Místopředsedové ÚOHS

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

*13. 6. 1983

„Ochrana hospodářské soutěže je klíčovou agendou Úřadu. Její význam pro moderní stát s fungující tržní ekonomikou je nezastupitelný. Díky ní jsou zdroje alokovány efektivně, roste produkce, dochází k inovacím, rozvoji, pokroku. Hospodářská soutěž zvyšuje blahobyt nás všech, a to v podobě nižších cen, kvalitnějších výrobků a služeb, jejich většího výběru a široké dostupnosti. Úřad proto musí odhalovat a přísně postihovat taková jednání, která ji narušují. Zároveň však musí působit preventivně a osvětově, aby se jejich výskyt na trzích minimalizoval.“

Kamil Nejezchleb v roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. V roce 2019 dokončil doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své disertační práci se zabýval modernizací právních nástrojů na odhalování kartelových dohod a v průběhu doktorského studia úspěšně realizoval několik specifických projektů zaměřených různé aspekty práva hospodářské soutěže. Od listopadu 2008 celou svoji profesní kariéru působí na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde vystřídal různé pozice. V posledních pěti letech působil ve funkci vedoucího Oddělení kartelů a zástupce ředitele Odboru kartelů. Vyučoval obchodní a živnostenské právo na Veřejně správní akademii v Brně. Dlouhodobě spolupracuje s Právnickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, kde přednášel v rámci specializovaných předmětů týkajících se práva či ekonomie hospodářské soutěže. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, z půlroční stáže u Evropské komise na DG COMP a především z dlouhodobého působení v rámci sítí soutěžních orgánu ECN a ICN. Spolupracoval na metodikách k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. Z oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků. Je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

*31. 3. 1955

Eva Kubišová

„Naším prvořadým cílem je věcný, konzistentní, transparentní a rychlý přezkum veřejných zakázek. Přezkum, který zajistí zákonnost postupu zadavatele, avšak současně omezí hladký průběh zadávacích řízení jen v nejnutnější míře."

 

Eva Kubišová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Na Úřadě působí od roku 1995 a prošla  řadou funkcí. Byla tajemnicí rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže, podílela se na založení Odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, vykonávala funkci ředitelky Odboru druhostupňového rozhodování, místopředsedkyně Úřadu pověřené vedením Sekce veřejných zakázek (2011–2015) a ředitelky Kabinetu předsedy Úřadu. Dne 16. ledna 2018 byla jmenována místopředsedkyní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pověřenou vedením Sekce veřejných zakázek.

 

JUDr. Petr Solský 

místopředseda

 

*2. 8. 1975

Petr Solský

„Účelem činnosti Úřadu je také přispívat k tvorbě srozumitelného a transparentního legislativního prostředí, které podněcuje k férové hospodářské soutěži, a to zejména zajištěním rovných podmínek pro všechny typy soutěžitelů. Důležité je proto zejména dostatečné vyhodnocení dopadů navržených regulatorních a exekutivních opatření na oblast hospodářské soutěže, a to i z pohledu možné veřejné podpory." 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz