Rozhodnutí: S189/2009/KS-14222/2009/840

Instance I.
Věc spojení soutěžitelů LIBUTE INVESTMENTS Ltd. / International Power Opatovice, a.s.
Účastníci
  1. LIBUTE INVESTMENTS Ltd.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 10. 11. 2009
Související rozhodnutí S189/2009/KS-14222/2009/840
R 141/2009 HS-4960/2010
R140/2009 HS-10085/2010/310/MVr
Dokumenty file icon dokument ke stažení 196 KB

ÚOHS-S189/2009/KS-14222/2009/840

V Brně dne 5. listopadu 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S189/2009/KS, zahájeném dne 21. července 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009, v souladu s § 21 téhož zákona, na návrh účastníka řízení, společnosti LIBUTE INVESTMENTS Ltd., se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Akropoleos, 59-61, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů LIBUTE INVESTMENTS Ltd., se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Akropoleos, 59-61, a International Power Opatovice, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, IČ: 45534292, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009, na základě Smlouvy o koupi akcií, která byla uzavřena dne 1. července 2009 mezi společnostmi International Power Holdings B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam,  De Lairessestraat 111 – 115, jako prodávajícím, a International Power plc, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, Senator House, 85 Queen Victoria Street, na straně jedné, a LIBUTE INVESTMENTS Ltd., jako kupujícím, a J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská cesta 3, jako ručitelem kupujícího, na straně druhé, v jejímž důsledku má společnost LIBUTE INVESTMENTS Ltd. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti International Power Opatovice, a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

p o v o l u j e . 

Odůvodnění:

1.  Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.

2.  Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009 (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/2009 ze dne 29. července 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, a to dne 3. srpna 2009, Úřad obdržel námitku k uvedenému spojení soutěžitelů od společnosti Litvínovská uhelná a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, IČ: 28677986 (dále jen „Litvínovská uhelná“), jež je součástí skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Czech Coal a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, IČ: 25764284 (dále jen „Czech Coal“). Společnost Litvínovská uhelná námitky dále doplnila dne 10. srpna 2009, 19. srpna 2009, 26. srpna 2009, 31. srpna 2009 a 21. září 2009. 

3.  Po uplynutí stanovené pětidenní lhůty pak Úřad obdržel dne 14. srpna 2009 námitky proti předmětnému spojení od společnosti PPC Energy Group, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Magnetová 12 (dále jen „PPC“). Společnost PPC dále námitky doplňovala podáními doručenými Úřadu dne 24. srpna 2009 a 8. září 2009. Vypořádáním vznesených námitek se Úřad podrobněji zabývá dále v rozhodnutí.

4.  Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětného spojení na hospodářskou soutěž Úřad v průběhu správního řízení oslovil konkurenty a dodavatele spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací.

5.  Řízení bylo zahájeno podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009. Před vydáním rozhodnutí ve věci povolení spojení soutěžitelů nabyl účinnosti zákon č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 155/2009 Sb.“). Protože čl. II zákona č. 155/2009 Sb. stanoví, že řízení zahájená přede dnem účinnosti zákona č. 155/2009 Sb. se dokončí podle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti zákona č. 155/2009 Sb., Úřad v řízení sp. zn. S189/2009/KS postupoval i nadále podle úpravy stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009. Současně Úřad uvádí, že zákon č. 155/2009 Sb. nepřinesl změnu notifikačních kritérií či pravidel pro posouzení dopadů spojení na soutěž. 

I. Notifikační podmínky

6.  K navrhovanému spojení soutěžitelů má podle návrhu na povolení spojení dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 1. července 2009 mezi společnostmi International Power Holdings B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, De Lairessestraat 111 – 115 (dále jen „International Power Holdings B.V.“), jako prodávajícím, a International Power plc, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, Senator House, 85 Queen Victoria Street (dále jen „International Power plc“), na straně jedné, a LIBUTE INVESTMENTS Ltd., se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Akropoleos, 59-61 (dále jen „LIBUTE“), jako kupujícím, a J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská cesta 3 (dále jen „J&T“), jako ručitelem kupujícího, na straně druhé.

7.  V důsledku uvedené smlouvy získá společnost LIBUTE akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti International Power Opatovice, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, IČ: 45534292 (dále jen „IPO“), a tím i kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.   

8.  V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

9.  V souvislosti s předmětným spojením soutěžitelů společnosti Litvínovská uhelná a PPC (dále společně také „stěžovatelé“) namítaly, že posuzovaná transakce splňuje obratová kritéria stanovená v čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, a podléhá tak pravomoci Evropské komise. Tento závěr stěžovatelé vyvozují z údajné účasti společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, IČ: 45193410 (dále jen „Dalkia“), EnBW Energie Baden-Württemberg AG, se sídlem Spolková republika Německo, Karlsruhe, Durlacher Allee 93 (dále jen „EnBW“), a ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649 (dále jen „ČEZ“), na posuzované transakci.

10.  Účast společnosti Dalkia na nabytí kontroly nad společností IPO spatřují stěžovatelé v údajném poskytnutí úvěru společnosti J&T na nákup akcií společností IPO, jež by společnosti Dalkia mohl umožnit výkon alespoň společné kontroly nad IPO či některou z jejích dceřiných společností. Společnost ČEZ se pak na předmětném spojení soutěžitelů dle stěžovatelů podílí tím způsobem, že se údajně se společností J&T dohodla na následném nabytí podílu na společnosti Pražská teplárenská a.s. (dále jen „PT“), jež je v současné době v držení společnosti IPO a jež této společnosti umožňuje se společností Pražská teplárenská Holding a.s. (dále jen „PTH“) vykonávat společnou kontrolu nad společností PT. Stěžovatelé dále v této souvislosti poukazují na „Smlouvu o spolupráci na energetickém trhu ČR“, kterou dne 24. června 2009 uzavřely společnosti EnBW, J&T a ČEZ (dále jen „Smlouva ČEZ/J&T/EnBW“), na základě které má údajně dojít k akciovému swapu mezi společností EnBW a J&T. V důsledku zmiňovaného swapu pak má společnost EnBW nabýt 41% akciový podíl na společnosti Pražská energetika, a.s. (dále jen „PRE“), společnost J&T pak má nabýt 49% akciový podíl na společnosti PTH a další minoritní podíl na společnosti PT.

11.  Z výše uvedených domněnek pak stěžovatelé vyvozují, že nabytí výlučné kontroly nad společností IPO ze strany společnosti LIBUTE je součástí širší vzájemně propojené transakce, která má být posuzována jako jedno spojení soutěžitelů, jež s ohledem na obraty dosažené podnikatelskými uskupeními, jejichž součástí jsou společnosti ČEZ, EnBW a Dalkia, podléhá povolení ze strany Evropské komise. 

12.  K výše uvedeným námitkám proti posuzovanému spojení lze uvést, že řízení o povolení spojení soutěžitelů ve smyslu zákona je řízením návrhovým. Úřad je tedy vázán vymezením transakce provedeným účastníkem řízení, a pouze tuto transakci v účastníkem řízení detailně popsané podobě posuzuje v průběhu správního řízení o povolení spojení. V daném případě je předmětem posuzování Úřadem spojení soutěžitelů bez účasti společností ČEZ, Dalkia či EnBW. Takto bylo spojení Úřadu notifikováno, a přestože se Úřad zabýval otázkou, zda jsou společnosti ČEZ, Dalkia či EnBW, resp. některé ze společností náležejících do stejných podnikatelských skupin jako tyto společnosti, zapojeny do transakce spočívající v nabytí kontroly nad společností IPO ze strany společnosti LIBUTE, nic těmto tvrzením uvedeným v námitkách proti povolení předmětného spojení nesvědčí. Za tímto účelem si Úřad vyžádal rovněž informace od společností ČEZ a Dalkia, zda a případně jakým způsobem se na posuzované transakci podílejí. Se stejnou otázkou se pak Úřad obrátil též na účastníka řízení. Z informací, které Úřad od navrhovatele a společností ČEZ a Dalkia obdržel, však vyplynulo, že posléze uvedené společnosti nemají v důsledku uskutečnění předmětné transakce získat možnost vykonávat společnou či výlučnou kontrolu nad společností IPO. Tomuto závěru nesvědčí ani žádné jiné podklady získané Úřadem v průběhu správního řízení.

13.  Další, navazující transakce, jež jsou shora naznačeny, nepředstavují spolu s transakcí, jež je předmětem návrhu na povolení spojení v projednávané věci, jedno spojení ve smyslu zákona. V případě jejich uskutečnění by tyto transakce pravděpodobně představovaly další spojení, která by v závislosti na výši obratů spojujících se soutěžitelů podléhala samostatně povolení buď Úřadu či Evropské komise. Úřadem posuzované spojení soutěžitelů v rozsahu, jak jej uvedl v návrhu na povolení navrhovatel, povolení Evropské komise nepodléhá, protože nejsou naplněna obratová kritéria stanovená v čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků,, a proto podléhá povolení Úřadu.

14.  Nad rámec výše uvedeného je třeba v souvislosti s námitkou stěžovatelů, že posouzení předmětného spojení soutěžitelů spadá do pravomoci Evropské komise, a to vzhledem ke společné kontrole, která je vykonávána nad společností PT společnostmi IPO, EnBW a Hlavním městem Praha, vycházet z Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.[1] Za účelem snadnější orientace soutěžitelů, zda spojení podléhá povolení Evropské komise, je vydáno tzv. „Jurisdikční oznámení“,[2] v jehož poznámce č. 81 k odstavci 87. k otázkám příslušnosti podle výše uvedeného nařízení je uvedeno následující, cit.: Komise nebude za zvláštní spojování považovat nepřímé nahrazení ovládajícího vlastníka podílů v případě společné kontroly, k níž dojde cestou získání kontroly v jedné z jeho mateřských společností. Komise vyhodnotí změny v pozici společného podniku v hospodářské soutěži v rámci celkového získání kontroly nad jeho mateřskou společností. Za těchto okolností nebudou ostatní ovládající vlastníci podílů dotčenými podniky spojování, které se týká jeho mateřských společností.“ Vzhledem k tomu, že v daném případě je předmětem posuzovaného spojení pouze změna ovládající osoby jednoho z účastníků dohody o společné kontrole společnosti PT, není, s ohledem na výše uvedené, předmětná transakce posuzována jako zvláštní spojení. 

15.  Společnost PPC navíc ve svých námitkách proti předmětnému spojení soutěžitelů uvedla, že má za to, že v případě obchodní veřejné soutěže, kterou vyhlásila ve smyslu zahraničního právního řádu společnost International Power Holdings B.V., mohlo dojít k nestandardním postupům, a to zejména s ohledem na skutečnost, že předmětná soutěž byla předčasně ukončena, což bylo zájemcům o podání nabídek telefonicky oznámeno krátce před uplynutím lhůty pro podávání nabídek.

16.  K tomu Úřad uvádí, že předmětem správního řízení o povolení spojení soutěžitelů není průběh výběrového řízení ve výše uvedeném smyslu, a to vzhledem k tomu, že úkolem Úřadu v oblasti kontroly koncentrací je posoudit, zda v důsledku spojení soutěžitelů nedojde k narušení hospodářské soutěže (§ 1 odst. 1 ve spojení s § 16 odst. 2 a § 17 odst. 3 zákona), přičemž jediný důvod pro nepovolení spojení představuje situace, kdy by toto spojení mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu (§ 17 odst. 3 zákona). Pokud tedy Úřad rozhodne o povolení spojení, znamená to pouze, že takové spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže; Úřad tímto rozhodnutím neřeší ani nemůže řešit otázku, zda je zamýšlené spojení, resp. právní skutečnosti jej zakládající, v souladu s jinými právními předpisy. Skutečnost, že určité zamýšlené spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže a bude tedy Úřadem povoleno, proto bez dalšího neznamená, že by tímto krokem došlo ke zhojení případných vad právních úkonů spojení zakládajících či úkonů jim předcházejících. Samotná realizace předmětné transakce musí být zákonná a je na jejích účastnících, aby její zákonnost zajistili.

17.  O nepovolení spojení tedy není možno rozhodnout ze strany Úřadu z důvodu, že by jeho realizací mohl být porušen jiný právní předpis, než zákon, nebo jiný právem chráněný zájem, než je ochrana hospodářské soutěže před jejím narušením ve smyslu § 1 odst. 1 zákona. Proto se Úřad v předmětném řízení nezabýval otázkou souladu jednání vyhlašovatele veřejné obchodní soutěže se zahraničním právním řádem.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

18.  Společnost LIBUTE působí v oblasti správy vlastních majetkových účastí. Jedná se o společnost založenou za účelem uskutečnění posuzované transakce. Společnost LIBUTE je kontrolována společností J&T, která působí v oblasti držení podílů na právnických osobách a správy majetkových účastí. Společnost J&T je nepřímo kontrolována fyzickými osobami – Ing. Jozefem Tkáčem a Ing. Ivanem Jakabovičem.

19.  Společnost J&T dále v České republice přímo či nepřímo kontroluje společnosti J&T FINANCE, a.s., J & T BANKA, a.s., Bea Development, a.s., J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., J&T Concierge, s.r.o., Equity Holding, a.s., J & T Investment Pool - I- CZK, a.s. a BLUESTORE, s.r.o., Geodezie Brno, a.s. a První zpravodajská a.s., jež jsou činné zejména v oblastech bankovnictví, držení podílů na právnických osobách, správy majetkových účastí, kolektivního investování do cenných papírů, správy a pronájmu nemovitostí a poskytování mediálních služeb (dále jen „Skupina J&T“).

20.  V době podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů, tj. dne 21. července 2009, do Skupiny J&T podle vyjádření účastníka řízení náležely i společnosti První energetická a.s., Honor Invest, a.s., BAULIGA a.s., SOR Libchavy spol. s r.o., Českomoravský uzenářský holding, a.s., KMOTR - Masna Kroměříž a.s., Vysočina, a.s., Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Czech Energy Holding, a.s., United Energy, a.s., United Energy Moldova, s.r.o., Lounské tepelné hospodářství spol. s r.o., United Energy Trading, a.s., EKY III, a.s., United Energy Invest, a.s. a United Energy Coal Trading, a.s., jež jsou činné např. v oblastech výroby a obchodu s elektrickou energií, dodávek této komodity konečným zákazníkům, výroby a dodávek tepelné energie, potravinářství, výroby dopravních prostředků atd.

21.  Dne 31. srpna 2009 vydal Úřad v rámci správního řízení sp. zn. S198/2009/KS rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED/ MACKAREL ENTERPRISES LIMITED/MILEES LIMITED/Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH“), jež nabylo právní moci dne 4. září 2009. Transakcí, jež byla předmětem uvedeného správního rozhodnutí, došlo k restrukturalizaci Skupiny J&T, kdy do společnosti EPH, jež byla její součástí, byly v první fázi transakce vloženy společnosti ze Skupiny J&T, jež jsou mj. identifikovány v odstavci 20 výše. V dalším kroku transakce mělo dojít k převodu akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti EPH na společnosti TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED (40 %), MACKAREL ENTERPRISES LIMITED (20 %), MILEES LIMITED (20 %) a BIQUES LIMITED (20 %), přičemž první tři z uvedených společností měly získat možnost výkonu společné kontroly nad EPH. K převodu akcií společnosti EPH na výše uvedené nabyvatele došlo dne 8. října 2009. Společnost J&T tak ztratila možnost vykonávat nad společností EPH, včetně jejích dceřiných společností, tedy i částí Skupiny J&T do ní vložených, výlučnou či společnou, přímou či nepřímou kontrolu.

22.  Přestože Skupina J&T podle tvrzení účastníka řízení nekontroluje přímo ano nepřímo, výlučně či společně žádného z akcionářů EPH, a ve prospěch tohoto závěru svědčí též tvrzení účastníků řízení vedeného pod sp. zn. S198/2009/KS, z šetření Úřadu vyplynulo, že mezi společností EPH a skupinou J&T existují personální vazby, neboť v některých společnostech náležejících do skupiny J&T je členem představenstva či správní rady Ing. Patrik Tkáč, který je jednou z osob, jež vykonávají kontrolu nad společností EPH. Ze skupiny J&T se jedná konkrétně o společnosti J & T BANKA, a.s. (kde je uvedená fyzická osoba předsedou představenstva), Nadační fond J&T (členem správní rady) a J&T FINANCE, a.s. (členem představenstva). Úřad však neprokázal, že by účast Ing. Patrika Tkáče ve výše uvedených orgánech společností náležejících do skupiny J&T zakládala kontrolní vazby nad těmito společnostmi.

23.  Další personální vazbu mezi společností EPH a Skupinou J&T lze spatřovat v působení Ing. Jakaboviče, jenž je jednou ze dvou osob, jež kontrolují společnost J&T, a tím i celou Skupinu J&T, a současně bude členem dozorčí rady společnosti EPH. V pravomoci dozorčí rady společnosti EPH bude jmenování a odvolávání členů představenstva, vyjadřování se k obchodnímu plánu společnosti a schvalování strategických investic a divestic. K rozhodnutí dozorčí rady je pak třeba minimálně 4 ze 6 jejich členů, z čehož vyplývá, že Ing. Jakabovič, jenž byl do dozorčí rady nominován společností MILEES LIMITED, nemá možnost sám společně či výlučně kontrolovat společnost EPH. 

24.  V souvislosti se strukturou Skupiny J&T stěžovatelé namítali, že kromě společností uvedených v odstavcích 19 a 20 výše společnost J&T přímo či nepřímo, společně či výlučně kontroluje společnost SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (dále jen „SES“), její 100% dceřinou společnost Energetické opravny, a.s. (dále jen „EOP“), a dále společnosti Plzeňská energetika a.s. (dále jen „Plzeňská energetika“), PRE a Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (dále jen „Mibrag“).

25.  K těmto námitkám zjistil Úřad následující. Skupina J&T na společnosti PRE držela prostřednictvím společnosti Honor Invest, a.s. cca 41% akciový podíl, nicméně tento nezakládal možnost výlučné či společné kontroly nad společností PRE. Společnost PRE je výlučně kontrolovaná ze strany společnosti Pražská energetika Holding a.s.,[3] jež je společně kontrolovaná ze strany společnosti EnBW a Hlavního města Praha. Nadto společnost Honor Invest, a.s. již od 8. října 2009 není součástí Skupiny J&T, neboť je kontrolovaná společností EPH.

26.  Společnost SES (a jejím prostřednictvím i její 100% dceřiná společnost EOP) byla do 2. prosince 2008 součástí konsolidovaného celku Skupiny J&T, a to na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu, nicméně společnost J&T na společnosti SES nedržela ani nedrží přímý či nepřímý majetkový podíl a uvedená společnost nepodléhala ani nepodléhá její kontrole. Společnosti J&T příslušel pouze na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu podíl na zisku, a z tohoto důvodu byla v souladu s příslušnými účetními předpisy povinna tuto společnost zahrnout do konsolidace.

27.  Rovněž společnost Plzeňská energetika byla do 2. prosince 2008 součástí konsolidovaného celku Skupiny J&T, a to na základě smlouvy o spolupráci uzavřené při realizaci projektu, přičemž společnost J&T nedržela ani nedrží přímý či nepřímý majetkový podíl na této společnosti a nevykonávala ani nevykonává nad touto společností kontrolu. Společnosti J&T příslušel pouze na základě uvedené smlouvy o spolupráci při realizaci projektu podíl na zisku a z tohoto důvodu byla v souladu s příslušnými účetními předpisy povinna tuto společnost zahrnout do konsolidace. Společnost Plzeňská energetika má navíc být v blízké době převedena na společnost EPH.[4]

28.  Pokud jde o společnost Mibrag, jednání o její akvizici byla vedena ze strany společnosti J&T Investment Advisors, s.r.o. (dále jen „J&T Investment Advisors“), která byla rovněž účastníkem tendru na prodej této společnosti. Společnost J&T Investment Advisors byla do prosince roku 2008 ze 100 % dceřinou společností společnosti J&T, poté byla prodána společnosti kontrolované JUDr. D. K.. Společnost J&T tedy nenabyla na společnosti Mibrag přímý ani nepřímý podíl ani nad ní jiným způsobem nevykonává kontrolu.

29.  K osobě JUDr. D. K. lze uvést, že tento již není členem představenstva, dozorčí rady či jednatelem jakékoliv společnosti, jež je přímo či nepřímo, společně či výlučně kontrolována společností J&T. Společnosti kontrolované JUDr. D. K. a společnosti kontrolované společností J&T nejednají ve shodě ani nepodléhají společné kontrole zmiňované fyzické osoby a společnosti J&T.

30.  Vzhledem ke skutečnosti, že řízení o povolení spojení soutěžitelů je řízením návrhovým, a s ohledem na skutečnost, že konkrétními informacemi o vztazích kontroly disponuje především účastník řízení, vycházel Úřad při popisu kontrolních vztahů (viz zejména odstavce 18 až 28 tohoto rozhodnutí) zejména z informací poskytnutých účastníkem řízení. Je to právě účastník řízení, kdo je povinen poskytovat Úřadu úplné, správné a pravdivé informace, a kdo se vystavuje riziku, že Úřad může v souladu s § 19 odst. 1 zákona zrušit rozhodnutí o povolení spojení, jestliže zjistí, že spojení povolil na základě podkladů, údajů a informací, za jejichž úplnost, správnost a pravdivost odpovídají účastníci řízení a které se ukázaly zcela nebo zčásti nepravdivé nebo neúplné, nebo povolení bylo dosaženo tím, že účastníci řízení uvedli Úřad v omyl.

31.  Společnost IPO působí v oblasti výroby a prodeje tepla a elektrické energie a poskytování podpůrných služeb.

32.  Společnost IPO vlastní akciový podíl ve výši 48,67 % na společnosti PT, druhým významným akcionářem společnosti PT je společnost PTH, která je společně kontrolována Hlavním městem Praha a společností EnBW. Nad společností PT  vykonávají společnou kontrolu společnosti IPO a EnBW a Hlavní město Praha.[5]

33.  Společnost PT působí v oblasti výroby elektrické energie a centralizovaného zásobování teplem na území hlavního města Prahy. Společnost PT vlastní 100% obchodní podíly ve společnostech Teplo Neratovice, spol. s r.o. (dále jen „Teplo Neratovice“), která dodává teplo v oblasti Neratovic, Energotrans, a.s. (dále jen „EGT“), která vyrábí a prodává elektrickou energii, poskytuje podpůrné služby a vyrábí tepelnou energii, které prodává společnosti PT, a TERMONTA PRAHA a.s. (dále jen „TERMONTA PRAHA“), která poskytuje služby v oblasti oprav a udržování technologických zařízení v energetické oblasti. Společnost IPO působí dále prostřednictvím dceřiných společností REATEX a.s., EOP & HOKA s.r.o. a VAHO s.r.o. v oblasti developerské činnosti, nákladní silniční motorové dopravy, provádění staveb, jejich změn a odstraňování a v oblasti hostinské činnosti (společně dále „Skupina IPO“). 

34.  Před uskutečněním spojení podléhá společnost IPO přímé kontrole ze strany společnosti International Power Holdings B.V., která je součástí skupiny, na jejímž vrcholu stojí společnost International Power plc.

III. Dopady spojení

35.  Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

36.  Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.

37.  Skupina IPO v České republice působí zejména v oblasti centralizovaného zásobování teplem, a to na území hlavního města Prahy, Neratovic, Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi, Lázní Bohdaneč a na přilehlých územích, dále v oblasti výroby elektrické energie, poskytování podpůrných služeb v energetice a poskytování montáží, oprav, revizí a zkoušek technologických zařízení v energetickém sektoru.

38.  Společnosti ze Skupiny J&T, jejíž součástí je navrhovatel, působí v České republice zejména v oblastech poskytování bankovních služeb, držení podílů na právnických osobách a správy majetkových účastí, kolektivního investování do cenných papírů a správy a pronájmu nemovitostí.

39.  Předmětné spojení soutěžitelů má konglomerátní charakter, neboť jejich činnosti se nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují. Úřad se tedy zabýval dopady posuzovaného spojení soutěžitelů na oblast i) centralizovaného zásobování teplem, ii) výroby elektrické energie, iii) poskytování podpůrných služeb v energetice a iv) poskytování montáží, oprav, revizí a zkoušek technologických zařízení v energetickém sektoru, v nichž je aktivní nabývaná Skupina IPO.

40.  Oblast centralizovaného zásobování teplem je síťovým odvětvím, které je zcela vázáno na pevnou rozvodnou síť. Vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by si teplo vyrobené ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách mohlo konkurovat při dodávkách pro konečné spotřebitele. Z tohoto důvodu každá rozvodná síť představuje samostatný geografický relevantní trh.[6]

41.  Skupina IPO působí v této oblasti na území hlavního města Prahy, Neratovic, Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi, Lázní Bohdaneč a na přilehlých územích, kde její tržní podíly se pohybují na úrovni [65 – 100] %. S ohledem na skutečnost, že aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a v důsledku uskutečnění spojení tedy nedojde k navýšení tržních podílů, ponechává Úřad otázku konečného vymezení relevantního trhu v této oblasti otevřenou.

42.  Oblast elektroenergetiky lze s přihlédnutím ke stávající rozhodovací praxi Úřadu[7] a rovněž Evropské komise[8] členit na oblasti zahrnující zejména (a) výrobu elektrické energie, (b) obchod s elektrickou energií, tj. denní či termínové obchodování s touto komoditou mezi výrobci, obchodníky a dodavateli koncových zákazníkům, a (c) dodávky elektrické energie koncovým zákazníkům, přičemž mezi další významné činnosti v elektroenergetice patří i (d) poskytování podpůrných služeb. Všechny tyto činnosti jsou plně liberalizovány, přičemž pro podnikání v oblasti elektroenergetiky je nezbytná licence Energetického regulačního úřadu. Geograficky je pak v dosavadní rozhodovací praxi každý z uvedených samostatných trhů definován jako národní, tedy pro účely posuzovaného spojení soutěžitelů územím České republiky.

43.  Skupina IPO je činná v oblastech výroby elektrické energie, obchodování s elektrickou energií a poskytování podpůrných služeb,[9] přičemž její podíl v uvedených oblastech na území České republiky se pohybuje v rozmezí [5-15] %. Skupina J&T v uvedených oblastech nepůsobí. Ve všech zmíněných oblastech je činná řada silných konkurentů, jež dosahují silnějšího nebo podobného postavení jako Skupina IPO, např. společnost ČEZ (působí ve všech oblastech elektroenergetiky), PRE, E.ON Česká republika, s. r. o. (obchod s elektrickou energií) či ECK Generating, s.r.o. a Dalkia (poskytování podpůrných služeb). 

44.  Protože předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v žádné z výše uvedených oblastí elektrické energie, na nichž je činná Skupina IPO, ponechal Úřad otázku vymezení věcného i geografického relevantního trhu v oblasti elektronergetiky pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.

45.  Skupina IPO dále působí v České republice v oblasti poskytování montáží, oprav, revizí a zkoušek technologických zařízení v energetickém sektoru. Tyto služby je možné členit na základě druhů zařízení, k nimž jsou předmětné služby poskytovány, nicméně s ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se soutěžitelů se nepřekrývá a postavení Skupiny IPO při jakékoliv v úvahu přicházející definici relevantního trhu nepřesahuje hranici [5] %, ponechal Úřad otázku vymezení relevantního trhu z hlediska produktového i geografického pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.

46.  V průběhu správního řízení Úřad obdržel námitky proti předmětnému spojení soutěžitelů od společnosti Litvínovská uhelná, která poukazovala na možné posílení dominantního postavení společnosti ČEZ, resp. možného vzniku kolektivního dominantního postavení společnosti ČEZ a Skupiny J&T na straně poptávky trhu hnědého energetického uhlí v České republice, jež je trhem předcházejícím před spojením dotčené oblasti výroby elektrické energie, poskytování podpůrných služeb v energetice a dodávek centralizovaného tepla.

47.  Kolektivní dominantní postavení společnosti ČEZ a Skupiny J&T pak společnost Litvínovská uhelná vyvozuje z výše podílu zmiňovaných soutěžitelů na spotřebě hnědého energetického uhlí v České republice, existence společných strukturálních vazeb a údajně nestandardních obchodních vztahů mezi těmito soutěžiteli a existence údajné dlouhodobé koordinace chování ČEZ a Skupiny J&T.

48.  Existenci společných strukturálních vazeb mezi společností ČEZ a Skupinou J&T spatřuje společnost Litvínovská uhelná v propojení těchto soutěžitelů prostřednictvím jejich společné kontroly nad společností Mibrag, která je mj. i dodavatelem hnědého energetického uhlí na území Spolkové republiky Německo, a tudíž i potenciálním dovozcem této komodity do České republiky. 

49.  Nestandardní obchodní vztahy mezi společností ČEZ a Skupinou J&T nachází společnost Litvínovská uhelná zejména v uzavření dlouhodobé smlouvy o dodávkách hnědého energetického uhlí mezi společností Severočeské doly a.s., jež je kontrolována společností ČEZ, a společností United Energy, a.s., jež náleží do podnikatelského uskupení Skupiny J&T.[10]

50.  Možnou dlouhodobou koordinaci společností ČEZ a Skupiny J&T spatřuje společnost Litvínovská uhelná zejména v údajném společném postupu při nákupu hněděného energetického uhlí, kdy obě tyto společnosti mediálně vyjádřily svoji neochotu účastnit se aukce společnosti Czech Coal, jež je součástí stejného podnikatelského uskupení jako společnost Litvínovská uhelná, na prodej hnědého energetického uhlí.

51.  Společnost Litvínovská uhelná v této souvislosti dále uvádí, že koordinace chování společnosti ČEZ a Skupiny J&T je podpořena údajnou spoluprací obou těchto společností na získání kontroly nad společností IPO, resp. následného nabytí kontroly nad společností PT ze strany společnosti ČEZ.

52.  O závěru společnosti Litvínovská uhelná o údajné koordinaci chování společností ČEZ a Skupiny J&T údajně svědčí i Smlouva ČEZ/ J&T/EnBW, na základě které v budoucnu pravděpodobně tyto společnosti nabídnou společnosti PT dodávky uhlí ze společnosti Mibrag.

53.  Nad rámec výše uvedených námitek společnost Litvínovská uhelná uvedla, že předmětné spojení soutěžitelů může vést k ohrožení jejího postavení v oblasti dodávek hnědého energetického uhlí, neboť spojující se soutěžitelé společně představují její významné odběratele. Pokud by tito koordinovali své chování při nákupu hnědého energetického uhlí, a to tím způsobem, že by výrazně omezili své odběry od skupiny Czech Coal, způsobili by předmětné podnikatelské skupině značné ekonomické škody, jež by mohly vést až k jejímu odchodu z trhu.

54.  Po důkladném posouzení uvedených námitek a získání dalších nezbytných podkladů k této problematice se vztahujících Úřad uvádí, že námitky vycházejí z předpokladů, že součástí Skupiny J&T jsou před uskutečněním posuzovaného spojení i společnosti, jež podnikají v oblasti výroby elektrické a tepelné energie, a že společnost ČEZ se podílí na posuzované transakci. S ohledem na skutečnost, že společnost ČEZ však na nabytí výlučné kontroly nad IPO ze strany LIBUTE neparticipuje a Skupina J&T již sama v oblastech výroby elektrické a tepelné energie nepůsobí, a tudíž není ani odběratelem hnědého energetického uhlí, posuzované spojení soutěžitelů z hlediska tržní struktury představuje pouze výměnu jednoho ve spojením dotčené oblasti nepůsobícího akcionáře společnosti IPO za jiného ve spojením dotčené oblasti nepůsobícího akcionáře. Předmětným spojením soutěžitelů tedy nedochází k žádné podstatné změně ve spojením dotčených oblastech.

55.  Za předpokladu, že by však Skupina J&T chtěla dále převést svůj nově nabyvší akciový podíl na IPO na společnost EPH, podléhala by tato transakce rovněž posouzení z hlediska dopadů takového spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž, a to buď ze strany Úřadu nebo Evropské komise. Součástí takového posouzení by muselo být i hodnocení případných koordinovaných efektů plynoucích z takového spojení v oblasti dodávek hnědého energetického uhlí. 

56.  Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na konglomerátní charakter posuzovaného spojení soutěžitelů, výši tržního podílu Skupiny IPO ve spojením dotčených oblastech a přítomnosti řady konkurenčních subjektů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

57.  Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

  první místopředseda

Právní moc: 10.11.2009.[1] http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/merger_compilation.pdf

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:095:0001:0048:CS:PDF

[3] Společnost PREH drží akcie představující cca 57,9% podíl na základním kapitálu společnosti PRE.

[4] Viz rozhodnutí Úřadu S189/2009/KS TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED/ MACKAREL ENTERPRISES LIMITED/MILEES LIMITED/EPH.

[5] Předmětné spojení bylo notifikováno Evropské komisi dne 1. září 2009 a řízení, jež bylo vedeno pod značkou M.5365, bylo dne 6. října 2009 ukončeno vydáním rozhodnutí, kterým bylo předmětné spojení povoleno.

[6] Viz např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S081/2008/KS J&T Private Equity/Czech Energy Holding.

[7] Viz např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 145/02 ČEZ/REAS čiS 81/2008/KS J & T Private Equity/Czech Energy Holding či S196/2009/KS ČEZ/Lumius, S198/2009/KS TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, MACKAREL ENTERPRISES LIMITED a MILEES LIMITED/ Energetický a průmyslový holding.

[8] Viz rozhodnutí Evropské komise M.3440 ENI/EDP/GDP.

[9] Podpůrnými službami se ve smyslu energetického zákona rozumí činnosti fyzických či právnických osob, jejichž výrobní zařízení jsou připojena k elektrizační soustavě, které jsou určeny k zajištění systémových služeb, což jsou činnosti provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky.

[10] Viz [...obchodní tajemství...]

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz