Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva

Soutěžitelé či spotřebitelé, kteří utrpěli škodu v důsledku protisoutěžního jednání, mohou podat v této věci soukromoprávní žalobu k příslušnému soudu a domáhat se náhrady škody. Přitom mohou použít příslušné rozhodnutí ÚOHS k prokázání, že žalované jednání se uskutečnilo a že bylo nezákonné. I pokud Úřad v daném případě uložil sankci, případná náhrada škody nebude touto pokutou snížena.

Úřad se dále aktivně podílel na vzniku směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014, o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži. Tato směrnice upravuje otázky, spojené s náhradou škody způsobené porušením soutěžního práva.

Účelem této směrnice je poskytnout jasný právní rámec pro žaloby na vymáhání škody vzniklé porušením soutěžního práva. Specifickým způsobem upravuje přístup žalobců k důkazům, některá specifika soudního řízení ve věci či vyrovnání mezi žalovanými.

Úřad je také hlavním gestorem připravovaného zákona, kterým bude tato směrnice začleněna do českého právního řádu. Úřad touto cestou usiluje o posílené dříve slabšího postavení poškozených, často spotřebitelů tak, aby mohli účinně vymáhat vzniklé škody od pachatelů protiprávního jednání. Při přípravě tohoto zákona Úřad intenzivně spolupracoval s Ministerstvem spravedlnosti jako spolugestorem a usiloval o spolupráci s akademickou sférou i odborníky z praxe.

Poškození spotřebitelé i podnikatelé mají dále k dispozici řadu materiálů, které jim mohou pomoci ve vymáhání jejich nároků na náhradu škody. Patří mezi ně následující:  

 

 

 

 

cs | en