Rozhodnutí: OF/S041/03-1115/03

Instance I.
Věc spojení soutěžitelů - Claas KGaA mbH a Renault Agriculture S.A.
Účastníci
  1. Claas KGaA mbH, se sídlem Münsterstrasse 33, Harsewinkel, SRN
  2. Renault Agriculture S.A., se sídlem 7 Rue Dewoitine, Velizy Villacoublay, Francie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 10. 4. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 71 KB

S 41/03-1115/03 V Brně dne 4. dubna 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 41/03, zahájeném dne 3. března 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Claas KGaA mbH, se sídlem Münsterstrasse 33, Harsewinkel, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, Betlémský palác, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto

r o z h o d n u t í :

Spojení soutěžitelů Claas KGaA mbH, se sídlem Münsterstrasse 33, Harsewinkel, Spolková republika Německo, a Renault Agriculture S.A., se sídlem 7 Rue Dewoitine, Velizy Villacoublay, Francie, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společností Renault SAS, se sídlem 13/15 Quai le Gallo, Boulogne Billancourt, Francie, jako prodávajícím, a společnostmi Claas KGaA mbH, se sídlem Münsterstrasse 33, Harsewinkel, Spolková republika Německo, a Claas France Holding s.a.s., se sídlem Avenue du Parc Médicis, Fresnes, Francie, jako kupujícími, v jejímž důsledku společnost Claas KGaA mbH nabude prostřednictvím dceřiné společnosti Claas France Holding s.a.s. akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Renault Agriculture S.A., a získá tak možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,

p o v o l u j e .

Odůvodnění:

Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o koupi akcií, plné moci zástupce účastníka řízení a dalších relevantních informací o spojujících se soutěžitelích.

Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/03 ze dne 19. března 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.

Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.

Notifikační podmínky

Podle smlouvy o koupi akcií ze dne 23. února 2003 společnost Claas KGaA mbH, se sídlem Münsterstrasse 33, Harsewinkel, Spolková republika Německo (dále jen "Claas"), získá prostřednictvím své dceřiné společnosti Claas France Holding s.a.s., se sídlem Avenue du Parc Médicis, Fresnes, Francie (dále jen "Claas France"), akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Renault Agriculture S.A., se sídlem 7 Rue Dewoitine, Velizy Villacoublay, Francie (dále jen "Renault Agriculture"). Prodávajícím uvedených akcií je společnost Renault SAS, se sídlem 13/15 Quai le Gallo, Boulogne Billancourt, Francie (dále jen "Renault").

Přestože Renault zůstane majitelem zbylých […obchodní tajemství…] % akcií společnosti Renault Agriculture, lze konstatovat, že navrhovatel získá v důsledku navrhované koupě akcií úplnou, i když nepřímou, kontrolu, tj. možnost určovat a ovlivňovat soutěžní chování, nad společností Renault Agriculture. Společnosti Renault totiž podle smlouvy o koupi akcií zůstane právo […obchodní tajemství…]. Navíc v mezidobí mezi druhým a třetím výročím ukončení transakce budou moci navrhovatel a společnost Renault uplatnit opční právo na koupi, resp. prodej, dalšího 29% podílu na základním kapitálu Renault Agriculture.

Opce na koupi, resp. prodej, zbylého […obchodní tajemství…]% podílu na základním kapitálu společnosti Reanult Agriculture může být uplatněna navrhovatelem nebo společností Renault nejdříve sedm let po ukončení první fáze transakce.

Výše popsaná koupě akcií společnosti Renault Agriculture tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.

V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna.

Přestože navrhovaná transakce představuje spojení soutěžitelů uskutečněné v zahraničí, je vzhledem k dodávkám obou spojujících se soutěžitelů na trh České republiky dána teritoriální působnost zákona podle jeho § 1 odst. 3, a tedy i působnost Úřadu dané spojení soutěžitelů posoudit.

Strany spojení

Společnost Claas je společností působící v oblasti výroby zemědělského vybavení, zejména výroby sklízecích mlátiček, sběracích lisů na obří hranaté balíky slámy a na válcové balíky, sklízecích strojů, moderních systémů nákladních vozidel, hydraulických součástek a převodovek. Dále dodává výrobní technologii pro použití v jí kontrolovaných podnicích a pro zákazníky v oblasti automobilového a aeronautického průmyslu.

Společnost Claas není kontrolována ze strany žádného dalšího soutěžitele. Společnost Claas France, která přímo získá předmětné akcie Renault Agriculture, je 100% dceřinou společností Claas. Na území České republiky nekontroluje společnost Claas žádný podnik jiného soutěžitele. Na tuzemském trhu působí společnost prostřednictvím dovozů výše uvedených výrobků.

Společnost Renault Agriculture se zabývá zejména výrobou a prodejem zemědělských traktorů. Dále má tato společnost […obchodní tajemství…]% podíl v joint venture GIMA (spolu se společností AGCO Corporation, se sídlem 4205 River Green Parkway, Duluth, Georgie, USA), které se zabývá výrobou převodovek. Převodovky vyrobené tímto společným podnikem se téměř výlučně používají pro traktory vyrobené společnostmi Renault Agriculture a AGCO.

Dosavadním 100% akcionářem je společnost Renault, působící v oblasti automobilového průmyslu, zabývající se výrobou jak osobních aut, tak i nákladních vozů a autobusů. Společnost Renault Agriculture na území České republiky nekontroluje žádný podnik jiného soutěžitele. Na území České republiky dováží traktory a náhradní díly na ně, přičemž v roce 2002 dosáhla v České republice obratu menšího než […obchodní tajemství…] Kč.

Dopady spojení

Při vymezování relevantních trhů vychází Úřad především z podnikatelských aktivit společnosti nad níž je získávána kontrola, neboť po uskutečnění spojení tyto činnosti rozšíří pole působnosti navrhovatele. Společnost Claas dováží do České republiky výrobky, které lze označit jako zemědělská technika, a sice sklízecí mlátičky, samohybné sklízecí řezačky, sběrací lisy na obří hranaté balíky, sběrací lisy na válcové balíky, teleskopické nakladače, bubnové a diskové žací stroje, obraceče a řádkovací žací stroje.

Naproti tomu společnost Renault Agriculture dodává na trh České republiky traktory a náhradní díly na ně. V závislosti na zamýšleném způsobu použití, ceně, ale i hmotnosti, designu či použité technologii lze traktory dělit do několika skupin. Základními typy jsou traktory speciální - určené pro ovocné sady, vinohrady apod., a traktory standardní - používané v rostlinné a živočišné výrobě1.

S ohledem na nízký tržní podíl společnosti Renault Agriculture (méně než […obchodní tajemství…] %) a s přihlédnutím k tomu, že společnost Claas se výrobou traktorů nezabývá, může být otázka přesného vymezení spojením dotčených relevantních trhů v tomto konkrétním případě ponechána otevřenou.

Činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, nedochází tak k horizontální integraci spojujících se soutěžitelů, a tím ani k posílení jejich postavení na trhu. V oblasti výroby traktorů působí řada dalších soutěžitelů (tuzemských i zahraničních) a vstupu potenciálních soutěžitelů na tuzemský trh nebrání žádné významné bariéry. Lze tedy konstatovat, že při žádné z definic dotčených relevantních trhů přicházejících v úvahu nedojde k posílení tržní síly natolik, že by to vedlo nebo mohlo vést ke vzniku či posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu na tuzemském trhu, a které by mělo nebo mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení o opravném prostředku

Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Vladimír Stankov, CSc

vrchní ředitel

v zastoupení

JUDr. Robert Neruda

pověřený zastupováním

PM: 10. dubna 2003

Rozhodnutí obdrží:

Mgr. Vlastislav Kusák, advokát

Advokátní kancelář Glatzová & Co.

Husova 5, Betlémský palác

110 00 Praha 1

1 K tomu viz rozhodnutí EK v např. případech IV/M.009 Geotech/Ford New Holland či COMP/M.1571 New Holland/Case

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz