číslo jednací: OF/S264/02-215/03

Instance I.
Věc spojení soutěžitelů - Appian-Mechinery AG a a ŠKODA TS a.s.,
Účastníci
  1. Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, 6304 Zug, Švýcarsko
  2. ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem, Těšnov 1/1059, Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 74 KB

S 264/02-215/03 V Brně dne 23. ledna 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 264/02, zahájeném dne 27. prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, Zug, Švýcarsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Lubomírem Jelínkem, advokátem Apolinářská 6, Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto

r o z h o d n u t í :

(I) Spojení soutěžitelů Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, Zug, Švýcarsko, a ŠKODA TS a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 25240293, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společností Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, Zug, Švýcarsko, a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, v jejímž důsledku společnost Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, Zug, Švýcarsko, nabude akcie představující 63,44% podíl na základním kapitálu společnosti ŠKODA TS a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 25240293, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,

p o v o l u j e .

(II) Spojení soutěžitelů Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, Zug, Švýcarsko, a ŠKODA HOLDING, a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 26163632, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti se smlouvou o koupi akcií, uzavřenou mezi společností Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, Zug, Švýcarsko, a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, na jejímž základě společnost Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, Zug, Švýcarsko, nabude akcie představující 48,40% podíl na základním kapitálu společnosti ŠKODA HOLDING, a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 26163632, a v souvislosti se zamýšleným uzavřením kupní smlouvy, na základě které má společnost Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, Zug, Švýcarsko, prostřednictvím své dceřiné společnosti HQU International, a.s., se sídlem Opatovická 2/1661, Praha 1, IČ: 26502399, nabýt od správce konkurzní podstaty společnosti ŠKODA a.s. v konkursu, se sídlem Tylova 57, Plzeň, IČ: 00213101, akcie představující 51,60% podíl na základním kapitálu společnosti ŠKODA HOLDING, a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 26163632, v důsledku čehož společnost Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, Zug, Švýcarsko, má získat možnost kontrolovat společnost ŠKODA HOLDING, a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 26163632, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,

p o v o l u j e .

Odůvodnění:

Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o koupi akcií, plné moci zástupce účastníka řízení a dalších relevantních informací o spojujících se soutěžitelích.

Skutečnost, že se Úřad navrhovanou transakcí zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 02/03 ze dne 15. 1. 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.

Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.

Notifikační podmínky

Ke spojení soutěžitelů Appian-Machinery AG, se sídlem Vorstadt 32, Zug, Švýcarsko (dále jen "Appian-Machinery"), a ŠKODA TS a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 25240293 (dále jen "ŠKODA TS") dochází na základě smlouvy o koupi akcií ze dne 20. 12. 2002 uzavřené mezi společností Appian-Machinery a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7 (dále jen "ČKA"), v jejímž důsledku společnost Appian-Machinery získá akcie představující 63,44% podíl na základním kapitálu společnosti ŠKODA TS. V důsledku toho získá Appian-Machinery možnost přímo kontrolovat společnost ŠKODA TS. Převod předmětných akcií společnosti ŠKODA TS tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.

V důsledku shora uvedené smlouvy o koupi akcií získá společnost Appian-Machinery rovněž akcie představující 48,40% podíl na základním kapitálu společnosti ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 26163632 (dále jen "ŠKODA HOLDING"). Společnost Appian-Machinery má zájem odkoupit prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti HQU International, a.s., se sídlem Opatovická 2/1661, Praha 1, IČ: 26502399 (dále jen "HQU"), od správce konkurzní podstaty společnosti ŠKODA a.s. v konkursu, se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, IČ: 00213101 (dále jen "ŠKODA"), akcie společnosti ŠKODA HOLDING představující zbylý, tj. 51,60% podíl na základním kapitálu této společnosti. Nabytím 100 % akcií společnosti ŠKODA HOLDING získá společnost Appian-Machinery možnost nepřímo kontrolovat i společnost ŠKODA HOLDING. Také tato transakce představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 zákona. Přestože k získání 51,60% podílu na základním kapitálu společnosti ŠKODA HOLDING dosud nedošlo, využil účastník řízení práva požádat Úřad o povolení tohoto spojení před uplynutím lhůty k podání návrhu na povolení spojení podle § 15 odst. 3 zákona, což výslovně připouští ustanovení § 15 odst. 5 zákona.

Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.

Strany spojení

Společnost Appian-Machinery byla založena podle švýcarského práva, za účelem získání, správy a prodeje majetkových účastí společnostem a podnikům, zejména ve strojírenském odvětví, získání patentů a licencí, jakož i podpory řízení společností. Žádnou další podnikatelskou činnost společnost nevykonává.

Jediným společníkem Appian-Machinery je společnost Appian Group PLC, zapsaná 2.7.2002 v Registru společností pro Anglii a Wales, která má shodný předmět podnikání, tj. získání, správa a prodej majetkových účastí společnostem a podnikům.

Společnost Appian-Machinery kontroluje na území České republiky pouze společnost HQU, jejímž hlavním předmětem činnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Další společnosti náležící do skupiny Appian, především společnost Mostecká uhelná společnost a.s. a její dceřiné společnosti, působí v České republice v oblastech těžby hnědého uhlí, výroby tepla a elektrické energie, výroby kotlů a důlních strojů, finančního poradenství, poskytování leasingu, poskytování penzijního připojištění.

Společnost ŠKODA HOLDING je akciovou společností založenou podle českého práva; vlastníkem jejích akcií představujících 51,60% podíl na základním kapitálu byla dosud společnost ŠKODA, t.č. v konkursu, ostatní akcie byly před spojením v držení ČKA.

Společnost stojí v čele koncernu ŠKODA, který se tradičně podílel a dosud podílí na výrobě, marketingu a prodeji velké škály produktů těžkého strojírenství, jako jsou lokomotivy a tramvaje (ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA s.r.o.), turbosoustrojí, turbogenerátory, zařízení pro elektrárny (ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. a ŠKODA ENERGO s.r.o), jaderná zařízení (ŠKODA JS a.s.), trolejbusy (ŠKODA OSTROV s.r.o.), autobusy, převodovky (ŠKODA GEAR s.r.o.), obráběcí stroje (ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o.), trakční motory (ŠKODA TRAKČNÍ MOROTY s.r.o.), ale i ocelové a litinové odlitky pro strojírenské využití (ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o) a podobně.

ŠKODA TS je akciovou společností založenou dle českého práva; vlastníkem jejích akcií představujících 63,44% podíl na základním kapitálu společnosti byla dosud ČKA, vlastníkem zbývajících akcií je ŠKODA HOLDING. Společnost se specializuje na výrobu zařízení pro cukrovary zpracovávající cukrovou třtinu a na výrobu tlakových a vulkanizačních lisů.

ŠKODA TS dále kontroluje společnost ŠKODA SUGAR s.r.o., se sídlem Pražská 293/12, Hradec Králové, která se zabývá projektováním cukrovarnických zařízení, zejména pro potřeby mateřské společnosti.

Dopady spojení

Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.

Skupina Appian je v České republice aktivní prostřednictvím svých dceřinných společností zejména na trzích: těžby hnědého uhlí, poradenství, poskytování leasingu a penzijního připojištění, výroby kotlů a důlních strojů.

Kontrola je získávána nad společnostmi koncernu ŠKODA HOLDING, které působí především v oblasti těžkého průmyslu (například výroba trolejbusů, tramvají, motorů, zařízení pro jaderné reaktory, odlitků z litiny i oceli apod.) či služeb tuto oblast podporujících, a nad společností ŠKODA TS, která se specializuje na výrobu zařízení pro cukrovary zpracovávající cukrovou třtinu a na výrobu tlakových a vulkanizačních lisů.

Vzhledem k tomu, že účastník řízení, ani jeho dceřiné společnosti, nepůsobí v oblasti aktivit společností nad nimiž má získat kontrolu, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí potřeba přistoupit k užšímu vymezení relevantních trhů, jelikož ani při nejužším možném vymezení relevantních trhů nedojde k nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů na těchto trzích.

Geograficky jsou trhy vymezeny územím České republiky. Z časového hlediska se jedná o trhy trvalé, charakterizované pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.

Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že na území České republiky nedochází k překrývání aktivit spojujících se soutěžitelů, nedojde tudíž ke zvýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, ani ke zvýšení jejich tržních síly natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Posuzované spojení soutěžitelů tak nepovede ke vzniku či posílení dominantního postavení nově vzniklého subjektu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.

Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení o opravném prostředku

Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Vladimír Stankov, CSc vrchní ředitel

v zastoupení

JUDr. Robert Neruda

pověřený zastupováním

PM: 30.1.2003

Rozhodnutí obdrží:

JUDr. Lubomír Jelínek, advokát

Becker & Poliakoff, v.o.s., advokátní kancelář

Apolinářská 6

128 00 Praha 2

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz