číslo jednací: S485/2012/VZ-18826/2012/514/MDl

Instance I.
Věc Přístrojové vybavení pavilonu akutní medicíny
Účastníci
  1. Karlovarská krajská nemocnice a. s.
  2. CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 24. 10. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 104 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S485/2012/VZ-18826/2012/514/MDl

 

Brno 5. října 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení vymezeném obsahem návrhu ze dne 17. 8. 2012 zahájeném dne 20. 8. 2012, jehož účastníky jsou:

· zadavatel − Karlovarská krajská nemocnice a. s., IČ 26365804, se sídlem Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary, jejímž jménem jedná MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva, a Ing. Milan Trpišovský, člen představenstva, 

· navrhovatel − CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o., IČ 44848315, se sídlem Klausova 1441/28, 155 00 Praha 5, za niž jedná Ing. Petr Čech, jednatel, v řízení před správním orgánem zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 8. 2012 Mgr. Matějem Váchou, advokátem, IČ 68492146, se sídlem PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s. r. o., Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Přístrojové vybavení pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu – VI. etapa“ v části 3 „C rameno skiaskopické, mobilní RTG“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 29. 3. 2012 pod ev. číslem 7202011011347 ve znění oprav uveřejněných dne 11. 5. 2012 pod ev. číslem 7202011016576 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod ev. číslem 2012/S 70-116270 ve znění oprav uveřejněných dne 23. 5. 2012 pod ev. číslem 2012/S 97-161760, rozhodl takto:

I.

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

II.

Návrh navrhovatele – CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o., IČ 44848315, se sídlem Klausova 1441/28, 155 00 Praha 5 – ze dne 17. 8. 2012 na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli – Karlovarská krajská nemocnice a. s., IČ 26365804, se sídlem Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary – podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, se zamítá.

Odůvodnění

I. Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Karlovarská krajská nemocnice a. s., IČ 26365804, se sídlem Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary, jejímž jménem jedná MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva, a Ing. Milan Trpišovský, člen představenstva (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 29. 3. 2012 pod ev. číslem 7202011011347 ve znění oprav uveřejněných dne 11. 5. 2012 pod ev. číslem 7202011016576 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod ev. číslem 2012/S 70-116270 ve znění oprav uveřejněných dne 23. 5. 2012 pod ev. číslem 2012/S 97-161760, oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Přístrojové vybavení pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu – VI. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dne 24. 7. 2012 podala CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o., IČ 44848315, se sídlem Klausova 1441/28, 155 00 Praha 5, za niž jedná Ing. Petr Čech, jednatel, v řízení před správním orgánem zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 8. 2012 Mgr. Matějem Váchou, advokátem, IČ 68492146, se sídlem PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s. r. o., Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), námitky proti vyloučení ze zadávacího řízení. Zadavatel rozhodnutím ze dne 6. 8.  2012 podaným námitkám nevyhověl.

3. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 17. 8. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

4. Dnem 20. 8. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení.

II. Řízení před správním orgánem

5. Účastníky správní řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S485/2012/VZ-16089/2012/514/MDl ze dne 29. 8. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S485/2012/VZ-16096/2012/514/MDl ze dne 29. 8. 2012 stanovil účastníkům řízení lhůty, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit v řízení svá stanoviska, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

7. Dne 3. 9. 2012 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, kde zadavatel uvedl, že rozhodl o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 18. 6. 2012 z předmětného zadávacího řízení. Přílohou uvedeného vyjádření je rozhodnutí zadavatele ze dne 27. 8. 2012 o zrušení rozhodnutí, kterým byl navrhovatel vyloučen ze zadávacího řízení. Své rozhodnutí zadavatel zdůvodnil tak, že opětovně přezkoumal argumenty uvedené v návrhu navrhovatele a nabídka navrhovatele bude hodnotící komisí znovu posouzena.

III. Závěry Úřadu

8. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení, po zhodnocení všech podkladů, zejména rozhodnutí zadavatele o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl Úřad o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10. Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření:

a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo

b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh.

11. Zadavatel  opětovně přezkoumal argumenty navrhovatele, který namítal, že jeho nabídka byla neoprávněně vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, ačkoliv nabídka navrhovatele obsahuje technicky obdobné řešení a splňuje tedy zadavatelem stanovené požadavky.

12. Zadavatel v průběhu správního řízení opětovně přezkoumal argumenty navrhovatele a dne 27. 8. 2012 vydal rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení.

13. Jelikož navrhovatel v návrhu požadoval vydání rozhodnutí, kterým by bylo zrušeno rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení ze dne 18. 6. 2012, a zadavatel svým rozhodnutím ze dne 27. 8. 2012 rozhodl o zrušení tohoto napadaného rozhodnutí, návrh („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu), jehož součástí byl i návrh na nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterým se navrhovatel domáhal uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, se tak stal zjevně bezpředmětným. Úřad tedy rozhodl o zastavení řízení, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí a současně o zamítnutí návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavření smlouvy tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení, kterému bylo předběžné opatření oznámeno, mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Karlovarská krajská nemocnice a. s., Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

2. Mgr. Matěj Vácha, advokát, PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s. r. o., Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1.

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz