Výkladová stanoviska a metodiky

V rámci prevence porušování zákona o veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výkladová stanoviska týkající se potenciálních problematických ustanovení zákona.

Úřad není ze zákona povinen odpovídat na dotazy zadavatelů či dodavatelů, nemůže nahrazovat funkci zadavatele při řešení konkrétních problémů v procesu zadávání veřejných zakázek a předem schvalovat či určovat postupy zadavatelů. Stanoviska k jednotlivým případům lze podat až na základě výsledků správního řízení.

 

Výkladová stanoviska ÚOHS

15. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k uzavírání smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování
14. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice vztahu povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a  povinnosti uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv 
13. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele 
12. Stanovisko k počítání referenční doby u technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. a), § 56 odst. 2 písm. a) a § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
11. Společné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj ČR k uveřejňovacím povinnostem zadavatelů
10. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci nového základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)
9. Sdělení ÚOHS k zajišťování veřejných služeb v železniční přepravě cestujících v krajích
8. Stanovisko ÚOHS k výpočtu výše kauce dle ust. § 115 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
7. Výklad postupu podle ZVZ pro zadavatele v oblastech postižených záplavami 
6. Výkladové stanovisko k prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení po 1. 4. 2012
5. Výkladové stanovisko ÚOHS k aplikaci ZVZ k problematice zahrnutí „finanční rezervy“ do nabídkové ceny 
4. Výkladové stanovisko ÚOHS k aplikaci ZVZ k problematice objasnění informací či předložení dodatečných dokladů prokazujících splnění kvalifikace 
3. Výkladové stanovisko ÚOHS k problematice prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem dle ZVZ 
2.

Výkladové stanovisko ÚOHS k požadavkům zadavatele na formální stránku zpracování nabídek a předložení nabídek dle ZVZ 

1. Výkladové stanovisko ÚOHS k možnostem jednání dodavatele - nepřípustné omezení možnosti jednat v zadávacím řízení 
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz