Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis)

Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) vznikl k 1. lednu 2010. Cílem registru je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů EU – nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004, nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů a nařízení; respektive od 1.7.2014 pro evidenci podpor de minimis poskytnutých na základě  nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství a nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury. Evidují se i podpory malého rozsahu poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.

  

Bližší informace o zaznamenávání podpor malého rozsahu do centrálního registru podpor malého rozsahu naleznete ve složce Metodický pokyn k registru.

 

Přístup poskytovatelů k centrálnímu registru podpor de minimis

Poskytovatelé podpory de minimis se musejí pro vstup do systému zaregistrovat prostřednictvím formuláře:

    1. Pracovní postup při žádosti o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu (verze aktuální ke dni 1. 7. 2020)
    2. Příloha – Žádost o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu (verze aktuální ke dni 1. 7. 2020) (ŽÁDOST POUZE PRO POSKYTOVATELE, postup pro příjemce viz níže)

 

Přístupová adresa do Centrálního registru pro zaregistrované poskytovatele: https://vpn.mze.cz/

 

Upozornění: Tento formulář není určen pro příjemce podpory malého rozsahu (de minimis). Postup pro získání registrovaného přístupu pro příjemce je k dispozici na odkaze: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html (viz též níže Přístup příjemců k datům v centrálním registru podpor de minimis).

 

Přístup poskytovatelů k centrálnímu registru podpor de minimis prostřednictvím webových služeb (web services)

Kromě vlastního vkládání dat prostřednictvím vystavené webové aplikace lze data do centrálního registru předávat i prostřednictvím webových služeb. Tento způsob je vhodný především pro poskytovatele, kteří provozují pro evidenci podpor vlastní informační systém. Podrobnosti (WSDL, popis služeb…) k tomuto způsobu předávání dat jsou uvedeny zde: http://eagri.cz/public/eagri/farmar/registr-podpor-de-minimis/webove-sluzby/.

 

Přístup příjemců k datům v centrálním registru podpor de minimis

Souhrnné informace o poskytnutých podporách malého rozsahu (de minimis) jsou bez nutnosti registrace k dispozici na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.

Pro získání detailních informací o jemu přidělených podporách malého rozsahu (de minimis) musí příjemce (bez ohledu na odvětví, ve kterém působí) zažádat o registrovaný přístup na portál eAGRI. Detailními informacemi se rozumí datum poskytnutí podpory, její účel a forma příp. forma právního aktu, kterým byla podpora přiznána. Postup pro získání registrovaného přístupu na portál eAGRI je k dispozici na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html.

 

Vzory a dokumenty:

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz