Rozhodnutí: S0051/2018/KD-13773/2018/851/HMa

Instance I.
Věc Zpracování žádostí o dotace, administrace projektů, dotační management a organizace/administrace výběrových řízení v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji a dalších navazujících krajích
Účastníci
  1. RENARDS, s.r.o.
  2. RENARDS dotační, s.r.o.
  3. RPSC ideas s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 12. 7. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 302 KB

ÚOHS-S0051/2018/KD-13773/2018/851/HMa

 

Brno: 25. 6. 2018

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0051/2018/KD zahájeném dne 1. 3. 2018 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,[1] ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,[2] se společnostmi RENARDS, s.r.o., IČO 25327275, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, RENARDS dotační, s.r.o., IČO 28337361, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, RPSC ideas s.r.o., IČO 28607368, se sídlem 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, toto

 

USNESENÍ:

 

Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0051/2018/KD, jehož účastníky jsou společnosti RENARDS, s.r.o., IČO 25327275, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, RENARDS dotační, s.r.o., IČO 28337361, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno a RPSC ideas s.r.o., IČO 28607368, se sídlem 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc,se v souladu s § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zastavuje.

 

 

Odůvodnění

1.             Přípisem č.j. ÚOHS-S0051/2018/KD-05608/2018/851/HMa ze dne 26. 2. 2018 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) dne 1. 3. 2018 se společnostmi RENARDS, s.r.o., IČO 25327275, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno (dále též „RENARDS“), RENARDS dotační, s.r.o., IČO 28337361, se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno (dále též „RENARDS dotační“) a RPSC ideas s.r.o., IČO 28607368, se sídlem 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc (dále též „RPSC“) (společně též „účastníci řízení“), správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „zákon o ochraně hospodářské soutěže“).[3]

 

2.             Možné porušení § 3 odst. 1 zákona Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě mezi účastníky správního řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v rozdělení trhu, zákazníků a zakázek na zpracování žádostí o dotace, administrace projektů, dotační management a organizace/administrace výběrových řízení v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji a dalších navazujících krajích, od roku 2007 dosud.

 

3.             Důvodnou indicií pro zahájení řízení o možném porušení zákona byla e-mailová komunikace předaná Úřadu Policií České republiky,[4] která zakládala podezření o rozdělení trhu, zákazníků a zakázek na zpracování žádostí o dotace, administrace projektů, dotační management a organizace/administrace výběrových řízení v Kraji Vysočina. Další indicií byly závěry z Úřadem provedené analýzy v oblasti dotačního managementu a administrace výběrových řízení.

 

4.             Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0051/2018/KD bylo zahájeno současně s provedením šetření na místě dne 1. 3. 2018 u všech účastníků řízení.[5] Tento úkon nepřinesl důkazy svědčící o možném koluzivním jednání účastníků řízení, jež je předmětem správního řízení.

 

5.             V průběhu správního řízení si Úřad vyžádal informace od obcí zmíněných v e-mailové komunikaci (viz bod 3 výše), a to ke způsobu výběru dodavatele poradenských služeb v oblasti dotačního managementu a administrace výběrových řízení a přehledy dodavatelů těchto služeb od roku 2007 do současnosti. Úřad také oslovil jednotlivé účastníky řízení pro osvětlení některých skutečností. Úřad konstatuje, že v průběhu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0051/2018/KD neshromáždil důkazy prokazující jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodu mezi účastníky správního řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v rozdělení trhu, zákazníků a zakázek na zpracování žádostí o dotace, administrace projektů, dotační management a organizaci/administracivýběrových řízení v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji a dalších navazujících krajích, od roku 2007 dosud.    

 

6.             Úřad účastníkům řízení umožnil seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim vyrozuměním ze dne 15. 5. 2018.[6] Úřad následně obdržel dne 30. 5. 2018 vyjádření k podkladům rozhodnutí od účastníků řízení spol. RENARDS dotační a RENARDS, ve kterém oba účastníci shodně navrhují, aby došlo k zastavení řízení dle § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o přestupcích“), neboť dle jejich přesvědčení bylo v rámci správního řízení prokázáno, že se skutek nestal.[7]

 

7.             Ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích stanoví, že „(1) Správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže … a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem. Úřad má za to, že uvedené ustanovení není aplikovatelné. Dle Úřadu nelze z provedeného správního řízení uzavřít, že se skutek nestal, jak navrhují účastníci řízení RENARDS dotační a RENARDS. Pojem skutek vyjadřuje faktický průběh skutkového děje. Po provedení správního řízení však není skutkový děj postaven na jisto. Úřad proto v souladu se zásadou in dubio pro reo rozhodl, jak uvedeno ve výroku. Nad rámec uvedeného Úřad dodává, že zastavení řízení dle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) i písm. c) shodně zakládá překážku věci rozhodnuté.[8]

 

8.             Úřad jakožto správní orgán postupuje ve správních řízeních v souladu se zásadami správního řízení stanovenými v úvodních ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“). Mezi tyto zásady patří především zásada proporcionality, zásada materiální pravdy, zásada veřejné správy jako služby, zásada rychlosti a hospodárnosti, a konečně také zásada nestrannosti a procesní rovnosti.

 

9.             Ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích stanoví, že: „(1) Správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže … c) spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno,…“.

 

10.         V kontextu shora uvedeného a v souladu se zásadami správního řízení, zejména obecné povinnosti správního orgánu šetřit oprávněné zájmy osob zakotvené v § 2 odst. 3 správního řádu a rovněž zásady procesní ekonomie (zamezení vzniku zbytečných nákladů a povinnost zatěžovat dotčené osoby co možná nejméně) dle § 6 odst. 2 téhož zákona, jakož i v souladu se shora citovaným ustanovením zákona o přestupcích, rozhodl Úřad o zastavení řízení, neboť spáchání skutku, o němž se vede správní řízení, nebylo účastníkům řízení prokázáno.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 2 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

Obdrží:

RENARDS, s.r.o.

Vídeňská 228/7

639 00 Brno

 

RENARDS dotační, s.r.o.

Vídeňská 228/7

639 00 Brno

 

RPSC ideas s.r.o.

17. listopadu 1126/43

779 00 Olomouc

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 [1] Ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

[2] Ve znění zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže).

[3] Viz l.č. 72 a násl. správního spisu sp. zn. ÚOHS-S0051/2018/KD (dále jen „správní spis“).

[4] Viz l.č. 2 správního spisu.

[5] Protokoly o průběhu šetření na místě viz l.č. 75 a násl. správního spisu.

[6] Viz l.č. 196 správního spisu.

[7] Viz l.č. 207 – 210 správního spisu.

[8] Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 73/2010 ze dne 11. 3. 2011.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz