Rozhodnutí: S094/2010/KS-7194/2010/840/RPl

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Energetický a průmyslový holding, a.s. a EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD.
Účastníci
  1. Energetický a průmyslový holding, a.s.
  2. EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 20. 5. 2010
Dokumenty file icon dokument ke stažení 202 KB

Č. j.: ÚOHS-S094/2010/KS-7194/2010/840/RPl

  V Brně dne: 20.5.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S94/2010/KS, zahájeném dne 30.3.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Jiřím Nováčkem, LLM., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250, a EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD., se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 59-61, Akropoleos, SAVVIDES CENTER, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu obchodních podílů, kterou hodlá uzavřít společnost HC Fin3 N.V., se sídlem Nizozemské království, Strawinskylaan 933, Tower B, jako nabyvatel, a společnosti RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 59-61, Akropoleos, SAVVIDES CENTER, a KHASOMIA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 59-61, Akropoleos, SAVVIDES CENTER, jako prodávající, v jejímž konečném důsledku má společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., prostřednictvím jí výlučně kontrolované dceřiné společnosti HC Fin3 N.V., získat 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD., a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění

1.  Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.

2.  Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 14/2010 ze dne 7.4.2010.

3.  V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek Úřad obdržel námitku k uvedenému spojení soutěžitelů od společnosti Litvínovská uhelná a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, IČ: 28677986 (dále jen „Litvínovská uhelná“ či „stěžovatel“), která náleží do podnikatelského uskupení, v jehož čele stojí společnost Czech Coal Services a.s., se sídlem Most, V.Řezáče 315, IČ: 27261824 (dále jen „Czech Coal“).  Vznesenými námitkami se Úřad v průběhu správního řízení podrobně zabýval a jejich vypořádání je obsaženo dále v rozhodnutí.

I. Notifikační podmínky

4.  K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě smlouvy o převodu obchodních podílů, kterou hodlá uzavřít na straně jedné společnost HC Fin3 N.V., se sídlem Nizozemské království, Strawinskylaan 933, Tower B (dále jen „HCF“), jako nabyvatel, a na straně druhé společnosti RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED a KHASOMIA LIMITED, obě se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 59-61, Akropoleos, SAVVIDES CENTER, jako prodávající.

5.  V důsledku uvedené smlouvy získá společnost HCF 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD., se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 59-61, Akropoleos, SAVVIDES CENTER (dále jen „EBEH“), a tím i kontrolu nad touto společností. S ohledem na skutečnost, že společnost HCF je dceřinou společností společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250 (dále jen „EPH“ či „navrhovatel“), získá navrhovatel možnost kontrolovat společnost EBEH nepřímo. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. 

6.  V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

7.  V souvislosti s předmětným spojením soutěžitelů společnost Litvínovská uhelná namítala, že posuzovaná transakce, v rámci které dochází ke změně společné kontroly nad společností Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, IČ: 45273600 (dále jen „Pražská teplárenská“),[1] splňuje obratová kritéria stanovená v čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, a podléhá tak pravomoci a působnosti Evropské komise. Tento závěr stěžovatel vyvozuje z údajné účasti společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG, se sídlem Spolková republika Německo, Karlsruhe, Durlacher Allee 93 (dále jen „EnBW“), na posuzované transakci tím, že tato společnost bude jedním ze subjektů vykonávajících společnou kontrolu nad společností Pražská teplárenská.

8.  K výše uvedené námitce proti posuzovanému spojení Úřad uvádí, že řízení o povolení spojení soutěžitelů ve smyslu zákona je řízením návrhovým. Úřad je vázán vymezením transakce provedeným účastníkem řízení, a pouze tuto transakci v účastníkem řízení  popsané podobě posuzuje v průběhu správního řízení o povolení spojení. V daném případě je předmětem posuzování Úřadem spojení soutěžitelů spočívající v získání výlučné kontroly nad společností EBEH ze strany společnosti EPH, a to bez účasti dalších soutěžitelů.

9.  Při posouzení shora uvedené námitky stěžovatele, že posouzení předmětného spojení soutěžitelů spadá do pravomoci Evropské komise, a to vzhledem ke společné kontrole, která bude vykonávána nad společností Pražská teplárenská společnostmi EPH, EnBW a Hlavním městem Praha, je třeba vycházet z Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.[2] Za účelem snadnější orientace soutěžitelů, zda spojení podléhá povolení Evropské komise, je vydáno tzv. „Jurisdikční oznámení“,[3] v jehož poznámce č. 81 k odstavci 87 k otázkám příslušnosti podle výše uvedeného nařízení je uvedeno následující, cit.: Komise nebude za zvláštní spojování považovat nepřímé nahrazení ovládajícího vlastníka podílů v případě společné kontroly, k níž dojde cestou získání kontroly v jedné z jeho mateřských společností. Komise vyhodnotí změny v pozici společného podniku v hospodářské soutěži v rámci celkového získání kontroly nad jeho mateřskou společností. Za těchto okolností nebudou ostatní ovládající vlastníci podílů dotčenými podniky spojování, které se týká jeho mateřských společností.“ Vzhledem k tomu, že v daném případě je předmětem posuzovaného spojení pouze změna kontrolující osoby jednoho ze subjektů společně kontrolujících společnost Pražská teplárenská, nejsou ostatní osoby kontrolující společnost Pražská teplárenská „dotčenými soutěžiteli“. Z těchto důvodů nelze při vyhodnocování obratových kriterií jak podle zákona, tak i zmíněného Nařízení, brát zřetel na výši jejich celkového obratu. 

10.  Skutečnost, že posuzovaným spojením získá společnost EPH zprostředkovaně možnost  kontrolovat, a to i společně s jinými osobami (např. EnBW), další soutěžitele, nemá vliv na posouzení obratových kriterií ve smyslu § 13 a § 14 zákona.

11.  Úřadem posuzované spojení soutěžitelů v rozsahu, jak jej navrhovatel vymezil ve svém návrhu, povolení ze strany Evropské komise nepodléhá, protože nejsou naplněna obratová kritéria stanovená v čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, a proto podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

12.  Skupina soutěžitele, jejíž součástí je společnost EPH a v jejímž čele stojí jako společně kontrolující subjekty společnost PPF Group N.V. a fyzické osoby D. K. a P. T., působí v České republice prostřednictvím kontrolovaných společností zejména (i) v oblasti výroby a rozvodu tepla (např. společnost Plzeňská energetika a.s.), (ii) v oblasti výroby a dodávek elektrické energie (např. společnosti Energzet, a.s., United Energy, a.s. nebo První energetická a.s.), (iii) v oblasti montáží a servisu teplárenských a elektroenergetických zařízení (např. společnosti EGEM s.r.o., MSEM a.s. nebo VČE-montáže, a.s.), (iv) v oblasti výroby a prodeje zařízení a komponentů pro teplárenský a elektroenergetický průmysl (např. společnost SERW spol. s r.o.), (v) v oblasti projektové činnosti v energetice (např. společnost První brněnská strojírna, a.s.), (vi) v oblasti výroby a prodeje autobusů (např. společnost SOR Libchavy spol. s r.o.), (vii) v oblasti produkce a prodeje masných výrobků (např. společnosti KMOTR – Masna Kroměříž, a.s. nebo Krahulík – Masozávod Krahulčí, a.s.) či (viii) v oblasti poradenství (například společnosti J & T Investments Advisors, s.r.o. nebo AISE, s.r.o.).

13.  Společnost EBEH působí v oblasti správy vlastních majetkových účastí. Před realizací posuzovaného spojení je nepřímo kontrolována společností J&T FINANCE GROUP, a.s., která působí v oblasti držení podílů na právnických osobách a správy majetkových účastí.

14.  Osoby přímo či nepřímo, společně či výlučně kontrolované společností EBEH (Elektrárny Opatovice, a.s., Pražská teplárenská, Energotrans, a.s., Teplo Neratovice, spol. s r.o., TERMONTA PRAHA a.s., VAHO s.r.o., REATEX a.s. a EOP & HOKA s.r.o.), působí v několika odvětvích, zejména však v oblasti výroby a rozvodu tepla, výroby a dodávek elektrické energie a instalací a servisu energetických zařízení a komponentů pro energetická zařízení.

III. Dopady spojení

15.  Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

16.  Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.

17.  Při vymezování relevantních trhů se Úřad zaměřil na činnosti, jimiž se na území České republiky zabývají společnosti kontrolované ze strany EBEH, a z nich pak především na ty činnosti, jimž se zabývají rovněž společnosti skupiny, do níž náleží i společnost EPH.

18.  První z takových oblastí je oblast výroby a dodávek elektrické energie. Při vymezování věcného relevantního trhu pro oblast elektrické energie rozlišuje rozhodovací praxe Úřadu[4] i Evropské komise[5] mezi a) trhem výroby a velkoobchodu s elektrickou energií, b) trhem podpůrných služeb, c) trhem přenosu elektrické energie, d) trhem distribuce elektrické energie a e) trhem maloobchodu s elektrickou energií (trh dodávek elektrické energie konečným zákazníkům). Činnosti spadající do trhů a), b) a e) jsou plně liberalizovány, přičemž pro podnikání v oblasti elektroenergetiky je nezbytná licence Energetického regulačního úřadu. Geograficky je pak každý z uvedených samostatných trhů, s výjimkou distribuce elektrické energie, definován jako národní, tedy ve vztahu k posuzovanému spojení územím České republiky. V případě přenosu a distribuce elektrické energie Úřad vymezil geografický relevantní trh jako oblast odpovídající územní působnosti jednotlivých přenosových a distribučních společností, neboť na vymezeném území působí vždy pouze jedna regionální distribuční společnost.

19.  Především s ohledem na nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů v dotčených oblastech a existenci silnějších konkurenčních subjektů, je Úřad přesvědčen, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže na žádném z trhů v oblasti elektrické energie v důsledku horizontálního překrytí činností spojujících se soutěžitelů. Z tohoto důvodu Úřad ponechal otázku vymezení věcného i geografického relevantního trhu v oblasti elektrické energie pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.

20.  Spojující se soutěžitelé jsou v oblasti elektroenergetiky na území České republiky činní jednak na výrobě, a jednak na velkoobchodu s elektrickou energií, kde se jejich aktivity horizontálně překrývají, neboť výrobou elektrické energie a velkoobchodem s elektrickou energií se v České republice zabývají jak společnost TERMIZO a.s. ze skupiny PPF Group, tak společnosti United Energy, a.s., Energotrans, a.s., Plzeňská energetika a.s., POWERSUN a.s., a VTE Pchery, s.r.o., jež jsou součástí holdingu EPH, na straně EBEH pak společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. a Pražská teplárenská.

21.  Soutěžitelé činní v oblasti velkoobchodu, tj. především její výrobci, prodávají elektřinu ostatním zde působícím obchodníkům nebo maloobchodním dodavatelům elektřiny, aniž by docházelo k dodávkám elektřiny koncovým zákazníkům. Žádná z výše uvedených společností, provozujících výrobní zdroje elektrické energie, nedodává konečným zákazníkům. Kromě výrobců elektrické energie náležících do podnikatelských uskupení spojujících se soutěžitelů působí na trhu velkoobchodu s elektrickou energií rovněž společnost První energetická, a.s., která rovněž náleží do skupiny EPH a není výrobcem elektřiny. Celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů v této oblasti nedosahuje 10 %. V oblasti výroby elektrické energie a velkoobchodu působí řada dalších významných výrobců, jako např. ČEZ, a.s., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Dalkia Česká republika, a.s. nebo E.ON Trend s.r.o.

22.  Dalším trhem z oblasti elektrické energie, na kterém oba spojující se soutěžitelé působí, je trh podpůrných služeb. Podpůrné služby jsou poptávány operátory přenosové sítě za účelem zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Podmínkou pro poskytování  podpůrných služeb je splnění technických požadavků kladených na zařízení, tedy certifikace. Tržní podíl spojujících se soutěžitelů v České republice byl v roce 2009 nižší než 10 %. V oblasti podpůrných služeb působí především společnost ČEZ s tržním podílem přesahujícím 50 %, společnost Dalkia Česká republika, a.s. nebo společnost ECK Generating s.r.o., jejichž individuální  tržní podíl přesahuje 10 %.

23.  Jak vyplývá z výčtu činností spojujících se soutěžitelů, další významnou oblastí, v níž jsou aktivní, je oblast teplárenství. Ve své rozhodovací praxi považuje Úřad[6] teplárenství za samostatné odvětví v rámci energetického sektoru, v němž centrální zásobování teplem tvoří samostatný relevantní trh. Geograficky je tento trh vymezen územím pokrytým rozvodným systémem, tj. primární potrubní sítí, kterou je tepelná energie vyprodukovaná v centrálním místě rozváděna do předávacích stanic a navazující sekundární sítí, kterou je tepelná energie dopravována odběratelům. Geografický relevantní trh pro oblast výroby a dodávek tepla systémem centrálního zásobování teplem je tak vázán na pevnou rozvodnou síť v daném městě, případně jeho okolí, přičemž rozvodné sítě jednotlivých měst nejsou vzájemně propojeny. Tato skutečnost pak vede k omezení geografického trhu pouze na území města, v němž se daná rozvodná síť nachází.

24.  Na základě výše uvedeného tak lze v oblasti výroby a rozvodu tepla spatřovat jako geografické relevantní trhy ta území, na kterých působí jednotlivé společnosti náležící do skupiny spojujících se soutěžitelů. Rozvodný systém centrálního zásobování teplem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. je veden na území měst Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Rybitví, Opatovice nad Labem a Čeperka. Rozvodný systém centrálního zásobování teplem společnosti Pražská teplárenská je veden na území části území města Praha a Neratovice. Na území měst Most a Litvínov je veden rozvodný systém centrálního zásobování teplem společnosti United Energy a.s. a konečně na území města Plzeň je veden rozvodný systém centrálního zásobování teplem společnosti Plzeňská energetika, a.s.

25.  Kromě výše uvedených společností je společností TERMIZO a.s. ze skupiny PPF Group, v souvislosti s jejím působením na trhu nakládání s komunálním odpadem, provozován výrobní zdroj tepla, který tato společnost využívá k dodávkám tepelné energie do rozvodného systému centrálního zásobování teplem provozovaného společností Teplárna Liberec, a.s., jež však součástí skupiny PPF Group není.

26.  Lze tak konstatovat, že se aktivity spojujících se soutěžitelů na lokálních trzích centralizovaného zásobování teplem, na nichž jednotlivě dosahují významného postavení, horizontálně nepřekrývají.

27.  Kromě shora uvedených aktivit jsou spojující se soutěžitelé činní v oblasti poskytování montážních a servisních služeb v energetice. Tyto služby mohou být poskytovány jak ve vztahu k elektroenergetickým zařízením, a to buď zařízením výrobní nebo nevýrobní povahy, tak i teplárenským zařízením. Každý z vyjmenovaných druhů zařízení klade na poskytovanou službu rozdílné požadavky, což se týká především kvalifikace zaměstnanců, potřebného know-how či technického vybavení. Úřad ve své rozhodovací praxi při vymezování věcného relevantního trhu dovodil existenci odlišností i mezi poskytováním montážních a servisních služeb pro energetická nevýrobní zařízení nízkého napětí, na straně jedné, a vysokého napětí, na straně druhé. Takové úvahy by mohly vést k vymezení několika samostatných věcně relevantních trhů pro danou oblast. Nicméně s ohledem na skutečnost, že společnosti skupiny EPH poskytují tyto služby pouze ve vztahu k zařízením elektroenergetickým nevýrobním a společnosti kontrolované společností EBEH pouze ve vztahu k zařízením elektroenergetickým výrobním a zařízením teplárenským, ponechal Úřad otázku tohoto vymezení, jak z hlediska věcného, tak i geografického, pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou. Zároveň Úřad dospěl k závěru, že neexistující horizontální překrytí činností spojujících se soutěžitelů v oblasti montážních a servisních služeb v elektroenergetice a teplárenství prakticky vylučuje možnost podstatného narušení hospodářské soutěže v tomto segmentu.

28.  Vedle dopadů posuzovaného spojení vyplývajících z horizontálního překrytí činností spojujících se soutěžitelů se Úřad zabýval rovněž vlivem předmětného spojení soutěžitelů na oblast těžby hnědého energetického uhlí (dále též „HEU“), jež je oblastí vertikálně předcházející k výrobě elektrické a tepelné energie. Těžbou hnědého uhlí se ze skupiny EPH zabývá společnost Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (dále jen „Mibrag“), na níž vlastní majetkovou účast D. K., tedy jedna z osoby vykonávající kontrolu nad EPH. Vzhledem ke skutečnosti, že působení společnosti Mibrag v oblasti hnědého uhlí na území České republiky je marginální a spojením vzniklý subjekt dosahuje v oblasti výroby elektrické energie a tepla na území České republiky relativně nízkých tržních podílů, nevzbuzuje ani posílení této již existující vertikální vazby obavy z podstatného narušení soutěže. 

29.  Ve vztahu k již zmíněné vertikální vazbě těžba HEU a výroba elektrické energie a tepla se však Úřad v rámci posuzovaného spojení zabýval možností vzniku tzv. koordinovaných účinků. Na tuto možnou koordinaci, a to na straně nákupu HEU, mimo jiné poukázala společnost Litvínovská uhelná ve svých námitkách. Tato společnost, jakožto součást skupiny Czech Coal, se zejména obává koordinovaného přechodu společností kontrolovaných EBEH a společnosti ČEZ, a.s. odebírajících HEU od skupiny Czech Coal, k jejím konkurentům a zavedení dodávek lignitu společnosti Mibrag odběratelům v České republice. Takový postup by, dle společnosti Litvínovská uhelná, vedl postupně k vytlačení této skupiny z trhu.

30.  Koordinované účinky obecně vznikají, pokud spojení mění povahu hospodářské soutěže tak, že soutěžitelé, kteří dříve nekoordinovali své chování, budou po spojení s podstatně vyšší pravděpodobností koordinovat a zvyšovat ceny nebo jinak negativně ovlivňovat účinnou hospodářskou soutěž. Koordinované účinky nastávají též tehdy, pokud spojení může již existující koordinaci usnadnit, více ji stabilizovat a zefektivnit pro soutěžitele, kteří své chování koordinovali před spojením. Při posuzování dopadů spojení na hospodářskou soutěž porovnává Úřad podmínky hospodářské soutěže, jež by vznikly na základě oznámeného spojení, s těmi, které by existovaly, kdyby ke spojení nedošlo.

31.  Eventuální výskyt koordinovaných účinků v tomto případě přichází dle názoru Úřadu v úvahu pouze v oblasti hnědého energetického uhlí (dále „HEU“), jakožto potenciálního „upstream“ trhu předcházejícímu činnosti spojujících se soutěžitelů v oblasti elektroenergetiky a teplárenství, a to konkrétně na jeho poptávkové straně (dále jen „oblast nákupu HEU“). Notifikovaným spojením vznikne subjekt, který bude mít v oblasti nákupu HEU cca 20% tržní podíl. Dalším významným odběratelem HEU je skupina ČEZ s podílem odběrů převyšujícím 40%.[7] Odběry dalších soutěžitelů v České republice jsou na nižší úrovni. Úřad se tedy zaměřil na otázku, zda především mezi skupinou ČEZ a spojením vzniklým subjektem existují podmínky pro existenci koordinovaných účinků.

32.  Soutěžitelé dosáhnou koordinace snadněji, je-li jejich postavení relativně symetrické, zejména pokud jde o strukturu nákladů, podíly na trhu, úrovně kapacit a úroveň vertikální integrace. Strukturální vazby, jako je vzájemné vlastnictví podílů nebo účast ve společných podnicích, mohou též napomáhat sjednocování pobídek koordinujících podniků.

33.  Lze tedy shrnout, že mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů patří zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu.

34.  Úřad při hodnocení naplnění jednotlivých podmínek dospěl k následujícím závěrům:

I)  Symetrické tržní podíly – spojením vzniklý subjekt bude mít cca 20% podíl na celkových odběrech HEU v České republice, skupina ČEZ, a.s. má více než 40% tržní podíl. Velikosti těchto tržních podílů lze považovat za spíše nesymetrické, odstup jejich podílů na nákupu HEU od jejich konkurentů je zřetelný. Oba soutěžitelé jsou rovněž vertikálně integrovaní, působí zejména v oblasti výroby elektřiny a v oblasti velkoobchodu a maloobchodu obchodu elektřinou, obě skupiny působí v segmentu výroby a dodávek tepla, skupina ČEZ působí prostřednictvím dceřiné společnosti Severočeské doly a.s. v oblasti těžby HEU. Na druhé straně D. K., tj. jedna z osob kontrolujících společnost EPH, kontroluje (společně s ČEZ, a.s.) společnost Mibrag, jež se zabývá těžbou lignitu na území Německa, a která dosud do České republiky lignit nedodávala.  

II)  Homogenita produktu – jednotlivé druhy HEU se liší dle svých parametrů (např. obsahem vody, výhřevností, množstvím síry a popela atd.). Určitá zaměnitelnost mezi jednotlivými HEU existuje, je však spojena s určitými, především finančními a časovými, náklady, tzv. switching costs, které souvisí zejména s úpravou technologie na spalování HEU jiných fyzikálních parametrů. Taková změna by si vyžadovala v tomto případě řádově desítky až stovky milionů korun a z časového hlediska měsíce až roky. Substituovatelnost jednotlivých druhů paliv je tedy v zásadě možná, ale především díky vysokým nákladům a rovněž časové náročnosti je omezená.

III)  Stabilita a cenová elasticita poptávky – poptávku po HEU lze považovat za stabilní, většina poptávky je kryta dlouhodobými smlouvami.

IV)  Historické vazby mezi odběrateli a dodavateli – zákazníci zpravidla odebírají HEU dlouhodobě od stejných dodavatelů. Odběratelé mají kotle nastavené na vlastnosti HEU určitého konkrétního dodavatele.

V)  Strukturální vazby mezi potenciálně koordinujícími soutěžiteli – mezi spojením vzniklým subjektem a skupinou ČEZ určité vazby existují. Zejména jde o důsledek předchozí strukturální vazby vyplývající ze společného projektu Mibrag,[8] dále pak o obchodní vazby v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, kdy některé teplárny skupiny EPH přešly v odběru od společnosti Czech Coal ke společnosti Severočeské doly a.s., která je dceřinou společností ČEZ, a.s. (např. elektrárna a teplárna Komořany společnosti United Energy, a.s.).

35.  Při zhodnocení shora uvedených podmínek a jejich existence v oblasti nákupu HEU lze konstatovat, že podmínky pro koordinaci skupiny ČEZ a spojením vzniklého subjektu jsou naplněny pouze částečně.

36.  Úřad při své analýze dále zjišťoval, zda v oblasti nákupu HEU existují předpoklady, že by koordinace mohla účinně nastat. Při tom zkoumal zejména následující faktory. Z hlediska transparentnosti trhu je zřejmé, že většina kontraktů na dodávky HEU je sjednávána individuálně, při vyjednávání hrají podstatnou roli i necenové podmínky. Sjednané obchodní podmínky jsou obchodním tajemstvím. Většina dodávek HEU je zajištěna střednědobými (v některých případech i dlouhodobými) smlouvami s individuálně sjednanými podmínkami. Úřad v minulosti nedetekoval, že by docházelo k výměně informací mezi konkurenty v dané oblasti. Trh tedy lze charakterizovat jako málo transparentní.

37.  Při zkoumání schopnosti dotčených subjektů zjišťovat možnosti dodržování koordinace, tj. existence odrazujícího mechanismu, Úřad zjistil, že shora uvedená nízká transparentnost je umocněna tím, že nejsou obecně známé podmínky, které si jednotliví odběratelé HEU vyjednali. Potenciálně koordinující subjekty by tak jen obtížně mohly navzájem monitorovat své chování. Protože většina dodávek HEU je zajištěna dlouhodobými smlouvami, je počet a frekvence interakcí mezi nabízejícími a poptávajícími relativně malý. Střednědobé a dlouhodobé smlouvy jsou odběrateli patřícími do spojením vzniklého subjektu a do skupiny ČEZ navíc uzavírány na různě dlouhou dobu a v různý časový okamžik, proto je počet situací, kdy by došlo na trhu k simultánní poptávce skupiny ČEZ a spojením vzniklého subjektu po HEU, jen minimální (taková situace by mohla dle aktuálního stavu uzavřených kontraktů nastat jen v roce […obchodní tajemství…]).[9]

38.  Úřad má za to, že výše uvedené skutečnosti reálnou možnost a efektivitu koordinace snižují. Z charakteristiky fungování nákupu HEU rovněž vyplývá, že potenciální odrazující mechanismus, který by uměl „potrestat“ soutěžitele, jež by případnou koordinaci nedodržoval, může existovat jen obtížně, navíc si lze jen obtížně představit odvetný mechanismus vůči subjektu s takovou tržní silou, jakou disponuje společnost ČEZ. Nadto by ovšem, vzhledem k výše uvedené charakteristice dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti nákupu HEU, existovala poměrně dlouhá doba mezi detekcí odchylky od koordinovaného chování a provedením odvetné reakce.

39.  Dalším významným faktorem je možnost dalších konkurentů narušit koordinaci. Odstup dalších konkurentů spojením vzniklého subjektu a skupiny ČEZ na poptávce po HEU je poměrně značný. Jedná se převážně  o konkurenty s nižší hospodářskou a tržní silou, kteří nejsou vertikálně integrovaní vůbec, případně v daleko menší míře. Jejich schopnost narušit případnou koordinaci je tak pouze omezená.

40.  Úřad v průběhu správního řízení hodnotil i situaci na opačné, tj. nabídkové, straně HEU, kde zejména vystupují uhelné společnosti a dále obchodníci s HEU, kteří však pouze předprodávají uhlí od těchto uhelných společností. V případě, že není brán zřetel na objem HEU dodávaného v rámci jedné podnikatelské skupiny, je subjektem s nejvyšším tržním podílem skupina Czech Coal (více než 60 %). Dalšími významnými soutěžiteli jsou společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s ( méně než 25 %) a společnost Severočeské doly a.s., která je součástí skupiny ČEZ (méně než 20 %). Z uvedeného je zřejmé, že tržní podíl společnosti Czech Coal na nabídkové straně HEU je přibližně stejně velký jako součet tržního podílu skupiny ČEZ a spojením vzniklého subjektu na straně poptávky. Tržní síla případně koordinujících subjektů je tak vyvážena tržní silou společnosti Czech Coal, což výrazně omezuje možnost realizovat koordinované chování v oblasti nákupu HEU.

41.  K výše uvedeným předpokladům koordinace lze shrnout, že v oblasti nákupu HEU nejsou podstatným způsobem naplněny. Notifikovaným spojením nedojde k jejich vytvoření či posílení. Po zohlednění veškerých předpokladů koordinace, obecných podmínek koordinace a situace v oblasti nákupu HEU, lze uzavřít, že v úvahu připadající koordinované efekty plynoucí z notifikovaného spojení nejsou pravděpodobné, a notifikované spojení tak nebude mít přímý dopad na konečné spotřebitele. 

42.  V průběhu správního řízení Úřad podrobně zkoumal rovněž údajnou možnost nahrazení dodávek HEU skupiny Czech Coal lignitem produkovaným společností Mibrag. Společnosti náležící do skupiny spojením vzniklého subjektu (zejména United Energy, a.s., Plzeňská energetika a.s., Elektrárny Opatovice, a.s. a Energotrans, a.s.) používají jako palivo hnědé energetické uhlí, zatímco lignit je samostatnou kategorií energetického paliva. Substituovatelnost těchto paliv je přitom velmi omezená,[10] a to zejména z důvodu již zmiňované nutnosti přizpůsobit technologii spalování, a s tím spojenými značnými investičními náklady. V případě společnosti Pražská teplárenská je dokonce jako palivo užíváno černé uhlí nebo plyn, a lignit tak nepředstavuje alternativu. Společnosti United Energy, a.s. a Elektrárny Opatovice, a.s.[11] mají smluvně dlouhodobě zajištěny dodávky potřebného paliva a ani společnost Plzeňská energetika a.s. o dodávkách lignitu vzhledem k velké přepravní vzdálenosti neuvažuje, navíc ani HEU neodebírá od skupiny Czech Coal. Jedinou společností ze spojujících se soutěžitelů, u níž lze uvažovat o možných odběrech lignitu společnosti Mibrag, je společnost Energotrans, a.s., které v roce […obchodní tajemství…] končí smlouva o dodávkách HEU. Při nižší výhřevnosti lignitu a vyšších přepravních nákladech lze však i v tomto případě případnou změnu dodavatele považovat za ekonomicky neefektivní a porovnatelnost takové varianty je tedy značně omezená. Navíc odběry HEU společnosti Energotrans, a.s. představují méně než 5 % celkových dodávek HEU skupiny Czech Coal, případné přerušení odběrů HEU společnosti Energotrans, a.s. od skupiny Czech Coal by tak nevedlo k zásadnímu zhoršení pozice skupiny Czech Coal na trhu.

43.  Jak již bylo shora uvedeno, v průběhu správního řízení Úřad obdržel následující námitky společnosti Litvínovská uhelná, které lze shrnout do následujících tezí:

-  spojení podléhá notifikaci Evropské komise,

-  spojení má podstatný negativní dopad na soutěž na trhu hnědého uhlí,

-  spojení má nepříznivý dopad na soutěž na horizontálních relevantních trzích.

44.  Po zhodnocení shromážděných podkladů Úřad vzneseným námitkám nepřisvědčil. Pokud jde o pravomoc Evropské komise, Úřad již výše dovodil, že konstrukce obratů pro výpočet obratových kriterií provedená společností Litvínovská uhelná není správná a notifikované spojení spadá do jurisdikce Úřadu, nikoli Evropské komise.

45.  Negativní dopad na soutěž na trhu hnědého uhlí, představovaný zejména tvrzenou koordinací na straně poptávky po HEU, Úřad nepředpokládá, což vyvozuje z toho, že nebyly naplněny předpoklady koordinačních účinků spojení v této oblasti. V případě, že nedojde k podstatnému navýšení ceny HEU v České republice, lze předpokládat, že ani případné nahrazení dodávek HEU skupiny Czech Coal lignitem společnosti Mibrag, především vzhledem k dlouhodobým kontraktům odběratelů HEU, odlišným fyzikálním vlastnostem lignitu a HEU, jakož i vyšším nákladům na přepravu lignitu z Německa, není pravděpodobné.

46.  Obdobně není dle názoru Úřad odůvodněná ani námitka poukazující na nepříznivý dopad posuzovaného spojení na soutěž na horizontální úrovni, neboť v oblastech, v nichž se aktivity spojujících se soutěžitelů horizontálně překrývají, jsou jejich společné tržní podíly relativně nízké a spojením vzniklý soutěžitel bude v těchto oblastech čelit dostatečné konkurenci.

47.  Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na to, že v oblastech, v nichž se aktivity spojujících se soutěžitelů horizontálně překrývají, a rovněž tak na trzích vertikálně navazujících, budou společné tržní podíly spojujících se soutěžitelů vyvážený postavením některých konkurentů a spojením vzniklý subjekt bude v těchto oblastech nadále čelit dostatečné konkurenci, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

48.  Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

místopředseda

pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

PM: 20.5.2010

Obdrží:

Mgr. Jiří Nováček, LL.M.

Pobřežní 297/14

186 00 Praha 8

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Nepřímá společná kontrola nad touto společností je vykonávána ze strany společností EBEH, EnBW Energie Baden-Württemberg AG a Hlavním městem Praha. 

[2] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/merger_compilation.pdf

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:095:0001:0048:CS:PDF

[4] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 93/2010/KS ČEZ/ Dalkia Ústí nad Labem či rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 81/08 Czech Energy Holding/ J & T Private Equity.

[5] Viz například rozhodnutí Evropské komise ve věci M.3440 ENI/EDP/GDP nebo M.5224 EDF/BRITISH ENERGY.

[6] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. S 93/2010/KS ČEZ/ Dalkia Ústí nad Labem nebo sp. zn. S 72/2009 ČEZ Teplárenská/MARTIA.

[7] Jedná se o podíly po odečtení tzv. in house spotřeby v rámci skupiny ČEZ a Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

[8] Společnost Mibrag je společně vlastněna společností Severočeské doly ze skupiny ČEZ a D. K., který je jednou z osob kontrolujících současně společnost EPH.

[9] Společně pouze […obchodní tajemství…].

[10] Viz rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 69/08.

[11] Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. využila v nedávné době opce na nákup HEU od skupin Czech Coal, a to až do roku 2025.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz