Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

23. března 2015 / Sdílením sítí českých mobilních operátorů se bude zabývat Evropská komise Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise (dále též DG Competititon) řeší v poslední době několik případů sdílení síťové infrastruktury mezi mobilními operátory v různých členských státech Evropské unie

19. března 2015 / Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2014 Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2015 informace...

18. března 2015 / Místní šetření u soutěžitelů pokračují, následná soudní ochrana je dostatečná V říjnu roku 2014 vydal Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozsudek ve věci DELTA PEKÁRNY, v němž uvedl, že v případě šetření na místě v tzv. obchodních prostorách soutěžitelů, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad) provedl v roce 2003 v sídle této společnosti...

3. března 2015 / Informace k elektronické komunikaci s ÚOHS Tzv. technická novela zákona o veřejných zakázkách předjímá komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v elektronické podobě, přičemž nová ustanovení se v podstatě převážně týkají zasílání podání (návrhu, rozkladu, dalších podání) v elektronické podobě na ÚOHS

2. března 2015 / Úřad vydal informační materiál k technické novele zákona o veřejných zakázkách Prezident České republiky podepsal 24. února 2015 tzv. technickou novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nejpozději do třiceti dní nabude účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. Úřad

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz