číslo jednací: 10043/2021/873/LBř
spisová značka: S0087/2021/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů IMOS Brno, a.s. / SILNICE MORAVA s.r.o.
Účastníci
  1. IMOS Brno, a.s.
  2. SILNICE MORAVA s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 24. 3. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 288 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0087/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-10043/2021/873/LBř

 

Brno 22.03.2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0087/2021/KS, zahájeném dne 4. 3. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s  § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Černovice, Olomoucká 704/174, IČO 25322257, zastoupeného Mgr. Ing. Martinem Řehůřkem, advokátem, se sídlem Brno, Bělohorská 3038/59, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Černovice, Olomoucká 704/174, IČO 25322257, na straně jedné, a SILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 904/30, IČO 25357352, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s dokumentem označeným jako „Předběžné podmínky realizace akvizice podílu v SILNICE MORAVA s.r.o.“, uzavřeným dne 16. 11. 2020 mezi společnostmi IMOS Brno, a.s., jako kupujícím, a společností cresco&finance a.s., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 904/30, IČO 277155177, jako prodávajícím, v jehož konečném důsledku má společnost IMOS Brno, a.s. nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti SILNICE MORAVA s.r.o., a tím i nabýt možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s dokumentem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož konečném důsledku má společnost IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Černovice, Olomoucká 704/174, IČO 25322257 (dále jen „IMOS“ nebo „Účastník řízení“), nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostiSILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 904/30, IČO 25357352 (dále jen „SILNICE MORAVA“), a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

2.             Společnost IMOS je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost IMOS holding, a.s. (dále též „Skupina IMOS“), která působí v oblasti stavebnictví zejména na území České republiky, dále pak na území Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo. Skupina IMOS se zabývá zejména výstavbou výrobních a skladových hal, logistických center, obchodních center, bytových domů nebo staveb občanské vybavenosti, tj. objektů pro zdravotnictví, školství a kulturu. V menším rozsahu pak Skupina IMOS působí v oblasti realizací vodohospodářských staveb (jako jsou např. kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, vodojemy nebo úpravy toků) a dopravních staveb (rychlostní komunikace, silnice, mosty a inženýrské konstrukce) a zabývá se výrobou a prodejem kameniva a asfaltových obalovacích směsí.

3.             Společnost SILNICE MORAVA na území České republiky rovněž působí v oblasti stavebnictví, zejména v oblasti dopravních staveb, když se zabývá výstavbou silnic a dálnic, opravou silnic případně dalších typů veřejných či soukromých komunikací, tj. příjezdových cest, parkovišť, apod. Společnost SILNICE MORAVA se zabývá rovněž výrobou a prodejem kameniva, dále poskytuje doplňkové služby, jako jsou silniční motorová doprava a údržba komunikací, a zabývá se výstavbou a opravami inženýrských sítí a příslušenství komunikací (propustky, mosty, bezpečnostní práce). Před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost SILNICE MORAVA kontrolována společností cresco&finance a.s.

4.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda

 

 

 

 

Obdrží

Mgr. Ing. Martin Řehůřek, advokát

Bělohorská 3083/59

636 00 Brno

ID DS: 7u5gfxh

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz