Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis)

Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) vznikl k 1. lednu 2010. Cílem registru je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů EU – nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004, nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů a nařízení; respektive od 1.7.2014 pro evidenci podpor de minimis poskytnutých na základě  Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství a Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury. Evidují se i podpory malého rozsahu poskytnuté na základě Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.

  

Bližší informace o zaznamenávání podpor malého rozsahu do centrálního registru podpor malého rozsahu naleznete ve složce Metodický pokyn k registru.

 

Přístup poskytovatelů k centrálnímu registru podpor de minimis

Poskytovatelé podpory de minimis se musejí pro vstup do systému zaregistrovat prostřednictvím formuláře:

    1. Pracovní postup při žádosti o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu (aktuální k 1. 10. 2018)
    2. Příloha – Žádost o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu  (aktuální k 1. 10. 2018) (ŽÁDOST POUZE PRO POSKYTOVATELE, postup pro příjemce viz níže)

 

Přístupová adresa do Centrálního registru pro zaregistrované poskytovatele: https://vpn.mze.cz/

 

Upozornění: Tento formulář není určen pro příjemce podpory malého rozsahu (de minimis). Postup pro získání registrovaného přístupu pro příjemce je k dispozici na odkaze: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html (viz též níže Přístup příjemců k datům v centrálním registru podpor de minimis).

 

Přístup poskytovatelů k centrálnímu registru podpor de minimis prostřednictvím webových služeb (web services)

Kromě vlastního vkládání dat prostřednictvím vystavené webové aplikace lze data do centrálního registru předávat i prostřednictvím webových služeb. Tento způsob je vhodný především pro poskytovatele, kteří provozují pro evidenci podpor vlastní informační systém. Podrobnosti (WSDL, popis služeb…) k tomuto způsobu předávání dat jsou uvedeny zde: http://eagri.cz/public/eagri/farmar/registr-podpor-de-minimis/webove-sluzby/.

 

Přístup příjemců k datům v centrálním registru podpor de minimis

Souhrnné informace o poskytnutých podporách malého rozsahu (de minimis) jsou bez nutnosti registrace k dispozici na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.

Pro získání detailních informací o jemu přidělených podporách malého rozsahu (de minimis) musí příjemce (bez ohledu na odvětví, ve kterém působí) zažádat o registrovaný přístup na portál eAGRI. Detailními informacemi se rozumí datum poskytnutí podpory, její účel a forma příp. forma právního aktu, kterým byla podpora přiznána. Postup pro získání registrovaného přístupu na portál eAGRI je k dispozici na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html.

 

Vzory a dokumenty:

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz