číslo jednací: VZ/S205/99

Instance I.
Věc zajištění ostrahy movitého a nemovitého majetku a bezpečnosti osob v areálu Nemocnice Břeclav
Účastníci
  1. Nemocnice Břeclav
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 3. 2. 2000
Dokumenty file icon dokument ke stažení 73 KB

Č. j. S 205/99-150/178/2000-Hm V Brně dne 14. ledna 2000

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15. 11. 1999 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve věci uložení pokuty podle § 62 odst. 1 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek zadavateli - Nemocnice Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74 Břeclav, zastoupené MUDr. Miloslavem Janulíkem, ředitelem - za závažná porušení zákona, kterých se zadavatel dopustil v průběhu zadávání veřejné zakázky na "zajištění ostrahy movitého a nemovitého majetku a bezpečnosti osob v areálu Nemocnice Břeclav", zadávané výzvou ze dne 14. 7. 1999 podle § 49 odst. 1 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky, rozhodl podle § 62 odst. 1 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek takto:

Při zadávání veřejné zakázky na "zajištění ostrahy movitého a nemovitého majetku a bezpečnosti osob v areálu Nemocnice Břeclav" zadavatel závažně porušil:

  • ustanovení § 49 odst. 4 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že ve výzvě k podání nabídky neuvedl kritéria hodnocení nabídek,

  • ustanovení § 64b cit. zákona o zadávání veřejných zakázek, když po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky vrátil dvěma uchazečům jejich nabídky.

Za uvedená závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek se Nemocnici Břeclav podle § 62 odst. 1 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek ukládá pokuta ve výši 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 - 24825621/0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol 2059915001.

Odůvodnění

Zadavatel - Nemocnice Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74 Břeclav, zastoupená MUDr. Miloslavem Janulíkem, ředitelem (dále jen "zadavatel") - podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") zaslal šesti zájemcům výzvu ze dne 14. 7. 1999 k podání nabídky ve veřejné zakázce na "zajištění ostrahy movitého a nemovitého majetku a bezpečnosti osob v areálu Nemocnice Břeclav", kterou opravil dopisem ze dne 29. 7. 1999.

Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami, který sepsala komise jmenovaná zadavatelem dne 3. 9. 1999 vyplývá, že nabídky podali tři uchazeči.

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") byl ve věci předmětné veřejné zakázky doručen návrh uchazeče pana Karla Kříže, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu, o kterém bylo rozhodnuto v samostatném správním řízení rozhodnutím č. j. S 168/99-150/3201/99-Hm, které dosud nenabylo právní moci. Ve věci předmětné veřejné zakázky vede orgán dohledu rovněž správní řízení z vlastního podnětu, jehož zahájení bylo jeho účastníkům oznámeno dopisem č. j. S 204/99-150/3202/99-Hm ze dne 15. 11. 1999.

Vzhledem k tomu, že orgán dohledu při posuzování dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky získal pochybnosti o správnosti úkonů a postupů zadavatele při zadávání veřejné zakázky, zahájil dne 15. 11. 1999 z vlastního podnětu správní řízení ve věci uložení pokuty zadavateli podle § 62 odst. 1 zákona, jehož jediným účastníkem je zadavatel. Zahájení tohoto správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli dopisem ze dne 15. 11. 1999, ve kterém zadavatele rovněž seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl mu pětidenní lhůtu, ve které se mohl ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření.

K oznámení o zahájení správního řízení se zadavatel přímo nevyjádřil. Dopisem ze dne 22. 11. 1999 se zadavatel vyjádřil k oznámení o zahájení řízení S 204/99-150/3202/99-Hm ze dne 15. 11. 1999 ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele. K argumentům zadavatele uvedeným v tomto vyjádření, které se týkají postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky, se orgán dohledu vyjadřuje v rozhodnutí č. j. S 204/99-150/177/2000-Hm.

Na základě posouzení dokumentace o zadání veřejné zakázky uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Ve výzvě k podání nabídky ze dne 14. 7. 1999 zaslané dne 15. 7. 1999 šesti zájemcům o veřejnou zakázku ani v dopisu zadavatele ze dne 29. 7. 1999, kterým byl text výzvy opraven, zadavatel neuvedl kritéria hodnocení nabídek. Tím zadavatel porušil svou povinnost stanovenou v § 49 odst. 4 zákona - uvést ve výzvě kritéria hodnocení nabídek ve smyslu § 6 zákona.

Z dokumentace o zadání veřejné zakázky je patrné, že zadavatel obdržel tři nabídky (viz např. "protokol o přijatých nabídkách" ze dne 31. 8. 1999). Orgánu dohledu však zadavatel předložil pouze nabídku uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, ostatním uchazečům jejich nabídky vrátil. Tím zadavatel porušil ustanovení § 64b zákona, které mu ukládá povinnost uchovávat dokumentaci o zadání veřejné zakázky, včetně podaných nabídek všech uchazečů, po dobu pěti let.

K žádnému z dokladů obsažených v dokumentaci o zadání veřejné zakázky, které zadavatel zasílal uchazečům, není přiložena doručenka, ačkoli podle § 68 odst. 2 zákona musí být rozhodnutí zadavatele, u nichž zákon stanoví povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, odeslány doporučeně s doručenkou - viz § 26 vyhlášky č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád), ve znění vyhlášky č. 59/1991 Sb. Odesláním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (které musí zadavatel podle § 49 odst. 4 zákona oznámit všem uchazečům) pouze doporučeně bez doručenky nesplnil zadavatel formu odeslání stanovenou zákonem a porušil tak ustanovení § 68 odst. 2 zákona.

Po provedeném řízení orgán dohledu konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky porušil zákon závažným způsobem, a to zvláště tím, když ve výzvě k podání nabídek neuvedl kritéria hodnocení nabídek, čímž uchazečům neumožnil připravit své nabídky tak, aby co nejlépe vyhověly podmínkám zadání veřejné zakázky. Další závažné porušení zákona spočívá v tom, že zadavatel vrátil nabídky všem uchazečům, kromě uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a tak znemožnil přezkoumání provedeného hodnocení nabídek. Tato porušení zákona, ve spojení s doručením oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům bez doručenky (které slouží k prokázání skutečnosti, že všichni uchazeči měli možnost podat proti rozhodnutí zadavatele námitky), vedla k tomu, že dosavadní postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky je v naprostém rozporu se dvěma základními principy zákona o zadávání veřejných zakázek, a sice transparentností zadávání veřejných zakázek a zásadou zpětné přezkoumatelnosti postupu zadavatele.

Orgán dohledu podle § 62 odst. 1 zákona uloží zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona pokutu do výše 0,5 % ceny zakázky, nejméně však ve výši 10 000,- Kč. Cena, kterou za splnění veřejné zakázky nabízel uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, činila 93 600,- Kč bez DPH za měsíc násobeno čtyřiceti osmi (počet měsíců za čtyři roky), neboť součástí nabídky vítězného uchazeče je návrh mandátní smlouvy, jež měla být uzavřena na dobu neurčitou, a podle § 67 odst. 2 zákona je tedy pro stanovení výše peněžitého závazku rozhodující peněžitý závazek zadavatele za čtyři roky trvání smlouvy. Cena předmětné veřejné zakázky činí 4 492 800,- Kč, horní hranicí možné pokuty je tedy částka 22 464,- Kč.

Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž zkoumal, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona, a to že pokutu lze uložit jen do šesti měsíců ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let, kdy došlo k tomuto porušení (dokumentaci o zadání veřejných zakázek orgán dohledu obdržel dne 18. 10. 1999 a k porušení zákona došlo v období po 14. 7. 1999 - datum výzvy k podání nabídky).

Vzhledem k závažnosti zjištěných porušení zákona orgán dohledu po posouzení a zhodnocení všech výše uvedených důkazů a skutečností uložil zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží účastník řízení:

Nemocnice Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74 Břeclav, zastoupená MUDr. Miloslavem Janulíkem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.