číslo jednací: S20/02-859/02-VO1

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc Určovací řízení podle §7
Účastníci
  1. Český Mobil a.s.
  2. Eurotel Praha, spol. s r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí podléhá zákazu dohod
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 13. 8. 2003
Související rozhodnutí S20/02-859/02-VO1
R18/2002
R107/2010/HS-2878/2011/310/KPo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 165 KB

 

Č.j.: S20/02-859/02-VO1 V Brně dne 29. března 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 28.1.2002 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh jednoho z účastníků dohody, společnosti Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, PSČ 100 00, Praha 10, IČ 25788001, v řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 7.1.2002 Ing. Václavem Machem, rodné číslo 670102/0689, bytem Mochovská 522, Praha 9, správní řízení dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb. ve věci určení, zda Smlouva o propojení uzavřená dne 22.3.2001 mezi společností Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, PSČ 100 00, Praha 1, IČ 25788001 a EuroTel Praha, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 855/225, PSČ 190 00, Praha 9, IČ 15268306, podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů. V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001Sb. jsou účastníky správního řízení společnost Český Mobil a.s. a společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., v řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4.2.2002 Mgr. Pavlem Dejlem, LL.M., advokátem v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1. Na základě provedeného řízení a po zjištění rozhodných skutečností Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává toto

r o z h o d n u t í:

určuje se, že Smlouva o propojení uzavřená dne 22.3.2001 mezi společnostmi Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, PSČ 100 00 Praha 10, IČ 25788001, a EuroTel Praha, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 855/225, PSČ 190 00, Praha 9, IČ 15268306 (v současnosti Eurotel Praha spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 855/225, PSČ 190 00, Praha 9, IČ 15268306), obsahuje v čl. 3.1, v návaznosti na přílohu A včetně dílčích příloh, v čl. 6.6 a v čl. 8.1, v návaznosti na přílohu C včetně dílčích příloh, ustanovení, která jsou dohodami podléhajícími zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, neboť čl. 3.1, v návaznosti na přílohu A včetně dílčích příloh, neumožňuje propojení sítí společností Český Mobil a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. jiným způsobem než přímým propojením, s výjimkou případů uvedených v čl. 6.6, který umožňuje propojení sítí účastníků řízení prostřednictvím sítě třetí strany pouze za předpokladu neexistence přímého propojení sítí účastníků řízení nebo v případě nedostatečné kapacity propojení. Čl. 8.1, v návaznosti na přílohu C včetně dílčích příloh, stanoví, že za služby poskytnuté dle Smlouvy o propojení bude každá smluvní strana účtovat druhé smluvní straně ceny za propojení stanovené touto Smlouvou o propojení, přičemž jednotná cena za propojení se uplatňuje bez ohledu na způsob propojení sítí.

Odůvodnění

Dne 28.1.2002 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") v elektronické podobě od společnosti Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, PSČ 100 00, Praha 10, IČ 25788001 (dále jen "Český Mobil") "Žádost o určení, zda smlouva podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 7 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže". Dne 29.1.2002 byla Úřadu doručena tato žádost písemně. Na základě výše uvedeného bylo dnem 28.1.2002 zahájeno správní řízení S 20/02 ve věci určení, zda předložená Smlouva podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon").

Na výzvu Úřadu ze dne 31.1.2002 upřesnil Český Mobil dopisem a faxem ze dne 7.2.2002 předmět návrhu na žádost o určení, zda Smlouva o propojení mezi společnostmi EuroTel Praha, spol. s r.o.,se sídlem Sokolovská 855/225, PSČ 190 00, Praha 9, IČ 15268306, a Český Mobil (dále jen "Smlouva"), a to zejména její články 6.6, 1.7, 1.8 a 3.1 čteny společně nebo každý článek samostatně, nebo některá jiná ustanovení této smlouvy případně zakotvující exkluzivní poskytování služeb mezi stranami Smlouvy, podléhají zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 7 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěž, a dále o určení, zda jsou v případě neudělení souhlasu podle § 5 odst. 3 předpisu č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., pro určité druhy vertikálních dohod, taková ustanovení neplatná.

Dopisem ze dne 31.1.2002 Úřad nařídil ústní jednání s účastníkem řízení - společností Eurotel, které proběhlo dne 13.2.2002. Na tomto jednání obdržel Úřad písemný návrh společnosti Eurotel na zastavení řízení z důvodu, že návrh společnosti Český Mobil na zahájení správního řízení nebyl podán osobou k tomu oprávněnou, neboť zástupce společnosti Český Mobil, Ing. Václav Mach, předložil plnou moc k zastupování této společnosti před Úřadem ze dne 5.2.2002, což znamená, že mu oprávnění k zastupování společnosti Český Mobil bylo uděleno až po poté, co dne 28.1.2002 podal jménem společnosti Český Mobil Úřadu návrh na zahájení řízení v dané věci.

Při posuzování tohoto návrhu společnosti Eurotel přihlédl Úřad na základě ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ke skutečnosti, že osoba zástupce společnosti Český Mobil pro řízení před Úřadem, Ing. Václav Mach, byla Úřadu známa z předchozích správních řízení vedených Úřadem pod č.j. S 18/01 a S 19/01. Vzhledem k této skutečnosti Úřad výše uvedenému návrhu společnosti Eurotel na zastavení řízení nevyhověl a v řízení pokračoval. Ing. Václav Mach na výzvu Úřadu dodatečně předložil plnou moc ze dne 7.1.2002 opravňující ho k zastupování společnosti Český Mobil v řízeních před Úřadem.

Další ústní jednání s účastníky řízení nařídil Úřad dopisy ze dne 13.2.2002 a 14.2.2002.

Dne 21.2.2002 obdržel Úřad sdělení společnosti Český Mobil, že účastníci řízení uzavřeli Dohodu o vyrovnání finančních pohledávek, obsahující závazek stran vynaložit úsilí k ukončení všech vzájemných právních a regulačních sporů týkajících se plnění Smlouvy. Toto sdělení obsahovalo též návrh, aby Úřad s ohledem na existenci zmíněné dohody zastavil správní řízení č.j. S 20/02.

V souladu s § 30 správního řádu zastaví Úřad správní řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení, nebo odpadl-li důvod správního řízení zahájeného z podnětu Úřadu. Vzhledem k tomu, že správní řízení č.j. S 20/02 nebylo zahájeno z podnětu Úřadu, Úřad dopisem ze dne 26.2.2002 společnosti Český Mobil v souladu se správním řádem sdělil, že správní řízení S 20/02 zastavit nemůže,a vyzval společnost Český Mobil, aby, pokud má v úmyslu správní řízení ukončit, učinila právními úkony podle správního řádu. Úřad dále společnost Český Mobil poučil, že do obdržení tohoto úkonu bude v zahájeném správním řízení pokračovat. Společnost Český Mobil dopisem ze dne 15.3.2002 Úřadu oznámila, že již neučiní žádné další právní kroky k ukončení správního řízení S 20/02 (spis č.l. 168).

Dne 15.3.2002 Úřad obdržel písemné vyjádření účastníka řízení, společnosti Eurotel, k předmětu řízení, kdy účastník řízení navrhl, aby Úřad v souladu s § 7 odst. 2 zákona určil, že Smlouva a ani žádné její ustanovení nepředstavuje ujednání, které by podléhalo zákazu podle § 3 až 6 zákona.

Dopisem č.j. S 20/02-759/02-VO1 ze dne 20.3.2002 byl na 22.3.2002 pozván zástupce společnosti Český Mobil Ing. Václav Mach k vyjádření se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Zástupce společnosti Český Mobil svého práva nevyužil.

Dopisem č.j. S 20/02-757/02-VO1 ze dne 20.3.2002 byl na 25.3.2002 pozván zástupce společnosti Eurotel Mgr. Pavel Dejl, LL.M., k vyjádření se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění. Seznámení účastníka řízení s podklady rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění se uskutečnilo v sídle Úřadu dne 27.3.2002.

Popis rozhodných skutečností

Účastníci řízení

Společnost Český Mobil je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064, dne 13.8.1999. Společnost Český Mobil působí na základě pověření č. 110 823/99-611 ze dne 7. října 1999 vydaného Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a je oprávněna zřizovat a provozovat veřejnou mobilní telekomunikační síť podle normy GSM a poskytovat mobilní telekomunikační služby, které přísluší této síti.

Společnost Eurotel je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1504, dne 9.4.1991. Eurotel je na základě "Licence na veřejnou mobilní radiotelefonní síť v pásmu 450 MHz" udělenou Federálním ministerstvem spojů ČSFR ze dne 16.11.1990 oprávněn zřizovat a provozovat mobilní síť NMT a na základě Pověření č.j. 7659/96-611 ze dne 25. března 1996 vydaného Ministerstvem hospodářství České republiky je oprávněn zřizovat a provozovat veřejnou mobilní telekomunikační síť podle normy GSM a poskytovat mobilní telekomunikační služby, které přísluší této síti.

Smlouva

Smlouva upravuje propojení sítí účastníků řízení, udržování tohoto propojení a vzájemné poskytování některých telekomunikačních služeb, za účelem poskytování telefonní služby a dalších telekomunikačních služeb a výkonů.

Vzhledem k tomu, že propojení sítí účastníků řízení je vlastním předmětem Smlouvy, Úřad se zaměřil na posouzení článků upravujících propojení.

Čl. 1.7 Smlouvy vymezuje propojení jako "Fyzické a logické spojení telekomunikačních sítí, které uživatelům jedné sítě umožňuje komunikovat s uživateli propojené sítě a zpřístupňuje telekomunikační služby poskytované jiným právním subjektem (dále viz zákon č. 151/2000 Sb., § 2 odst. 16)".

Čl. 1.8 Smlouvy vymezuje propojovací bod jako "Fyzicky existující bod, v němž dochází k propojení infrastruktur smluvních stran, ve kterém je technicky specifikováno rozhraní mezi oběma telekomunikačními sítěmi a přes které je uskutečňován provoz mezi oběma sítěmi."

Čl. 3.1. Smlouvy obsahuje ustanovení, podle kterého: "Propojení sítí se realizuje výhradně v propojovacích bodech prostřednictvím propojovacích spojů. Propojovací body jsou popsány v Příloze "A" této Smlouvy.". Příloha A obsahuje popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a propojovací kapacitu; celkem se skládá z příloh A1, A2, A3. V příloze A1 jsou označena místa, kde jsou vybudovány propojovací body podle této Smlouvy - […] (konkrétní propojovací body jsou obchodním tajemstvím).

Čl. 6.6 Smlouvy říká, že: "Po dobu neexistence přímého propojení mezi sítěmi Českého Mobilu a EuroTelu nebo v případě nedostatečné kapacity propojení si budou obě strany poskytovat služby tranzitem, prostřednictvím sítě třetí strany. Tento provoz se bude řídit touto Smlouvou a podmínkami sjednanými každou smluvní stranou s třetí stranou."

Čl. 8.1 Smlouvy pak upravuje ceny za propojení a účtování provozu následovně: "Za služby poskytnuté druhé smluvní straně podle této Smlouvy bude každá smluvní strana účtovat ceny za propojení uvedené v příloze "C". Tyto ceny nezahrnují DPH a jsou uváděny a budou hrazeny v českých korunách." Příloha C Smlouvy se zabývá cenami za propojení, které jsou pro konkrétní období uvedeny v Příloze "C1". V Příloze C1 je uvedeno, že cena za minutu propojení za hlasový, faxový a datový provoz ze sítě jedné smluvní strany do sítě druhé smluvní strany platná pro období od 1.1.2001 do 31.12.2001 činí […] Kč (obchodní tajemství) a cena za jednu krátkou zprávu (SMS), vyslanou ze sítě jedné smluvní strany do sítě druhé smluvní strany, platná pro období od 1.1.2001 do 31.12.2001, je […] Kč (obchodní tajemství).

Relevantní trh

Relevantní trh se obecně chápe jako místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. Věcně jsou do něho zahrnuty všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá z hlediska jejich vlastností, ceny a zamýšleného způsobu použití za shodné, zaměnitelné nebo vzájemně zastupitelné. Z hlediska geografického je trh definován jako oblast, do které dotčené podniky dodávají zboží či služby, v níž jsou soutěžní podmínky dostatečně stejnorodé, přičemž může být rozlišena od sousedních oblastí, jsou-li na nich dány dostatečně odlišené soutěžní podmínky. Při vymezování relevantního trhu z hlediska časového je třeba vzít v úvahu minulý a očekávaný vývoj v čase, přičemž relevantní trh budou tvořit pravidelné, případně relativně trvale se opakující dodávky.

Ve správním řízení vymezil Úřad trh po věcné stránce jako trh provozování veřejných telekomunikačních sítí.

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích (dále jen "telekomunikační zákon") vymezuje v § 2 odst. 3 veřejnou telekomunikační síť jako síť, která má být podle licence nebo generální licence využita zcela nebo zčásti pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb, včetně telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení. Dle § 2 odst. 5 je telekomunikační službou služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám a v § 2 odst. 6 je definována veřejná telekomunikační služba jako telekomunikační služba, z jejíhož poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o její využití.

Propojení telekomunikačních sítí je upraveno v § 2 odst. 16 telekomunikačního zákona. Propojení veřejných telekomunikačních sítí se realizuje v propojovacích bodech. Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí a poskytovatelé veřejných telekomunikačních služeb jsou dle § 37 odst. 2 telekomunikačního zákona povinni, požádá-li o to jiný provozovatel nebo poskytovatel vykonávající odpovídající telekomunikační činnost, umožnit tomuto žadateli přímé nebo nepřímé propojení jimi provozovaných telekomunikačních sítí.

V rámcových zásadách propojování stanovených Ministerstvem hospodářství České republiky (tyto rámcové zásady jsou součástí pověření účastníků řízení) jsou stanoveny náležitosti Smlouvy o propojení, která musí povinně obsahovat typ propojovaného zařízení, koncové body a související technické uspořádání včetně mj. ústředny (místo, typ, funkce), propojovacích okruhů (místo, počet rychlost/kapacita a typ) a ekonomických podmínek včetně cen za propojení a cenových podmínek.

Dle pověření provozují oba účastníci řízení veřejnou mobilní telekomunikační síť a poskytují mobilní telekomunikační služby s touto sítí související. Z telekomunikačního zákona vyplývá, že k propojení telekomunikačních sítí dochází v propojovacích bodech a že veřejné telekomunikační sítě mohou být propojeny přímo či nepřímo. Poněvadž k přenosu telekomunikační služby mezi dvěma libovolnými operátory může docházet prostřednictvím pevných i mobilních veřejných telekomunikačních sítí, vymezil Úřad relevantní trh po věcné stránce jako trh provozování veřejných telekomunikačních sítí.

Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Po vyhodnocení těchto podmínek byl trh z hlediska geografickéhovymezen územím České republiky.

Z hlediska časového jde o trh s trvalými dodávkami, i když s ohledem na velmi rychlý technický pokrok v oblasti telekomunikací může podléhat určitým změnám.

Společný podíl účastníků řízení na takto vymezeném relevantním trhu činí cca 8 % z celkového objemu tuzemského provozu za rok 2001 mezi jednotlivými telekomunikačními společnostmi působícími na trhu České republiky (spis č.l. 174).

Posouzení Smlouvy z hlediska zákona

Společnost Český Mobil podala k Úřadu žádost o určení, zda Smlouva o propojení uzavřená mezi účastníky řízení, a to zejména její články 6.6, 1.7, 1.8 a 3.1 čteny společně nebo každý článek samostatně, nebo některá jiná ustanovení této Smlouvy případně zakotvující exkluzivní poskytování služeb mezi stranami Smlouvy, podléhají zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 7 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěž, a dále o určení, zda jsou v případě neudělení souhlasu podle § 5 odst. 3 předpisu č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., pro určité druhy vertikálních dohod, taková ustanovení neplatná.

Na základě návrhu účastníka řízení Úřad ve správním řízení posuzoval, zda Smlouva o propojení, uzavřená dne 22.3.2001 mezi společnostmi Český Mobil a Eurotel, podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona.

Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku.

Čl. 1.7 Smlouvy s odkazem na § 2 odst. 16 telekomunikačního zákona vymezuje propojení jako fyzické a logické spojení telekomunikačních sítí, které uživatelům jedné sítě umožňuje komunikovat s uživateli propojené sítě a zpřístupňuje telekomunikační služby poskytované jiným právním subjektem, aniž by stanovil způsob, jakým má k propojení dojít. Propojení sítí účastníků řízení se tak může realizovat prostřednictvím přímého propojení (prostřednictvím přímých propojovacích bodů) nebo tranzitem přes síť třetího subjektu, přičemž oba způsoby jsou vzájemně zastupitelné.

Čl. 1.8 Smlouvy s odkazem na vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě, vymezuje propojovací bod jako fyzicky existující bod, ve kterém dochází k propojení infrastruktur smluvních stran, kde je technicky specifikováno rozhraní mezi oběma telekomunikačními sítěmi a přes které je uskutečňován provoz mezi oběma sítěmi.

Propojení sítí účastníků řízení je ve Smlouvě konkretizováno v čl. 3.1 a 6.6. Podle čl. 3.1 Smlouvy se propojení sítí účastníků řízení realizuje výhradně v propojovacích bodech prostřednictvím propojovacích spojů, přičemž propojovací body jsou popsány v Příloze "A" Smlouvy. Čl. 3.1 ve spojení s čl. 6.6 Smlouvy zavazuje obě strany Smlouvy propojit své sítě výhradně přímým propojením, pokud toto bude k dispozici a pokud jeho kapacita bude dostačující, a vylučuje tak možnost, aby uvedené společnosti propojily své sítě kdykoli na základě svého svobodného rozhodnutí tranzitem přes síť třetího subjektu, poněvadž čl. 6.6 umožňuje propojení sítí účastníků řízení tranzitem, prostřednictvím sítě třetí strany, pouze po dobu neexistence přímého propojení mezi sítěmi účastníků řízení nebo v případě jeho nedostatečné kapacity. Z dikce článku 3.1 ve spojení s čl. 6.6 Smlouvy je tedy zřejmé, že obě strany Smlouvy se zavázaly využívat tranzit pouze (výhradně) po dobu neexistence přímého propojení svých sítí či pro přelivový provoz, v opačných případech má dle Smlouvy dojít k propojení sítí výhradně prostřednictvím propojovacích bodů vybudovaných mezi účastníky řízení, které jsou specifikovány v příloze A Smlouvy. Za existence přímého propojení sítí účastníků řízení a jeho dostatečné kapacitě tedy nemá žádný z účastníků možnost využít alternativní způsob propojení tranzitem prostřednictvím sítě třetí strany, byť by tento způsob byl pro něj a jeho zákazníky výhodnější.

Čl. 8.1 Smlouvy stanovuje cenu, kterou si strany budou účtovat za propojení. Tento článek odkazuje na Přílohu "C" Smlouvy. Strany Smlouvy si stanovily pevnou cenu za propojení svých sítí bez ohledu na způsob propojení, tj. zavázaly se platit si stejnou cenu za propojení nezávisle na tom, zda k propojení sítí dochází přímým propojením nebo tranzitem prostřednictvím sítě třetí strany, která může mít odlišné podmínky a náklady na propojení své sítě se sítěmi účastníků řízení.

Čl. 8.1 Smlouvy (ve spojení s Přílohou "C"), kterým si smluvní strany stanovují cenu, kterou si budou účtovat za propojení svých sítí i v případě tranzitu prostřednictvím sítě třetího operátora, tak prohlubuje protisoutěžní dopady Smlouvy. Cena za propojení je stanovena pevně nezávisle na způsobu propojení sítí účastníků řízení. Smluvní strany se tak zavázaly platit si stejnou cenu za propojení svých sítí, bez ohledu na to, zda se realizuje přímým propojením nebo tranzitem přes síť třetího subjektu. Z podkladů dodaných Úřadu však vyplývá, že například společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. je schopna propojit sítě obou účastníků řízení za výrazně nižší cenu. Uvedené ustanovení má ve svém důsledku negativní dopad nejen na účastníky řízení, které omezuje ve volbě nejefektivnějšího způsobu propojení, ale i na konečné zákazníky, neboť výše ceny za propojení ovlivňuje koncové ceny za telekomunikační služby účtované zákazníkům.

Tato ustanovení Smlouvy tak záměrně omezují svobodu stran ohledně výběru způsobu propojení jejich sítí. Strany totiž nemají možnost se na základě ekonomických úvah svobodně rozhodnout o nejvýhodnějším způsobu propojení sítí a namísto toho se zavazují, bez ohledu na tržní faktory, jako např. cenu za propojení sítí obou účastníků nabízenou třetím subjektem, propojit se výhradně prostřednictvím propojovacích bodů, které jsou uvedené v příloze "A" Smlouvy.

Provozovateli telekomunikačních sítí by nemělo být bráněno využít pro přenos telekomunikační služby do druhé sítě tranzitních služeb třetího operátora, a to zvláště tehdy, když je využití služeb třetího tranzitního operátora levnější než využití přímého propojení.

V provedeném řízení dospěl Úřad k názoru, že výše uvedené smluvní závazky obou stran Smlouvy představují dohodu, která podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona.

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona Úřad dále zkoumal, zda posuzovaná dohoda nespadá pod pravidlo de minimis, tj. zda se nejedná o dohodu zanedbatelného významu (tzv. bagatelní), která je z tohoto důvodu vyňata ze zákazu podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona, neboť nenarušuje soutěžní prostředí významným způsobem.

§ 5 zákona rozlišuje dohody na horizontální a vertikální v souvislosti s tím, zda soutěžitelé působí na stejné úrovni trhu nebo na různých úrovních trhu.

Zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na horizontální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 5 %, a na vertikální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 10 %, nestanoví-li Úřad vyhláškou tento podíl vyšší. Podle § 3 odst. 2 zákona se zákaz dohod podle odstavce 1 netýká horizontálních dohod, i když splňují podmínky stanovené v odstavci 1, jedná-li se o horizontální dohody o přímém nebo nepřímém určení cen nebo o rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, nebo vertikálních dohod o přímém nebo nepřímém určení cen kupujícímu pro další prodej zboží nebo o poskytnutí kupujícímu pro tento další prodej úplné ochrany na vymezeném trhu.

Poněvadž účastníci řízení působí na stejné úrovni relevantního trhu, je jejich chování posuzováno jako horizontální dohoda. Vzhledem k tomu, že společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu (cca 8 %) překračuje limity stanovené zákonem, nepodléhá posuzovaná dohoda vynětí ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona. Protože se jedná o horizontální dohodu, nevztahuje se na ni vyhláška č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., pro určité druhy vertikálních dohod.

Úřad konstatuje, že výše uvedené smluvní závazky obou stran Smlouvy představují dohodu stran, která podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona.

Vyjádření účastníků řízení

Účastník řízení, společnost Eurotel, ve svém vyjádření ze dne 31.1.2002 namítl, že "exkluzivita" možnosti ukončení hovoru v síti mobilního operátora je dána z podstaty věci, když není možné ukončit hovory, které směřují např. do sítě společnosti Eurotel, v jiné síti než právě v síti společnosti Eurotel. Dále uvedl, že nelze ani dospět k názoru, že by v daném případě existovala exkluzivita teritoriální, neboť sítě účastníků řízení se prolínají. Dále uvádí, že podle "Ancillary Restraints Doctrine" Evropské komise a Evropského soudního dvora pokud je pro fungování dohody určité ustanovení smlouvy nezbytné, potom tato dohoda nemůže mít protisoutěžní charakter. Účastník řízení zde dále namítá, že mezi účastníky řízení byly vybudovány přímé propojovací body a že propojení prostřednictvím přímých propojovacích bodů je jak z hlediska poskytovatelů telekomunikačních služeb, tak z pohledu jejich uživatelů nejlepším způsobem propojení mezi telekomunikačními sítěmi.

Úřad konstatuje, že výhradnost, která má protisoutěžní charakter, spočívá v závazku umožňujícím tranzit prostřednictvím sítě třetí strany pouze po dobu neexistence přímého propojení mezi sítěmi účastníků řízení nebo v případě nedostatečné kapacity přímého propojení. Odkaz účastníka řízení na "Ancillary Restraints Doctrine" Úřad nepovažuje v tomto případě na místě. Pro správné fungování smlouvy je jistě nezbytné stanovit propojovací body, kterými bude směrován provoz mezi sítěmi účastníků řízení. Ustanovení o výhradnosti, tak jak je obsaženo v článku 3.1, je však nadbytečné a stejně jako závazek účastníků řízení platit si stejnou cenu za propojení svých sítí bez ohledu na způsob jejich propojení (přímo nebo tranzitem prostřednictvím sítí třetích stran) brání účastníkům řízení ve volbě nejefektivnějšího způsobu vzájemného propojení. Je-li přímé propojení skutečně nejlepším způsobem propojení sítí účastníků řízení, pak jsou veškerá ustanovení zakládající výhradnost přímého propojení nadbytečná, v případě, že tomu tak není, nemělo by být účastníkům řízení zabráněno ve volbě efektivnějšího způsobu propojení.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Podle ustanovení § 61 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Jana Konopiská

pověřená řízením odboru

Rozhodnutí obdrží:

Český Mobil a.s.

Ing. Václav Mach

Vinohradská 167

100 00 Praha 10

Mgr. Pavel Dejl, LL.M.

advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Jindřišská 34

110 00 Praha

V době podpisu zmiňované Smlouvy o propojení vystupoval účastník řízení, dnes společnost Eurotel Praha spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 855/225, PSČ 190 00, Praha 9, IČ 15268306, jako EuroTel Praha, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 855/225, PSČ 190 00, Praha 9, IČ 15268306. V textu je účastník označen dále jen jako "Eurotel".

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz