číslo jednací: 10895/2022/852
spisová značka: S0633/2021/KD

Instance I.
Věc Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TJ Osek
Účastníci
  1. IDR STAVBY s.r.o.
  2. Václav Třeštík s.r.o.
  3. SALVETE spol. s r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 15. 4. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 271 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0633/2021/KD

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-10895/2022/852

 

Brno  30. 3. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0633/2021/KD zahájeném dne 28. 12. 2021 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi IDR STAVBY s.r.o., se sídlem č.p. 89, 387 31 Radomyšl, doručovací číslo 386 01, IČO: 05061059, Václav Třeštík s.r.o.,se sídlem Protivín, Hřbitovní 310, okres Písek, PSČ 39811, IČO: 28140362, a SALVETE spol. s r.o., se sídlem Písecká 506, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČO: 45023786, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, toto

 

USNESENÍ:

 

Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0633/2021/KD, jehož účastníky jsou společnosti IDR STAVBY s.r.o., se sídlem č.p. 89, 387 31 Radomyšl, doručovací číslo 386 01, IČO: 05061059, Václav Třeštík s.r.o.,se sídlemProtivín, Hřbitovní 310, okres Písek, PSČ 39811, IČO: 28140362 a SALVETE spol. s r.o., se sídlem Písecká 506, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČO: 45023786, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se v souladu s § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

 

Odůvodnění

1.             Dne 28. 12. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) přípisem č. j. ÚOHS-10895/2022/852 se společnostmi IDR STAVBY s.r.o., IČO: 05061059, se sídlem č.p. 89, 387 31 Radomyšl, doručovací číslo 386 01 (dále jen „IDR“), Václav Třeštík s.r.o.,IČO: 28140362, se sídlemProtivín, Hřbitovní 310, okres Písek, PSČ 39811 (dále jen „Václav Třeštík“), a SALVETE spol. s r.o., IČO: 45023786, se sídlem Písecká 506, Strakonice I, 386 01 Strakonice (dále jen „SALVETE“), správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0633/2021/KD (dále jen „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).[1]

2.             Možné porušení § 3 odst. 1 zákona Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení spočívajícím v koordinaci účasti a/nebo nabídek podaných do zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově TJ Osek“, kterou zadala Obec Osek, IČO: 00251631, se sídlem 38601 Osek 77 (dále jen „obec Osek“), v roce 2020; výběr dodavatele na tuto zakázku schválilo zastupitelstvo obce Osek na svém zasedání dne 1. 10. 2020 (dále jen „zakázka“). Cílem nebo výsledkem tohoto jednání účastníků řízení mohlo být narušení hospodářské soutěže při výběru dodavatele pro zakázku.

3.             Důvodnou indicií pro zahájení správního řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona byly nestandardní podobnosti v nabídkách, zejména cen u jednotlivých položek rozpočtů, které účastníci tohoto správního řízení podali do zakázky. Na možné porušení zákona v souvislosti se zakázkou Úřad upozornil stěžovatel ve svém podání doručeném dne 26. 1. 2021 (dále jen „podnět“).[2] Na základě podnětu pak Úřad provedl vlastní šetření, v rámci, kterého si vyžádal od obce Osek, stěžovatele, účastníků řízení a projektanta relevantní podklady a informace.[3] 

4.             Kontakty účastníků řízení o sladění vzájemného postupu ve věci Úřad nezjistil, na trhu došlo k jednání, které však mohlo mít jako jediné vysvětlení právě uzavření zakázané dohody. Úřad konstatuje, že v průběhu správního řízení zjistil, že existuje i jiné logické (rozumné) vysvětlení podobností v nabídkách společností IDR, Václav Třeštík a SALVETE podaných do zakázky, a proto tyto nemohou bez dalšího v souladu s judikaturou[4] představovat důkaz o porušení pravidel hospodářské soutěže. Úřad tedy uzavírá, že neshromáždil důkazy prokazující porušení § 3 odst. 1 zákona jednáním ve vzájemné shodě a/nebo dohodou účastníků správního řízení spočívajícím v koordinaci jejich účasti a/nebo nabídek podaných do zakázky.

5.             Úřad účastníkům řízení umožnil seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.[5] Možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí účastníci řízení nevyužili ani neuplatnili právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

6.             Úřad jakožto správní orgán postupuje ve správních řízeních v souladu se zásadami stanovenými v úvodních ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“). Mezi tyto zásady patří především zásada proporcionality, zásada materiální pravdy, zásada veřejné správy jako služby, zásada rychlosti a hospodárnosti, a konečně také zásada nestrannosti a procesní rovnosti.

7.             Dle ustanovení § 3 správního řádu, nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu.

8.             Dle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

9.             Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl v souladu s § 86 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona o zastavení řízení, neboť spáchání přestupku, o němž se vede správní řízení, nebylo prokázáno.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1, odst. 2 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve spojení s § 83 odst. 1 a § 76 odst. 5 téhož zákona podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

Obdrží:

 

Za společnost IDR STAVBY s.r.o.

Mgr. Jan Mrázek, advokát

Jana Wericha 576

388 01 Blatná

 

Václav Třeštík s.r.o.

Hřbitovní 310

Protivín

okres Písek

PSČ 39811

 

SALVETE spol. s r.o.

Písecká 506

Strakonice I

386 01 Strakonice

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 [1] Viz Oznámení o zahájení správního řízení ze dne 28. 12. 2021, dokument č. 22 správního spisu sp. zn. ÚOHS-S0633/2021/KD (dále jen „správní spis“).

[2] Viz dokument č. 1 správního spisu.

[3] Viz dokumenty č. 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 34, 35, 38, 41 správního spisu.

[4]Např. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 31. 3. 1993 ve věci A. Ahlström Osakeyhtiö a další v. Komise –

spojené věci C–89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 a C-125/85 až C-129/85, rozsudek Evropského soudního

dvora ze dne 25. 1. 2007 ve věci Sumitomo Metal Industries Ltd. a Nippon Steel Corp. V. Komise – spojené věci C–403/04

P a C–405/04 P, rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 7. 1. 2004 ve věci Aalborg Portland A/S, Irish Cement Ltd,

Ciments francais SA, Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento SpA a Cementir – Cementerie del Tirreno SpA v. Komise

– spojené věci C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-217/00 P a C–219/00 P. Ve věci hodnocení nepřímých

důkazů dále též rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2018, čj. 29 Af 9/2016–107, rozsudek Krajského soudu

v Brně ze dne 29. 8. 2019, čj. 29 Af 7/2016-269, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2021, čj. 5 Afs 7/2011-

619 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2012, čj. 8 Afs 25/2012-363.

[5] Dokumenty č. 46–48 správního spisu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en