Místopředsedové ÚOHS

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

*7. 3. 1984

„Zadávání veřejných zakázek je spojeno s vynakládáním prostředků z veřejných rozpočtů a současně nepředstavuje cestu pouze k naplnění potřeb samotných zadavatelů, ale velmi významně ovlivňuje komfort života v naší zemi. Kvalita a způsob výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek mají výrazný dopad na chování jak zadavatelů, tak i dodavatelů. Je proto nezbytné, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řádně plnil svou roli, prostřednictvím své činnosti jasně a srozumitelně rozhodoval o tom, zda byla dodržena pravidla fair play při zadávání veřejných zakázek. Smyslem a cílem činnosti Sekce veřejných zakázek při výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek vedle samotné rozhodovací praxe je i celkově přispívat ke kultivaci soutěžního prostřední v České republice."

 

Markéta Dlouhá absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již před ukončením studií získávala řadu pracovních zkušeností, když od roku 2003 spolupracovala s mezinárodní vzdělávací a poradenskou společností, následně však své pracovní zaměření a rozvoj zaměřila výlučně k právu. Od roku 2009 začala působit v advokacii, kde se zaměřovala zejména na občanské, obchodní a trestní právo. Od prosince 2011 svou profesní kariéru spojila s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dozorem nad zadáváním veřejných zakázek. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže vystřídala postupně všechny pozice od referenta, přes vedoucí oddělení až po ředitelku odboru. Ve funkci ředitelky Odboru veřejných zakázek III působila posledních sedm let. V souvislosti s pracovním zařazením na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozvíjela i svou přednáškovou a publikační činnost týkající veřejného zadávání.

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

*13. 6. 1983

„Ochrana hospodářské soutěže je klíčovou agendou Úřadu. Její význam pro moderní stát s fungující tržní ekonomikou je nezastupitelný. Díky ní jsou zdroje alokovány efektivně, roste produkce, dochází k inovacím, rozvoji, pokroku. Hospodářská soutěž zvyšuje blahobyt nás všech, a to v podobě nižších cen, kvalitnějších výrobků a služeb, jejich většího výběru a široké dostupnosti. Úřad proto musí odhalovat a přísně postihovat taková jednání, která ji narušují. Zároveň však musí působit preventivně a osvětově, aby se jejich výskyt na trzích minimalizoval.“

 

Kamil Nejezchleb v roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. V roce 2019 dokončil doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své disertační práci se zabýval modernizací právních nástrojů na odhalování kartelových dohod a v průběhu doktorského studia úspěšně realizoval několik specifických projektů zaměřených na různé aspekty práva hospodářské soutěže. Od listopadu 2008 celou svoji profesní kariéru působí na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde vystřídal různé pozice. V posledních pěti letech působil ve funkci vedoucího Oddělení kartelů a zástupce ředitele Odboru kartelů. Vyučoval obchodní a živnostenské právo na Veřejně správní akademii v Brně. Dlouhodobě spolupracuje s Právnickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, kde přednášel v rámci specializovaných předmětů týkajících se práva či ekonomie hospodářské soutěže. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, z půlroční stáže u Evropské komise na DG COMP a především z dlouhodobého působení v rámci sítí soutěžních orgánu ECN a ICN. Spolupracoval na metodikách k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. Z oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků. Je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.

  

JUDr. Petr Solský 

místopředseda

 

*2. 8. 1975

Petr Solský

„Účelem činnosti Úřadu je také přispívat k tvorbě srozumitelného a transparentního legislativního prostředí, které podněcuje k férové hospodářské soutěži, a to zejména zajištěním rovných podmínek pro všechny typy soutěžitelů. Důležité je proto zejména dostatečné vyhodnocení dopadů navržených regulatorních a exekutivních opatření na oblast hospodářské soutěže, a to i z pohledu možné veřejné podpory."

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz