číslo jednací: VP/S011/04-160

Instance I.
Věc Město Most - prodej pozemků - zástavba 1. náměstí
Účastníci
  1. město Most
  2. více příjemců nebo program
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 25. 5. 2004
Dokumenty file icon dokument ke stažení 74 KB

Č.j. VP/S 11/04-160

V Brně dne 5. 5. 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 16. 1. 2004 na základě žádosti města Most ze dne 15. 1. 2004, o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, rozhodl podle § 10 odst. 1 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje takto:

řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory formou prodeje pozemků p.č. 6367/15, 6367/17, 6367/79, 6367/104, 6368/1, 6368/2 a 6368/3 v k.ú. Most II, o celkové výměře 21 839 m² za zvýhodněnou cenu

se zastavuje.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 16. 1. 2004 žádost o povolení výjimky ze zákazu poskytnutí veřejné podpory podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon o veřejné podpoře"), kterou podalo město Most.

I. Podklady pro rozhodnutí

Při posuzování žádosti vycházel Úřad z následujících podkladů :

  1. žádosti o povolení výjimky podle § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře

  2. dopisu statutárního města Most ze dne 15. 1. 2004, č.j. OMM/POZ/Me/2004/226

  3. znaleckého posudku č. 4594/004/04 ze dne 6. 1. 2004 vypracovaného Miluší Doležalovou, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, za účelem převodu nemovitostí

  4. dopisu statutárního města Most ze dne 29. 1. 2004, č.j. OMM/POZ/Me/2004/400

II. Vymezení účastníka řízení

Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře město Most.

III. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky

  • poskytovatelem veřejné podpory je statutární město Most

  • název veřejné podpory je "Veřejná podpora regionálního charakteru - zástavba 1. náměstí"

  • formou podpory je snížení prodejní ceny pozemků

IV. Popis situace

Statutární město Most zaslalo dne 15. 1. 2004 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 6 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, jako příloha byl zaslán znalecký posudek č. 4594/004/04 ze dne 6. 1. 2004 vypracovaný Miluší Doležalovou za účelem zjištění ceny nemovitosti pro smluvní převod.

V.Právní analýza

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval dopisem ze dne 19. 1. 2004 č.j. VP/S 11/04-160 statutární město Most k doplnění údajů potřebných k posouzení žádosti o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory formou prodeje pozemků za zvýhodněnou cenu. Statutární město Most na výzvu odpovědělo dopisem ze dne 29. 1. 2004 č.j. OMM/POZ/Me/2004/400, ve kterém uvedlo, že požadované doklady nemůže předložit ve stanoveném termínu, tj. do 2. 2. 2004. Jako důvod uvedlo skutečnost, že Rada města Mostu na svém jednání dne 22. 1. 2004 odložila jednání o pronájmu s následným prodejem pozemků z důvodu nutnosti projednání návrhu nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí v poslaneckých klubech. Tím došlo k pozdržení schvalovacího procesu, který měl být na programu zasedání Zastupitelstva města Mostu dne 29. 1. 2004 a bude zařazen do programu na jeho dalším zasedání dne 25. 3. 2004. Teprve po tomto termínu bude možno požadované doklady doložit.

Statutární město Most však uvedené doklady, ani po zasedání Zastupitelstva města Mostu dne

25. 3. 2004, nepředložilo. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost nabyl účinnosti zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoji (dále jen "zákon o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory"). Podle § 10 odst. 1 citovaného zákona v řízeních o veřejné podpoře, která nebyla ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 30. 4. 2004) Úřad rozhodne o zastavení řízení. Vzhledem k výše uvedenému, tedy že Statutární město Most nepředložilo Úřadu požadované doklady, na jejichž základě by mohl Úřad rozhodnout v meritu věci do 30. 4. 2004 a s ohledem na ustanovení § 10 odst. 1 zákona o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory, Úřad zahájené řízení zastavil.

V případě, že se poskytovatel veřejné podpory, jímž je Statutární město Most, nevyjádří jinak, Úřad posoudí žádost o povolení výjimky z hlediska právních předpisů Evropských společenství o veřejné podpoře a zpracuje ji k notifikační proceduře ve smyslu čl. 88 Smlouvy o založení ES v souladu s procedurálním předpisem, jímž je Nařízení Rady ES č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 93 Smlouvy o založení ES a ve smyslu § 3 a 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odbor veřejná podpora, Brno, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Mgr. Kamil Rudolecký

ředitel odboru veřejná podpora

Obdrží:

Statutární město Most

odbor městského majetku

Radniční 1

434 69 Most

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz