číslo jednací: VZ/S090/01

Instance I.
Věc "dodávka masa, uzenin a drůbeže"
Účastníci
 1. Domov penzion pro důchodce Okružní, p. o., Okružní 29, 638 00 Brno
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí jiné - zák. č. 199/1994 Sb.
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 9. 8. 2001
Dokumenty file icon dokument ke stažení 72 KB

Č. j.: S 90/01-152/2709/01-Te V Brně dne 29. června 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.4.2001 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona 28/2000 Sb., zákona 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., na základě návrhu ze dne 25.4.2001 uchazeče Bomas Brno, spol. s r. o., Kikrleho 17, 627 00 Brno, za niž jedná MVDr. Václav Kuchař, jednatel společnosti, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Domova penzionu pro důchodce Okružní, p. o., Okružní 29, 638 00 Brno, zastoupeného PhDr. Olgou Grenarovou, ředitelkou, ze dne 20.4.2001, o námitkách ze dne 10.4.2001, proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámenému uchazečům dopisem ze dne 30.3.2001, ve veřejné zakázce "dodávka masa, uzenin a drůbeže" zadávané výzvou ze dne 15.2.2001 více zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 6 odst. 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Odůvodnění

Domov penzion pro důchodce Okružní p. o., Okružní 29, 638 00 Brno, zastoupený PhDr. Olgou Grenarovou, ředitelkou (dále jen "zadavatel"), obeslal výzvou ze dne 15.2.2001 podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona 28/2000 Sb., zákona 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. (dále jen "zákon") pět zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku "dodávka masa, uzenin a drůbeže" (dále jen "výzva").

V podmínkách výzvy byl uveden tento způsob hodnocení nabídek:

"Nabídky budou hodnoceny podle následujících, co do významu sestupně seřazených kriterií:

 • kvalita dodávaných výrobků

 • nabídková cena

 • množstevní slevy

 • fakturační podmínky

 • frekvence závozů dle požadavků zadavatele

 • spolehlivost dodavatele

 • šíře sortimentu".

Z "Protokolu z otevírání obálek" ze dne 15.3.2001 vyplývá, že zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek celkem šest nabídek.

Ze "Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 19.3.2001 vyplývá, že po posouzení nabídek podle kritérií stanovených ve výzvě byla vyřazena nabídka uchazeče Davida Vlasáka. Z uvedené zprávy dále vyplývá, že "komise" po provedeném hodnocení vybrala jako nejvhodnější nabídku uchazeče SOMAK spol. s r. o., Bellova 23, 623 00 Brno, za niž jedná Michael Šimara, jednatel společnosti. Zadavatel doporučení "komise" akceptoval a o výběru nejvhodnější nabídky všechny uchazeče informoval dopisem ze dne 30.3.2001.

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč Bomas Brno, spol. s r. o., Kikrleho 17, 627 00 Brno, za niž jedná MVDr. Václav Kuchař, jednatel společnosti (dále jen "Bomas"), dne 10.4.2001 námitky, kterým zadavatel nevyhověl, a své rozhodnutí uchazeči sdělil dopisem ze dne 20.4.2001. Vzhledem k tomu, že jmenovaný uchazeč nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za správné, podal dopisem ze dne 25.4.2001 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") jako orgán dohledu nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek obdržel výše uvedený návrh dne 27.4.2001, a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., zahájeno správní řízení o přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Podle § 58 zákona jsou účastníky tohoto řízení:

 1. Zadavatel,

 1. Bomas Brno, spol. s r. o., Kikrleho 17, 627 00 Brno, za niž jedná MVDr. Václav Kuchař, jednatel společnosti,

 1. SOMAK spol. s r. o., Bellova 23, 623 00 Brno, za niž jedná Michael Šimara, jednatel společnosti, jejíž nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,

 1. Sláma - Hejma, v. o. s., Terasová 64, 616 00 Brno, za niž jedná Igor Sláma, společník, jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí,

 1. Steinhauser, s. r. o., Karasova 378, 666 01 Tišnov, za niž jedná MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., jednatel společnosti, jejíž nabídka se umístila jako třetí v pořadí.

Účastníkům řízení bylo dopisem č. j. S 90/01-152/2143/01-Te ze dne 28.5.2001 oznámeno zahájení řízení a byla jim dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, jakož i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě k návrhu na doplnění šetření. Ve stanovené lhůtě uchazeč Bomas Brno, spol. s r. o. sdělil, kdy obdržel rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a zadavatel ve stanovené lhůtě doložil vyjádření, ve kterém uvedl, že "nabídky byly hodnoceny podle kritérií stanovených ve výzvě zájemcům v pořadí sestupném co do významu" a že "veškerá dokumentace byla zasílána doporučeně poštou".

Předmětný návrh uchazeče Bomas byl podán v souladu s § 57 odst. 2 zákona a vzhledem k tomu, že podání návrhu je zpoplatněno podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, učinil orgán dohledu nezbytné kroky ke stanovení výše správního poplatku. Podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zpoplatněn správním poplatkem, a to ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uchazeče, který návrh podal. Vzhledem k tomu, že nabídka uchazeče Bomas obsahuje pouze jednotkové ceny, neznal orgán dohledu základ pro výpočet správního poplatku nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky kterou podle § 2 písm. h) zákona je "cena, kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce". Podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb. a podle výkladu Ministerstva financí je třeba základ poplatku (nabídkovou cenu) zjistit u uchazeče (tj. u poplatníka) příp. u zadavatele.

Orgán dohledu proto v této souvislosti písemně požádal uchazeče Bomas a zadavatele o sdělení výše nabídkové ceny uvedené v nabídce uchazeče Bomas za splnění předmětné veřejné zakázky, a to dopisy č. j. S 90-93/01-152/2152/01-Te, resp. S 90/01-152/2148/01-Te ze dne 28.5.2001.

Své stanovisko poskytl jak zadavatel, tak uchazeč Bomas, a na základě jejich informací orgán dohledu vyměřil jmenovanému uchazeči správní poplatek ve výši 2 500,-- Kč, a to rozhodnutím č. j. S 90/01-152/2337/01-Te ze dne 8.6.2001. Zároveň uchazeče poučil, že nebude-li poplatek zaplacen ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, zahájené řízení zastaví.

Platební výměr byl uchazeči Bomas, doručen dne 11.6.2001, posledním dnem pro úhradu správního poplatku tedy byl 26. červen 2001.

Jelikož uchazeč Bomas správní poplatek ve stanovené lhůtě ani později neuhradil, orgán dohledu rozhodl o zastavení správního řízení.

Poučení:

Podle § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů lze proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží:

Domov penzion pro důchodce Okružní, p. o., Okružní 29, 638 00 Brno, zast. PhDr. Olgou Grenarovou

Bomas Brno, spol. s r. o., Kikrleho 17, 627 00 Brno, zast. MVDr. Václavem Kuchařem

SOMAK spol. s r. o., Bellova 23, 623 00 Brno, zast. Michaelem Šimarou

Sláma - Hejma, v. o. s., Terasová 64, 616 00 Brno, zast. Igorem Slámou

Steinhauser, s. r. o., Karasova 378, 666 01 Tišnov, zast. MVDr. Ladislavem Steinhauserem, CSc.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en