Rozhodnutí: S690/2012/VZ-728/2013/511/MFl

Instance I.
Věc Kondiční pobyty zaměstnanců
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. ČD travel, s.r.o.
  3. Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 121 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S690/2012/VZ-728/2013/511/MFl

 

Brno 11. ledna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 11. 2012, na návrh ze dne 22. 11. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,

· navrhovatel – ČD travel, s.r.o., IČ 27364976, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1,

· vybraný uchazeč – Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČ 45192570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 63, PSČ 753 51,

ve věci veřejné zakázky „Kondiční pobyty zaměstnanců“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 3. 2012 pod ev. č. 210321,

rozhodl  takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – ČD travel, s.r.o., IČ 27364976, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Dne 22. 3. 2012 odeslal zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – k uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na služby „Kondiční pobyty zaměstnanců“, které bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 3. 2012 pod ev. č. 210321.

2. Ve stanovené lhůtě obdržel zadavatel 6 nabídek.

3. Na základě posouzení kvalifikace rozhodl zadavatel dne 17. 5. 2012 o vyloučení dvou uchazečů z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace. Na návrh hodnotící komise pak zadavatel rozhodl dne 28. 5. 2012 o vyloučení dalších dvou uchazečů, mezi nimi i společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČ 45192570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 63, PSČ 753 51 (dále jen „vybraný uchazeč“), z účasti v zadávacím řízení, a to pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

4. Hodnotící komise doporučila zadavateli na svém jednání dne 28. 5. 2012 uzavřít smlouvu se společností ČD travel, s.r.o., IČ 27364976, se sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“).

5. Proti svému vyloučení podal vybraný uchazeč námitky a poté, co jim zadavatel nevyhověl, i návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Úřad svým rozhodnutím č.j. ÚOHS-S411/2012/VZ-17461/2012/511/MFl ze dne 17. 9. 2012, které nabylo právní moci dne 4. 10. 2012, rozhodl, že zadavatel při vyloučení vybraného uchazeče nedodržel postup stanovený zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako opatření k nápravě podle § 118 odst. 1 zákona zrušil úkony zadavatele spojené s posouzením a hodnocením nabídek uchazečů, jehož průběh byl zdokumentován v protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 28.5.2012, a současně zrušil i rozhodnutí zadavatele z téhož dne o vyloučení vybraného uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

6. Při novém hodnocení nabídek, které hodnotící komise provedla na svém jednání dne 24. 10. 2012, tak byly hodnoceny celkem tři nabídky, a to včetně nabídek vybraného uchazeče a navrhovatele. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na realizaci předmětu veřejné zakázky s vybraným uchazečem. Nabídka navrhovatele byla vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější.

7. Dne 24. 10. 2012 rozhodl zadavatel o výběru nabídky vybraného uchazeče jako nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení. Dne 31. 10. 2012 bylo oznámení o tomto rozhodnutí doručeno navrhovateli, který proti němu dne 7. 11. 2012 podal námitky.

8. Námitkám navrhovatele zadavatel svým rozhodnutím ze dne 13. 11. 2012 (které bylo navrhovateli doručeno dne 15. 11. 2012) nevyhověl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel považoval toto rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v rozporu se zákonem, podal dne 23. 11. 2012 písemný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

9. Úřad obdržel návrh dne 23. 11. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Ve stejný den obdržel návrh též zadavatel.

10. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel, navrhovatel a vybraný uchazeč.

11. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S690/2012/VZ-23015/2012/511/MFl ze dne 5. 12. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S690/2012/VZ-23018/2012/511/MFl ze dne 5. 12. 2012 uložil navrhovateli, aby doplnil svůj návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 22. 11. 2012 o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a to do deseti dnů ode dne doručení tohoto usnesení.  Citované usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 17. 12. 2012, desetidenní lhůta pro doplnění návrhu tak uplynula dne 27. 12. 2012. V dané lhůtě navrhovatel na výše uvedené usnesení nijak nereagoval.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

12. Úřad především konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o jeho zahájení k uveřejnění dne 22. 3. 2012, je pro přezkum úkonů zadavatele v předmětném zadávacím řízení rozhodné znění zákona o veřejných zakázkách účinné ke dni 31. 3. 2012, tedy před účinností zák. č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to podle přechodných ustanovení uvedených v čl. II citované novely zákona. Tomu odpovídají i citace zákona o veřejných zakázkách uváděné v tomto rozhodnutí.

13. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

14. Podle ust. § 114 odst. 3 zákona musí návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

15. Podle ust. § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

16. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

17. Dne 23. 11. 2012 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši.

18. Z nabídky navrhovatele ze dne 30. 4. 2012, kterou v rámci předmětného zadávacího řízení navrhovatel doručil zadavateli dne 2. 5. 2012, Úřad zjistil, že nabídková cena navrhovatele činila 21 785 725,- Kč bez DPH. V souladu s § 115 odst. 1 zákona byl tak navrhovatel povinen s podáním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele složit na účet Úřadu kauci ve výši 217 857,25 Kč, po zaokrouhlení 217 857,- Kč.

19. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S690/2012/VZ-23018/2012/511/MFl ze dne 5. 12. 2012 lhůtu k doložení dokladu o složení kauce do deseti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží nebo nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

20. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 17. 12. 2012. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 27. 12. 2012.

21. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S690/2012/VZ-23018/2012/511/MFl ze dne 5. 12. 2012. Nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

22. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

2. ČD travel, s.r.o., Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1

3. Lázně Teplice nad Bečvou a.s., Teplice nad Bečvou čp. 63, PSČ 753 51

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz