Podání podnětu

Životní situace

 

01. Identifikační kód

02. Kód životní situace

03. Pojmenování (název) životní situace

Podnět oznamující možné porušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, v platném znění (dále též „zákon“), podaný Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“)

04. Základní informace k životní situaci

Cílem činnosti Úřadu v oblasti kontroly významné tržní síly je odhalovat, zakazovat a postihovat jednání, kterým je porušen zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, v platném znění. Zákon upravuje způsob posuzování a zamezení zneužití významné tržní síly v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich dalšího prodeje na území České republiky nebo službami s tímto nákupem nebo prodejem potravin souvisejícími.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět může podat kterákoli fyzická či právnická osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zakázáno je zneužití významné tržní síly ze strany odběratelů vůči jejich dodavatelům, a to v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich dalšího prodeje nebo službami s tímto nákupem nebo prodejem potravin souvisejícími.

Základní podmínkou zneužití významné tržní síly je prokázání existence významné tržní síly na straně odběratele potravin. Definice významné tržní síly je uvedena v § 3 zákona a demonstrativní výčet jednání, které zákon zakazuje, je uveden v § 4 zákona. Povinné náležitosti smlouvy mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem jsou upraveny v rámci § 3a zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Šetření, které Úřad ve věci možného porušení zákona vede, je možné zahájit buď z vlastního podnětu Úřadu, nebo na základě podnětu zvenčí.

08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, tel: 542 167 122.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Z podnětu musí být zřejmé, kdo ho podává (pro případ následného vyžádání doplňujících informací), čeho se podnět týká a musí obsahovat důkazy k prokázání tvrzení v podnětu obsažených.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Podnět je možné podat poštou, ústně do protokolu v sídle Úřadu nebo elektronickou poštou. Úřad se zabývá i anonymními podněty, nicméně v takovém případě nelze podavatele informovat o vyřízení jeho podnětu, ani nelze vyžádat případné doplňující informace. Pro podání podnětu neexistuje žádný speciální formulář.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Podání podnětu není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro vyřízení podnětu není stanovena žádná lhůta.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Úřad může v průběhu správního řízení vyžadovat informace, které jsou nezbytné pro posouzení případu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Podnět můžete podat prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na adresu posta@uohs.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Při šetření podnětů Úřad postupuje podle

  • zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, v platném znění,
  • zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem proti rozhodnutí Úřadu je rozklad podaný předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí  účastníkovi řízení, či jeho právnímu zástupci. V případě vydání druhoinstančního rozhodnutí je opravným prostředkem žaloba podaná k správnímu soudu dle soudního řádu správního.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Jedná se o sankce za správní delikty, kterých se může dopustit pouze odběratel s významnou tržní silou (§ 8 odst. 1 zákona), a dále o sankce za správní delikty, kterých se může dopustit i jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba (§ 8 odst. 2 zákona). Výše sankcí je upravena v § 8 odst. 3 zákona. Dále je možno uložit také pořádkovou pokutu dle ustanovení § 10 zákona.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Nejčastější dotazy veřejnosti jsou zveřejněny na internetové adrese Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit písemně či elektronickou poštou na adresu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: www.uohs.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Sekce legislativy a veřejné regulace – Oddělení kontroly tržní síly

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Mgr. Jana Zmeškalová, vedoucí Oddělení kontroly tržní síly

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

15. 6. 2016

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

15. 6. 2016

29. Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz