Místopředsedové ÚOHS

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda

*12. 10. 1975

Hynek Brom

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mimo svou kontrolní a represivní roli plní také úlohu konzultační a poradenskou. Proto je jeho cílem ve všech oblastech působnosti takovou pozici budovat. Cílem je, aby aktivity Úřadu vedly k vyššímu povědomí široké veřejnosti o problematice spojené s činností Úřadu. Současně však musejí působit jako prevence proti jednáním, jež jsou v rozporu s platnou právní úpravou."

Hynek Brom se narodil 12. října 1975 v Plzni. Je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde také v současné době od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí, které se zabývají organizací a výkonem veřejné správy.

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

*31. 3. 1955

Eva Kubišová

„Naším prvořadým cílem je věcný, konzistentní, transparentní a rychlý přezkum veřejných zakázek. Přezkum, který zajistí zákonnost postupu zadavatele, avšak současně omezí hladký průběh zadávacích řízení jen v nejnutnější míře."

 

Eva Kubišová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Na Úřadě působí od roku 1995 a prošla  řadou funkcí. Byla tajemnicí rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže, podílela se na založení Odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, vykonávala funkci ředitelky Odboru druhostupňového rozhodování, místopředsedkyně Úřadu pověřené vedením Sekce veřejných zakázek (2011–2015) a ředitelky Kabinetu předsedy Úřadu. Dne 16. ledna 2018 byla jmenována místopředsedkyní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pověřenou vedením Sekce veřejných zakázek.

 

JUDr. Petr Solský 

místopředseda

 

*2. 8. 1975

Petr Solský

„Účelem činnosti Úřadu je také přispívat k tvorbě srozumitelného a transparentního legislativního prostředí, které podněcuje k férové hospodářské soutěži, a to zejména zajištěním rovných podmínek pro všechny typy soutěžitelů. Důležité je proto zejména dostatečné vyhodnocení dopadů navržených regulatorních a exekutivních opatření na oblast hospodářské soutěže, a to i z pohledu možné veřejné podpory." 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz