číslo jednací: 06088/2021/840/ASm
spisová značka: S0036/2021

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG, Vitri, s. r. o., Tomáš Janeček / Nano Energies, a. s.
Účastníci
  1. PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG
  2. Vitri, s. r. o.
  3. Tomáš Janeček
  4. Nano Energies, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 5. 3. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 334 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0036/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-06088/2021/840/ASm

 

Brno 17. 02. 2021

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0036/2021/KS, zahájeném dne 29. 01. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG, se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Balzers, Zweistäpfle 6, Bluelight.li AG, se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Vaduz, Wuhrstrasse 14, a Vitri s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1034/5, IČO 09128531, a pana Tomáše Janečka, bytem Praha 6, Břevnov, U třetí baterie 1048/21, zastoupených Mgr. Nikoletou Pánkovou, advokátkou, se sídlem Praha, Břevnov, Říčanova 660/17, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 
ROZHODNUTÍ:

 

Spojení soutěžitelů PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG, se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Balzers, Zweistäpfle 6, Bluelight.li AG, se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Vaduz, Wuhrstrasse 14, Vitri s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1034/5, IČO 09128531, a pana Tomáše Janečka, bytem Praha 6, Břevnov, U třetí baterie 1048/21, na straně jedné, a Nano Energies a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Národní 135/14, IČO 28392191, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Investiční smlouvou, uzavřenou dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG, Bluelight.li AG, Vitri s.r.o. a Nano Energies a.s. a panem TomášemJanečkem, a Akcionářskou dohodou, uzavřenou dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG, Bluelight.li AG a Vitri s.r.o. a panem Tomášem Janečkem, v jejichž konečném důsledku mají společnosti PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG, Bluelight.li AG a Vitri s.r.o. a pan Tomáš Janeček získat možnost společně kontrolovat společnost Nano Energies a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona     

 
POVOLUJE.
 
Odůvodnění
 

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž konečném důsledku mají společnosti PETR NEMEC FAMILIENSTIFTUNG, se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Balzers, Zweistäpfle 6 (dále jen „PNF“), Bluelight.li AG, se sídlem Lichtenštejnské knížectví, Vaduz, Wuhrstrasse 14 (dále jen „Bluelight“), a Vitri s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1034/5, IČO 09128531 (dále jen „Vitri“), a pan Tomáš Janeček, bytem Praha 6, Břevnov, U třetí baterie 1048/21 (dále jen „T. J.“), získat možnost přímo společně kontrolovat společnost Nano Energies a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Národní 135/14, IČO 28392191 (dále jen „Nano Energies“ nebo „Nabývaná společnost“).

2.             Před uskutečněním navrhované transakce má společnost Nano Energies [„obchodní tajemství“] akcionáře, když [„obchodní tajemství“] drží akcie představující cca [„obchodní tajemství“]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Nano Energies, [„obchodní tajemství“] vlastní akcie představující přibližně [„obchodní tajemství“]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v Nabývané společnosti a [„obchodní tajemství“] drží akcie představující cca [„obchodní tajemství“]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Nano Energies.

3.             V souvislosti s Investiční smlouvou, uzavřenou dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi PNF, Bluelight, Vitri a Nano Energies a.s. a panem T. J. (dále jen Investiční smlouva“), došlo, resp. má dojít k několika postupným navýšením základního kapitálu společnosti Nano Energies.[1] Notifikovaná transakce se pak skládá ze dvou po sobě jdoucích navýšení základního kapitálu společnosti Nano Energies, v jejichž důsledku má dojít k rozšíření počtu akcionářů předmětné společnosti a změně výše podílu na základním kapitálu, který jednotliví akcionáři budou držet.

4.             V důsledku investice, jež má nastat v souvislosti s články 5.1, 5.2, 6.1 až 6.3 Investiční smlouvy,  označované jako druhá investiční tranše (Second Tranche Investment), má dojít ke zvýšení základního kapitálu společnosti Nano Energies takovým způsobem, že se má rozšířit počet jejích akcionářů, když [„obchodní tajemství“] bude držet akcie představující cca [„obchodní tajemství“]% podíl, [„obchodní tajemství“] přibližně [„obchodní tajemství“]% podíl a [„obchodní tajemství“] každá individuálně cca [„obchodní tajemství“]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Nano Energies. V blízké době po realizaci tzv. druhé investiční tranše dojít v souladu s články 7(a), 7(b), 8.1 až 8.3 Investiční smlouvy k tzv. třetí investiční tranši (Third Tranche Investment), a tedy i k dalšímu zvýšení základního kapitálu společnosti Nano Energies, které má vést ke změnám v rozložení akciových podílů ve společnosti Nano Energies takovým způsobem, že [„obchodní tajemství“] má držet akcie představující [„obchodní tajemství“]% podíl, [„obchodní tajemství“] akcie tvořící [„obchodní tajemství“]% podíl, [„obchodní tajemství“] každá akcie představující [„obchodní tajemství“]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Nano Energies.

5.             Dle [„obchodní tajemství“]pan T. J. a společnosti PNF, Bluelight a Vitri uzavřeli Akcionářskou dohodu (dále jen „Akcionářská dohoda“), jež upravuje otázky výkonu akcionářských práv ve společnosti Nano Energies a jejich dceřiných společnostech.

6.             Z ustanovení obsažených v článku 3.4 Akcionářské dohody týkajících se výkonu akcionářských práv na valné hromadě společnosti Nano Energies vyplývá, že akcionáři této společnosti schvalují všechna rozhodnutí, která mají být přijata na kterékoliv valné hromadě, prostou většinou přítomných akcionářů, pokud není zákonem, Akcionářskou dohodou či stanovami společnosti požadována vyšší většina. Ve vztahu k záležitostem uvedeným v Příloze 1 Akcionářské dohody, která se týkají rozhodnutí vyhrazených do působnosti valné hromady, se vyžaduje kvalifikovaná většina, a to mimo jiné (i) nejméně [„obchodní tajemství“] % hlasů všech akcionářů do uskutečnění druhého zvýšení základního kapitálu Nano Energies (tzv. druhé investiční tranše), (ii) nejméně [„obchodní tajemství“] % hlasů všech akcionářů do uskutečnění třetího zvýšení základního kapitálu Nano Energies (tzv. třetí investiční tranše) a (iii) nejméně [„obchodní tajemství“] % hlasů všech akcionářů kdykoliv po uskutečnění tzv. třetí investiční tranše, pokud příslušné právní předpisy nevyžadují vyšší většinu.

7.             Mezi záležitosti vyhrazené do působnosti valné hromady uvedené v příloze 1 Akcionářské dohody, kde se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny, patří mimo jiné i záležitosti, které jsou spojené s možností ovlivňovat strategické obchodní chování společnosti Nano Energies, zejména pak jmenování nebo odvolání doporučených osob do představenstva společnosti Nano Energies či jejich dceřiných společností.

8.             Akcionářská dohoda rovněž v článku 4. obsahuje ustanovení, která se týkají složení, hlasování a rozhodování orgánů společnosti Nano Energies a jejich dceřiných společností. Článek 4.2 Akcionářské dohody stanoví, že představenstvo společnosti Nano Energies se skládá ze čtyř členů, přičemž jeden člen představenstva, který bude současně zastávat pozici místopředsedy představenstva, bude jmenován na základě návrhu společně jednajících [„obchodní tajemství“] ([„obchodní tajemství“]společně dále také jen „Investoři“) a tři členové představenstva, z nichž jeden bude zastávat pozici předsedy představenstva, budou jmenováni na základě návrhu společně jednajících [„obchodní tajemství“] ([„obchodní tajemství“] společně dále také jen „Zakladatelé“).

9.             Představenstvo společnosti Nano Energies je dle článku 4.5 Akcionářské dohody usnášeníschopné pouze v případě účasti místopředsedy představenstva jmenovaného společně za Investory. Rozhodnutí představenstva společnosti Nano Energies jsou schvalována prostou většinou hlasů členů představenstva s výjimkou vyhrazených záležitostí uvedených v Příloze 2 Akcionářské dohody, které vyžadují souhlas místopředsedy představenstva jmenovaného společně za Investory.

10.         Mezi úkony týkající se fungování společnosti Nano Energies, na kterých se budou muset shodnout zástupci akcionářů v představenstvu společnosti Nano Energies nominovaných za Investory[2] i za Zakladatele,[3] patří mimo jiné i:

-       schválení podnikatelského plánu a jeho změn,

-       významné změny v obchodní strategii společnosti Nano Energies a její dceřiných společností,včetně produktové a geografické tržní orientace této společnosti.

11.         V článku 4.9 Akcionářské dohody je dále uvedeno, že představenstva či sbory jednatelů jednotlivých dceřiných společností Nano Energies budou jednat za obdobných pravidel a podmínek jako představenstvo jejich mateřské společnosti Nano Energies. Z článku 4.9 Akcionářské dohody rovněž vyplývá, že statutární orgány jednotlivých dceřiných společností společnosti Nano Energies se skládají pouze ze dvou členů, kdy jednoho z nich jmenují společně Investoři a druhého z nich jmenují společně Zakladatelé. Tato skutečnost pak znamená, že na všech rozhodnutích představenstev či sboru jednatelů dceřiných společností společnosti Nano Energies se musí dohodnout zástupci jak Investorů, tak i Zakladatelů.    

12.         Z popisu podnikatelských aktivit vyplývá, že společnost Nano Energies je společností holdingového typu a [„obchodní tajemství“] obrat, přičemž působí na trhu pouze nepřímo, a to prostřednictvím svých dceřiných společností.

13.         Z výše uvedených pravomocí, jež mají příslušet po uskutečnění spojení společnostem PNF, Vitri a Bluelight a panu T. J., vyplývá, že uvedené subjekty budou mít na základě příslušných smluvních ujednání rozhodující vliv na složení statutárních orgánů společnosti Nano Energies a zejména pak jejích dceřiných společností a na jejich rozhodování v oblasti strategického obchodního chování. Uvedená právní jednání, zejména nutnost shody na společném postupu při schválení a změnách podnikatelského planu, změnách v obchodní strategii, včetně produktové a geografické tržní orientace, společnosti Nano Energies a jejich dceřiných společností, stejně jako i nutnost shodnout se na jakýchkoli rozhodnutích statutárních orgánů dceřiných společností společnosti Nano Energies, jdou nad rámec běžné ochrany práv minoritních akcionářů a mají za následek to, že všichni akcionáři společnosti Nano Energies budou mít možnost vykonávat společnou kontrolu nad touto společností a jejími dceřinými společnostmi. S ohledem na uvedené posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona. Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).   

14.         Společnost PNF je holdingovou společností patřící do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí fyzická osoba [„obchodní tajemství“] (dále jen „Skupina PNF“). Skupina PNF působí na území Evropského hospodářského prostoru a dalších zemí, jako jsou například Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Kosovská republika, Republika Severní Makedonie, Republika Černá Hora, Ruská federace či Srbská republika především v oblastech stavebnictví, distribuce farmaceutických produktů volně prodejných a na předpis, distribuce zdravotních pomůcek a doplňků stravy, distribuce kosmetických výrobků, distribuce piva, dovozu a distribuce postelí, luxusního nábytku, interiérového vybavení včetně doplňků, pohostinství či vydávání magazínů.

15.         Na území České republiky jsou společnosti Skupiny PNF činné zejména v oblastech (i) zpracování realitních projektů a projektové činnosti ve stavebnictví (prostřednictvím společnosti Hinton a.s., se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 1597/174, IČO 24160008), (ii) pohostinství (společnost HOSPODSKA Špork s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové město, Hybernská 1034/5, IČO 07525982), (iii) dovozu a distribuce postelí včetně doplňků a vybavení (společnost Royal Comfort s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové město, Na Florenci 1332/23, IČO 29156173), (iv) dodávek interiérového vybavení soukromých a veřejných budov (společnost KONSEPTI, spol. s.r.o., se sídlem Praha 7, Holešovice, Komunardů 32/894, IČO 63668203), (v) distribuce farmaceutických produktů volně prodejných a na předpis, distribuce zdravotních pomůcek a doplňků stravy a distribuce kosmetických výrobků (společnost Swixx Biopharma AG, odštěpný závod, se sídlem Praha 1, Nové město, Hybernská 1034/5, IČO 08775800), a (vi) vydávaní magazínů (společnost Conventia Events, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové město, Na Florenci 1332/23, IČO 02827697).

16.         Společnost Bluelight patří do podnikatelské skupiny společností, která je kontrolovaná fyzickou osobou, [„obchodní tajemství“] (dále jen „Skupina Bluelight“). Kromě společnosti Nano Energies a jejích dceřiných společností společnosti Skupiny Bluelight v současnosti nevyvíjejí žádnou ekonomickou činnost.

17.         Společnost Vitri je holdingovou společností, která je součástí podnikatelské skupiny společností, v jejímž čele stojí fyzická osoba, [„obchodní tajemství“](dále jen „Skupina Vitri“). V České republice se Skupina Vitri zaměřuje zejména na výzkum a vývoj metod a nástrojů optimálního řízení, matematické statistiky a strojového učení, které jsou určené pro plně automatické obchodování na elektronických finančních trzích v USA (společnost Qminers, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové město, Hybernská 1034/5, IČO 24298182) a na výzkum a vývoj unikátních metod, softwaru a hardwaru pro strojové rozpoznávání obrazu (společnost Iterait a.s., se sídlem Praha 1, Nové město, Hybernská 1034/5, IČO 07405821).

18.         Pan T. J. nevykonává samostatně žádnou obchodní výdělečnou činnost a kromě držení akciového podílu ve společnosti Nano Energies působí na území České republiky především prostřednictvím společností (i) Mateřská škola Duhovka, s.r.o., se sídlem Praha 6, Střešovice, Pevnostní 657/6, IČO 28389867, (ii) Základní škola Duhovka, s.r.o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Nad Kajetánkou 134/9, IČO 25625845, (iii) Gymnázium Duhovka s.r.o., se sídlem Praha 7, Holešovice, Ortenovo náměstí 1275/34, IČO 25107186, (iv) Institut Duhovka, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s.r.o., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Cihelná 635/2a, IČO 24148571, které se zabývají poskytováním předškolního, základního, resp. středoškolského vzdělávání či dalším vzděláváním pedagogů.

19.         Společnost Nano Energies je holdingovou společností, která působí na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností (i) Nano Green s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové město, Národní 135/14, IČO 02406233, která působí na maloobchodním trhu dodávek elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a plynu a na velkoobchodním trhu s elektřinou, (ii) Nano Energies Trade s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové město, Národní 135/14, IČO 28664779, jež se zabývá velkoobchodními dodávkami elektřiny, dále obchoduje s elektřinou na krátkodobém (denním a vnitrodenním) trhu organizovaném operátorem trhu a (iii) Digital Energy Services s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové město, Národní 135/14, IČO 28188861, která poskytuje na základě vlastního softwarového řešení služby vzdáleného řízení strojů obchodních partnerů z oblasti B2B v reálném čase, především kogeneračních jednotek.

20.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

Obdrží:

Mgr. Nikoleta Pánková, advokátka

Říčanova 660/17

169 00 Praha - Břevnov

ID DS: 8bc85v9

 

 

 

  

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] K prvnímu zvýšení základního kapitálu společnosti Nano Energies, označenému jako první investiční tranše (First Tranche Investment), došlo v [„obchodní tajemství“], přičemž v jeho důsledku se stala společnost [„obchodní tajemství“] akcionářem Nabývané společnosti s  cca [„obchodní tajemství“]% podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti. Uvedené nabytí akcií společnosti Nano Energies ze strany [„obchodní tajemství“] nezakládalo spojení soutěžitelů, které by podléhalo povolení dle § 12 a násl. zákona.

 

[2] Společně budou disponovat akciemi představujícími [„obchodní tajemství“]%, respektive [„obchodní tajemství“]%, podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Nano Energies.

[3] Společně budou disponovat akciemi představujícími [„obchodní tajemství“]%, respektive [„obchodní tajemství“]%, podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Nano Energies.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz