V jaké podobě předávat ÚOHS dokumentaci o zadávacím řízení, je-li postup zadavatele napaden?

 

Ačkoliv povinnosti spojené s doručováním dokumentace o veřejné zakázce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) nejsou v českém právním řádu nijak nové a jsou prakticky v nezměněné podobě jeho trvalou součástí již od 1. 1. 2014 od nabytí účinnosti zákona č. 341/2013 Sb., kterým byl změněn zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Úřad se stále setkává s tím, že někteří zadavatelé stále nemají jasno jakým způsobem a v jaké podobě mají dokumentaci o veřejné zakázce v souvislosti s přezkumem vedeným Úřadem předkládat, tj. jak splnit své povinnosti vůči Úřadu.  Protože naším společným cílem je rychlý, efektivní a bezproblémový průběh komunikace, považujeme za vhodné uvést základní východiska správného postupu dle předmětných ustanovení.

 

Zadavatel je povinen zaslat ÚOHS dokumentaci o zadávacím řízení

 

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), stanoví v § 252 odst. 1 povinnost doručit Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, společně s vyjádřením zadavatele do 10 dnů od doručení návrhu na zahájení správního řízení. V § 252 odst. 3 pak ZZVZ stanoví, že zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. V § 252 odst. 4 pak ZZVZ stanoví, že části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 3 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

§ 258 ZZVZ stanoví obdobné povinnosti zadavateli i pro případy předcházející zahájení správního řízení [tj. například šetření podnětu podaného k Úřadu podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)] s tím, že je odlišně upraven okamžik rozhodný pro určení počátku běhu lhůty pro splnění povinnosti odeslat dokumentaci (do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu).

Odpověď na otázku, co tvoří dokumentaci o zadávacím řízení, dává ustanovení § 216 odst. 1 ZZVZ. Podle tohoto ustanovení dokumentaci o zadávacím řízení tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje ZZVZ, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů.

 

Neodeslání dokumentace o zadávacím řízení ÚOHS je přestupkem, za jehož spáchání hrozí zadavateli pokuta až 1 000 000 Kč

ZZVZ v § 268 odst. 1 považuje za přestupek zadavatele nesplnění některé z povinností podle § 252 odst. 1, 3, 4 nebo § 258 odst. 1. ZZVZ. Podle § 268 odst. 2 ZZVZ může být zadavateli za spáchání přestupku podle § 268 odstavec 1 písm. e) uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Nestanoví-li právní předpisy jinak, dokumentace o zadávacím řízení je zasílána ÚOHS v originále

 

Úřad zdůrazňuje především povinnost předkládat originál dokumentace o zadávacím řízení.

V případě části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 ZZVZ, případně netextové části zadávací dokumentace, které byly původně vyhotoveny v listinné podobě, a které zadavatel hodlá odeslat prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, je třeba provést konverzi podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení se konverzí rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze. Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Jestliže tedy Úřad obdrží dokument, který je součástí dokumentace o zadávacím řízení a byl původně vyhotoven v listinné podobě, pak pokud byl konvertován dle § 22 a § 23 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je tento postup přípustný a nedochází k nesplnění povinnosti.  

Zadávací dokumentace je rovněž součástí dokumentace o zadávacím řízení, avšak pro její předkládání Úřadu v případě, kdy je napaden u Úřadu postup zadavatele podle ZZVZ platí odlišné pravidlo. Zadávací dokumentace vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

U netextové části zadávací dokumentace, jako je např. projektová dokumentace, by mohlo být někdy velmi obtížné a finančně náročné pro zadavatele tuto dokumentaci převést do elektronické podoby tak, aby s ní bylo možno efektivně nakládat ve správním řízení. Netextovou část zadávací dokumentace je proto možno předložit ÚOHS i v listinné podobě, přičemž zde pak ale již opět platí pravidlo předložit dokument v originále.

Pokud je součástí dokumentace o zadávacím řízení emailová komunikace, je třeba ji rovněž zaslat elektronicky v originále. V rámci zachování principu dobré správy Úřad upozorňuje, že datovou schránkou je možné zaslat pouze formáty elektronických dokumentů uvedené v příloze č. 3 vyhlášky č.194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění. Originál e-mailové komunikace lze zaslat Úřadu například formou elektronické pošty podepsané uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu posta@uohs.cz

V případě zadávání veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje zašle zadavatel ve lhůtě podle § 252 odst. 1 zákona rovněž výstup ze systému elektronického nástroje obsahující přehled všech úkonů a veškeré komunikace učiněné při zadávání veřejné zakázky včetně času provedení těchto úkonů a komunikace a včetně času odeslání a doručení veškerých dokumentů zasílaných prostřednictvím elektronického nástroje.

Jak zasílat ÚOHS dokumentaci o zadávacím řízení, která vznikla v souvislosti s „elektronickým“ zadáváním veřejných zakázek?

 

Zadavatelé občas činí i dotaz jak postupovat v případě dokumentace o zadávacím řízení, která zahrnuje rozsáhlé dokumenty či nabídky, kdy jejich velikost v souhrnu přesahuje maximální přípustnou velikost příloh datové zprávy, tj. 20 MB. Zde Úřad uvádí, že je zcela v souladu se ZZVZ bude-li v takovém případě zaslána dokumentace o zadávacím řízení Úřadu ve více datových zprávách. 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz