K vymezení subjektu s významnou tržní silou

 

Domněnka významné tržní síly dle § 3 odst. 4 zákona

Dle § 3 odst. 4 zákona se má za to, že významnou tržní sílu má odběratel, jehož obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců. Jedná se o vyvratitelnou domněnku významné tržní síly. Pro posouzení významné tržní síly na základě vyvratitelné domněnky je rozhodující pouze obrat dosažený prodejem potravin a služeb s tím souvisejících, přičemž obrat, kterého odběratel dosahuje prodejem jiných než potravinářských výrobků, se do limitu nezapočítává.

V rámci vyhodnocení významné tržní síly odběratele je Úřad v první fázi povinen vyhodnotit pouze obratové kritérium vůči odběrateli dle § 3 odst. 4 zákona. Až v případě, že odběratel namítá neexistenci své významné tržní síly vůči konkrétním dodavatelům, tedy až když zákonem presumovanou skutečnost vyvrací a předkládá důkazy relevantní z hlediska dikce § 3 odst. 2 zákona pro vyvrácení domněnky o existenci své významné tržní síly, je Úřad povinen zkoumat náležitosti významné tržní síly dle § 3 odst. 2 zákona.


Způsob stanovení obratu odběratele pro účely § 3 odst. 4 zákona

Obrat odběratele ve smyslu § 3 odst. 4 se určuje na základě tržeb odběratele za prodej potravin a služeb s tím souvisejících, tj. služeb poskytnutých dodavatelům potravin, za poslední ukončené účetní období, a to bez daně z přidané hodnoty. U nákupních aliancí se bere v potaz součet obratů všech členů nákupní aliance za prodej potravin a služeb s tím souvisejících, tj. služeb poskytnutých dodavatelům potravin, za poslední ukončené účetní období, bez daně z přidané hodnoty.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz