číslo jednací: 29757/2021/873/ABi
spisová značka: S0352/2021/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KKCG Technologies s.r.o. / Aricoma Group a.s.
Účastníci
  1. KKCG Technologies s.r.o.
  2. Aricoma Group a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 3. 9. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 192 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0352/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-29757/2021/873/ABi

 

Brno 03.09.2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0352/2021/KS, zahájeném dne 19. 8. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 a 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti KKCG Technologies s.r.o., se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 866/71, IČO 07171234, zastoupeného Mgr. Radovanem Kubáčem, advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů KKCG Technologies s.r.o., se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 866/71, IČO 07171234, na straně jedné, a Aricoma Group a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 2348/1, IČO 04615671, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Dohody o společném postupu“, uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi KKCG Technologies s.r.o. a BJOORGEA, a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, IČO 24306771, jako akcionáři společnosti Aricoma Group a.s., v jejímž konečném důsledku má společnost KKCG Technologies s.r.o. nabýt akcie přestavující 30 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Aricoma Group a.s., čímž navýší svůj stávající akciový podíl v této společnosti na 100 %, a získá tak i možnost vykonávat nad ní výlučnou kontrolu, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s dokumentem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož konečném důsledku má společnost KKCG Technologies s.r.o., se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 866/71, IČO 07171234 (dále jen „KKCG“), nabýt od společnosti BJOORGEA, a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, IČO 24306771 (dále jen „BJOORGEA“), akcie představující 30 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Aricoma Group a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 2348/1, IČO 04615671 (dále jen „Aricoma“), čímž navýší svůj stávající akciový podíl v této společnosti na 100 %, a získá tak i možnost vykonávat nad ní výlučnou kontrolu.

2.             Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.             Společnost KKCG je holdingovou společností, jež je součástí podnikatelské skupiny (dále jen „Skupina KKCG“) působící mimo jiné i na území České republiky zejména v oblastech (i) provozování loterií a sázkových her, (ii) poskytování služeb virtuálního mobilního operátora, (iii) poskytování služeb online herních platforem, (iv) developerské činnosti v oblasti komerčních a rezidenčních realit, (v) průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, obchodu s těmito komoditami, výstavby a provozování podzemních zásobníků zemního plynu a skladování zemního plynu, (vi) výroby a prodeje metanolu, (vii) strojírenství či (viii) biotechnologií.

4.             Společnost KKCG je výlučně kontrolována společností KKCG AG, jež je dále kontrolována lichtenštejnskou nadací Valea Foundation.

5.             Společnost KKCG stojí v čele aktivit Skupiny KKCG v oblasti poskytování IT služeb a start-upů, ve které působí v České republice prostřednictvím společnosti Aricoma a jejích dceřiných společností. Skupina KKCG je aktivní v této oblasti i v zahraničí prostřednictvím holdingové společnosti Aricoma Group AB a jejích dceřiných společností,[1] a to konkrétně v segmentech vývoje a implementace software a poradenství v oblasti IT.

6.             Nabývaná společnost Aricoma a její dceřiné společnosti působí na území České republiky v oblasti poskytování IT služeb, konkrétně pak zejména v segmentech:

i.               dodávek informačních a komunikačních technologií, podnikové IT infrastruktury (hardware, software, informační systémy), vývoje podnikových aplikací a služeb, včetně segmentu business intelligence, vývoje, integrace, podpory a údržby software na zakázku, poskytování služeb outsourcingu, integrace a migrace informačních systémů a souvisejícího poradenství (např. prostřednictvím společností AUTOCONT a.s. a KOMIX s.r.o.),

ii.              provozování privátního datového centra, virtualizace a sdílení IT infrastruktury, služeb cloud computingu a podpory provozu IT (AUTOCONT a.s., Cloud4com, a.s. a DataSpring s.r.o.),

iii.            vývoje webových aplikací, portálů, e-commerce a souvisejících konzultačních služeb (Internet Projekt, s.r.o.),

iv.            dodávek specializovaných komplexních služeb v oblasti informačních technologií, zahrnujících vývoj software a softwarových aplikací, komplexních IT řešení a integrace informačních systémů a na zakázku vyvíjených systémů/řešení zejména pro oblast telekomunikací a finančního sektoru (zejména prostřednictvím společnosti Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o.), a

v.              vývoje a prodeje bezpečnostních řešení a služeb pro oblast informačních technologií (prostřednictvím společnosti AEC a.s.).

7.             V době před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů vykonávají nad společností Aricoma společnou kontrolu společnosti KKCG a BJOORGEA.

8.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží:

Mgr. Radovan Kubáč, advokát

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 2096/4

110 00 Praha 1

IDDS: dg4g4m5

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

PM 3. 9. 2021[1] Např. společností Seavus AB, Seavus CISC, Seavus DOO (BA), Seavus DOO Niš, Seavus DOOEL, Ontrax Göteborg AB, Seavus FLLC, Seavus GmbH, Seavus S.R.L., Seavus Stockholm AB či Seavus USA Inc.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz