Rozhodnutí: S175/2012/VZ-7534/2012/520/MVy

Instance I.
Věc Nákup kráčivého bagru
Účastníci
  1. Povodí Vltavy, státní podnik
  2. STAVOPLAST KL spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 1. 2. 2013
Související rozhodnutí S175/2012/VZ-7534/2012/520/MVy
R185/2012/VZ-1906/2013/310/DBa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 190 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S175/2012/VZ-7534/2012/520/MVy

 

26. června 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23.3.2012 na návrh ze dne 22.3.2012, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, zastoupený RNDr. Petrem Kubalem, generálním ředitelem,

· navrhovatel – STAVOPLAST KL spol. s r.o., IČ 40740056, se sídlem Stachy 266, 384 73 Prachatice, jejímž jménem jedná Ing. Kamil Žižka, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Nákup kráčivého bagru“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16.11.2011 pod ev. číslem 7000000000554, ve znění oprav provedených dne 2.1.2012 a uveřejněných pod ev. číslem 7000000004476 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25.11.2011 pod číslem 2011/S 227-368496, ve znění oprav provedených dne 13.1.2012 a uveřejněných pod číslem 2012/S 8-012126,

rozhodl takto:

I.

Návrh navrhovatele – STAVOPLAST KL spol. s r.o., IČ 40740056, se sídlem Stachy 266, 384 73 Prachatice – se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 a 2 citovaného zákona o veřejných zakázkách.

 

 

 

II.

Návrh navrhovatele – STAVOPLAST KL spol. s r.o., IČ 40740056, se sídlem Stachy 266, 384 73 Prachatice – směřující proti požadavku na limitaci pojezdové rychlosti a zúžení stroje pro přepravu se podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť navrhovatel není oprávněnou osobou pro podání návrhu, protože nepodal zadavateli v této části návrhu námitky podle § 110 odst. 3 a 7 citovaného zákona.

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, zastoupený RNDr. Petrem Kubalem, generálním ředitelem (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup kráčivého bagru“, zadávanou formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16.11.2011 pod ev. číslem 7000000000554, ve znění oprav provedených dne 2.1.2012 a uveřejněných pod ev. číslem 7000000004476 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25.11.2011 pod číslem 2011/S 227-368496, ve znění oprav provedených dne 13.1.2012 a uveřejněných pod číslem 2012/S 8-012126 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podle článku 1.4.1 zadávací dokumentace dodávka 1 kusu nového kráčivého bagru, který splňuje zadavatelem stanovené technické podmínky.

3. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, tedy do 16.1.2012 do 10:00, obdržel zadavatel nabídky dvou uchazečů. Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 19.1.2012 vyplývá, že kvalifikační předpoklady splnili oba uchazeči o veřejnou zakázku. Ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek z téhož dne pak vyplývá, že hodnotící komise doporučila zadavateli, aby vyzval uchazeče STAVOPLAST KL spol. s r.o., IČ 40740056, se sídlem Stachy 266, 384 73 Prachatice (dále jen „navrhovatel“) k objasnění rozporu ve výši kupní ceny a parametru elektrického zařízení stroje. Navrhovatel byl zadavatelem dne 23.1.2012 vyzván k písemnému vysvětlení nabídky u výše zmíněných bodů, které navrhovatel zaslal zadavateli dne 24.1.2012. Ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek II vyplývá, že hodnotící komise doporučila zadavateli vyloučit navrhovatele z další účasti v předmětném zadávacím řízení. Dne 20.2.2012 rozhodl zadavatel o vyloučení nabídky navrhovatele z důvodu nesplnění parametru elektrického zařízení stroje 12 V.

4. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, které navrhovatel obdržel dne 22.2.2012, podal navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě dne 7.3.2012 námitky, které zadavatel obdržel téhož dne.

Obsah námitek

5. Důvodem podání námitek je podle navrhovatele jeho nezákonné vyloučení z předmětné veřejné zakázky pro nesplnění parametru elektrického zařízení stroje 12 V i přesto, že jej podle svého tvrzení splnil. Elektrický systém s napětím 12 V mají navíc podle navrhovatele pouze kráčivé bagry od určitých výrobců, ostatní mají elektrický systém 24 V. Podle navrhovatele je pak užitná hodnota obou elektrických zařízení strojů stejná. Z tohoto důvodu navrhovatel považuje parametr elektrického zařízení stroje za nedůvodný a diskriminační. Tento postup zadavatele podle navrhovatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a způsobil mu tak újmu, neboť v případě, že by nebyl vyloučen, byla by jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější. Z tohoto důvodu tedy navrhovatel v námitkách žádá zadavatele o zrušení rozhodnutí o vyloučení a provedení nového hodnocení nabídek.

6. Zadavatel dne 12.3.2012 námitkám navrhovatele nevyhověl, čímž potvrdil jeho vyloučení z další účasti v předmětném zadávacím řízení. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 13.3.2012.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval jednání zadavatele za učiněné v souladu se zákonem, podal v zákonem stanovené lhůtě přípisem ze dne 22.3.2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, konkrétně návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, jehož součástí byl i návrh na vydání předběžného opatření, u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

II. OBSAH NÁVRHU

8. Návrh směřuje proti rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 12.3.2012. Navrhovatel v návrhu uvádí, že dne 24.1.2012 obdržel žádost zadavatele o písemné vysvětlení nabídky týkající se mimo jiné vysvětlení parametru „Elektrické zařízení stroje“, uvedeného v technické specifikaci stroje v nabídce podané navrhovatelem. Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval elektrický systém stroje s napětím 12 V, v nabídce navrhovatele je uvedena hodnota 12/24 V, když z tohoto údaje není podle zadavatele zřejmé, jaké napětí jím nabízený stroj používá. Na uvedenou žádost zadavatele navrhovatel reagoval písemným vyjádřením dne 24.1.2012, ve kterém uvádí, že: „Nabízený stroj je v základu s napětím 24 V s vyústěním doplňkového připojení na 12 V pro možnost napájení zařízení či jiného využití.“

9. Navrhovatel je tedy přesvědčen, že zadavatelem vyžadovaný technický parametr na elektrické zařízení stroje s napětím 12 V splnil. Zadavatel jej však přesto ze zadávacího řízení vyloučil, když tento postup odůvodnil v rozhodnutí o námitkách následovně: „Nabídka uchazeče nesplňuje požadavek elektrického napětí u dodávaného stroje, neboť nabízí elektrickou soustavu s napětím 24 V namísto požadovaných 12 V.“ Tento závěr považuje navrhovatel za nesprávný.

10. Mimo to považuje navrhovatel tento požadavek zadavatele za neopodstatněný a diskriminační, a proto by i v případě jeho nesplnění neměl být zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Elektrický systém s napětím 12 V mají podle navrhovatele pouze kráčivé bagry od určitých výrobců. Avšak vzhledem k tomu, že stroje s elektrickým systémem s napětím 24 V jsou po praktické stránce zcela rovnocenné, považuje navrhovatel tento parametr za nedůvodný a omezující. Navrhovatel je tedy přesvědčen, že postup zadavatele v zadávacím řízení byl netransparentní a diskriminační.

11. Navrhovatel dále ve svém návrhu uvádí, že proti zadávacím podmínkám podal námitky také další účastník zadávacího řízení – Trade-lex s.r.o., IČ 28962419, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 (dále jen „Trade-lex s.r.o.“) – a to z důvodu, že technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci k zakázce jsou podle jeho názoru v rozporu se zásadami stanovenými v § 6 zákona, když jedním z těchto parametrů je elektrické zařízení stroje. V námitkách k tomuto parametru uchazeč Trade-lex s.r.o. uvádí, že: „Elektrický systém s napětím 12 V mají pouze některé kráčivé bagry od určitých výrobců (ostatní mají elektrický systém s napětím 24 V). Vzhledem k tomu, že stroje s elektrickým systémem s napětím 24 V mají stejnou užitnou hodnotu, je tento parametr nedůvodný a diskriminační.“ Námitkám uchazeče Trade-lex s.r.o. nebylo vyhověno s odůvodněním, že: „Obsluha stroje dojíždí osobními automobily a je tak možnost vzájemného startování stroje při zhoršených klimatických podmínkách.“

12. Navrhovatel v návrhu dále poukazuje na později vyhlášené zadávací řízení se stejným předmětem plnění s názvem „Dodávka 2 kusů kráčivých rypadel“ uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 22.12.2012 pod ev. č. 7000000003929. U této veřejné zakázky zadavatel požadoval kráčivé rypadlo pro Závod Dolní Vltava – Slapy s elektrickým zařízením 24 V, zatímco pro Závod Horní Vltava – Jindřichův Hradec kráčivé rypadlo s elektrickým zařízením 12 V. V tomto zadávacím řízení podala námitky rovněž společnost Trade-lex s.r.o., ve kterých považuje obě požadovaná elektrická zařízení a zároveň rozdílné požadavky na technické parametry u obou rypadel za diskriminační. Těmto námitkám vyhověno rovněž nebylo (viz správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. S66/2012/VZ).

13. V souvislosti s návrhem odkazuje navrhovatel rovněž na rozhodnutí Úřadu č. j. S104/2007-11284/2007/540-Der ze dne 14.6.2007, jehož byl navrhovatel účastníkem jako vybraný uchazeč. Zadavatel – Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (dále jen „Povodí Moravy“) – v předmětném zadávacím řízení poptával dodávku 4 kusů kráčivých rypadel, když u jednotlivých strojů vyžadoval odlišné technické parametry (obdobně jako ve shora uvedeném řízení na dodávku 2 kusů rypadel), aniž by tyto rozdílné požadavky v dokumentaci jakkoliv zdůvodnil. Uchazeče, kteří těmto požadavkům, byť jen některým a třeba pouze u některého ze čtyř strojů, nevyhověli, pak zadavatel ze zadávacího řízení vyloučil. Jedním z namítaných diskriminačních a nejednoznačně stanovených technických parametrů byl podle navrhovatele požadavek na elektrické zařízení stroje 24 V. Úřad v rozhodnutí shledal, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 1 zákona, když v zadávací dokumentaci nevymezil předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a proto Úřad zadávací řízení zrušil. V odůvodnění pak mimo jiné Úřad podle navrhovatele uvedl, že: „Zadávací dokumentace je pro zadavatele i uchazeče závazným dokumentem, čehož si zadavatel musí být vědom při jejím zpracování. Vymezení technických parametrů v určitém rozsahu musí být odůvodněno objektivními potřebami zadavatele. Úřad konstatuje, že zadavatel při vymezení technických kvalifikačních požadavků dostatečně nezdůvodnil, že právě takové vymezení požadovaného plnění je pro realizaci veřejné zakázky nezbytně nutné a že plnění vykazující odchylky od vymezených parametrů jsou pro realizaci veřejné zakázky nepřípustné … Zadavatel musí při vymezení technických specifikací v zadávací dokumentaci dbát na dodržování základních zásad zadávání veřejných zakázek. Zadavatel nejednoznačným vymezením technických požadavků na plnění způsobil, že jim v konečném důsledku vyhověl pouze jediný uchazeč, přičemž svůj postup dostatečně objektivně nezdůvodnil, což Úřad kvalifikoval jako porušení zásady rovného zacházení a zásady transparentnosti zadávacího řízení. V této souvislosti Úřad konstatuje, že by měl zadavatel při případném budoucím pořizování kráčivých rypadel a přepravníků zvážit jejich společné zadání v jednom zadávacím řízení, popřípadě zvážit připuštění dílčího plnění, a to s ohledem na skutečnost, že někteří výrobci (resp. dodavatelé) kráčivých rypadel dodávají pouze dvě typové řady těchto strojů.“

14. Na základě výše uvedeného je tedy navrhovatel názoru, že postup zadavatele spočívající v nastavení technických parametrů v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky byl netransparentní a diskriminační tj. v rozporu s § 6 zákona. Technické parametry byly totiž zcela neodůvodněně nastaveny tak, že předem ze zadávacího řízení vylučovaly velkou část potenciálních uchazečů. Požadavky na některé technické parametry (např. limitace pojezdové rychlosti, zúžení stroje pro přepravu, elektrické zařízení stroje apod.) tak byly velmi omezující a podle navrhovatele nebyly odůvodněny objektivními potřebami zadavatele. Proto je navrhovatel přesvědčen, že postup zadavatele v zadávacím řízení nebyl transparentní a vzhledem k tomu, že zřejmě vyloučil většinu potenciálních dodavatelů (včetně navrhovatele), bezpochyby ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.

15. Navrhovateli tedy podle jeho tvrzení vznikla újma na právech a s tím související případná ztráta zisku, když zadavatel stanovil technické parametry v zadávací dokumentaci k zakázce netransparentně a diskriminačně, a z důvodu tvrzeného nesplnění jednoho z těchto zcela neopodstatněně omezujících kritérií vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení.

16. Navrhovatel žádá Úřad o vydání předběžného opatření spočívajícího v uložení

a. zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení,

b. povinnosti pozastavit zadávací řízení do doby pravomocného rozhodnutí o tomto návrhu.

17. Závěrem svého návrhu navrhovatel žádá, aby Úřad uložil zadavateli ve smyslu § 118 zákona nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení, včetně zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

18. Úřad obdržel návrh dne 23.3.2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Navrhovatel obdržel návrh téhož dne.

19. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

20. Dne 30.3.2012 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu.

21. Zadavatel ve svém vyjádření k požadavku elektrického zařízení stroje 12 V zopakoval své stanovisko k námitkám navrhovatele, když uvádí, že toto požadoval z důvodu, že „obsluha stroje dojíždí osobními automobily a je tak možnost vzájemného startování stroje při zhoršených klimatických podmínkách.“ Při navrhovatelem nabízeném provedení stroje by toto podle zadavatele nebylo možné. Zadavatel tak vymezil předmět zakázky tak, aby vyhovoval jeho potřebám a v případě dodání libovolného stroje by technické požadavky nemusely být vůbec nastavovány. Elektrický systém 12 V navíc podle zadavatele nabízí více výrobců a také okruh dodavatelů, kteří se dodáním takových strojů zabývají.

22. Zadavatel dále ve svém vyjádření uvádí, že pokud měl navrhovatel pochybnosti o požadovaném parametru ve chvíli, kdy se o takovém požadavku zadavatele dozvěděl, mohl si tento parametr vyjasnit, případně ho rozporovat již před podáním nabídky a podat námitky proti zadávacím podmínkám zadavatele, neboť při uvedení rozporuplné hodnoty 12/24 V do nabídky je zřejmé, že takový údaj nemůže zadavatel přijmout, a proto uchazeče vyzval s dotazem, s jakým elektrickým zařízením je stroj skutečně dodáván. Vymezení technických požadavků je dáno na základě objektivních potřeb zadavatele a navrhovateli podle něj nepřísluší tyto potřeby hodnotit z hlediska variability a specifických pracovních podmínek v působnosti zadavatele. Z těchto důvodů se tak zadavatel domnívá, že nepostupoval při vydání rozhodnutí o vyloučení navrhovatele v rozporu se zásadami stanovenými v § 6 zákona a tento byl oprávněně vyloučen z předmětného zadávacího řízení na základě nesplnění technického parametru.

23. Zadavatel ve vyjádření dále poukazuje na zřejmou spolupráci mezi uchazečem Trade-lex s.r.o. a navrhovatelem, o čemž svědčí jednak naprosto shodná forma sepsaných návrhů obou uchazečů a jednak citace navrhovatele z textu námitek uchazeče Trade-lex s.r.o. a dále z odpovědi zadavatele na námitky, a to jak u zadávacího řízení „Nákup kráčivého bagru“, tak i u zadávacího řízení „Nákup 2 kusů kráčivých rypadel“, k němuž byl uchazečem Tade-lex s.r.o. rovněž podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel však může pouze spekulovat o tom, zda tato spolupráce probíhala již ve fázi přípravy nabídky navrhovatele nebo až ve fázi příprav námitek a návrhů.

24. Zadavatel se dále seznámil s navrhovatelem odkazovaným rozhodnutím Úřadu č. j. S104/2007-11284/2007/540-Der a konstatuje, že toto rozhodnutí podle jeho názoru nelze aplikovat na předmětné zadávací řízení „Nákup kráčivého bagru“. Povodí Moravy v zadávacím řízení „Dodávka 4 ks nových kráčivých rypadel“ pochybilo zejména ve smyslu vlastního tvrzení ohledně připuštění plnění technické specifikace mimo vymezený rozsah zadávací dokumentace, jak vyplývá z citace daného rozhodnutí: „Vymezení technických podmínek v zadávací dokumentaci, kterým vyhoví v konečném důsledku pouze jediný dodavatel, a následné tvrzení zadavatele, že by připustil i plnění vykazující technické specifikace mimo vymezený rozsah, je ve vzájemném rozporu a dokládá, že zadavatel vymezením technických specifikací v zadávací dokumentaci, uvedl potenciální i faktické uchazeče v omyl. Zadávací dokumentace je pro zadavatele i uchazeče závazným dokumentem, čehož si zadavatel musí být vědom při jejím zpracování. Vymezení technických parametrů v určitém rozsahu musí být odůvodněno objektivními potřebami zadavatele. S ohledem na závaznost zadávací dokumentace nelze následně argumentovat, že by zadavatel připustil plnění odlišných technických parametrů, přesahující rozsah vymezený v zadávací dokumentaci, když taková možnost nebyla v zadávací dokumentaci výslovně připuštěna ani z ní nevyplývala.“ V tomto zadávacím řízení „… zadavatel uvedl, že vymezení technických podmínek plnění v zadávací dokumentaci ještě neznamená, že by při rozdílu některých charakteristik nabízených strojů oproti vymezeným požadavkům nabídku nepřijal. To vypovídá o skutečnosti, že postoj zadavatele k požadovaným technickým parametrům strojů je nejednoznačný, a tedy zcela nepodložený avizovanými předchozími zkušenostmi, což se projevilo v nejednoznačně vymezených technických podmínkách zadání v zadávací dokumentaci, neboť neodpovídají jeho skutečným potřebám. Vycházel-li zadavatel ze svých zkušeností, jak argumentuje ve svém stanovisku, potom se s odkazem na jeho další vyjádření nepromítly zkušenosti získané z obdobných zadávacích řízení do řádně zpracované dokumentace, v níž by zadavatel jednoznačně vymezil své požadavky. Pokud by zadavateli postačil například slabší výkon motoru, měl tuto skutečnost v zadávací dokumentaci výslovně uvést, respektive měl technické parametry vymezit v závislosti na svých skutečných požadavcích. Namítal-li navrhovatel v podaných námitkách, že stroje, které nabízí, nesplní všechny vymezené technické parametry, měl zadavatel poskytnout dodatečné informace k zadávací dokumentaci, příp. změnit zadávací podmínky tak, aby odpovídaly jeho skutečným potřebám, pokud následně tvrdí, že vymezení technických podmínek neznamená, že by nepřijal nabídku odlišných technických parametrů.“

25. Nejednoznačnost technických podmínek je tedy podle zadavatele u výše zmíněné zakázky „Nákup 4 ks kráčivých rypadel“ způsobena tvrzením Povodí Moravy, že byl schopen přijmout i rozdílné charakteristiky nabízených strojů jednotlivých uchazečů, z čehož vyplývá, že je v tomto případě namítán chybný postup Povodí Moravy, který však není analogický s postupem zadavatele. Ve výše zmíněném zadávacím řízení byl podle zadavatele vybraným uchazečem právě navrhovatel, který svým tvrzením v rámci uvedeného rozhodnutí konstatuje, že „… považuje za pochopitelné, že každý zadavatel stanovuje podmínky zadání tak, aby vyhovovaly jeho ekonomickým, technickým, provozním a servisním podmínkám a požadavkům. V této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že kráčivá rypadla jsou specifickým plněním, které není vyráběno sériově, nýbrž přizpůsobením základní konstrukce specifickým požadavkům objednatelů. Z uvedeného důvodu odmítá vybraný uchazeč argumentaci navrhovatele, že není možné modifikovat některé technické parametry (např. výkon motoru).“ Sám navrhovatel tedy podle zadavatele svým tvrzením připustil stanovení zadávacích podmínek v souladu s potřebami zadavatele a upozornil i na specifickou povahu samotného předmětu zakázky.

26. Podle zadavatele byly v zadávacím řízení „Dodávka 2 kusů kráčivých rypadel“ rozporovány technické parametry již ve fázi seznámení se se zadávacími podmínkami, avšak ne navrhovatelem. Podle zadavatele je tedy s podivem argumentace navrhovatele v bodech III. a IV. návrhu, ve kterém namítá stanovení netransparentních a diskriminačních podmínek technických parametrů k zakázce v zadávací dokumentaci.

27. Závěrem svého vyjádření zadavatel dodává, že podle svého přesvědčení postupoval v souladu s § 6 zákona a dodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel si není vědom porušení zákona při zadávání zakázky, a proto navrhuje, aby Úřad podaný návrh zamítl jako nedůvodný. Zároveň zadavatel konstatuje, že příslušná dokumentace veřejné zakázky již byla Úřadu odeslána v souvislosti s předchozím správním řízením (viz S32/2012/VZ).

28. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 30.3.2012 č. j. ÚOHS-S175/2012/VZ-5862/2012/520/MVy. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad téhož dne usnesení č. j. ÚOHS-S175/2012/VZ-5867/2012/520/MVy, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

29. Ve stanovené lhůtě Úřad vyjádření žádného z účastníků správního řízení neobdržel.

30. Po předběžném posouzení případu Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S175/2012/VZ-6631/2012/520/MVy ze dne 20.4.2012 zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým mělo být zadavateli podle § 117 odst. 2 zákona uloženo pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh avšak vyhověl návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

31. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona v části vyloučení navrhovatele pro nesplnění technické podmínky elektrického zařízení nabízeného stroje 12 V, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 a 2 zákona, a zároveň rozhodl o zamítnutí návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona v části diskriminačního stanovení technických podmínek limitace pojezdové rychlosti a zúžení stroje pro přepravu, neboť návrh nebyl v této části podán osobou oprávněnou pro podání návrhu, protože navrhovatel nepodal zadavateli v této části návrhu námitky podle § 110 odst. 3 a 7 zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

V. SKUTEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DOKUMENTACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

32. V článku 1.4.1 zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce je v rámci klasifikace požadavků na technické podmínky uveden mimo jiné požadavek „Elektrické zařízení stroje 12 V“.

33. Součástí nabídky navrhovatele k předmětné veřejné zakázce je mimo jiné „Příloha č. 1 – Technická specifikace a rozpis kupní ceny“, ve které je uvedeno „Elektrické zařízení stroje 12/24 V“.

34. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.1.2012 vyplývá, že hodnotící komise doporučila zadavateli mimo jiné vyzvat navrhovatele k objasnění parametru „Elektrického zařízení stroje 12/24 V“ ohledně jeho technické proveditelnosti. Navrhovatel byl na základě doporučení hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 3 zákona vyzván zadavatelem přípisem ze dne 23.1.2012 k písemnému vysvětlení nabídky.

35. Zadavatel se k žádosti o písemné vysvětlení vyjádřil přípisem ze dne 24.1.2012, ve kterém podává k parametru elektrického zařízení stroje vysvětlení, ve kterém uvádí, že „nabízený stroj je v základu s napětím 24 V s vyústěním doplňkového připojení na 12 V pro možnost napájení jiného zařízení či jiného využití.“

36. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.2.2012 vyplývá, že hodnotící komise vysvětlení navrhovatele ze dne 24.1.2012 k parametru „Elektrické zařízení stroje“ nepřijala, neboť stroj je podle hodnotící komise nabízen s elektrickou soustavou 24 V namísto požadovaných 12 V a doporučila zadavateli vyřazení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení. Z výše uvedeného důvodu na základě doporučení hodnotící komise zadavatel rozhodl dne 20.2.2012 o vyloučení navrhovatele z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

37. V reakci na rozhodnutí o vyloučení podal navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě dne 7.3.2012 námitky.

38. Zadavatel námitkám navrhovatele dne 12.3.2012 nevyhověl.

39. Ve zdůvodnění svého rozhodnutí zadavatel uvádí, že požadoval elektrické zařízení stroje 12 V z důvodu, že obsluha stroje dojíždí osobními automobily a je tak možnost vzájemného startování stroje při zhoršených podmínkách. Toto by podle zadavatele při navrhovatelem nabízeném provedení stroje nebylo možné. Zadavatel dále uvádí, že vymezoval předmět veřejné zakázky tak, aby vyhovoval jeho potřebám, a tvrdí, že existuje více výrobců a okruh dodavatelů, kteří se dodáním strojů s elektrickým zařízením 12 V zabývají. Podle zadavatele je při uvedení rozporuplné hodnoty navrhovatelem 12/24 V zřejmé, že takový údaj nemůže zadavatel přijmout. Vymezení technických podmínek je podle zadavatele stanoveno podle jeho objektivních potřeb a domnívá se, že navrhovateli nepřísluší tyto potřeby hodnotit z hlediska variability a specifických pracovních podmínek v působnosti zadavatele. Navrhovatel byl tedy podle zadavatele oprávněně vyloučen z předmětného zadávacího řízení na základě nesplnění technického parametru.

VI. K NAVRHOVATELI JAKO OSOBĚ OPRÁVNĚNÉ K PODÁNÍ NÁVRHU

40. Ustanovení § 110 odst. 2 zákona uvádí, že námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

41. Jak stanoví § 110 odst. 3 zákona, námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

42. Z ustanovení § 110 odst. 7 zákona plyne, že námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci.

43. V § 118 odst. 4 písm. c) zákona je stanoveno, že Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

a) K namítanému vyloučení z předmětného zadávacího řízení

44. Navrhovatel podal přípisem ze dne v zákonem stanovené lhůtě dne 7.3.2012 námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení podle § 110 odst. 4 zákona. Námitka navrhovatele směřuje proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení pro nesplnění technické podmínky z článku 1.4.1 zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce „Elektrické zařízení stroje 12 V“.

45. Zadavatel dne 12.3.2012 námitkám navrhovatele nevyhověl s odůvodněním, že navrhovatelem nabízený stroj má elektrické zařízení 24 V namísto požadovaných 12 V. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 13.3.2012.

46. Navrhovatel se o domnělém porušení zákona dozvěděl z rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení dne 22.2.2012. Námitky proti vyloučení navrhovatele byly zadavateli doručeny dne 7.3.2012, tedy 14 dní po rozhodném dni, ve kterém začíná běžet lhůta pro podání námitek proti vyloučení uchazeče (viz § 110 odst. 4 zákona).

47. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že námitky navrhovatele ze dne 7.3.2012 směřující proti jeho vyloučení z předmětného zadávacího řízení byly podány ve lhůtě podle § 110 odst. 2 zákona.

b) K namítaným technickým podmínkám limitace pojezdové rychlosti a zúžení stroje pro přepravu

48. Pokud jde o námitky navrhovatele týkající se diskriminačního stanovení technických podmínek limitace pojezdové rychlosti a zúžení stroje pro přepravu, Úřad se předně zabýval otázkou osoby oprávněné k podání návrhu, neboť její vyřešení je rozhodné pro to, zda se bude Úřad zabývat všemi částmi návrhu navrhovatele v meritu věci či nikoliv.

49. Úřad v této souvislosti posoudil, zda navrhovatel byl v této části osobou oprávněnou k podání návrhu. V námitkách podaných navrhovatelem dne 7.3.2012 navrhovatel brojí proti svému vyloučení z předmětného zadávacího řízení. Námitky však neobsahují stížnost navrhovatele na diskriminační stanovení technických podmínek limitace pojezdové rychlosti a zúžení stroje pro přepravu.

50. Z předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že rozhodným dnem v souvislosti s podáním námitek proti zadávacím podmínkám podle § 110 odst. 2 zákona je lhůta pro podání nabídek, která byla v předmětném zadávacím řízení stanovena na 16.1.2012. Počínaje tímto dnem měl tedy navrhovatel ještě pět dní na to, aby podal námitky proti zadávacím podmínkám. Jak vyplývá z dokumentace o veřejné zakázce, zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 7.3.2012. Námitky navrhovatele však směřovaly proti jeho vyloučení z předmětného zadávacího řízení, nikoliv proti diskriminačnímu stanovení technických podmínek limitace pojezdové rychlosti a zúžení stroje pro přepravu, jak navrhovatel dále uvádí v návrhu. Navrhovatel tedy námitky proti technickým podmínkám limitace pojezdové rychlosti a zúžení stroje pro přepravu vůbec nepodal. Stížnost na stanovení těchto podmínek byla pouze součástí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.

51. Na základě výše uvedeného tedy Úřad konstatuje, že navrhovatel není osobou oprávněnou k podání návrhu v části, ve které brojí proti diskriminačnímu stanovení technických podmínek limitace pojezdové rychlosti a zúžení stroje pro přepravu, protože návrh byl podán v rozporu s ustanovením § 110 odst. 3 a 7 zákona. Navrhovatel v této části návrhu nesplnil zákonnou podmínku k podání návrhu, kterou v daném případě bylo podání předchozích řádných námitek. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí, a návrh v této části podle ustanovení § 118 odst. 4 písm. c) zákona zamítl.

VII. KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZADAVATELEM

52. Podle ustanovení § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

53. Zadávacími podmínkami jsou podle § 17 odst. 1 písm. l) zákona veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.

54. Zadávací dokumentace je podle § 44 odst. 1 zákona soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

55. Podle § 44 odst. 3 písm. b) zákona musí zadávací dokumentace mimo jiné obsahovat technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.

56. Technickými podmínkami se podle § 45 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.

57. Podle ustanovení § 45 odst. 3 zákona nesmí být technické podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Odůvodňuje-li to předmět veřejné zakázky, zohlední zadavatel při stanovení technických podmínek požadavky přístupnosti osob se zdravotním postižením nebo dostupnosti pro všechny uživatele.

58. V souladu s § 46 odst. 4 zákona může zadavatel stanovit technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci, které mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky musí být dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky.

59. Úřad nejprve v obecné rovině konstatuje, že při formulaci technických podmínek je zadavatel povinen dodržovat obecné zásady zadávání veřejných zakázek, a to zejména zásadu nediskriminace. Nevhodné stanovení technických podmínek totiž může způsobit zvýhodnění některého z dodavatelů, aniž by to bylo ve fázi přípravy zadávacích podmínek zřejmé. Důsledky takové formulace se tedy mohou projevit až v pozdější fázi zadávacího řízení, kdy formulace technických podmínek zadavatelem by mohla neoprávněně znevýhodnit určité dodavatele, přičemž předmět dané veřejné zakázky by mohli plnit i jiní dodavatelé, kteří jsou ze zadávacího řízení vyloučeni z důvodu nadbytečných technických podmínek zadavatele. Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky tedy vždy musí být zadavatelem zdůvodnitelné. Pokud jsou technické podmínky stanoveny bezdůvodně přísně, mohlo by jít o jednání, které brání hospodářské soutěži. Stanovení bezdůvodně přísných technických podmínek by mohlo být považováno za jednání, které brání hospodářské soutěži, a to jak ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce, tak obecně, neboť z této soutěže vylučuje, bez zjevného důvodu, dodavatele, kteří nejsou z různých důvodů schopni dostát těmto přísnějším požadavkům, kterých však v konkrétním případě není třeba.

60. Úřad dále obecně k technickým podmínkám v případě veřejných zakázek na dodávky uvádí, že vymezení požadavků a charakteristik na dodávky nesmí být v zadávací dokumentaci víceznačný, ale tyto musí být stanoveny objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění, čímž zadavatel současně jednoznačně definuje požadované vlastnosti dodávky. Předmětem veřejné zakázky je dodávka určitého zboží (v tomto případě stroje) a technickými podmínkami jsou pak vymezeny bližší požadavky a charakteristiky na toto zboží.

61. Účelem zadávací dokumentace je co nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky provedené natolik podrobným způsobem, který na jedné straně umožní sestavení nabídky a na straně druhé nesmí být diskriminační. Od kvality a podrobnosti vypracování zadávací dokumentace se nutně odvíjí i kvalita zpracovaných nabídek, a proto Úřad v této souvislosti posoudil, zda vymezení předmětu veřejné zakázky bylo provedeno natolik podrobným, srozumitelným a jednoznačným způsobem, který by umožňoval podání srovnatelných nabídek.

62. Zadavatel v článku 1.4.1 zadávací dokumentace požadoval v rámci technických podmínek mimo jiné „Elektrické zařízení stroje 12 V“, které navrhovatel ve svém návrhu podle bodu 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí považuje za diskriminační. Potřebu stanovení tohoto požadavku pak zadavatel vysvětluje jednak ve svém vyjádření k podanému návrhu, jednak v odpovědi na námitky navrhovatele, když uvádí, že „obsluha stroje dojíždí osobními automobily a je tak možnost vzájemného startování stroje při zhoršených klimatických podmínkách.“

63. Úřad nejprve konstatuje, že kráčivé rypadlo, resp. kráčivý bagr, je stroj určený pro specifický okruh činností, zejména na krajích řek, či v těžko dostupných terénech, využívaný velmi úzkým okruhem uživatelů. Z toho vyplývá, a Úřad vlastním šetřením zjistil, že i okruh potenciálních výrobců a dodavatelů těchto strojů je do značné míry omezen. Z výše uvedeného je možné dovodit i „zakázkovost“ výroby těchto strojů a možnost specifických požadavků zadavatelů při jejich pořizování. U výroby těchto specifických strojů lze tedy podle Úřadu předpokládat u jednotlivých výrobců či jejich dodavatelů schopnost modifikace technických parametrů těchto strojů podle požadavků zákazníka.

64. V souvislosti s posouzením objektivity a podrobnosti stanovení technických podmínek v rámci předmětné veřejné zakázky vyzval Úřad již v předchozím správním řízení vedeném pod sp. zn. S32/2012/VZ, které se týkalo totožné veřejné zakázky, čtyři dodavatele působící v oblasti předmětné veřejné zakázky (tedy společnosti zabývající se prodejem a servisem kráčivých bagrů) ke sdělení informace, a to zda by byli schopni technické požadavky na předmětnou veřejnou zakázku splnit. Na tento svůj dotaz obdržel Úřad následující odpovědi.

o Arte spol. s r.o, IČ 45807175, se sídlem Bánskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, odpověděl, že po seznámení se se soutěžními podmínkami vyhodnotil, že jeho šance na případný úspěch v předmětném zadávacím řízení s technikou, kterou nabízí, by byla minimální a pouze hypotetická, neboť stanoveným technickým podmínkám vyhovují spíše stroje konkurenční, které navíc ve strojním parku zadavatele převažují.

o BC STAVO, s.r.o., IČ 62621661, se sídlem Plzeňská 61/3, 322 00 Plzeň, odpověděl, že by byl schopen všechny zadavatelem stanovené požadavky splnit.

o DONAU TRADING s.r.o., IČ 26028522, se sídlem Čechova 52, 370 01 České Budějovice, odpověděl, že by byl schopen dodat předmět zadávacího řízení. Podle distributora se jedná o standardní provedení stroje pouze s drobnými úpravami podle požadavku zákazníka.

o VIACAR, s.r.o., IČ 47455713, se sídlem Pražská 11, 509 01 Nová Paka, se k dotazu nevyjádřil.

Z výše uvedených sdělení dodavatelů vyplývá, že dva ze čtyř Úřadem oslovených dodavatelů této techniky by byli schopni technické podmínky předmětné veřejné zakázky splnit.

65. Navrhovatel na podporu svého návrhu v otázce diskriminačního vymezení technických podmínek odkazuje v bodě 7 odůvodnění tohoto rozhodnutí na rozhodnutí Úřadu č. j. S104/2007-11284/2007/540-Der ze dne 14.6.2007. K tomuto Úřad konstatuje, že se ztotožňuje s názorem zadavatele, podle kterého uvedené rozhodnutí s šetřeným případem věcně nesouvisí. Správní řízení vedené pod sp. zn. S104/2007/VZ se netýká stížnosti na nejednoznačné stanovení technických podmínek, ale na pochybení zadavatele, který až ve chvíli podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele po zhodnocení podaných nabídek konstatoval, že by připustil i plnění vykazující technické specifikace mimo vymezený rozsah, čímž byly tyto technické podmínky Úřadem shledány jako nejednoznačné a neobjektivní, nevycházející z předchozích zkušeností, kterými zadavatel stanovení technických podmínek argumentoval. Z tohoto důvodu Úřad shledal tento argument navrhovatele jako irelevantní.

66. Navrhovatel ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S104/2007/VZ, kterého se účastnil jako vybraný uchazeč, navíc svým vyjádřením konstatoval na podporu zadavatele, že „… považuje za pochopitelné, že každý zadavatel stanovuje podmínky zadání tak, aby vyhovovaly jeho ekonomickým, technickým, provozním a servisním podmínkám a požadavkům. V této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že kráčivá rypadla jsou specifickým plněním, které není vyráběno sériově, nýbrž přizpůsobením základní konstrukce specifickým požadavkům objednatelů. Z uvedeného důvodu odmítá vybraný uchazeč argumentaci navrhovatele, že není možné modifikovat některé technické parametry (např. výkon motoru).“ Z tohoto vyjádření navrhovatele tedy jednoznačně vyplývá, že připouští modifikaci různých parametrů při stanovení technických podmínek u nákupu kráčivých bagrů. Toto vyjádření navrhovatele je tedy v ostrém rozporu s tou částí návrhu navrhovatele, ve které označuje technické podmínky jako velmi úzce vymezené, a tedy netransparentní a diskriminační. Navrhovatel tedy na jednu stranu v jednom zadávacím řízení, které se týká stejného předmětu plnění, připouští modifikaci technických podmínek, na druhou stranu proti ní v tomto zadávacím řízení podává návrh. Úřad konstatuje, že v tomto ohledu jsou názory navrhovatele protichůdné.

67. Z obsahu vyjádření navrhovatele v rámci správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S104/2007/VZ v konfrontaci s obsahem návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele v rámci tohoto správního řízení je patrná určitá účelovost těchto sdělení. V prvním případě navrhovatel (který byl zároveň vybraným uchazečem) podporuje stanovení specifických technických požadavků podle objektivních potřeb zadavatele, v druhém případě argumentuje proti těmto specifickým technickým požadavkům, které jsou však v obou případech srovnatelné.

68. Součástí návrhu je rovněž argument navrhovatele, ve kterém uvádí, že kráčivé bagry s elektrickým zařízením 24 V mají stejnou užitnou hodnotu jako kráčivé bagry s elektrickým zařízením 12 V. K tomuto Úřad uvádí, že na užitnou hodnotu je nutné pohlížet ve dvou rovinách. Jedna rovina se týká samotného využití stroje. V této souvislosti je možné konstatovat, že práci, pro kterou je tento stroj vyroben, může vykonávat kráčivý bagr s elektrickým zařízením 12 V stejně tak dobře, jako kráčivý bagr s elektrickým zařízením 24 V. V rámci předmětného správního řízení je však nutné pohlížet také na druhou rovinu užitnosti kráčivého bagru, a to na užitnou hodnotu tohoto stroje pro samotného zadavatele. Pokud zadavatel vyžaduje elektrické zařízení stroje 12 V pro možnost vzájemného startování s osobním automobilem, pak tento odůvodněný požadavek představuje právě užitnou hodnotu pro zadavatele. Z tohoto důvodu Úřad konstatuje, že výše uvedený argument navrhovatele je čistě spekulativní.

69. Vzhledem k omezenému počtu dodavatelů těchto strojů na trhu, ze kterých by i přesto byli schopni dva ze čtyř oslovených technické podmínky splnit, vzhledem k vyjádření zadavatele k důvodu stanovení technické podmínky elektrického zařízení stroje 12 V a vzhledem k protichůdné argumentaci navrhovatele v této části návrhu lze toto považovat za dostatečný argument ke konstatování, že zadavatel technickou podmínkou elektrického zařízení stroje 12 V, ale i ostatními technickými podmínkami v zadávací dokumentaci nediskriminoval ostatní dodavatele, ale vycházel ze svých objektivně stanovených potřeb.

70. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a to přehledným a jednoznačným způsobem. Současně stanovil technické podmínky kráčivého bagru odpovídající skutečným požadavkům zadavatele, tedy v souladu s ustanovením § 46 zákona. Úřad konstatuje, že technické podmínky zadavatele uvedené v článku 1.2.1 zadávací dokumentace vycházejí z objektivně zjištěného stavu a specifických potřeb zadavatele pro provoz tohoto stroje.

VIII. K VYLOUČENÍ NAVRHOVATELE

71. Podle § 76 odst. 1 zákona posoudí hodnotící komise nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a), posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

72. Na základě § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

73. Hodnotící komise může podle § 76 odst. 4 zákona po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

74. Ustanovení § 76 odst. 6 zákona říká, že uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle § 79 odst. 5. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

75. Úřad nejprve uvádí, že v rámci procesu posouzení nabídek je úkolem hodnotící komise přezkoumat jak formální, tak zejména obsahový soulad nabídky se zadávacími podmínkami a zákonnými požadavky. Hodnotící komise v této fázi přezkoumává obsahovou stránku jednotlivých dokumentů, a nikoli pouhou fyzickou přítomnost dokumentů v nabídce.

76. V případě, že hodnotící komise shledá v nabídce některého z uchazečů nejasnost například ve formě rozporných údajů, nedostatečného popisu některých částí předmětného plnění apod., je oprávněna požádat příslušného uchazeče o písemné vysvětlení této nabídky. Komise je povinna ve své žádosti o písemné vysvětlení nabídky přesně specifikovat, v čem spočívají nejasnosti nabídky. Odpovědností komise je formulovat tuto žádost natolik přesně, aby předešla případu, kdy obdrží od uchazeče vysvětlení, které nejasnosti komise neozřejmí, a to právě díky nepřesně či nevhodně formulované žádosti. Pro účely písemného vysvětlení nabídky je hodnotící komise povinna stanovit uchazeči lhůtu, která nesmí být kratší než tři pracovní dny.

77. Navrhovatel v návrhu brojí proti svému vyloučení z další účasti v předmětném zadávacím řízení, ze kterého byl zadavatelem vyloučen pro nesplnění technické podmínky elektrického zařízení stroje 12 V i přes to, že tuto podle svého tvrzení splnil.

78. Z průběhu komunikace mezi zadavatelem a navrhovatelem (viz body 49 až 51 odůvodnění tohoto rozhodnutí) vyplývá, že navrhovatel byl vyzván zadavatelem k vysvětlení své nabídky v části technické podmínky „Elektrické zařízení stroje 12/24 V“. Ve svém vysvětlení pak navrhovatel uvedl, že „nabízený stroj je v základu s napětím 24 V s vyústěním doplňkového připojení na 12 V pro možnost napájení jiného zařízení či jiného využití“, za což byl zadavatelem vyloučen z předmětného zadávacího řízení. Úřad dále z dokumentace o veřejné zakázce zjistil, že hodnotící komise ve své Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek II ze dne 20.2.2012 uvádí následující zdůvodnění vyloučení navrhovatele: „Vysvětlení parametru „Elektrické zařízení stroje“ komise nepřijímá, neboť stroj je nabízen s elektrickou soustavou s napětím 24V namísto požadovaných 12V.“

79. Úřad se ztotožňuje s názorem zadavatele, který shledal nabídku uchazeče v části „Elektrické zařízení stroje“ jako nevyhovující. Pokud navrhovatel ve svém vyjádření k žádosti o vysvětlení tohoto parametru uvedl, že „nabízený stroj je v základu s napětím 24 V s vyústěním doplňkového připojení na 12 V pro možnost napájení jiného zařízení či jiného využití“, pak z logiky tohoto sdělení vyplývá, že možnost napájení 12 V poskytuje kráčivý bagr navrhovatele pouze jako výstup pro napájení některých 12 V elektrických zařízení, nikoliv jako vstup pro možnost vzájemného startování mezi bagrem a osobním automobilem, jak zadavatel vysvětlil svůj požadavek v bodě 54 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

80. Pokud zadavatel argumentuje tím, že obsluha bude ke stroji dojíždět osobními automobily, s jejichž pomocí pak bude možné při zhoršených klimatických podmínkách vzájemné startování, pak povinností dodavatelů je nabídnout takový stroj (v tomto případě kráčivý bagr), u kterého bude možnost vzájemného startování realizovatelná. Navrhovatel sice ve svém vysvětlení nabídky uvedl, že nabízený stroj má doplňkové vyústění na 12 V, avšak to neznamená, že splnil podmínku stanovenou zadavatelem.

81. Úřad nejprve konstatuje, že bagry jsou obecně vybaveny dvěma variantami elektrických zařízení, a to 12 V nebo 24 V. Bagry s elektrickým zařízením 12 V jsou při startování napájeny z jedné 12 V autobaterie, kdežto bagry s elektrickým zařízením 24 V jsou při startování napájeny dvěma paralelně zapojenými 12 V bateriemi. Vzájemné startování s osobními automobily je potom možné pouze u bagrů s elektrickým zařízením 12 V, a to z důvodu, že osobní automobily disponují také právě tímto elektrickým zařízením. V opačném případě, tedy v případě bagrů s elektrickým zařízením 24 V, je sice možné startování osobního automobilu, a to zapojením pouze jedné autobaterie bagru na startovací kabely, ale v případě potřeby nastartování bagru prostřednictvím baterie osobního automobilu toto možné ani technicky proveditelné není.

82. Z tohoto důvodů nelze souhlasit s tvrzením navrhovatele, že byl ze zadávacího řízení vyloučen neprávem. Z vysvětlení navrhovatele (například bod 50 odůvodnění tohoto rozhodnutí) sice vyplývá, že nabízený kráčivý bagr je vybaven doplňkovým vyústěním 12 V pro možnost napájení jiného zařízení či jiného využití, avšak toto vyústění slouží pouze jako výstup pro možnost zapojení některých elektrických zařízení, nikoliv jako „plnohodnotné“ elektrické zařízení stroje poskytující obsluze možnost startování osobního automobilu v případě nepříznivých klimatických podmínek. Navrhovatel si při podání nabídky do předmětného zadávacího řízení musel být vědom skutečnosti, že požadavek na elektrické zařízení stroje není schopen splnit. Tento fakt se však navrhovatel zjevně pokusil „skrýt“ ve svém vysvětlení doplňkovým vyústěním. Doplňkové vyústění je standardní výstup, kterým je vybaven každý stavební stroj (v tomto případě tedy kráčivý bagr) pro napájení některých elektrických zařízení.

83. K výše uvedenému Úřad dále konstatuje, že vyloučení navrhovatele zadavatelem za nesplnění technické podmínky bylo učiněno v souladu se zákonem, neboť povinností zadavatele je vyloučit uchazeče z předmětného zadávacího řízení pokud nesplní požadovanou technickou podmínku, případně není schopen doložit technickou proveditelnost nabízeného řešení. Zadavatel tedy správně posoudil část nabídky navrhovatele týkající se technické podmínky elektrického zařízení stroje 12 V jako nevyhovující a vyloučil navrhovatele z další účasti v předmětném zadávacím řízení.

84. Úřad pro doplnění uvádí, že hodnotící komise, jako poradní orgán zadavatele, by v případě nejasností ohledně vysvětlení parametru elektrického zařízení 12 V  mohla vyzvat navrhovatele k jeho ústnímu doplnění. Tato situace však nenastala a zadavatel prostřednictvím rady hodnotící komise správně posoudil nabídku navrhovatele, kterou následně pro nesplnění parametru elektrického zařízení stroje vyřadil.

85. Podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona řad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody  uložení nápravného opatření podle § 118 odstavce 1 nebo 2 zákona.

86. Na základě výše uvedeného Úřad v souvislosti se všemi zjištěnými skutečnostmi konstatuje, že neshledal v postupu zadavatele rozpor se zákonem, když tento vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadovaného parametru elektrického zařízení stroje 12 V, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

STAVOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, 384 73 Prachatice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz