Na ÚOHS se hovořilo o zkušenostech s novou zakázkovou legislativou

6. 10. 2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal dne 5. 10. 2017 pravidelnou konferenci o veřejných zakázkách, tentokrát s podtitulem „Rok zkušeností s novým zákonem“.

Účastníky konference uvítal předseda Úřadu Petr Rafaj, který zdůraznil, že se jedná o nejvhodnější platformu pro výměnu zkušeností a poznatků zjištěných v průběhu posledního roku, kdy je v účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: „Nový zákon přinesl dosud nepoužívané instituty a postupy a dnes máme možnost zhodnotit, jak se osvědčily.“ Předseda Rafaj dále připomněl, že Úřad v současné době v první i druhé instanci přezkoumává veřejné zakázky ve velice krátké době, zcela odpovídající příslušným lhůtám. Kromě toho naznačil i priority Úřadu, mezi které zařadil zejména intenzivní přezkum zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění. „V České republice je jednací řízení bez uveřejnění využíváno přespříliš a my zde indikujeme závažný problém. Typické je to v oblasti IT zakázek, na které jsme se již zaměřili a hodláme v tom i v budoucnu pokračovat,“ přislíbil Petr Rafaj.

Na úvodní slovo navázal místopředseda ÚOHS Josef Chýle, který upozornil na aktuální iniciativu Evropské komise směřující k zefektivnění a profesionalizaci zadávání veřejných zakázek. Dále také představil nový informační list Úřadu, který obsahuje řadu témat k problematice nového zákona i k zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT.

Přednáškový program zahájili ředitelé odborů veřejných zakázek Úřadu Mojmír Florian a Markéta Dlouhá prezentací na téma námitek podávaných k zadavateli, jejich vypořádání a nápravných opatření, které v případě nezákonného postupu zadavateli hrozí ze strany ÚOHS. Teoretický základ byl doplněn řadou případových studií z rozhodovací praxe ÚOHS.

Pavel Herman, poradce ministryně pro místní rozvoj, prezentoval dvě výkladová stanoviska k ZZVZ projednávaná expertní skupinou ministerstva. První stanovisko se týkalo požadavku na elektronickou písemnou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem, druhé změn smluv v případě, že smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení. K oběma stanoviskům se rozproudila čilá diskuse.

Člen rozkladové komise předsedy ÚOHS, advokát Tomáš Machurek, se podrobně zabýval problematikou kvalifikace. Kromě obecného přehledu se věnoval především prokazování kvalifikace prostřednictvím čestného prohlášení ve zjednodušeném podlimitním řízení, rozdíly v prokazování kvalifikace mezi starým zákonem o veřejných zakázkách a novou právní úpravou či některými specifiky prokazování kvalifikace ve stavebnictví.

Jaroslav Kračún z Evropské komise (DG GROW) přednášel na aktuální téma tzv. vendor lock-in, k němuž často dochází zejména u zakázek na IT systémy. Situace, kdy se zadavatel z důvodu dostatečného neošetření práv průmyslového a duševního vlastnictví dostane do závislosti na jednom dodavateli informačního systému, zvyšuje náklady na straně zadavatele, způsobuje zastarávání IT systémů a diskriminuje konkurenční dodavatele. Obranou proti vendor lock-in může být například propracovaná výstupní strategie, správné nastavení duševních a průmyslových práv, používání open-source řešení a otevřených standardů.

Isabel Maria da Rosa z Evropské komise (DG GROW) se ve své prezentaci věnovala elektronizaci veřejných zakázek zahájené v dubnu 2016 vydáním první ze čtyř směrnic k této problematice a stupněm elektronizace veřejných zakázek v jednotlivých členských státech Evropské unie, z nichž 70 % má pouze jednu platformu pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

Michal Kobza, ředitel Odboru veřejných zakázek I, přiblížil účastníkům konference čtyři případové studie vybrané z rozhodovací praxe ÚOHS: dokumentace nakládání se vzorky vs. důvody pro vyloučení účastníka zadávacího řízení; nezákonné zvýhodnění dodavatele prostřednictvím technických parametrů; zásada přiměřenosti a požadavek na délku platnosti a účinnosti bankovní záruky jako jistoty; stavovské předpisy vs. zákonné požadavky.

Petr Vévoda, ředitel Odboru veřejných zakázek IV, se ve svém konferenčním příspěvku zaměřil na nové pojetí zákazu plnění smluv a jeho aplikaci v praxi. Závěr konference patřil prezentaci Vítězslavy Fričové, vedoucí Metodického oddělení, na téma Změny v nařízení 1370/2007 a v judikatuře ke zrušení zadávacího řízení.

Paralelně se závěrečnou přednáškou probíhal také „kulatý stůl" moderovaný místopředsedou Úřadu Josefem Chýlem, v jehož rámci byly řešeny některé konkrétní otázky zakázkového práva.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
17/054/VZ19

 

25. června 2018 / ÚOHS na Twitteru Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je od dnešního dne na Twitteru. Náš účet naleznete zde: https://twitter.com/UOHS_CZ  Kromě upozornění na tiskové zprávy a informace Úřadu budeme

1. června 2018 / Správě železnic byla uložena pokuta za dělení zakázky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Správě železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC) pokutu ve výši 200 000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách při zadávání...

14. května 2018 / Propadlá bankovní záruka je důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení Předseda ÚOHS Petr Rafaj zamítl rozklad Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) ve věci nadlimitní veřejné zakázky na zajištění fyzické ostrahy objektů zadavatele a potvrdil tak...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz