číslo jednací: VP/S126/03-160

Instance I.
Věc FÚ Praha-východ - prom. daně - doprava
Účastníci
  1. Finanční úřad Praha-východ
  2. podléhá mlčenlivosti
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 11. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 84 KB

Č.j.: VP/S 126/03-160

V Brně dne 10. listopadu 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29. 9. 2003 na základě žádosti Finančního úřadu Praha - východ č.j. 82208/03/058912/2457 ze dne 22. 9. 2003 o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst.1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), rozhodl podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře takto :

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro podporu ve formě prominutí penále k daňovému nedoplatku na dani z příjmů ve výši 59 700 Kč ve prospěch podnikatele (…)

zastavuje.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 29. 9. 2003 žádost o povolení výjimky (dále jen "žádost") podle § 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (dále jen "zákon o veřejné podpoře"), kterou podal Finanční úřad Praha - východ dopisem ze dne 22. 9. 2003, č.j. 82208/03/058912/2457.

I. Údaje získané z žádosti o povolení výjimky

  • poskytovatelem veřejné podpory je Finanční úřad Praha - východ

  • orgánem odpovědným za poskytnutí veřejné podpory je Finanční úřad Praha - východ

  • kontaktní osobou je Ing. Petr Stodola

  • názvem veřejné podpory je: "Prominutí příslušenství daně daňovému subjektu podnikajícímu v autodopravě"

  • právním základem pro poskytnutí veřejné podpory je § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

  • jako druh jednotlivého případu podpory je uvedeno prominutí příslušenství daně subjektu podnikajícímu v odvětví mezinárodní automobilové dopravy ve výši 299 668 Kč

  • formou poskytnutí veřejné podpory jsou daňové úlevy

  • podpora je poskytována jednorázově.

II. Vymezení účastníka řízení

Jediným účastníkem řízení o povolení výjimky je v souladu s § 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře Finanční úřad Praha - východ.

III. Charakteristika příjemce podpory

Příjemcem veřejné podpory je podnikatel (...), který podniká mimo jiné v oblasti mezinárodní automobilové dopravy.

IV. Popis a forma podpory

Poplatníkovi bylo předepsáno penále na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období roku 1998 až 2003 v celkové částce 299 668 Kč. Finanční úřad Praha - východ navrhuje z celkového předepsaného penále ve výši 299 668 Kč prominout 209 768 Kč.

V. Právní analýza

V § 1 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že tento zákon upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody (Sdělení č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, dále jen "Evropská dohoda"). Čl. 64 odst. 1 bod (iii) Evropské dohody stanoví, že neslučitelná s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a Společenstvím, je jakákoliv veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží.

V § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejná podpora poskytovaná způsobem narušujícím nebo hrozícím narušení soutěže tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské Unie, je neslučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a je zakázána.

V § 3 písm. a) zákona o veřejné podpoře je stanoveno, že veřejnou podporou se rozumí jakákoliv forma podpory, včetně programů veřejné podpory nebo výhod zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby poskytovaná Českou republikou, ministerstvem, jiným správním orgánem, orgánem samosprávy nebo poskytovaná z veřejných prostředků. Podle § 3 písm. b) zákona o veřejné podpoře patří mezi veřejné prostředky také prostředky státního rozpočtu včetně prostředků splatných a neuhrazených.

Podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, může Ministerstvo financí ČR rozhodnout o prominutí příslušenství k dani z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Vyhláškou č. 299/1993 Sb. zmocnilo Ministerstvo financí ČR k promíjení příslušenství daně územní finanční orgány.

V případě promíjení penále má podnikatelský subjekt v důsledku neplacení daně k dispozici volné finanční prostředky, které byl povinen zaplatit organizaci hospodařící s veřejnými prostředky. Veřejnou podporou se obecně rozumí jakékoliv zvýhodnění, které plyne z veřejných prostředků. Dle čl. 24 Oznámení Evropské komise o uplatnění pravidel státní pomoci na podporu týkající se přímého zdanění podniků, které je příjmem státního rozpočtu, publikovaného v Official Journal C 384/3, 10. 12. 1998, nepředstavují veřejnou podporu nástroje, jejichž cílem je optimalizace vymáhání daňových a obdobných dluhů od podnikatelských subjektů. Při neplacení daně podnikatelský subjekt obrazně čerpá od státu půjčku, přičemž úrok, tj. penále činí 36,5 %. Ve srovnání s komerčními půjčkami jsou podmínky značně nevýhodné. Důvodem je skutečnost, že penále v sobě obsahuje sankční část, která je zahrnuta s cílem donutit dlužníka zaplatit dluh co nejdříve. V souladu s ustanovením výše uvedeného Oznámení Evropské komise je tedy za veřejnou podporu považována jen ta část penále, která představuje ekonomickou výhodu pro dlužníka daně a odpovídá hodnotě úroku z prodlení. Zbývající, tj. sankční část není do veřejné podpory zahrnuta. Základem pro stanovení ekvivalentní hodnoty úroku z prodlení, tedy i výše veřejné podpory, je celková výše vyměřeného penále a referenční sazba pro výpočet veřejné podpory u výhodných půjček. V souladu s Oznámením Evropské komise o způsobu stanovení výše referenčních a diskontních sazeb, publikovaným v Official Journal C 273, 9. 9. 1997, je použita referenční sazba ve výši 10 %.

V případě promíjení penále dle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, představuje veřejná podpora částku převyšující rozdíl mezi penále ve výši 36,5 % z dlužné částky a ekonomickým ekvivalentem komerčního úroku, který Úřad vyjadřuje tzv. referenční sazbou, která je pro účely výpočtu veřejné podpory pro oblast odpouštění penále stanovena ve výši 10 % z dlužné částky.

10

Veřejná podpora je -------- x 100 % z celkové výše vyměřeného penále = 27 % z vyměřeného penále

36,5


Prominutí penále do výše 73 % z celkové výše penále nepředstavuje veřejnou podporu. Teprve prominutí penále vyšší než 73 % z celkové výše penále (73 až 100) představuje veřejnou podporu.

Celková výše penále vyměřená Finančním úřadem Praha - východ činí 299 668 Kč. Finanční úřad Praha - východ však hodlá prominout penále ve výši 209 768 Kč.

Vzhledem k tomu, že částka 209 768 Kč, kterou Finanční úřad Praha - východ navrhuje prominout, činí 70 % z celkového předepsaného příslušenství, nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o veřejné podpoře.

Úřad proto řízení podle § 6 odst. 4 písm. a) zákona o veřejné podpoře zastavil.

VI. Závěr

Dne 3. 11. 2003 bylo účastníku řízení doručeno vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jeho doplnění. Tohoto práva účastník řízení ve stanovené lhůtě nevyužil.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odbor veřejná podpora, Brno, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Mgr. Kamil Rudolecký

ředitel odboru veřejná podpora

Obdrží:

Finanční úřad Praha - východ

Thámova 27

180 00 Praha 8

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz