číslo jednací: 21323/2022/873
spisová značka: S0221/2022/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů, společnosti PPF a.s. / Ing. Matej Okáli / ITIS Holding a.s. / CzechToll s.r.o. / TollNet a.s.
Účastníci
  1. PPF a.s.
  2. Ing. Matej Okáli
  3. ITIS Holding a.s.
  4. CzechToll s.r.o.
  5. TollNet a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 27. 6. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 239 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0221/2022/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-21323/2022/873

 

Brno 27. 6. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0221/2022/KS, zahájeném dne 24. 5. 2022 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, společnosti PPF a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČO 25099345, a pana Ing. Mateje Okáliho, bytem [„obchodní tajemství“], zastoupených JUDr. Ing. Petrem Přecechtělem, advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů, společnosti PPF a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČO 25099345, a pana Ing. Mateje Okáliho, bytem [„obchodní tajemství“], na straně jedné, a společností ITIS Holding a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, IČO 07961774, CzechToll s.r.o., se sídlem Praha 7, Holešovice, Argentinská 1610/4, IČO 06315160, a TollNet a.s., se sídlem Praha 4, Holušická 2221/3, IČO 29055059, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Akcionářské dohody týkající se společnosti ITIS Holding a.s. a Akcionářské smlouvy týkající se společnosti ITIS Holding a.s. uzavřených dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi PPF a.s., ESOP ITIS Slovakia, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Trenčín, Pod Juhom 7666, ITIS Holding a.s. a panem Matejem Okalim, dále „Smlouvy o prodeji a koupi akcií“ uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi KROKOLA, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 700/113a, jako prodávajícím, a ITIS Holding a.s., jako kupujícím, a „Rámcové smlouvy o převodu obchodního podílu“ uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi PPF a.s., jako prodávajícím, a ITIS Holding a.s., jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku mají společnost PPF a.s. a pan Ing. Matej Okali získat možnost vykonávat společnou přímou kontrolu nad společností ITIS Holding a.s. a jejím prostřednictvím společnou nepřímou kontrolu nad společnostmi CzechToll s.r.o. a TollNet a.s., se dle § 16 odst. 2 téhož zákona     

povoluje.

 

Odůvodnění

1.             Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 24. 5. 2022. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV06141298 dne 27. 5. 2022. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.

2.             Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Úřad zohlednil také svoji předchozí rozhodovací praxi ve spojením dotčené oblasti a přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise (dále jen „Komise“).

3.             V průběhu správního řízení o povolení předmětného spojení soutěžitelů Úřad zaslal účastníkům řízení, resp. jejich právnímu zástupci, dne 1. 6. 2022 výzvu k doplnění návrhu na povolení spojení (dále jen „Výzva“).[1] Účastníci řízení doručili Úřadu informace a podklady požadované Výzvou dne 3. 6. 2022.

4.             Podle § 16 odst. 6 zákona může Úřad účastníky řízení písemně vyzvat, aby uvedli další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení nebo aby o takových skutečnostech předložil další důkazy. Doba ode dne doručení takové výzvy účastníkům řízení do dne, kdy bude tato povinnost splněna, se do lhůt podle odstavců 2 a 5 zákona nezapočítává.

5.             Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení spojení neběžela mezi doručením Výzvy účastníkům řízení a doručením touto výzvou požadovaných informací a podkladů 2 dny a končí v souladu s § 16 odst. 2 a 5 zákona dne 27. 6. 2022. 

I. Notifikační podmínky

6.             K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Akcionářské dohody týkající se společnosti ITIS Holding a.s. a Akcionářské smlouvy týkající se společnosti ITIS Holding a.s., které byly uzavřeny dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi PPF a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, IČO 25099345 (dále jen „PPF“), ESOP ITIS Slovakia, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Trenčín, Pod Juhom 7666 (dále jen „ITIS Slovakia“), a ITIS Holding a.s., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, IČO 07961774 (dále jen „ITIS Holding“), a panem Matejem Okalim, bytem [„obchodní tajemství“] (dále jen „pan M. O.“)[2], dále „Smlouvy o prodeji a koupi akcií“ uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi KROKOLA, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 700/113a (dále jen „Krokola“), jako prodávajícím, a ITIS Holding, jako kupujícím, a „Rámcové smlouvy o převodu obchodního podílu“ uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi PPF, jako prodávajícím, a ITIS Holding, jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku mají společnost PFF a pan M. O. získat možnost vykonávat společnou přímou kontrolu nad společností ITIS Holding[3] a jejím prostřednictvím společnou nepřímou kontrolu nad společnostmi CzechToll s.r.o., se sídlem Praha 7, Holešovice, Argentinská 1610/4, IČO 06315160 (dále jen „CzechToll“)[4], a TollNet a.s., se sídlem Praha 4, Holušická 2221/3, IČO 29055059 (dále jen „TollNet“)[5],[6].

7.             Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona, podle kterého se totiž za spojení soutěžitelů považuje situace, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.

8.             Kontrolou se podle § 12 odst. 4 zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména na základě a) vlastnického práva nebo práva užívání k závodu kontrolovaného soutěžitele nebo k části kontrolovaného soutěžitele, anebo b) práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.

9.             Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

10.         Společnost PPF je součástí nadnárodní podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost PPF Group N.V. (dále též „skupina PPF“). Skupina PPF působí zejména v oblastech bankovnictví, spotřebitelského financování, obchodu s nemovitostmi, telekomunikací, biotechnologií, energetiky, těžby nerostů, poradenství a investic (private equity), a to na území například České republiky, Slovenska, Nizozemska, Německa, Ruska, Kazachstánu, Běloruska, Kypru, Číny a Vietnamu. V České republice působí skupina PPF ve výše uvedených oblastech mj. prostřednictvím společností PPF banka a.s., Air Bank a.s., Home Credit a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., PPF Real Estate s.r.o., PPF, O2 Czech Republic a.s. (dále jen „O2“), CETIN a.s., CzechToll, ITIS Holding, SOTIO Biotech a.s., Fórum Karlín a.s. nebo PPF Advisory (CR) a.s.

11.         Pan M.O. kontroluje společnosti ITIS Slovakia, která v současné době nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, a Ďumbierska s.r.o., jež je aktivní v oblasti prodeje pekárenských a cukrářských výrobků, občerstvení, cateringu a provozování restaurací na území Slovenska.

12.         Společnost ITIS Holding jeholdingovou společností bez vlastní podnikatelské činnosti, po realizaci navrhovaného spojení soutěžitelů bude tato společnost zajištovat holdingové řízení společností CzechToll, TollNet, SkyToll[7] a PaySystem.[8]

13.         Společnost CzechToll působí v oblasti satelitních mýtných systémů na území České republiky. Při této činnosti společnost CzechToll dlouhodobě spolupracuje se společností SkyToll, která je slovenským provozovatelem systému elektronického mýta a systému pro zpoplatnění osobních automobilů elektronickými dálničními známkami. V rámci této spolupráce společnost CzechToll zvítězila společně se společností SkyToll ve výběrovém řízení Ministerstva dopravy na vybudování systému elektronického mýtného a následné poskytování komplexních služeb souvisejících s jeho provozováním v České republice od roku 2020.

14.         Společnost TollNet se zaměřuje na zpoplatňování uživatelů dálnic, silnic a dalších prvků dopravní infrastruktury a kooperativní inteligentní dopravní systémy v rámci projektu                 C-ROADS. Společnost TollNet v rámci této činnosti spolupracuje se společností CzechToll a je aktuálně jejím klíčovým dodavatelem, přičemž jí dodává zejména palubní jednotky pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny (tzv. OBU – on-board unit).

III. Dopady spojení

III. 1 Vymezení relevantního trhu

15.         Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

16.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

17.         Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že nabývané společnosti na území České republiky působí zejména v oblastech provozování systému pro výběr elektronického mýtného a dodávek informačních systémů a technických zařízení pro dopravní systémy na území České republiky. Účastníci řízení v těchto oblastech nepůsobí. Nicméně v oblasti provozování systému pro výběr elektronického mýtného je rovněž aktivní společnost SkyToll, nad níž účastnici řízení nabývají rovněž společnou kontrolu.

18.         V návrhu na povolení spojení soutěžitelů účastníci řízení v souladu s rozhodovací praxí Úřadu[9] a Komise[10] navrhli z věcného hlediska vymezit jako relevantní trhy v posuzovaném případě trhy:

−        provozování systémů pro výběr elektronického mýtného a

−        dodávek informačních systémů a technických zařízení pro dopravní systémy.

19.         K otázce možného geografického vymezení relevantního trhu účastníci řízení uvedli, že z povahy věci relevantní trh provozování systému pro výběr elektronického mýtného, na kterém působí CzechToll, je trhem v rámci České republiky. Nicméně současně nevyloučili, že s ohledem na rozhodovací praxi Komise i faktického fungování jednotlivých soutěžitelů, lze z hlediska geografického tento produktový trh vymezit v rámci celého území Evropské unie, neboť provozovatelé systémů pro výběr elektronického mýtného se ucházejí o možnost tyto systémy provozovat v řadě zemí Evropské unie. Společnost CzechToll sice kromě provozování systému pro výběr elektronického mýtného v České republice se ucházela o možnost provozovat obdobný systém pouze na Slovensku, nicméně společnost SkyToll, nad kterou účastníci řízení rovněž nabývají kontrolu, se podílí na provozu předmětného systému kromě Slovenska i ve Slovinsku a současně se ucházela sama či v konsorciu s jinými společnostmi o možnost jej provozovat v řadě dalších zemích (v Evropské unii v Litvě, Španělsku, Nizozemí či Dánsku).

20.         Obdobně dle účastníků řízení i v případě relevantního trhu dodávek informačních systémů a technických zařízení pro dopravní systémy je možno tento trh z hlediska geografického vymezit územím České republiky, popř. celým územím Evropské unie.[11]

21.         S ohledem na skutečnost, že posuzované nabytí společné kontroly nad společnostmi CzechToll a TollNet ze strany společnosti PPF a pana M.O. nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici věcného a geografického relevantního trhu provozování systémů pro výběr elektronického mýtného a trhu dodávek informačních systémů a technických zařízení pro dopravní systémy, lze ponechat otázku konečného vymezení relevantního trhu otevřenou.

22.         Úřad dopady navrhovaného spojení soutěžitelů bude posuzovat v oblastech provozování systémů pro výběr elektronického mýtného a dodávek informačních systémů a technických zařízení pro dopravní systémy na území České republiky, ve kterých dosahují spojující se soutěžitelé podstatnou část svých obratů. 

III. 2 Postavení spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčených oblastech

23.         V oblasti provozování systémů pro výběr elektronického mýtného na území České republiky působí jako jediný soutěžitel společnost CzechToll, která na základě výhry ve veřejné zakázce vyhlášené Ministerstvem dopravy předmětný systém provozuje od roku 2020 a bude jej spravovat až do roku 2029. Společnost CzechToll do předmětné veřejné zakázky se přihlásila v konsorciu se společností SkyToll.

24.         Úřad přihlédl k tomu, že při ucházení se o možnost provozovat systém výběru elektronické mýta společnost CzechToll čelí konkurenci z řad dalších společností, kteří provozují obdobné systémy v zemích Evropské unie, např. společností Kapsch TrafficCom AG, Q-Free Norge ASA, i-Cell Kft., EFKON GmbH či Siemens AG, z nichž některé se rovněž účastnily posledního výběrového řízení na provozovatele předmětného systému v České republice.

25.         V oblasti dodávek informačních systémů a technických zařízení pro dopravní systémy na území České republiky naopak působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost TollNet, která je hlavním dodavatelem společnosti CzechToll a která v předmětné oblasti zaujímá rovněž velmi významného postavení. Společnost TollNet zajištovala pro projekt elektronického mýtného systému v České republice informační systém, palubní jednotky (OBU), zabezpečila vybudování nových kontrolních stanic, dodala vybavení pro stávajících kontrolní stanice a zajistila jejich přestrojení, dodala nová hlídková vozidla pro provádění kontrol orgány Celní správy a realizovala dodávky dalších produktů a služeb.[12] 

26.         Úřad rovněž přihlédl k tomu, že pro případné alternativní provozovatele systémů výběru elektronického mýta, kteří by potenciálně měli zájem o poskytování dané služby na území České republiky po roce 2029, do kdy má právo v České republice poskytovat tuto službu společnost CzechToll, působí v rámci Evropské unie v oblasti dodávek informačních systémů a technických zařízení pro dopravní systémy další soutěžitelé, např. společnosti Kapsch TrafficCom AG, Q-Free Norge ASA, i-Cell Kft., T-systems International GmbH, Asseco Central Europe, a. s., Tattile S.r.l., EFKON GmbH či Siemens AG.

27.         Úřad se rovněž zabýval vertikálním propojením mezi aktivitami společnosti CzechToll, jako provozovatelem systému pro výběr elektronického mýtného na území České republiky, a společnosti O2, působící jako poskytovatel služeb datové konektivity, datových center přes zákaznické call centrum, dodávek datových SIM karet a provoz on-line portálu pro jejich kontrolu a správu pro vybudovaný systém satelitní kontroly mýtného, které jsou využívány v rámci systému výběru elektronického mýta v České republice.

28.         Z šetření Úřadu vyplývá, že posuzované vertikální vazby existovaly již před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů, neboť společnosti CzechToll a O2 byly součástí jedné podnikatelské skupiny PPF, tudíž v důsledku realizace navrhované transakce nedochází v této souvislosti k žádné změně.

V. Závěr

29.         Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v šetřených oblastech, a proto z výše uvedených důvodů rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

Obdrží:

JUDr. Ing. Petr Přecechtěl, advokát

BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

Klimentská 1207/10

110 00 Praha 1

ID DS: dwezevy

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Doručené účastníkům řízení téhož dne.

[2] Pan M. O. a společnost PPF (dále také jen „účastníci řízení“).

[3] Před realizací posuzované transakce jsou veškeré akcie společnosti ITIS Holding ve vlastnictví společnosti PPF, která [„obchodní tajemství“].

[4] Před realizací posuzované transakce jsou veškeré akcie společnosti CzechToll v držení společnosti PPF, která [„obchodní tajemství“].

[5] Před realizací posuzované transakce jsou veškeré akcie společnosti TollNet v držení společnosti Krokola, která je má na základě „Smlouvy o prodeji a koupi akcií“ převést na společnost ITIS Holding, v důsledku čehož bude společnost TollNet nepřímo, prostřednictvím společnosti ITIS Holding, společně kontrolována společností PPF a panem M. O.

[6] Společnost ITIS Holding nabude v rámci realizace spojení rovněž kontrolu nad společnostmi SkyToll a.s. (dále jen „SkyToll“) a PaySystem s.r.o. (dále jen „PaySystem“), obě se sídlem Slovenská republika, nicméně tyto společnosti působí na území České republiky zcela marginálně, a vzhledem k jejich působení na trzích na Slovensku, bude uvedená transakce předmětem souběžného posuzování ze strany Protimonopolného úradu Slovenské republiky.

[7] Společnost SkyToll působí jako provozovatel systému elektronického mýta a systému pro zpoplatnění osobních automobilů elektronickými dálničními známkami na území Slovenské republiky.

[8] Společnost PaySystem působí v oblasti poskytování služeb platebních řešení pro dopravce.

[9] Viz rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S64/2009/KS-3939/2009/840 – Kapsch TraffiCom / Kapsch Telematic Services.

[10] Viz rozhodnutí Komise M.4087 – EIFFAGE / MACQUARIE / APRR.

[11] Viz rozhodnutí Komise M.8536 – Atlantia / Abertis Infraestructuras; M.8694 – Hochtief / Abertis, M8536 – Atlantia / Abertis či M.4087 – EIFFAGE / MACQUARIE / APRR.

[12] Společnost TollNet dodávala v roce 2020 zboží a služby na území České republiky téměř výhradně společnosti CzechToll. Rovněž tak společnost CzechToll odebírala palubní jednotky pro vozidla výhradně od společnosti TollNet.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en