číslo jednací: S0025/2019/KS-02895/2019/840/JMě

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů JAKUB a.s. / ASPERA elektro s.r.o.
Účastníci
  1. JAKUB a.s.
  2. ASPERA elektro s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 31. 1. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 288 KB

Č. j.: ÚOHS-S0025/2019/KS-02895/2019/840/JMě

 

Brno: 30. 1. 2019

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0025/2019/KS, zahájeném dne 11. 1. 2019 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti JAKUB a.s., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kolbenova 568/29, IČO 47784547, zastoupeného JUDr. Martinem Havelkou, advokátem, se sídlem Liberec, Gorkého 658/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

 

Spojení soutěžitelů JAKUB a.s., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kolbenova 568/29, IČO 47784547, a ASPERA elektro s.r.o., se sídlem České Budějovice 6, Křižíkova 734/1, IČO 07699085, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o převodu podílů“, jež byla dne 8. 1. 2019 uzavřena mezi F. K. a D. K., jako převodci, společností JAKUB a.s., jako nabyvatelem, a F. K., jako vedlejším účastníkem, v jejímž důsledku má společnost JAKUB a.s. nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti ASPERA elektro s.r.o., a získat tak možnost vykonávat nad touto společností přímou výlučnou kontrolu, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona 

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentu uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost JAKUB a.s., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kolbenova 568/29, IČO 47784547 (dále jen „JAKUB“), nabýt obchodní podíl představují 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti ASPERA elektro s.r.o., se sídlem České Budějovice 6, Křižíkova 734/1, IČO 07699085 (dále jen „ASPERA elektro“),[1] a získat tak možnost vykonávat nad ní výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 

2.             Společnost JAKUB je společně kontrolována dvěma fyzickými osobami jednajícími ve shodě. Společnost JAKUB a její dceřiné společnosti[2] působí v oblasti prodeje elektroinstalačního materiálu. Konkrétně nabízejí kompletní portfolio elektroinstalačního materiálu od kabelů a lanek přes vypínače a jističe až po sloupy a stožáry pro elektrické vedení, jakož i nářadí a elektrické spotřebiče poptávané v této souvislosti (zejména se jedná o různé druhy ventilátorů a topných součástí, sporáků apod.) převážně profesionálním koncovým odběratelům (stavebním společnostem, řemeslníkům apod.), včetně poskytování odborného poradenství týkajícího se např. vhodnosti konkrétního zboží pro zamýšlený projekt či vzájemné kompatibility či zaměnitelnosti jednotlivých produktů.

3.             Společnost JAKUB dále prostřednictvím své dceřiné společnosti[3] provozuje fotbalový klub a jeden ze společníků vykonávající společnou kontrolu nad společností JAKUB vykonává kontrolu nad společností působící v oblasti výroby piva a pohostinství.[4]  

4.             Společnost ASPERA elektro, která je před uskutečněním spojení společně kontrolována dvěma fyzickými osobami, se rovněž zabývá prodejem elektroinstalačního materiálu.

5.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Martin Havelka, advokát

Havelka & Musil VGD Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Gorkého 658/15

460 01 Liberec

IDDS: u9emmky

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 31. 1. 2019.

 [1] Společnost ASPERA elektro vznikla dne 1. 1. 2019 přeměnou společnosti ASPERA, spol. s r.o., se sídlem České Budějovice 6, Křižíkova 734/1, IČO 13497774, formou jejího rozdělení odštěpením divize elektro do nově vzniklé společnosti ASPERA elektro.

[2] ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r. o., se sídlem Olomouc - Hodolany, Tovární 1137/45, IČO 45196621, ELKAS spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Kolbenova 568/29, IČO 45797846, JAKUB ELEXMAYER, s.r.o., se sídlem Košťany, Teplická ul. 443, IČO 61326771, DABOK s.r.o., se sídlem Praha 5, Košíře, Ke Kotlářce 292/8, IČO 26167034, KAMAT spol. s r.o., se sídlem Nové Město nad Metují, Krčín, Kpt. Jaroše 470, IČO 45538701,ELRON Elektro s.r.o., Slovenská republika, Bratislava, Rožňavská 1, SVED, elektrotechnické družstvo, se sídlem Liberec X-Františkov, Švermova 268/76, IČO00029271, ELEKTROCENTRUM ZNOJMO 95 s.r.o., se sídlem Znojmo, Dobšická 3697/6, IČO 63488094, ELEX REAL s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kolbenova 568/29, IČO 04202082.      

[3] ARSENAL ČESKÁ LÍPA s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Boženy Němcové 3178, IČO 62243501.

[4] PIVOVAR CVIKOV a.s., se sídlem Liberec XXIV-Pilínkov, Minkovická 125, IČO 03231437.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz