Zadávací řízení na mýtný systém bude opětovně přezkoumáno prvním stupněm

23. 8. 2018
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým dnešním rozhodnutím zrušil a vrátil k novému projednání prvoinstanční rozhodnutí ze dne 9. 5. 2018 ve věci přezkumu úkonů zadavatele Česká republika – Ministerstvo dopravy učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Systém elektronického mýtného“, jehož dalším účastníkem je navrhovatel – Kapsch Telematic Services spol. s r.o.

Rozhodnutí, kterým bylo předmětné zadávací řízení nepravomocně zrušeno, bylo napadeno rozkladem ze strany zadavatele Česká republika – Ministerstvo dopravy.

Po přezkoumání rozhodnutí a na základě doporučení rozkladové komise předseda Rafaj uzavřel, že ačkoliv jednotlivé skutkové závěry prvostupňového rozhodnutí jsou správné, právní posouzení celé věci je však nutno dopracovat. Nebyly totiž dostatečně zohledněny některé významné okolnosti případu. Po procesní stránce však řízení proběhlo bez vad.

Hlavním důvodem zrušení zadávacího řízení v prvním stupni byla netransparentnost při předávání části zadávací dokumentace na přepisovatelných datových nosičích (tzv. flash disk), jejichž obsah nebyl zajištěn proti případné změně a nebylo možno takové změny obsahu ani zpětně přezkoumat. V této věci však Úřad nezvážil skutečnost, že obsahem sporné části zadávací dokumentace byly informace o stávajícím mýtném systému, jejichž autorem byl sám navrhovatel – společnost Kapsch Telematic Services spol. s r.o. Podstatnou součástí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je totiž tvrzení újmy ze strany navrhovatele, avšak v daném případě netransparentnost předání této části zadávací dokumentace rozporoval sám její autor, tedy navrhovatel. Naopak žádný z dalších účastníků zadávacího řízení způsob ani obsah této části dokumentace nerozporoval. Navíc navrhovatel výslovně ve svém návrhu neuvedl, v čem měla spočívat újma na jeho právech. Otázka existence či hrozby újmy na právech navrhovatele Kapsch Telematic Services spol. s r.o. tak nebyla uspokojivě vyřešena, ačkoliv se jedná o nutnou podmínku řízení před Úřadem.

Úřad se následně při posuzování netransparentnosti předání části zadávací dokumentace zabýval primárně technickým řešením předání, aniž by dostatečně zvážil skutečnost, že v obsahu této části zadávací dokumentace byly ze strany zadavatele v průběhu zadávacího řízení prokazatelně provedeny změny. Nezabýval se dostatečně ani případným vlivem provedených změn na výběr dodavatele. Ačkoliv závěry ohledně pochybností nad transparentností technického řešení předání části zadávací dokumentace jsou správné, je třeba v úvahách dostatečně posoudit skutečné provedení změn části zadávací dokumentace.

V otázce nedostatečného vymezení zadávacích podmínek, tedy nejasně stanovené kilometráže zpoplatněných úseků pozemních komunikací pak rozkladová komise dospěla k závěru, že pro účely koncipování nabídkové ceny byly podmínky vymezeny dostatečně a všichni dodavatelé měli pro stanovení ceny shodná východiska. Byla tak zohledněna zejména skutečnost, že zadavatel pro podání nabídek vymezil tzv. modelový příklad, a tak dodavatelům poskytl závazné hodnoty kilometrů, ze kterých museli při vytváření nabídek vycházet.

Předseda ÚOHS v rozhodnutí rovněž odmítl námitky týkající se údajné podjatosti některých členů rozkladové komise. Předběžné opatření, kterým se zadavateli zakazuje uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, zůstává v platnosti.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/050/VZ009

2. října 2018 / Úřad mění e-mailovou adresu na uohs.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže změnil od počátku října 2018 svůj e-mailový server z dosavadního @compet.cz na nový @uohs.cz. E-mailová adresa podatelny je tedy nyní posta@uohs.cz

25. září 2018 / Úřad prověří návrh Kapsche V současné době je ve věci systému elektronického mýtného uzavřena smlouva, zadávací řízení skončilo a Úřad nemá žádný zákonný mechanismus, jak by mohl do postupu zadavatele zasáhnout...

20. září 2018 / Úřad vydal opakované prvostupňové rozhodnutí o mýtném systému – návrhy byly zamítnuty Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes vydal opakované prvoinstanční rozhodnutí ve věci zadávacího řízení Ministerstva dopravy České republiky na systém elektronického mýtného

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz