číslo jednací: 24701/2021/873/ABi
spisová značka: S0260/2021/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů, společnosti LOUDA HC s.r.o. / Hyundai Centrum CB s.r.o. / Hyundai Centrum Praha s.r.o. / Car Star Fleet s.r.o. / Car Star Immo s.r.o. / Whare factory s.r.o.
Účastníci
  1. LOUDA HC s.r.o.
  2. Hyundai Centrum CB s.r.o.
  3. Hyundai Centrum Praha s.r.o.
  4. Car Star Fleet s.r.o.
  5. Car Star Immo s.r.o.
  6. Whare factory s.r.o.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 27. 7. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 188 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0260/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-24701/2021/873/ABi

 

Brno 22.07.2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0260/2021/KS, zahájeném dne 2. 7. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 a § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti LOUDA HC s.r.o., se sídlem Choťánky, č.p. 166, IČO 09060634, zastoupeného Mgr. Františkem Povolným, advokátem, se sídlem Praha 7, Přístavní 321/14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů, společnosti LOUDA HC s.r.o., se sídlem Choťánky, č.p. 166, IČO 09060634, na straně jedné, a společností Hyundai Centrum CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, U Staré trati 1733/5, IČO 04413687, Hyundai Centrum Praha s.r.o., IČO 29127289, Car Star Praha s.r.o., IČO 05198305, Car Star Fleet s.r.o., IČO 05193214, Car Star Immo s.r.o., IČO 04333543, a Whare factory s.r.o., IČO 02700042, všechny se sídlem Praha 9, Dolní Počernice, Českobrodská č.ev. 42, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s „Akviziční smlouvou“ uzavřenou dne 28. 6. 2021 mezi společností CSG INDUSTRY a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1071/17, IČO 06015689, jako převodcem, společností LOUDA HC s.r.o., jako nabyvatelem, společností CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 691/42, IČO 03472302, jako prvním vedlejším účastníkem, a společností LOUDA holding a.s., se sídlem Choťánky, č.p. 166, IČO 06565948, jako druhým vedlejším účastníkem, v jejímž důsledku má společnost LOUDA HC s.r.o. získat obchodní podíly představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnostech Hyundai Centrum CB s.r.o., Hyundai Centrum Praha s.r.o., Car Star Praha s.r.o., Car Star Fleet s.r.o., Car Star Immo s.r.o. a Whare factory s.r.o., a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s dokumentem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož konečném důsledku má společnost LOUDA HC s.r.o., se sídlem Choťánky, č.p. 166, IČO 09060634 (dále jen „LOUDA HC“), nabýt od společnosti CSG INDUSTRY a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1071/17, IČO 06015689, obchodní podíly odpovídající 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnostech Hyundai Centrum CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, U Staré trati 1733/5, IČO 04413687, Hyundai Centrum Praha s.r.o., IČO 29127289, Car Star Praha s.r.o., IČO 05198305, Car Star Fleet s.r.o., IČO 05193214, Car Star Immo s.r.o., IČO 04333543, a Whare factory s.r.o., IČO 02700042, všechny se sídlem Praha 9, Dolní Počernice, Českobrodská č.ev. 42 (dále též společně jako „Skupina Auto“), a tím i získat možnost vykonávat nad těmito společnostmi výlučnou kontrolu. S ohledem na skutečnost, že všech šest nabývaných společností je před uskutečněním posuzovaného spojení kontrolováno ze strany jedné a téže společnosti, a je tedy součástí jednoho soutěžitele, transakce se má uskutečnit v souvislosti s jednou akviziční smlouvou a nabyvatelem kontroly nad všemi šesti společnostmi má být jediný subjekt, posuzuje se předmětná transakce ve smyslu § 12 odst. 7 zákona jako jedno spojení soutěžitelů.

2.             Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.             Společnost LOUDA HC je výlučně kontrolována holdingovou společností LOUDA holding a.s., jež je dále výlučně kontrolována fyzickou osobou, P. L. (dále jen „P. L.“). Společnosti z podnikatelského uskupení kontrolovaného P. L. (dále jen „Skupina Louda“) působí především na území České republiky[1] zejména v oblastech:

a.             maloobchodního prodeje nových a ojetých osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel[2] (prostřednictvím společnosti Louda Auto a.s.[3]),

b.             poskytování služeb oprav a údržby vozidel (Louda Auto a.s.),

c.              maloobchodního prodeje náhradních dílů (Louda Auto a.s.),

d.             velkoobchodního prodeje náhradních dílů a autopříslušenství (Louda Auto a.s.),

e.             poskytování doplňkových služeb pro zákazníky[4] (Louda Auto a.s.),

f.               pronájmu osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel a provozování služby sdílení automobilů, tzv. carsharingu (CAR4WAY a.s.),

g.             pronájmu nemovitostí (např. LOUDA REALITY a.s.),

h.             developerských činností (např. Nové Ohrazenice s.r.o., Nové Ohrazenice I s.r.o. či Nový Žižkov s.r.o.), 

i.               výroby a distribuce sklářských výrobků (např. Crystal BOHEMIA, a.s., či Blažek Glass s.r.o.) a

j.               investičních činností (BOHEMIA investiční fond, a.s.).

4.             Společnosti ze Skupiny Auto jsou na území České republiky aktivní v oblastech (i) maloobchodního prodeje nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel,[5] (ii) maloobchodního prodeje ojetých osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, (iii) poskytování služeb oprav a údržby vozidel, (iv) maloobchodního prodeje náhradních dílů, (v) velkoobchodního prodeje náhradních dílů a autopříslušenství, (vi) poskytování doplňkových služeb pro zákazníky,[6] (vii) maloobchodního prodeje nových obytných vozidel, (viii) maloobchodního prodeje ojetých obytných vozidel, (ix) pronájmu osobních automobilů a (x) pronájmu obytných vozidel. Svou činnost provozují společnosti ze Skupiny Auto v provozovnách v Praze, Českých Budějovicích a Strakonicích.

5.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

Obdrží:

Mgr. František Povolný, advokát

Přístavní 321/14

170 00 Praha 7

IDDS: ybrgjpk

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

PM 27. 7. 2021[1] Skupina Louda v menší míře působí i mimo území České republiky, a to např. prostřednictvím společnosti Louda Auto a.s., Crystal BOHEMIA, a.s., či S&L crystal-glass-porcelan a.s.

[2] Značek Škoda, Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy, Audi, SEAT, Mazda, Ford, Hyundai, Renault, Dacia a Cupra.

[3] Tato společnost provozuje svou činnost v provozovnách ve městech Choťánky, Pardubice, Kolín, Liberec, Teplice, Svitavy, Brno a Praha.

[4] Jako je zprostředkování poskytnutí úvěru, pojištění či jiných finančních produktů pro zákazníky sloužící k financování nákupu vozidel zákazníky.

[5] Značek Hyundai a Mazda.

[6] Jako je zprostředkování poskytnutí úvěru, pojištění či jiných finančních produktů pro zákazníky sloužící k financování nákupu vozidel zákazníky.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz