číslo jednací: S0100/2019/KS-08767/2019/840/ABi

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PPG Industries, Inc. / Hemmelrath Automotive Coatings Group
Účastníci
  1. PPG Industries, Inc.
  2. Hemmelrath Automotive Coatings Group
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 2. 4. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 376 KB

Č. j.:ÚOHS-S0100/2019/KS-08767/2019/840/ABi

 

Brno: 1. 4. 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0100/2019/KS, zahájeném dne 4. 3. 2019 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti PPG Industries, Inc., se sídlem Spojené státy americké, Pensylvánie, Pittsburgh, One PPG Place, zastoupeného JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů, společnosti PPG Industries, Inc., se sídlem Spojené státy americké, Pensylvánie, Pittsburgh, One PPG Place, na straně jedné, a společností (a) Hemmelrath Lackfabrik GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Klingenberg, Jakob-Hemmelrath-Straβe 1, (b) Hemmelrath Czech, s.r.o., se sídlem Praha, Staré Město, Betlémské náměstí 351/6, IČO 02892375, (c) Hemmelrath do Brasil Tintas e Vernizes Ltda., se sídlem Brazilská federativní republika, Indaiatuba, Distrito Industrial, Rua da Prata 511, (d) Hemmelrath Coatings, Inc., se sídlem Spojené státy americké, Jižní Karolína, Duncan, Congress Blvd. 140, Suite G, (e) Hemmelrath Ibérica S.L., se sídlem Španělské království, Castelldefels - Barcelona, Despacho 21, Paseo del Ferrocarril 337, 4a planta, (f) Hemmelrath México S de RL de CV, se sídlem Puebla-Mexiko, Cuautlancingo, La Trinidad Sanctorum, Av. San Lorenzo 808-C, a (g) Hemmelrath Coatings South Africa (Pty) Ltd., se sídlem Jihoafrická republika, Port Elizabeth, Newton Park, Avenue 70-2nd, Southern Life Gardens, Block B, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu podílů ve věci prodeje a koupě společnosti Hemmelrath Automotive Coatings Group, uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společností PPG [„obchodní tajemství“], jako kupujícím, [„obchodní tajemství“], jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku má společnost PPG Industries, Inc. nabýt přímo či nepřímo obchodní podíly představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právem ve společnostech Hemmelrath Lackfabrik GmbH, Hemmelrath Czech, s.r.o., Hemmelrath do Brasil Tintas e Vernizes Ltda., Hemmelrath Coatings, Inc., Hemmelrath Ibérica S.L., Hemmelrath México S de RL de CV a Hemmelrath Coatings South Africa (Pty) Ltd., a tím i získat možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

 

POVOLUJE. 

 

Odůvodnění

1.             Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodních rejstříků či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.

2.             Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV02403939 ze dne 8. 3. 2019. Tato skutečnost byla rovněž zveřejněna na internetových stránkách Úřadu dne 6. 3. 2019. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.

 

I. Notifikační podmínky

3.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu podílů ve věci prodeje a koupě společnosti Hemmelrath Automotive Coatings Group, uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společností PPG [„obchodní tajemství“], jako kupujícím, [„obchodní tajemství“] (dále jen „PPG Industries“, „navrhovatel“ nebo „účastník řízení“), [„obchodní tajemství“], jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku má společnost PPG Industries nabýt přímo či nepřímo podíly odpovídající 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech a) Hemmelrath Lackfabrik GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Klingenberg, Jakob-Hemmelrath-Straβe 1, (b) Hemmelrath Czech, s.r.o., se sídlem Praha, Staré Město, Betlémské náměstí 351/6, IČO 02892375, (c) Hemmelrath do Brasil Tintas e Vernizes Ltda., se sídlem Brazilská federativní republika, Indaiatuba, Distrito Industrial, Rua da Prata 511, (d) Hemmelrath Coatings, Inc., se sídlem Spojené státy americké, Jižní Karolína, Duncan, Congress Blvd. 140, Suite G, (e) Hemmelrath Ibérica S.L., se sídlem Španělské království, Castelldefels - Barcelona, Despacho 21, Paseo del Ferrocarril 337, 4a planta, (f) Hemmelrath México S de RL de CV, se sídlem Puebla-Mexiko, Cuautlancingo, La Trinidad Sanctorum, Av. San Lorenzo 808-C, a (g) Hemmelrath Coatings South Africa (Pty) Ltd., se sídlem Jihoafrická republika, Port Elizabeth, Newton Park, Avenue 70-2nd, Southern Life Gardens, Block B, a jejich příslušných dceřiných společnostech (společně dále jen „Nabývané společnosti“).[1]

4.             V konečném důsledku výše uvedené smlouvy má společnost PPG Industries získat přímo či nepřímo podíly představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech v Nabývaných společnostech, a tím i možnost přímo a/nebo nepřímo kontrolovat tyto společnosti. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.

5.             Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Dle tohoto ustanovení podléhá povolení Úřadu takové spojení soutěžitelů, jestliže a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky 1. v případě spojení podle § 12 odst. 1 alespoň jedním z účastníků fúze, 2. v případě spojení podle § 12 odst. 2 soutěžitelem nebo jeho částí, nad nímž je získávána kontrola, nebo 3. v případě spojení podle § 12 odst. 5 alespoň jedním ze soutěžitelů zakládajících společně kontrolovaného soutěžitele je vyšší než 1,5 mld. Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 mld. Kč.

6.             Dle vyjádření navrhovatele na str. 12 Dotazníku k povolení spojení (dále také jen „Dotazník“) předmětná transakce nesplňuje obratová notifikační kritéria definovaná v § 13 zákona, když Nabývané společnosti nedosáhly za poslední účetní období na trhu České republiky obratu vyššího než 250 miliónů Kč, nýbrž zde generovaly obrat nepatrně nižší. Dle účastníka řízení dodaly v roce 2017 Nabývané společnosti na území České republiky své zboží pouze společnosti [„obchodní tajemství“], když se jednalo o dodávky [„obchodní tajemství“] v celkové hodnotě [„obchodní tajemství“] s tím, že dodávky [„obchodní tajemství“] v hodnotě [„obchodní tajemství“] byly sjednané přímo se společností [„obchodní tajemství“], a proto by měly být započteny k obratu generovaného Nabývanými společnostmi na území České republiky. Naopak dodávky [„obchodní tajemství“] v hodnotě [„obchodní tajemství“]společnosti [„obchodní tajemství“] byly sjednány ústředím podnikatelské skupiny [„obchodní tajemství“], a tudíž by měly být připočteny k obratu Nabývaných společností na území [„obchodní tajemství“] a nikoliv České republiky. Z tohoto důvodu navrhované spojení soutěžitelů dle účastníka řízení nesplňuje druhé notifikační kritérium, a proto nepodléhá povolení Úřadu. 

7.             Z údajů uvedených účastníkem řízení na straně 12 Dotazníku zjistil Úřad následující. Společnost PPG a její dceřiné společnosti (společně dále jen „Skupina PPG“) dosáhly na území České republiky v roce 2017 souhrnného obratu přibližně ve výši [„obchodní tajemství“]. Ve vztahu k obratu Nabývaných společností navrhovatel konstatoval, že tyto na území České republiky dosáhly v roce 2017 obratu ve výši [„obchodní tajemství“], když další obrat Nabývaných společností, ve výši [„obchodní tajemství“], který plyne z prodeje [„obchodní tajemství“] společnosti [„obchodní tajemství“], má být dle jeho názoru přiřazen k území [„obchodní tajemství“].[2]

8.             Při posuzování geografického přiřazení obratů spojujících se soutěžitelů vychází Úřad z pravidel, která jsou vyjádřena v Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů (dále jen „Oznámení o výpočtu obratu“),[3] konkrétně v kapitole IV. s názvem „Zeměpisné rozdělení obratu“, v bodech 43 až 48.

9.             Obecné pravidlo geografického přiřazení obratu je uvedeno v bodě 44, kde je uvedeno, že „obrat se přidělí tomu místu, kde se nachází zákazník, což je většině případů zároveň místo, kde byla uzavřena operace, kde byl vytvořen obrat“. V praxi se může místo uzavření transakce (např. sjednání smlouvy, na jejímž základě k transakci dochází) od místa dodání produktu či zboží zákazníkovi lišit, proto obsahuje Oznámení o výpočtu obratu v bodě 47 pravidla pro geografické přiřazení obratu pro situace, kdy na straně zákazníka (odběratele zboží nebo produktu) se na dodávce (či naopak z pohledu zákazníka na odběru) podílí jak mateřská společnost, tak její dceřiné společnosti.

10.         Podle bodu 48 Oznámení o výpočtu obratu „Opačným příkladem, kdy pro určení místa bude rozhodné, kde byl obchod dohodnut, je situace, kdy mateřská holdingová společnost domlouvá dodávky surovin pro své dceřiné společnosti, přičemž sama současně určuje množství a místo dodávky dané suroviny a tuto surovinu pak sama redistribuuje svým dceřiným společnostem. Pokud ale mateřská společnost pouze zastřešuje a souhrnně objednává objednávky individuálně požadované dceřinými společnostmi, a v dané ekonomické transakci tedy vystupuje spíše v roli prostředníka než v roli zákazníka, bude obrat geograficky připisován území, na němž sídlí dceřiné společnosti.“

11.         Pravidla pro geografické přiřazení obratů spojujících se soutěžitelů jsou vyjádřena také v Konsolidovaném sdělení Evropské komise k otázkám příslušnosti podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Konsolidované sdělení“),[4] ke kterému Úřad ve své praxi podpůrně přihlíží.

12.         Pravidla pro geografické přiřazení obratu v situaci, kdy se na straně zákazníka (odběratele zboží či produktu) podílí na odběru mateřská společnost i její dceřiné společnosti, jsou přitom obsažena v bodě 198 Konsolidovaného sdělení. Toto ustavení uvádí, že „zvláštní situace vzniká tehdy, má-li mezinárodní podnik strategii nákupu zahrnující celé Společenství a kryje veškerou svou spotřebu určitého zboží z jednoho místního zdroje. Jelikož ústřední nákupní organizace může mít různé formy, je třeba zkoumat její konkrétní formu, neboť ta může být rozhodující pro přičtení obratu. Jestliže je zboží zakoupeno centrální nákupní organizací a jí je také dodáno a poté je interně distribuováno dále na různá místa v několika členských státech, přičte se obrat jen tomu členskému státu, kde se nachází centrální nákupní organizace. V tomto případě probíhá hospodářská soutěž v místě, kde se nachází mezinárodní nákupní organizace, jež je též místem, kde dochází k charakteristickému jednání podle kupní smlouvy. Situace vyhlíží jinak v případě přímých vztahů mezi prodávajícím a různými dceřinými společnostmi. To zahrnuje případ, kdy ústřední nákupní organizace uzavře rámcovou smlouvu, ale jednotlivé objednávky jsou zadány dceřinými společnostmi v jednotlivých členských státech a zboží je dodáno přímo dceřiným společnostem v těchto státech, i případ, kdy jsou jednotlivé objednávky zadány prostřednictvím ústřední nákupní organizace, ale zboží je dodáno přímo dceřiným společnostem. V obou případech je třeba přičíst obrat různým členským státům, v nichž se nacházejí dceřiné společnosti, nezávisle na tom, zda účet obdrží a platbu provede ústřední nákupní organizace nebo dceřiné společnosti. Důvod spočívá v tom, že v obou případech dochází k soutěži s alternativními dodavateli o dodávku zboží různým dceřiným společnostem, třebaže smlouva byla uzavřena ústředím. V prvním případě rozhodují navíc dceřiné společnosti samy o dodávaných množstvích a o určitém prvku podstatném pro hospodářskou soutěž.“ 

13.         Citovaný bod 198 Konsolidovaného sdělení popisuje stejné situace, o kterých pojednává i bod 47 Oznámení o výpočtu obratu, poskytuje však oproti bodu 47 podrobnější popis kritérií pro rozlišení, kterému území má být obrat soutěžitele přiřazen. Vzhledem k výše uvedenému tak Úřad při posouzení otázky geografického přiřazení obratu v posuzovaném případě vycházel z bodu 47 Oznámení o výpočtu obratu i bodu 198 Konsolidovaného sdělení.

14.         V bodě 198 Konsolidovaného sdělení (a obdobně i v bodě 47 Oznámení o výpočtu obratu) jsou rozlišovány dvě modelové situace: zaprvé situace, kdy jsou produkty zakoupeny centrální nákupní organizací, jí jsou také dodány a poté jsou interně distribuovány dceřiným společnostem, a zadruhé situace přímých vztahů mezi prodávajícím a dceřinými společnostmi mateřské společnosti.

15.         Pod druhou z modelových situací patří podle citovaného bodu Konsolidovaného sdělení „ … případ, kdy ústřední nákupní organizace uzavře rámcovou smlouvu, ale jednotlivé objednávky jsou zadány dceřinými společnostmi v jednotlivých členských státech a zboží je dodáno přímo dceřiným společnostem v těchto státech, i případ, kdy jsou jednotlivé objednávky zadány prostřednictvím ústřední nákupní organizace, ale zboží je dodáno přímo dceřiným společnostem.“

16.         Při posouzení, kterému území má být obrat přiřazen, je třeba podle bodu 198 Konsolidovaného sdělení v těchto situacích zkoumat konkrétní formu „ústřední nákupní organizace“, resp. uspořádání vztahů, případně rozdělení činností mezi mateřskou společnost a její dceřiné společnosti v procesu odběru produktů, který zahrnuje mimo jiné výběr dodavatele, objednávku produktů, uskutečnění odběru či platbu za odebrané produkty.

17.         Z popisu nákupního procesu,[5] resp. procesu dodávek [„obchodní tajemství“] Nabývanými společnostmi společnosti [„obchodní tajemství“], jakožto jedné ze společností podnikatelské skupiny [„obchodní tajemství“], jejíž ústředí sjednávalo dodávky [„obchodní tajemství“] pro celou podnikatelskou skupinu, vyplývá následující.

18.         Dle navrhovatele společnost [„obchodní tajemství“], tedy mateřská společnost společnosti [„obchodní tajemství“], sjednala dodávky [„obchodní tajemství“] na základě výběrového řízení, které sama iniciovala a organizovala, a to aniž by do procesu jakkoli zasahovaly dceřiné společnosti skupiny [„obchodní tajemství“] sídlící mimo území [„obchodní tajemství“]. Současně dle účastníka řízení to byla společnost [„obchodní tajemství“], kdo stanovil podmínky tenderu, kód dodávek, jednotlivé závody, kam jsou určeny dodávky, jakož i další podrobnosti co do kvality a množství dodávaných produktů.[6] K výběrovému řízení a cenovému vyjednávání došlo na území [„obchodní tajemství“], přičemž bylo uspořádáno společností [„obchodní tajemství“]. Dodavatelé automobilových nátěrů tedy byli v rámci pořádaného výběrového řízení vyzváni k podání nabídek společnosti [„obchodní tajemství“], a to během procesu, který se celý odehrál v [„obchodní tajemství“], pod vedením a v působnosti společnosti [„obchodní tajemství“].[7]

19.         Ačkoli předmětné výběrové řízení bylo organizováno společností [„obchodní tajemství“], z [„obchodní tajemství“] vyplývá, že jednotliví dodavatelé [„obchodní tajemství“] nesoutěžili o možnost dodávat své produkty společnosti [„obchodní tajemství“], nýbrž svými nabídkami soutěžili přímo o možnost dodávat do konkrétních společností skupiny [„obchodní tajemství“], resp. do konkrétních jejich výrobních závodů. To znamená, že ve vztahu k dodávkám společnosti [„obchodní tajemství“] producenti [„obchodní tajemství“], včetně Nabývaných společností, v rámci výběrového řízení mimo jiné soutěžili o možnost dodávat své výrobky do České republiky.

20.         Dále, po výběru konkrétního dodavatele, je to společnost [„obchodní tajemství“], která následně učinila jednotlivé objednávky na dodávku produktů a které jsou dodávky rovněž realizovány (objednané produkty tedy dodavatel dodává přímo do České republiky).

21.         Vzhledem k tomu, že Nabývané společnosti v rámci výběrových řízení pořádaných společností [„obchodní tajemství“] přímo soutěžili o možnost dodávat své výrobky do České republiky (když se ucházeli o zakázku na dodávky barvy pro společnosti [„obchodní tajemství“]), kam je také přímo na základě dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Nabývanými společnostmi, jako dodavatelem, a společností [„obchodní tajemství“], jako odběratelem, dodávají, Úřad konstatuje, že obrat, kterého dosahují Nabývané společnosti dodávkami [„obchodní tajemství“] společnosti [„obchodní tajemství“], má být přiřazen území České republiky.

22.         V souladu s výše uvedeným Úřad uzavírá, že předmětná transakce splňuje i druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

 

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

23.         Společnost PPG Industries stojí v čele podnikatelské skupiny PPG (dále jen „Skupina PPG“). Akcie společnosti PPG Industries jsou veřejně obchodovány na newyorské burze, přitom žádný z akcionářů nevykonává nad touto společností výlučnou ani společnou kontrolu. Společnosti ze Skupiny PPG působí celosvětově v oblasti výroby a prodeje nátěrových hmot a speciálních materiálů, které dodávají do výroby, stavebnictví, automobilového průmyslu, chemicko-zpracovatelského průmyslu a dalších průmyslových odvětví.

24.         Na území České republiky působí Skupina PPG v oblastech výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM výrobce,[8] dekorativních nátěrů, ochranných a námořních nátěrů, leteckých nátěrů, průmyslových nátěrových hmot (zejména tekutých a práškových), obalových povlaků či automobilových laků pro poprodejní trh, dále v oblasti prodeje dalších výrobků a služeb, například adhesiv a tmelů, rozpouštědel, přípravků k péči o různé povrchy a speciálních povlakových hmot, a to například prostřednictvím společností MetoKote CR s.r.o., PPG Deco Czech a.s., PPG Coatings BVBA/Sprl (Belgie), PPG Iberica Sales and Services S.L. (Španělsko), PPG Industries France Sas (Francie) či Revocoat France SAS (Francie).

25.         Nabývané společnosti působí celosvětově v oblasti nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu. V rámci plánované transakce mají být převedeny také 4 dceřiné společnosti Nabývaných společností, které působí v oblasti výroby a/nebo prodeje nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu. Na území České republiky generuje obrat z Nabývaných společností pouze společnost Hemmelrath Lackfabrik GmbH, která dodává své produkty společnosti [„obchodní tajemství“]. V době před uskutečněním spojení jsou Nabývané společnosti součástí skupiny Hemmelrath, která je vlastněna 4 fyzickými osobami.

 

III. Dopady spojení

26.         Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

27.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozují soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

28.         Z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti Skupiny PPG a Nabývaných společností se horizontálně překrývají v oblasti výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu.

29.         Jak již bylo uvedeno výše, v oblasti výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu působí oba spojující se soutěžitelé, tedy jako Skupina PPG, tak i Nabývané společnosti. Ve vztahu k tomuto trhu tak má posuzované spojení horizontální charakter.

30.         Pokud jde o relevantní výrobkový trh, z ustálené rozhodovací praxe Evropské komise[9] (dále jen „Komise“) vyplývá, že pokud jde o oblast automobilového průmyslu, Komise v minulosti vymezovala relevantní produktový trh výroby a dodávek náhradních dílů a komponentů na produktové bázi, tedy každý produkt byl součástí samostatného relevantního trhu. V oblasti nátěrových hmot pak dále Komise rozlišovala mezi dekorativními nátěry, nátěry určenými k přestříkání poškozených vozidel, leteckými nátěry, námořními nátěry, ochrannými nátěry, lodními nátěry, nátěry pro povrchovou úpravu dřeva, nátěry pro povrchovou úpravu cívek, nátěry pro povrchovou úpravu, práškovými nátěry, nátěry na plastové hmoty a nátěry pro OEM výrobce a dalšími průmyslovými nátěry, přitom každou z těchto oblastí vymezila Komise jako samostatný produktový trh. Jednotlivé druhy nátěrových hmot nejsou, pokud jde o jejich nahraditelnost z pohledu nabídky a poptávky, zaměnitelné nebo nahraditelné, proto nemohou patřit do stejného relevantního produktového trhu.

31.         Nátěrové hmoty pro OEM výrobce jsou dodávány přímo OEM výrobcům pro použití na karoserie silničních motorových vozidel. Nátěrové hmoty pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu se aplikují na nová vozidla s tím, že nejsou vhodné k použití pro nátěr při opravě poškozených vozidel a nejsou zaměnitelná s nátěrovými hmotami pro automobilové díly spadajícími do širšího okruhu průmyslových nátěrových hmot.

32.         Nátěrové hmoty pro OEM výrobce se nejčastěji užívají následujícím způsobem. Po předúpravě karoserie vozidla, kdy dojde k odstranění mastnot, oleje a prachu, jsou na karoserii aplikovány různé základní druhy povrchové úpravy odpovídající specifikacím konkrétního OEM výrobce, mezi které patří kataforéza, plnič, základní barva a bezbarvý vrchní lak. Nicméně ve stále větší míře dochází k jejich používání v nově vyvíjených výrobních postupech, které někdy nahrazují tradiční vrstvy.[10]

33.         Kataforéza zajišťuje ochranu proti korozi a poskytuje povrch, ke kterému mohou přilnout další vrstvy. Plnič (nebo též primer) je další vrstvou a tvoří polyesterový povlak, který zajišťuje hladký povrch, na něž jsou aplikovány další vrstvy. Poskytuje odolnost proti oprýskání a poskytuje dodatečnou ochranu proti korozi. Základní barva je jednou z viditelných vrstev povlaků karoserie automobilu. Základní barva určuje barvu karoserie, a v případě metalických barev též metalický vzhled. V případě, že se neaplikuje plnič, nanáší se na kataforézu. Poslední vrstvu pak tvoří bezbarvý vrchní lak. Jeho účelem je chránit základní barvu, poskytovat lesk a působit jako ochrana barvy před vnějšími vlivy. Dále chrání karoserii před ultrafialovým zářením, chemickými vlivy (např. kyselým deštěm), odíráním a poškozením (např. kamínky).

34.         Všechny čtyři uvedené vrstvy se vyrábí s použitím stejných čtyř hlavních složek, a to pryskyřic, pigmentů, rozpouštědel a aditiv. Při výrobě se různé složky smíchají, následně je výsledný produkt zkontrolován z hlediska jakosti a naplněn do kontejnerů. Vlastnosti různých výrobků pro povrchovou úpravu automobilu jsou určovány chemickým složením a charakteristikami použitými během výrobního procesu.

35.         Pokud jde o další možné dělení trhu výroby a dodávek nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu, v úvahu připadá možné členění dle jednotlivých vrstev. Dle názoru navrhovatele[11] ale tento trh není nezbytné dále dělit, neboť (a) všechny vrstvy kupují stejní OEM výrobci pro stejné konečné využití (lakování karoserií motorových vozidel), (b) někteří OEM výrobci nakupující různé nátěrové hmoty pro OEM v automobilovém průmyslu od stejných dodavatelů, nebo vyžadují, aby jednotlivé vrstvy (např. základní barva a vrchní lak) byly prodávány společně jako balík, (c) rozdíly mezi vrstvami se postupně stírají a (d) většina výrobců působí v oblasti všech vrstev nátěrových hmot pro OEM v automobilovém průmyslu a dodavatelé tak můžou vyrábět více něž jednu vrstvu nátěrových hmot pro OEM v automobilovém průmyslu s využitím stejného výrobního zařízení. 

36.         Komise se obvykle ve své rozhodovací praxi[12] užším vymezování trhů v této oblasti obvykle blíže nezabývala, nicméně ve svém rozhodnutí M.1363 DuPont/Hoechst/Herberts vymezila po provedeném šetření každou z výše uvedených vrstev za samostatný trh. V rámci provedeného šetření, ve kterém oslovila OEM výrobce i konkurenty tehdy spojujících se soutěžitelů, mimo jiné zjistila, že (a) většina OEM výrobců nakupuje jednotlivé vrstvy od různých výrobců, (b) vrstvy od různých výrobců mezi sebou lze jednoduše kombinovat a není přitom ovlivněna kvalita celkového nátěru, (c) většina OEM výrobců má nákupní strategii založenou na skutečnosti, že budou nakupovat každou vrstvu od jiného výrobce a (d) někteří výrobci se specializují na výrobu konkrétní vrstvy či více vrstev, ale nevyrábějí všechny vrstvy.

37.         Ve vztahu k možnému vymezení věcně relevantního trhu by tedy bylo možné uvažovat o trhu výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu s případným užším členěním dle jednotlivých vrstev nátěrů. Nicméně s ohledem na skutečnost, že spojení nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakémkoliv vymezení věcně relevantního trhu, Úřad nechává otázku konečného vymezení relevantního trhu z hlediska věcného otevřenou. 

38.         Úřad v rámci správního řízení dále zkoumal, zda je v oblasti výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu možné relevantní geografický trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje i území širší, přesahující hranice České republiky. 

39.         Z šetření[13] provedených Komisí vyplynulo, že relevantní geografický trh zahrnuje území Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), a to zejména z těchto důvodů: (a) v rámci obchodu v EHP neexistují překážky, (b) ceny produktů jsou podobné v rámci Evropy, (c) dodavatelé mají tendenci dodávat své produkty v rámci EHP z několika málo svých výrobních závodů v rámci EHP, (d) náklady na dopravu a balení tvoří relativně malou část průměrné prodejní hodnoty, (e) delší dopravou by mohla utrpět kvalita zboží a (f) delší doprava by mohla narušovat just-in-time výrobu.

40.         Navrhovatel na str. 18 a 19 Dotazníku k povolení spojení uvádí, že relevantní geografický trh v této oblasti by měl být tvořen celosvětově, a to zejména z následujících důvodů: (a) nátěrové hmoty se vyrábějí na celém světě podle téměř stejných technických a výrobních specifikacím, (b) neexistují žádné překážky pro celosvětový obchod, (c) náklady na přepravu a balení jsou nízké, (d) odběratelé jsou velcí nadnárodní OEM výrobci vozidel, kteří poptávají celosvětově přímo od výrobců, odběratelé často udílejí oprávnění s celosvětovou platností, (e) ceny se mezi jednotlivými regiony nijak významně neliší a (f) výrobci nátěrových hmot používají celosvětově stejné označení. Tento svůj závěr navrhovatel prokazuje odkazem na rozhodnutí Komise M.8136 BASF/Chemetall. K tomu Úřad uvádí, že ve jmenovaném rozhodnutí vymezila Komise oblast výroby a prodeje nátěrových hmot OEM výrobcům oblastí EHP a nikoliv celosvětově, když potenciálně celosvětově vymezila oblast ostatních průmyslových hmot.

41.         V návaznosti na výše uvedené Úřad uvádí, že lze považovat podmínky pro oblast výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu za dostatečně homogenní minimálně na území EHP, nicméně otázku přesného vymezení geografického relevantního trhu lze ponechat s ohledem na skutečnost, že spojení nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakémkoliv vymezení relevantního trhu, otevřenou.

42.         Ve vztahu k území EHP na trhu výroby a prodeje všech nátěrových hmot pro OEM výrobce dosahovala Skupina PPG tržního podílu okolo [35 - 45] %, Nabývané společnosti tržního podílu cca [5 - 15] %. Mezi konkurenty spojujících se soutěžitelů na tomto trhu dlouhodobě patří společnost BASF s  tržním podílem v rozmezí 25 – 35 %, společnost Axalta s tržním podílem v rozmezí 15 – 25 % a společnosti Azko, Nippon/B&K a Wörwag s tržními podíly 0 – 5 %. Protože předmětné spojení soutěžitelů na tomto trhu povede k relativně malému nárůstu tržního podílu, spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci dalších ekonomicky silných subjektů a jeho odběratelé (automobiloví OEM výrobci) disponují výraznou kupní silou, posuzované spojení soutěžitelů na trhu výroby a prodeje všech nátěrových hmot pro OEM výrobce na území EHP nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.

43.         Na subtrhu výroby a prodeje kataforézy OEM výrobcům na území EHP působí ze spojujících se soutěžitelů pouze Skupina PPG, jejíž tržní podíl činil přibližně [45 - 55] %. Protože v důsledku spojení nedojde k nárůstu tržního postavení spojujících se soutěžitelů na tomto oblasti, předmětné spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

44.         Na subtrhu výroby a prodeje plničů OEM výrobcům na území EHP působili oba spojující se soutěžitelé, když Skupina PPG dosahovala tržního podílu cca [5 - 15] % a tržní podíl Nabývaných společností činil přibližně [35 - 45] %. Společný tržní podíl obou společností by tak činil cca [45 - 55] %. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na tomto subtrhu patří společnost BASF s tržním podílem v rozmezí 25 – 35 %, společnost Axalta s podílem v rozmezí 15 – 25 % a společnosti Akzo a Nippon/B&K s tržními podíly mezi 0 – 5 %.

45.         Za účelem posouzení dopadu předmětného spojení na tento subtrh Úřad dále analyzoval možné škodlivé účinky tohoto spojení na hospodářskou soutěž a příslušné vyrovnávací faktory, mezi které patří například blízkost spojujících se soutěžitelů jako konkurentů, možnost zákazníků změnit dodavatele či vyrovnávací kupní síla odběratelů.

46.         Úřad se nejprve zabýval kritériem blízkosti spojujících se soutěžitelů jako konkurentů, kdy zjistil, že každý ze spojujících se soutěžitelů se zaměřuje na jiný segment plničů. Zatímco Skupina PPG převážně[14] vyrábí a prodává plniče ředitelné rozpouštědly, Nabývané společnosti se zaměřují[15] na výrobu a prodej plničů ředitelných vodou. Přitom požadavek OEM výrobců na konkrétní druh plniče je specifikován již ve výběrovém řízení na dodávku plniče, když konkrétní výrobní závod OEM výrobce používá buď plniče na bázi vody, nebo rozpouštědel. Navrhovatel na str. 29 Dotazníku k tomu dále uvádí, že z tohoto důvodu se v posledních 5 letech spojující se soutěžitelé nezúčastnili stejného výběrového řízení na dodavatele plničů.

47.         Pokud jde o zákazníky obou spojujících se soutěžitelů v rámci EHP, mezi největší tři zákazníky Skupiny PPG patří společnosti [„obchodní tajemství“]. Naopak největšími zákazníky Nabývaných společností jsou v rámci EHP společnosti skupiny [„obchodní tajemství“].  Z uvedeného je tedy patrné, že každý ze spojujících se soutěžitelů se primárně zaměřuje na jiné zákazníky, kdy zejména Nabývané společnosti se zaměřují na prodej svých výrobků na [„obchodní tajemství“] trh, a nelze je tak považovat za blízké konkurenty, a to i vzhledem ke skutečnosti, že každý ze spojujících se soutěžitelů se zaměřuje na výrobu plniče na odlišné bázi.

48.         V případě možnosti zákazníků změnit dodavatele je pro tento trh charakteristické, že nátěrové hmoty pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu jsou nakupovány prostřednictvím výběrových řízení, která OEM výrobci zadávají samostatně pro každou platformu vozidel. Výrobci automobilů obvykle vyberou více dodavatelů, aby mezi nimi byla zajištěna cenová konkurence. Na konci zadávacího řízení je buď uzavřena smlouva na dobu určitou (v maximální délce 1 – 3 roky), nebo je zřízena otevřená objednávka, v rámci které je odběratel oprávněn dodávky kdykoliv přerušit a vyhlásit nové zadávací řízení, případně může odběratel pověřit jednoho dodavatele řízením dodávek za sjednanou jednotkovou cenu v případech, kdy je sjednána cena za kilogram společně s předpokládaným použitým množstvím, ale i v tomto případě OEM výrobce zorganizuje výběrové řízení a vybere dodavatele. Pro OEM výrobce je jednoduché přejít k jinému odběrateli či tímto odchodem pohrozit, když své dodávky nátěrových hmot zajišťují z více zdrojů. V této souvislosti Skupina PPG uvádí, že zmíněné se skutečně děje, když [„obchodní tajemství“].[16] Na základě těchto údajů lze uzavřít, že OEM výrobci mají možnost změnit dodavatele plničů.

49.         V souvislosti s možností OEM výrobců přejít k jinému zákazníkovi či možnou hrozbou takového přechodu souvisí i další kritérium posouzení dopadů spojení soutěžitelů, kterým je vyrovnávací kupní síla zákazníků, tedy OEM výrobců automobilů. Tito zákazníci pak disponují velmi výraznou kupní silou, a to i s ohledem na informace uvedené v předcházejícím odstavci tohoto rozhodnutí. V této souvislosti Úřad poukazuje i na skutečnost, že odběry jednotlivých podnikatelských skupin OEM výrobců automobilů představují vysoké podíly na celkových dodávkách výrobců nátěrových hmot i jejich jednotlivých částí, tudíž ztráta takových zákazníků může mít na ně podstatné negativní dopady.

50.         V souladu s výše uvedeným, kdy bylo zjištěno, že spojující se soutěžitelů nejsou blízkými konkurenty, že OEM výrobci mohou změnit dodavatele požadovaných produktů a disponují vyrovnávací kupní silou a že spojující se soutěžitelé budou vystaveni konkurenci na tomto subtrhu ze strany silných ekonomických subjektů (např. skupina BASF), předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodské soutěže na tomto subtrhu.

51.         Na subtrhu výroby a prodeje základní barvy OEM výrobcům na území EHP jsou aktivní oba spojující se soutěžitelé, když Skupina PPG dosahovala tržního podílu cca [25 - 35] %, Nabývané společnosti pak přibližně [0 - 5] % podílu. V důsledku uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů tak dojde pouze k nepatrnému nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů, a proto předmětné spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na tomto subtrhu.

52.         Na subtrhu výroby a prodeje bezbarvého laku OEM výrobcům na území EHP působí také oba spojující se soutěžitelů, když tržní podíl Skupiny PPG činil cca [25 - 35] % a podíly Nabývaných společností dosahoval za stejné období cca [0 - 5] %. V důsledku realizace předmětného spojení tak dojde pouze k relativně malému nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů, kteří budou navíc vystaveni silné konkurenci ze strany dalších výrobců působících v této oblasti, konkrétně společností Axalta a BASF s tržními podíly v rozmezí 25 – 35% a společnosti Nippon/B&K s tržním podílem mezi 0-5 %. Předmětné spojení tak nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže na tomto subtrhu.

 

IV. Závěr

53.         S ohledem na skutečnosti, že v důsledku realizace předmětného spojení dojde pouze k relativně malým nárůstům tržních podílů spojujících se soutěžitelů na výše uvedených trzích a že spojující se soutěžitelé působí na trzích, na kterých jsou vystaveni silné konkurenci, dále že v případě subtrhu výroby a prodeje plničů OEM výrobcům nejsou spojující se soutěžitelů blízkými konkurenty, výrobci OEM mají možnost změnit zákazníky a navíc disponují vyrovnávací kupní silou, Úřad dospěl k závěru, že v důsledku propojení činností spojujících se soutěžitelů nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve zkoumaných oblastech, a proto pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.[17]

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

 

Obdrží:

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát

HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář

Titanium Business Complex

Nové sady 996/25

602 00 Brno

ID DS: zz79uga

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

PM 2. 4. 2019

 

 [1] Jedná se o následující dceřiné společnosti: Hemmelrath International Trade (Shanghai) Co., Ltd. a Hemmelrath Automotive Coatings (Jilin) Co., Ltd., obě se sídlem v Čínské lidové republice, Hemmelrath Italia S.R.L (societa a socio unico), se sídlem v Italské republice, a Hemmelrath RUS, se sídlem v Ruské federaci.

[2] Pokud jde o obraty spojujících se soutěžitelů za rok 2018, ty jsou doposud (ke dni vydání rozhodnutí o povolení spojení) neauditovány. Nicméně dle vyjádření navrhovatele na str. 2 a 3 Přílohy č. 2 Dotazníku, kterou je Žádost o stanovisko Úřadu k výpočtu obratu a neexistenci notifikační povinnosti ze dne 18. 2. 2019 (dále jen „Žádost o stanovisko“), obrat Nabývaných společností na území České republiky v roce 2018 dosáhl s jistotou částky [„obchodní tajemství“], když Nabývané společnosti dodávaly [„obchodní tajemství“] společnosti [„obchodní tajemství“] na základě dohody sjednané přímou s touto společností. Dále pak Nabývané společnosti dodaly v tomto roce do České republiky [„obchodní tajemství“] společnosti [„obchodní tajemství“] v hodnotě [„obchodní tajemství“], nicméně dle názoru navrhovatele by tato hodnota měla být zahrnuta do obratu Nabývaných společností na území [„obchodní tajemství“], když byly tyto dodávky sjednány přímo s ústředím společnosti [„obchodní tajemství“], tedy mateřskou společností společnosti [„obchodní tajemství“], v [„obchodní tajemství“].

[5] Popis nákupního procesu je uveden na str. 3 a 4 Žádosti o stanovisko.

[6] Navrhovatel v tomto kontextu odkazuje na dokument [„obchodní tajemství“], který je přílohou Žádosti o stanovisko a který obsahoval na str. 5 a 6 časovou osu výběrových řízení a určená množství [„obchodní tajemství“], která by měla být dodána různým dceřiným společnostem skupiny [„obchodní tajemství“], včetně společnosti [„obchodní tajemství“] v České republice. Nicméně Úřad k tomu uvádí, že z uvedené prezentace není patrné, kdo v rámci podnikatelské skupiny [„obchodní tajemství“] stanovoval podmínky tenderu, tedy název konkrétní barvy, její množství a kódy dodávek, proto nelze z uvedené prezentace posoudit, zda společnost [„obchodní tajemství“] představuje subjekt, který určuje svým dceřiným společnost, jakou barvu a jaké množství bude při výrobě automobilů vyrábět, či zda tato společnost pouze zastřešuje zajištění pokrytí poptávky jednotlivých společností podnikatelské skupiny po [„obchodní tajemství“]. 

[7] Viz strany 3 a 4 Žádosti o stanovisko, kde navrhovatel popsal, jakým způsobem probíhal proces sjednání dodávek [„obchodní tajemství“].

[8] Z anglického Original Equipment Manufacturer.

[9] Viz například rozhodnutí Komise M.7401 Blackstone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, M.1182 Azko Nobel/Courtaulds M. či M.8136 BASF/CHemetall.

[10] Může jít např. o vynechání některé vrstvy či nahrazení dvou vrstev jednou univerzálnější vrstvou, viz str. 14 a 15 Dotazníku k povolení spojení.

[11] Viz např. strana 16 Dotazníku k povolení spojení.

[12] Viz např. rozhodnutí Komise M.1182 Azko Nobel/Courtaulds M. či M.8136 BASF/CHemetall.

[13] Viz např. rozhodnutí Komise IV/M.1363 DuPont/Hoechst/Herberts, M.1182 Azko Nobel/Courtaulds či M.8136 BASF/CHemetall.   

[14] Plniče ředitelné rozpouštědly tvoří cca [„obchodní tajemství“] % jejích tržeb z prodeje plničů v rámci EHP.

[15] Plniče ředitelné vodou tvoří cca [„obchodní tajemství“] % jejich odbytu plničů.

[16] Viz str. 31 Dotazníku.

[17] Obdobně rozhodly i další soutěžní úřady v rámci EHP, ke kterým bylo předmětné spojení soutěžitelů notifikováno, např. v Německu a Rakousku.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz