. Navrhovatel uvádí, že zadavatel porušil zásadu transparentnosti uloženou ustanovením § 6 zákona, jelikož nestanovil jasná a jednoznačná hodnotící kritéria. Současně navrhovatel uvádí,  že zadavatel porušil § 51 odst. 1 ve spojení § 52 odst. 1 a § 76 odst. 1 a 3 zákona tím, že nevyřadil nabídku vybraného uchazeče z důvodu nedodání prokázání všech kvalifikačních předpokladů ve lhůtě dle zákona. Dále navrhovatel uvádí, že zadavatel porušil § 77 zákona tím, že si nevyžádal od vybraného uchazeče písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

5. S ohledem na výše uvedené se navrhovatel domáhá zrušení předmětné veřejné zakázky. Současně navrhl, aby Úřad v souladu s § 117 odst. 1 zákona vydal předběžné opatření zakazující zadavateli uzavření smlouvy v zadávacím řízení.

Průběh správního řízení

6. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč.

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S500/2012/VZ-16371/2012/515/PVé ze dne 3. 9. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS- S500/2012/VZ-16372/2012/515/PVé ze dne 3. 9. 2012 stanovil Úřad účastníkům řízení podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

8. Rozhodnutím č. j.  ÚOHS-S500/2012/VZ-17232/2012/515/PVé ze dne 13. 9. 2012 o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude předmětné správní řízení ukončeno.

Vyjádření zadavatele

9. Dne 31. 8. 2012 obdržel Úřad od zadavatele stanovisko k obsahu návrhu, ve kterém uvádí, že splnění zákonných požadavků a zadávacích podmínek po stránce obsahové a formální zkoumá hodnotící komise až při posuzování nabídek, ke kterému dojde teprve po otevření obálek, a že proto teprve tehdy hodnotící komise vyzvala všechny uchazeče, jejichž doklady o kvalifikaci nebyly úplné, aby tak ve stanovené lhůtě učinily. Dále zadavatel konstatuje, že mimořádně nízká nabídková cena je dle jeho názoru taková, která se musí výrazně odchylovat od ostatních nabídkových cen, a to tak, že by její akceptování vystavilo zadavatele riziku ukončení spolupráce nebo nekontrolovatelnému navyšování původní nabídkové ceny uchazečem, přičemž dle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62Ca 49/2007-107 spočívá posouzení této skutečnosti na zadavateli, a obdobně dle rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. 2R 7/200-Ju pouze zadavatel nese obchodněprávní riziko související s výběrem uchazeče, který předložil nejvhodnější nabídku. Zadavatel dodává, že pokud se navrhovatel domnívá, že zadavatel v zadávací dokumentaci nevhodně nastavil dílčí hodnotící kritéria, měl ve lhůtě stanovené § 110 odst. 3 zákona podat námitky proti zadávacím podmínkám, což neučinil.

Závěry Úřadu

10. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o veřejné zakázce a stanovisek předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při posouzení nabídek nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Stanovení hodnotících kritérií

11. Podle ust. § 110 odst. 7 zákona je podání řádných a včasných námitek podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci. Ustanovení § 110 odst. 7 zákona tak zužuje okruh dodavatelů, kteří jsou oprávněni podat návrh u Úřadu, přičemž jako nutnou podmínku pro podání návrhu stanoví předchozí podání řádných a včasných námitek u zadavatele.

12. Námitky uvedené v návrhu navrhovatele a týkající se postupu zadavatele při stanovení hodnotících kritérií se vztahují k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, a tudíž byl navrhovatel s ohledem na ust. § 10 odst. 3 zákona povinen doručit námitky v téže věci zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Vzhledem ke skutečnosti, že jak vyplývá z doručených námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 1. 8. 2012, v těchto námitkách není žádná námitka vztahující se k postupu zadavatele při stanovení hodnotících kritérií a taktéž tyto námitky byly doručeny zadavateli až dne 2. 8. 2012, přičemž poslední den lhůty pro podání nabídek byl 14. 5. 2012, a poslední den pro podání námitek v této věci tak byl 19. 5. 2012, Úřad konstatuje, že v této věci (tj. postupu zadavatele při stanovení hodnotících kritérií) nebyly podány námitky řádným způsobem, přičemž i jejich případné podání k tomuto datu by bylo opožděné a tudíž by tyto námitky nebylo možné považovat za včasné.

13. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepodal ve výše uvedených skutečnostech řádné a včasné námitky ve smyslu § 110 odst. 7 zákona, nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Návrh tak nebyl podán k tomu oprávněnou osobou, a z uvedeného důvodu Úřad návrh navrhovatele v této části podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl.

14. Vzhledem k tomu, že návrh není v uvedených částech podán oprávněnou osobou, Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Prokazování splnění kvalifikace

15. Podle § 59 odst. 4 zákona může veřejný zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Jak vyplývá z formulace tohoto ustanovení, jedná se tedy o možnost, nikoliv povinnost zadavatele takto učinit. Tato možnost je zadavateli dána pro případy, kdy dodavatel nepředloží doklady kompletní, ale i pro případy, kdy je dodavatel nepředloží vůbec. Zadavatel je povinen respektovat zásadu rovného zacházení, ze které plyne, že pokud umožní jednomu z dodavatelů kvalifikační dokumenty doplnit, musí tak učinit i vůči ostatním dodavatelům v obdobné situaci. Dodavatelé jsou povinni splnit tuto povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

16. Z protokolu z otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 15. 5. 2012 vyplývá, že dva uchazeči byli vyzváni k doplnění základních kvalifikačních předpokladů (doložení výpisu z rejstříků trestů právnické osoby), přičemž prokázání kvalifikace ostatními uchazeči bylo posouzeno jako splněné.

17. Hodnotící komise zasedla po lhůtě určené k doplnění dokumentů dne 29. 5. 2012. Z protokolu z jednání vyplývá, že jeden z uchazečů byl v návaznosti na posouzení nabídek vyloučen, jelikož v nabídce nepostihl celý předmět veřejné zakázky a druhý, jelikož ve své nabídce uvedl za část veřejné zakázky cenu ve výši 0,- Kč. Současně byl vybraný uchazeč vyzván k doplnění chybějících podkladů k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (doložení výpisu z rejstříků trestů právnické osoby ve vztahu k aktuálnímu obchodnímu jménu společnosti).

18. Vybraný uchazeč doplnil požadované dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dopisem ze dne 5. 6. 2012, který byl zadavateli doručen tentýž den. Protokol z jednání hodnotící komise ze dne 14. 6. 2012 dokládá, že hodnotící komise ukončila hodnocení tohoto dne a doporučila jako nejvhodnější nabídku vybraného uchazeče.

19. V návaznosti na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel sice nepostupoval formálně zcela v souladu se zákonem, když požádal vybraného uchazeče o doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace až po ukončení procesu posouzení kvalifikace, jelikož tento úkon má být podle zákona učiněn při tomto procesu, avšak vzhledem k tomu, že má zadavatel ve chvíli, kdy zjistí, že v průběhu zadávacího řízení některým úkonem porušil zákon, za povinnost podle ust. § 111 odst. 6 zákona přijmout opatření k jeho nápravě, nedošlo s ohledem na konkrétní postup zadavatele k nepřípustnému zvýhodnění některého z uchazečů ve vztahu k procesu prokázání splnění kvalifikace.

20. V daném případě zadavatel (hodnotící komise) v průběhu posouzení nabídek zjistil, že nabídka vybraného uchazeče neobsahuje výpis z rejstříků trestů právnické osoby ve vztahu k aktuálnímu obchodnímu jménu společnosti a tudíž přijal opatření k nápravě tohoto stavu spočívající v objasnění předložených dokladů. Vzhledem k tomu, že si zadavatel i u některých dalších uchazečů v procesu posouzení kvalifikace dožádal tento doklad, byl s ohledem na zachování zásady rovného zacházení povinen takto postupovat i ve vztahu k vybranému uchazeči. Tudíž i přesto, že tento úkon následoval formálně až po ukončení procesu posouzení kvalifikace, neměl tento postup zadavatele nezákonný dopad na výsledné posouzení kvalifikace resp. výběr nejvhodnější nabídky, jelikož zadavatel využil v dané situaci pouze ty postupy, které mu zákon umožňuje ve vztahu k posouzení kvalifikace, a k tomuto také daný úkon dožádání si dokladu prokazujícího splnění kvalifikace zadavatele směřoval.

21. Úřad proto k námitce navrhovatele, že zadavatel svým postupem porušil zákon tím, že nevyloučil nabídku vybraného uchazeče z důvodu nedodání všech kvalifikačních dokladů ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, s ohledem na výše uvedené konstatuje, že v daném případě postup zadavatele neměl vliv na výběr nejvhodnější nabídky, jelikož zadavatel nebyl s ohledem na zachování zásady rovného zacházení oprávněn vyloučit vybraného uchazeče ze zadávacího řízení bez vyzvání k doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace, přičemž vybraný uchazeč požadované doklady následně doložil, a tudíž v daném případě nebyly splněny podmínky pro uložení nápravného opatření ze strany Úřadu. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Mimořádně nízká nabídková cena

22. Podle ust. § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

23. Podle § 77 odst. 1 zákona při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší.

24. Zadavatel v bodu 5. 1 zadávací dokumentace uvedl, že požaduje uvedení nabídkové ceny v následujícím členění:

a. Cena za předmět veřejné zakázky dle článku 2. 1 této zadávací dokumentace bez DPH

b. Cena za jeden MD (MD = člověkoden. tj. 8 pracovních hodin) služeb kategorie Senior Konzultant SAP HR dle článku 2.2 této zadávací dokumentace, která zahrnuje veškeré náklady za jeden MD bez DPH

c. Celková cena za celý předmět veřejné zakázky podle této zadávací dokumentace při předpokladu čerpání 60 MD služeb kategorie Senior Konzultant SAP HR ročně podle čl. 2.2 této zadávací dokumentace

25. Z nabídky vybraného uchazeče vyplývá, že vybraný uchazeč nabídl nabídkovou cenu za 1 MD služeb kategorie Senior Konzultant SAP HR v rámci položky b) dle výše uvedeného členění nabídkové ceny ve výši 4 610,-- Kč.

26. Hodnotící komise neshledala, že by nabídka vybraného uchazeče obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, přičemž ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 6. 2012 uvedla, že posoudila nabídku mimo jiné z hlediska splnění zákonných požadavků. Mimořádně nízkou nabídkovou cenu u vybraného uchazeče namítl navrhovatel ve svých námitkách ze dne 1. 8. 2012, kdy uvedl, že cena vybraného uchazeče za 1 člověkoden práce (4 610,-- Kč) se výrazně odchyluje od průměrné ceny pro danou pozici na trhu s IT službami, přičemž druhá nejnižší nabízená cena je téměř dvojnásobně vyšší (8 000,-- Kč) a navrhovatelova cena více než dva a půl krát vyšší (10 000,-- Kč).

27. K uvedenému zadavatel uvádí, že s odkazem na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2008, č. j. 62Ca 49/2007-107 je rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nabízené ceny na jeho rozhodnutí, které nemusí nijak zdůvodňovat. Zadavatel dále dodává, že dle rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 4. 4. 2000 sp. zn. 2R 7/200-Ju nese pouze on obchodněprávní riziko související s výběrem uchazeče.

28. K uvedenému Úřad konstatuje, že institut mimořádně nízké nabídkové ceny není v zákoně zcela jednoznačně definován a jako neurčitý právní pojem vyžaduje další interpretaci. V této souvislosti Úřad odkazuje jednak na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 2. 2001 ve věci sp. zn. 2 A 9/00, v němž byl učiněn závěr, že obecně je smyslem právní úpravy týkající se mimořádně nízké nabídkové ceny umožnit identifikovat ty nabídky, které vzbuzují oprávněné podezření, že uchazeč nebude schopen za nabídnutou cenu předmět veřejné zakázky řádně splnit.

29. Úřad souhlasí se zadavatelem v tom, že zákon nestanovuje, kdy je nabídková cena mimořádně nízká a ponechává posouzení této skutečnosti na zadavateli, resp. hodnotící komisi. Je však povinností Úřadu, aby kontroloval postup hodnotící komise při posuzování otázky, zda určitá nabídková cena je mimořádně nízkou, jak judikoval Krajský soudu v Brně dne 22. 3. 2012 ve věci sp. zn. 62Af 28/2011-334, který tak tímto rozsudkem šířeji definoval povinnosti zadavatele v případě posuzování mimořádně nízkých nabídkových cen. Účinnou kontrolu postupu zadavatele tak podle názoru krajského soudu představuje rovněž posouzení zdůvodnění o vyřazení nebo naopak ponechání nabídky s mimořádně nízkou cenou. To zahrnuje i posouzení samotné otázky, zda konkrétní nabídkovou cenu bylo důvodné považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a tedy zda měla hodnotící komise povinnost postupovat podle § 77 odst. 1 zákona (tedy vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné), a pokud ano, jak této povinnosti dostála.

30. Vzhledem k tomu, že v daném případě je vybraným uchazečem nabídnutá cena ve vztahu k položce „Cena za jeden MD (MD = člověkoden. tj. 8 pracovních hodin) služeb kategorie Senior Konzultant SAP HR“ s ohledem na ceny nabízené ostatními uchazeči ve výrazném nepoměru (druhá nejnižší cena v této položce je takřka dvojnásobná), tak jak vyplývá z výše uvedeného rozsudku č. j. 62Af 28/2011-334 byla tato odlišná výše ceny indicií, že test mimořádně nízké nabídkové ceny měl být ze strany zadavatele pro účely přezkoumání postupu hodnotící komise proveden.

31. S ohledem na nedostatečný komentář zadavatele uvedený v rámci zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 6. 2012 ve vztahu k této položce v nabídce navrhovatele, nelze přezkoumat, zda zadavatel tuto položku v nabídce vybraného uchazeče podrobil dostatečnému posouzení v souvislosti s její výší. Zadavatel tak v případě posouzení nabídky vybraného uchazeče nepostupoval dostatečně transparentně, čímž se jeho postup stal ze strany Úřadu nepřezkoumatelný.

32. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedostál své povinnosti dané mu zákonem v § 77 odst. 1, když nedostatečným způsobem posoudil mimořádnost výše nabídnuté ceny u vybraného uchazeče, čímž došlo k netransparentnosti v jeho postupu a nenaplnění jedné ze zásad uvedených v § 6 zákona. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož zadavatel se dopustil tohoto netransparentního postupu ve vztahu k vybranému uchazeči, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

Uložení nápravného opatření

33. Dle ustanovení § 118 odst. 1 zákona uloží Úřad nápravné opatření tím, že zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

34. Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona v návaznosti na porušení § 6 zákona, tím, že úkony komise pro posouzení a hodnocení nabídek spojené s posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky nebyly provedeny transparentně.

35. Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož zadavatel se dopustil tohoto netransparentního postupu ve vztahu k vybranému uchazeči a není tak s ohledem na netransparentnost v jeho postupu přezkoumatelné, zda byl vybrán v souladu se zákonem.

36. Vzhledem k tomu, že v šetřeném  případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a nezákonný postup uvedený pod bodem II. výroku rozhodnutí mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení úkonů zadavatele spojených s posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a s hodnocením nabídek uchazečů, které byly zdokumentovány ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 6. 2012 a současně ruší všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2. 7. 2012, jak je uvedeno pod bodem III. výroku tohoto rozhodnutí.

37. Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil při posouzení jedné z nabídek, přičemž tento postup mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, musel Úřad zrušit veškeré úkony s posouzením nabídek související a taktéž na ně navazující.

38. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

39. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadávacího řízení nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

40. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím došlo ke zrušení jednotlivých úkonů zadavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

41. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000500.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,

2. Mgr. Vlastislav Kusák, advokát, Národní 32, 110 00 Praha 1

3. ČD – Informační Systémy, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz