Podpora de minimis

Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy.

 

Právní předpisy

 

Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014

 

Předpisy, které byly na území České republiky aplikovány do 30. 6. 2014

 

Metodické dokumenty 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vypracoval v návaznosti na aplikaci novelizovaných předpisů účinných od 1. 7. 2014 v oblasti podpory malého rozsahu (de minimis)následující dokumenty:

Předmětné dokumenty byly vypracovány s cílem napomoci poskytovatelům i příjemcům podpory de minimis lépe se orientovat v novelizované problematice. 


 

Opatření podpory

Podpora de minimis může být na rozdíl od jiných typů opatření poskytnuta na jakýkoli účel, může se jednat o podporu investičního i provozního charakteru.

 

Základní podmínky

 

Podpora de minimis je omezena na limit 200 000 EUR pro jeden podnik v tříletém období (současné a dvě předchozí účetní období, které příjemce používá pro daňové účely, tj. kalendářní nebo hospodářský rok). Podpora de minimis se považuje za poskytnutou ke dni, kdy právní akt zakládající její poskytnutí nabude právní moci či účinnosti.

Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz Evropské centrální banky platný ke dni poskytnutí podpory de minimis.

Podporu de minimis dle nařízení 1407/2013 nelze poskytnout:

  • v oblasti rybolovu a akvakultury,
  • v oblasti prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,
  • na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu,
  • na podporu exportu a podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Poskytovatelé podpory de minimis mají povinnost zaznamenat předepsané údaje o poskytnuté podpoře de minimis do centrálního registru de minimis. Zákonná lhůta pro záznam je pět pracovních dní ode dne poskytnutí podpory de minimis příjemci.

Kumulace podpory de minimis s jinou podporou ke stejným způsobilým nákladům je možná, avšak nesmí dojít k překročení maximální míry, která je daná pravidly pro jinou podporu (např. pravidla pro regionální investiční podporu).

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz