číslo jednací: S589/2012/VZ-22560/2012/512/JOn

Instance I.
Věc Revizní opravy nákladních železničních vozů řady Sgjs 69.sk
Účastníci
  1. ČD Cargo, a. s.
  2. LEGIOS a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 261 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S589/2012/VZ-22560/2012/512/JOn

 

3. prosince 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 10. 2012 na návrh ze dne 4. 10. 2012, jehož účastníky jsou

 

  • zadavatel – ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 3. 2012 JUDr. Michalem Janatkou, zaměstnancem,
  • navrhovatel – LEGIOS a.s., IČ 46711201, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle,

ve věci veřejné zakázky „Revizní opravy nákladních železničních vozů řady Sgjs 69.sk“, zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do informačního systému, o veřejných zakázkách odesláno dne 24. 11. 2011 a dne 25. 11. 2011 bylo uveřejněno pod ev. č. 101634 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 12. 2011 pod ev. č. 2011/S235-381448,

vydává k zajištění účelu správního řízení toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost navrhovatele – LEGIOS a.s., IČ 46711201, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – ze dne 4. 10. 2012 stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 5. 10. 2012 návrh navrhovatele – LEGIOS a.s., IČ 46711201, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 3. 2012 JUDr. Michalem Janatkou, zaměstnancem (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Revizní opravy nákladních železničních vozů řady Sgjs 69.sk“, zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do informačního systému, o veřejných zakázkách odesláno dne 24. 11. 2011 a dne 25. 11. 2011 bylo uveřejněno pod ev. č. 101634 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 12. 2011 pod ev. č. 2011/S235-381448 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 5. 10. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S589/2012/VZ-19994/2012/512/JOn dne 24. 10. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S589/2012/VZ-19995/2012/512/JOn z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Navrhovateli byla rovněž stanovena lhůta k předložení dokladu o složení nedoplatku kauce ve výši 2.753 Kč a zadavateli byla stanovena lhůta, aby sdělil výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jakož i doložil doklady, z nichž zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vycházel.

5. Dne 24. 10. 2012 Úřad obdržel vyjádření zadavatele, ve kterém uvedl, že při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vycházel z propočtu ceny plnění předchozí veřejné zakázky, přičemž výše předpokládané hodnoty činí 130.000 Kč za kompletní opravu jednoho vozu, přičemž oprava se má týkat celkem 25-ti vozů. Ke svému tvrzení zadavatel přiložil usnesení představenstva zadavatele ze dne 12. 10. 2011 a daňový doklad č. 21200501, které měly zadavatelem tvrzenou skutečnost prokázat.

6. Dne 26. 10. 2012 byl na účet Úřadu složen nedoplatek kauce ve výši 2.753 Kč.

7. Dne 13. 11. 2012 Úřad od zadavatele obdržel rozhodnutí ze dne 12. 11. 2012 o zrušení předmětné veřejné zakázky. Zrušení zadávacího řízení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 14. 11. 2012.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel ve svém návrhu navrhoval zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, stal se návrh zjevně bezpředmětným. Úřad proto rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

JUDr. Michal Janatka, ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

LEGIOS a.s., IČ 46711201, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle

 

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz