číslo jednací: VO II/S081/99

Instance I.
Věc Schválení dohody podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci
 1. Barum Continental spol. s r.o.
 2. Zdeněk Bartoš
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí na návrh účastníka - schválení dohody § 3 odst. 5
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 8. 9. 1999
Dokumenty file icon dokument ke stažení 104 KB

Č.j. S 81/99-220/2073 V Brně dne 19.8.1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 81/99-220, zahájeném dne 20.7.1999 dle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v návaznosti na ustanovení § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníků řízení, jimiž jsou Barum Continental spol. s r.o., se sídlem Otrokovice, PSČ 765 31, zastoupený jednatelem Romanem Hančíkem a prokuristou Antonínem Vetešníkem a Zdeněk Bartoš, bytem Vranovice 620, PSČ 691 25, podnikající pod obchodním jménem Zdeněk Bartoš, místo podnikání Vranovice 620, PSČ 691 25, oba ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 15.7.1999 Františkem Vondrou, Barum Continental spol. s r.o., obchodní divize, 765 31 Otrokovice, r.č. 510408/001, ve věci schválení dohody obsažené ve "Smlouvě o franchisingu", vydává po zjištění potřebných podkladů dle ustanovení § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a poté, co byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a k výsledkům šetření, toto

rozhodnutí:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schvaluje dle ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., dohodu obsaženou ve "Smlouvě o franchisingu", která byla uzavřena dne 7.6.1999 mezi Barum Continental spol. s r.o., se sídlem Otrokovice, PSČ 765 31 a Zdeňkem Bartošem, bytem Vranovice 620, PSČ 691 25, podnikajícím pod obchodním jménem Zdeněk Bartoš, místo podnikání Vranovice 620, PSČ 691 25, která je dohodou mezi soutěžiteli ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") zahájil dne 20.7.1999 na základě návrhu účastníků správní řízení S 81/99-220 ve věci schválení dohody narušující soutěž, která je obsažena ve "Smlouvě o franchisingu", uzavřené dne 7.6.1999 mezi Barum Continental spol. s r.o. se sídlem Otrokovice, PSČ 765 31 (dále jen "Barum Continental"), jako poskytovatelem franchisingu (dále jen "poskytovatel") a Zdeňkem Bartošem, bytem Vranovice 620, PSČ 691 25, podnikajícím pod obchodním jménem Zdeněk Bartoš, místo podnikání Vranovice 620, PSČ 691 25, jako nabyvatelem franchisingu (dále jen "nabyvatel").

Jednáním ve správním řízení byl na základě plné moci za oba účastníky správního řízení pověřen František Vondra (dále jen "zástupce", plná moc viz. str. 2 spisu).

Předmětem "Smlouvy o franchisingu" (dále jen "smlouva"), kterou poskytovatel s nabyvatelem uzavřeli, je společná forma podnikání, vycházející z podmínek obsažených v této smlouvě, marketingového manuálu a jednotného prodejního stylu Barum, využívající vlastní podnikatelské aktivity nabyvatele za účelem prodeje smluvních výrobků a provozování pneuprodejny a servisu. Na základě smlouvy je nabyvatel oprávněn prodávat smluvní výrobky vymezené v příloze č. 1 smlouvy. Poskytovatel poskytne nabyvateli právo provozovat smluvní podnikání pod registrovanou ochrannou známkou Barum B, povolí mu provádět marketing a reklamu pod povoleným jménem (Barum B) a zavazuje se dodávat nabyvateli smluvní výrobky.

Poskytovatel je výhradním distributorem pro Českou republiku plášťů, duší a vložek chráněných ochrannou známkou BARUM, CONTINENTAL, UNIROYAL a SEMPERIT a distributorem dalšího zboží (smluvní zboží - pláště výrobních značek UNIROYAL, GENERAL TIRE, MALOYA, MATADOR, SAVA, MICHELIN, protektory, duše, vložky, disková kola) a dále je vlastníkem obchodních postupů, know-how při prodeji a servisování těchto smluvních výrobků, jakož i ochranné známky a obchodního názvu BARUM a okřídleného B vztahujícího se k činnosti pneu prodejen a servisů. Poskytovatel vytváří jednotnou síť pneu prodejen a servisů, vyznačující se např. jednotnou obchodní politikou, používáním a propagací jednotného obchodního názvu, ochranné známky a loga BARUM B, které vlastní poskytovatel, shodnou technickou a vzhledovou úrovní servisů, či vytvořením shodné kvality prodeje a servisů.

Integrální součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 až 6, které tvoří:

Příloha č. 1 : Seznam smluvních výrobků

Příloha č. 2 : Záruční a reklamační podmínky plášťů, duší a vložek Barum

Příloha č. 3 : Statistika prodeje za čtvrtletí

Příloha č. 4 : Kupní smlouva

Příloha č. 5 : Soupis zařízení

Příloha č. 6 : Vymezení územní výlučnosti.

Charakteristika podniků

Společnost Barum Continental je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057, ze dne 5. února 1993. Předmětem podnikání je především výroba plášťů osobních, nákladních a zemědělských, dále koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba kaučukových směsí, výroba a oprava strojů a zařízení v oblasti gumárenské a plastikářské technologie apod.

Zdeněk Bartoš podniká jako fyzická osoba na základě Živnostenského listu vydaného Obecním živnostenským úřadem Městského úřadu v Pohořelicích č.j. Ob. ŽÚ/41/93/ŽL/F dne 11.6.1993. Předmětem podnikání je provozování pneuservisu.

Majetkové a personální propojení

Společnost Barum Continental je vlastněna z 45 % společností Semperit Reifen Aktiengesellschaft, Rakousko (dceřinou společností Continental AG, Hannover), ze 30 % společností Korso ImbH (společný podnik firem Continental a Michelin), 25 % vlastní přímo Continental AG. Vedle majetkového propojení jsou společnosti propojeny i personálně.

Zdeněk Bartoš je fyzickou osobou podnikající na základě Živnostenského listu. V jiných podnikatelských subjektech účast nemá.

Oba účastníci jsou soutěžiteli ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění.

Relevantní trh

Pro posouzení možného dopadu uzavřené smlouvy na soutěžní prostředí se úřad zabýval analýzou relevantního trhu, která je založena na samostatném posouzení tří aspektů - výrobkového, geografického a časového.

Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen "výrobky"). Zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.

Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.

Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj trhu v čase.

 • výrobkový

Průmysl výroby plášťů zahrnuje jak výrobu nových plášťů, tak i obnovu opotřebovaných plášťů protektorováním. Rozdíl mezi těmito dvěmi skupinami je v tom, že pláště obnovené protektorováním již nesplňují takové nároky na životnost a vlastnosti (hlučnost, ekonomie provozu, jízdní vlastnosti apod.) v porovnání s plášti nově vyrobenými. Rozdíl je rovněž v ceně, kdy nové pláště jsou dvakrát až třikrát dražší než pláště protektorované. Protektorované pláště pro nákladní automobily a autobusy se používají častěji než protektorované pláště pro osobní automobily. Důvodem je skutečnost, že zatímco pláště pro osobní automobily není potřeba vyměňovat pravidelně (je na rozhodnutí spotřebitele, zda osobní automobil bude pro osobní potřebu používat či nikoliv), pláště pro nákladní automobily a autobusy je nutné častěji obměňovat, neboť pro pravidelné užívání pro dopravu a přepravu musí vozidlo splňovat technické požadavky s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Protože nákup nových plášťů představuje pro spotřebitele velké finanční výdaje, je z cenových důvodů upřednostňována oprava opotřebovaných plášťů protektorováním - pokud je kostra (rám) pláště v dobrém stavu, je možné protektorováním prodloužit užívání plášťů i opakovaně. Protože však protektorované pláště mají nižší životnost a zhoršují se jejich jízdní vlastnosti, nelze je používat v případě dálkové přepravy. Z výše uvedených důvodů nelze z pohledu spotřebitelů považovat protektorované pláště za zaměnitelné či nahraditelné zboží ve vztahu k nově vyrobeným plášťům, vzhledem k jejich odlišným vlastnostem, ceně i omezenému způsobu užití.

Trh nově vyrobených plášťů zahrnuje dvě kategorie:

1/ pláště prodávané do podniků zabývajících se výrobou dopravních prostředků (prvovýroba);

2/ pláště prodávané pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům.

Rozdělení trhu nově vyrobených plášťů do dvou kategorií vyplývá ze skutečnosti, že pláště prodávané do podniků zabývajících se výrobou dopravních prostředků nejsou na trhu nabízeny samostatně, nýbrž jsou součástí vozidla a tedy zahrnuty v jeho ceně.

Předmětem posuzované dohody jsou pláště prodávané pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům (nikoliv tedy pláště prodávané podnikům zabývajícím se výrobou dopravních prostředků). Ke střetu nabídky a poptávky tedy dochází na trhu nově vyrobených plášťů určených pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům.

Trh plášťů obecně zahrnuje několik druhů plášťů zaměřených na rozdílné typy dopravních prostředků, jako:

 • pláště pro osobní automobily

 • pláště pro automobily nákladní a autobusy

 • pláště pro zemědělské stroje.

Rozdíl mezi uvedenými druhy plášťů se také odráží v ceně, kdy cena za pláště pro nákladní automobily a autobusy je více než čtyřikrát vyšší než cena za pláště pro osobní automobily, stejně tak cena za pláště pro zemědělské stroje je i šestkrát vyšší než cena za pláště pro osobní automobily.

Každý druh plášťů zahrnuje několik typů, lišících se vzorky (dezénem), rozměry a chemickým složením. Výběr druhu a typu pláště závisí především na typu dopravního prostředku, pro který má být plášť použitý a rovněž na účelu, k němuž má dopravní prostředek sloužit.

Vzhledem k účelu užití i rozdílům v ceně jsou jednotlivé druhy plášťů z hlediska spotřebitele vzájemně nezastupitelné a tvoří samostatné výrobkové trhy.

 • geografický

Společnost Barum Continental smluvní výrobky distribuuje prostřednictvím sítě vlastních prodejních míst (maloobchody, velkoobchody) a sítě nabyvatelů franchisingové licence, rozprostřené po celém území České republiky. Vzhledem k tomu, že Barum Continental všem nabyvatelům franchisingové licence dodává smluvní zboží za stejných podmínek, lze konstatovat, že z hlediska jeho dostupnosti, ale také prodejní ceny pro konečné spotřebitele, kterou stanoví nabyvatel, jsou podmínky pro získání daného zboží v prodejní síti nacházející se po celém území ČR dostatečně homogenní.

Předmětem podnikání Zdeňka Bartoše je provozování pneuservisu na základě smlouvy ve vymezeném území obcí Židlochovice, Velké Němčice, Uherčice, Pouzdřany, Ivaň, Vlasatice, Braníšovice, Odrovice, Smolín.

Úřad konstatuje, že podmínky pro prodej uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní. Z uvedeného důvodu je geografickým trhem území celé ČR.

 • časový

Výroba plášťů v České republice má dlouhou historii, v posledních letech se na trhu v České republice účastní i zahraniční prodejci plášťů. Nabídka a poptávka má trvalý charakter a vyznačuje se pravidelnými opakovanými dodávkami.

Na základě výše uvedených skutečností byl relevantní trhpro účely správního řízení vymezen z hlediska

 • výrobkového : jedná se o tři samostatné výrobkové trhy nových plášťů určených

pro náhradní spotřebu konečným spotřebitelům, a to:

 • pláště pro osobní automobily

 • pláště pro nákladní automobily a autobusy

 • pláště pro zemědělské stroje

 • geografického : území České republiky

 • časového : trvalý, s pravidelně se opakujícími dodávkami.

Na takto vymezených relevantních trzích působí řada soutěžitelů. Kromě společnosti Barum Continental působí na trhu v České republice ve výrobě plášťů nákladních a zemědělských společnost MITAS a.s., přičemž prodej vyrobených plášťů těchto společností zajišťuje společnost Obnova Brno, a.s.

V České republice dále působí prostřednictvím svých dceřinných společností zahraniční výrobci plášťů, a dále některé další společnosti zabývající se dovozem plášťů od zahraničních výrobců. Jedná se například o společnosti:

Goodyear ČR s.r.o. (pod značkami GOODYEAR a DEBICA),

SAVA TRADE, spol. s r.o. (pod značkou SAVA a AVON),

Pirelli Tyre (EUROPE) S. A. - Czech (pod značkou PIRELLI a CEAT),

Michelin Česká republika s.r.o. (pod značkami MICHELIN, KLEBER, STOMIL, BF Goodrich a TAURUS),

Bridgestone/Firestone CR, s.r.o (pod značkami Bridgestone, Firestone a Road King),

Matador (pod značkou MATADOR) a další.

Všichni výrobci distribuují uvedené zboží v rámci celé České republiky prostřednictvím svých prodejních míst. Společnost Barum Continental prostřednictvím své distribuční sítě (velkoobchody, maloobchody a vymezená území dle již dříve uzavřených franchisových smluv) prodává na území České republiky kromě plášťů pod značkami vlastního koncernu (tj. BARUM, SEMPERIT, CONTINENTAL,UNIROYAL, GENERAL TIRE, SPORTIVA, MABOR, COUNTRY STAR) i pláště pod značkami SAVA, MATADOR, MITAS, MICHELIN, FIRESTONE, BRIDGESTONE. Společnost MITAS a.s. prodává pláště pod značkou MITAS prostřednictvím distribuční sítě jak své dceřinné společnosti Obnova Brno, a.s., tak i společnosti Barum Continental. Stejně tak ostatní soutěžitelé působící na území České republiky (Goodyear ČR s.r.o., SAVA TRADE, spol. s r.o., Michelin Česká republika s.r.o. a další) prodávají pláště v prodejních místech, která se nacházejí na území celé České republiky.

Podíl Barum Continental na zásobování trhu daného zboží (na jednotlivých výrobkových trzích) převyšuje 30 % celostátního trhu. Žádný z ostatních soutěžitelů působících na uvedených trzích, např. Michelin Česká republika s.r.o., MATADOR Praha spol. s r.o., Goodyear ČR s.r.o, SAVA TRADE, spol. s r.o., Bridgestone/Firestone CR s.r.o. a další nedosahuje 30 % podílu na zásobování trhu uvedeného zboží. V důsledku působení těchto soutěžitelů je na jednotlivých výrobkových trzích dobré soutěžní prostředí a to i přes podíl společnosti Barum Continental, představující dominantní postavení na trhu.

Obecně lze uvést, že podstatou smlouvy o franchisingu je licenční smlouva k právům průmyslového a duševního vlastnictví, vztahující se k obchodní značce, logu a know-how, zpravidla kombinovaná s omezením vztahujícím se na zásobování nebo nákup zboží.

Úřad nejdříve zkoumal, zda smlouva neobsahuje omezení ve smyslu § 3 odst. 1 až 3 zákona, pro které by byla ex legezakázaná a neplatná. Po analýze textu smlouvy úřad konstatuje, že omezení tohoto druhu smlouva neobsahuje.

Dále úřad zkoumal, zda by realizací předložené dohody mohlo dojít k podstatnému omezení hospodářské soutěže, resp. vyloučení hospodářské soutěže ve vztahu k podstatné části relevantního trhu, případně, zda dohoda nepovede k zablokování trhu, tj. vyloučení dodávek ostatních soutěžitelů na tento trh.

Poskytovatel vytváří jednotnou prodejní a servisní síť pneuprodejen a servisů, složenou ze sítě vlastních provozoven a ze sítě provozoven jednotlivých nabyvatelů franchisingové licence. Podstatnými znaky tohoto systému je jednotná obchodní politika, používání a propagace jednotného obchodního názvu, ochranné známky a loga poskytovatele, vytvoření shodné technické a vzhledové úrovně servisů, vytvoření shodné kvality prodeje a servisu a zajištění dalšího prodeje smluvních výrobků distribuovaných poskytovatelem.

Součástí dohody je i podpora nabyvatele při vstupu na trh. Poskytovatel se zavazuje, že nabyvateli poskytne úvěr k financování odsouhlasených investic do provozovny. Dále poskytne nabyvateli pomoc s obstaráním vybavení a obstaráním služeb, které jsou nezbytné pro vybavení a rekonstrukci provozovny a zahájení podnikání a pokud to bude možné, sjedná s dodavateli slevy z cen dodávek zařízení a vybavení ve prospěch nabyvatele. Dle smlouvy zajistí poskytovatel k dosažení požadované úrovně prodeje a servisu na vlastní náklady zaškolení nabyvatele a jeho pracovníků a dále bude pravidelně pořádat vnitřní školení personálu a alespoň jednou ročně výroční prodejní konferenci za účelem výměny zkušeností a názorů na zlepšení prodeje smluvních výrobků. Poskytovatel se také zavazuje průběžně poskytovat nabyvateli odborné rady technického či obchodního charakteru a další pomoc při prodeji smluvních výrobků.

Závazky omezující soutěž spočívají především v poskytování výhradního území nabyvateli, spojeném se zákazem aktivně hledat zákazníky mimo toto území, což však na druhé straně nabyvateli umožňuje soustředit své úsilí na prodej a propagaci zboží v přiděleném území. Nabyvatel se zavazuje prodávat a také užívat při poskytování služeb zboží chráněné ochrannou známkou Barum, a to za podmínek vymezených v dohodě. Nabyvatel se současně zavazuje nakupovat smluvní zboží (vymezené v příloze č. 1 smlouvy) výhradně od poskytovatele. Tento závazek je přijímán pouze s ohledem na zboží, které je předmětem smlouvy, nevztahuje se na další zboží (nekonkurující smluvnímu zboží), které poskytovatel nenabízí a které má charakter autopříslušenství.

Tato dohoda má charakter dohody o výhradním nákupu, která je považována za protisoutěžní, neboť prodejce ztrácí možnost výběru mezi různými zásobovacími zdroji a současně ostatní dodavatelé nemohou dodávat smluvní zboží prodejci, zavázanému dohodou o výhradním nákupu. Pokud by se jednomu dodavateli podařilo pomocí těchto dohod dlouhodobě zavázat většinu prodejců v dané oblasti, může být pro konkurenty dodavatele přístup k distribuční síti na tomto území podstatně omezen. Na druhé straně však dohody o výhradním nákupu vedou ke zlepšení distribuce, neboť umožňují dodavateli plánovat dodávku zboží s větší přesností dle aktuálních požadavků trhu a vyhodnocovat prodej v delším časovém horizontu a jsou zárukou, že požadavky odběratele budou pružně uspokojovány. Bude-li na relevantním trhu zajištěn dostatečný přístup spotřebitelů ke zboží konkurujícímu smluvnímu zboží z franchisové dohody (paralelní dodávky jiných soutěžitelů), nepředstavuje dohoda o výhradním nákupu výraznější narušení hospodářské soutěže. V této souvislosti úřad při vymezování postavení Barum Continental na relevantním trhu ověřil četnost konkurenčních soutěžitelů a objem jimi dodaných plášťů na tuzemský trh. Úřad konstatuje, že na území České republiky je na jednotlivých výrobkových trzích dostatečná míra paralelních dodávek jiných soutěžitelů (viz str. 6 tohoto rozhodnutí).

Na základě posouzení všech skutečností a podkladů dospěl úřad k závěru, že posuzovaná dohoda je dohodou, která má racionalizační charakter. Jedná se o dohodu mezi soutěžiteli, posuzovanou dle ustanovení § 3 odst. 4 písm. b) zákona, které zavádí mírnější režim pro posuzování dohod, jejichž podstatou je racionalizace hospodářské činnosti. Důvodem pro zavedení mírnějšího režimu je ta skutečnost, že omezení hospodářské soutěže, jež tato dohoda zakládá, je nižší intenzity a současně přináší prospěch i spotřebitelům. Základním obecným kritériem pro to, aby daná racionalizační dohoda požívala výhody mírnějšího režimu, je skutečnost, že dohoda nevede k podstatnému omezení soutěže. Základní podmínkou pro schválení dohody je tedy fungování účinné soutěže na daném trhu.

Dohoda podle § 3 odst. 5 zákona podléhá schválení úřadem, který je oprávněn schválení odepřít v tom případě, pokud zjistí, že dohodu je nutno kvalifikovat jako dohodu spadající pod všeobecný zákaz § 3 odst. 1 zákona. V ostatních případech lze schválení odepřít pouze pro přítomnost některé ze skutečností obsažené v § 5 odst. 3 zákona.

Jak plyne z uzavřené smlouvy, přinese tato smlouva zejména posun úrovně prodeje (standardu služeb zákazníkům včetně vyřizování reklamací), servisu a odbornosti poradenství u smluvního prodejního místa na úroveň rovnocennou vlastní prodejní síti Barum Continental. Poskytovatel vlastní certifikát kvality dle ISO 9001, který zahrnuje nejen kvalitu výrobků, ale i určitou úroveň poskytovaných služeb a chce na tuto úroveň pozvednout i ostatní prodejce svého zboží. Zákazníkovi z franchisingové smlouvy plynou záruky prodeje zboží se zaručenou kvalitou (spojenou s pověstí poskytovatele), s vysokým standardem služeb zákazníkům, odborností servisu a technického poradenství (včetně operativního vyřizování reklamací dle jednotných podmínek poskytovatele).

Smlouva dovoluje spotřebitelům přiměřeně se podílet na výhodách z ní vyplývajících, protože spojuje výhodu jednotné prodejní sítě s existencí obchodníků osobně zainteresovaných na účinném fungování jejich firem. Stejnorodost sítě a neustálá spolupráce (poradenství, školení, konference za účelem výměny zkušeností a názorů s prodejem smluvních výrobků) mezi poskytovatelem a nabyvatelem umožňují pravidelné zásobování, smluvní zboží je možno obstarat pružněji dle potřeb zákazníků. Další výhodou pro spotřebitele je skutečnost, že v jednom prodejním místě je možné kromě plášťů vyráběných pod koncernovými značkami společnosti Barum Continental koupit i pláště výrobců jiných značek, s možností využít stejné úrovně servisu jako je tomu u servisu plášťů koncernových značek (komplexnost nabídky).

Úřad po posouzení dohody obsažené ve smlouvě o franchisingu a všech dalších podkladů, jakož i rozboru možných dopadů dohody na hospodářskou soutěž na vymezeném relevantním trhu dospěl k závěru, že tato dohoda nepovede k podstatnému omezení ani vyloučení hospodářské soutěže na uvedených trzích a nebrání spotřebitelům získat zboží konkurenčních výrobců. Rovněž nebyly shledány žádné důvody ve smyslu § 5 odst. 3 zákona, pro které by schválení dohody mohlo být odepřeno.

Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se zástupce účastníků správního řízení vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření. Zástupce obou účastníků řízení této možnosti nevyužil. Skutečnost, že se úřad schválením dohody obsažené ve smlouvě zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/99 dne 4.8.1999. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných námitek úřad žádnou námitku k uvedenému schválení dohody neobdržel.

Ze všech uvedených důvodů úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, podat ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - II. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Šárka Vlašínová

pověřená řízením II. výkonného odboru

Toto rozhodnutí ve dvojím vyhotovení obdrží:

František Vondra

Barum Continental spol. s r.o.

obchodní divize

765 31 Otrokovice

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en