Svatomartinskou konferenci zakončily debaty o zahraničních subvencích či novelizaci ZOHS

10. 11. 2022
V prvním panelu druhého dne Svatomartinské konference se hovořilo o v současné době projednávané nové unijní regulaci – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, k jejímuž formálnímu přijetí by mohlo dojít ještě v průběhu tohoto měsíce.

Místopředseda Úřadu Petr Solský shrnul průběh přípravy a důležité termíny z legislativního procesu nařízení a následně vysvětlil základní pojmy a instituty této úpravy. Nařízení bude vymáhat Evropská komise, členské státy budou mít poradní úlohu. Nařízení zavádí ex ante opatření, podle nichž musí být notifikovány fúze, které mají hodnotu vyšší než 500 milionů eur a současně obsahují subvenci přesahující 50 milionů eur. Současně musí být ohlášeny veřejné zakázky s hodnotou přes 250 milionů eur, v nichž figuruje dodavatel, jenž přijal subvenci převyšující čtyři miliony eur v předchozích třech letech. Komise rovněž může z moci úřední přezkoumávat i menší fúze a zakázky.

Filip Křenek z Generálního ředitelství Evropské komise se následně zabýval nařízením do větších podrobností. Popsal například procesní detaily a lhůty, ve kterých se bude posuzování fúzí odehrávat, a také vyšetřovací nástroje, které bude Komise využívat, i její možnosti při ukládání sankcí. Rovněž uvedl, že po třech letech od nabytí účinnosti nařízení, budou vydány na základě shromážděných zkušeností guidelines, v nichž Komise podrobněji vysvětlí, jak bude posuzovat například narušení trhu obecně, narušení trhu u zadávacích řízení, žádosti o ad hoc notifikace a další aspekty.

Profesor Marek Martyniszyn z Queen's University Belfast se ve své prezentaci zaměřil na problematiku narušení trhů ze strany cizích zemí. Zatímco narušování soutěže na domácím trhu je zakázáno, podobné jednání na trzích v zemích cizích zakázáno není. Ukázal řadu způsobů, kterými mohou cizí státy narušovat soutěž v jiných zemích a získávat v nich tak vliv a odčerpávat bohatství. Vše poté demonstroval na některých praktických případech, například nepřátelském převzetí německé společnosti KUKA čínskou společností nebo zisk podílu čínské rejdařské skupiny COSCO v německých kontejnerových terminálech.

Závěrečný program konference se uskutečnil v podobě tří paralelních workshopů. Ve workshopu o novelizaci zákona o ochraně hospodářské soutěže, která bude zejména transponovat unijní směrnici ECN+, ale přinese i řadu dalších změn, vystoupili za ÚOHS vedoucí oddělení druhostupňového rozhodování Aleš Drbal a vedoucí oddělení kartelů Lenka Štaflová, za advokacii pak Robert Neruda z AK HAVEL & PARTNERS a za akademickou sféru Michal Petr z Univerzity Palackého v Olomouci. Hovořilo se především o změnách, k nimž má dojít u institutu místního šetření, narovnání a zohledňování compliance programu. U místního šetření se řešila zejména změna v pověření k provedení šetření, kde již nově nebude potřeba přesně vymezit obchodní prostory, ve kterých k inspekci dojde. Dále se diskutovalo o součinnosti policie při provádění inspekce. U narovnání se hovořilo o zvýšené diskreci Úřadu, který namísto paušálních 20 % redukce pokuty bude moci snižovat od 10 % až do 20 % podle míry procesních úspor v dané věci a rovněž bude mít možnost uložit zákaz účasti ve veřejných zakázkách až na jeden rok. Zohledňování compliance programů při stanovování výše pokuty sice odborná veřejnost vítá, zástupce advokacie však vyjádřil výhrady k tomu, že ke snížení dojde pouze v případě, že soutěžitel současně požádá o narovnání nebo leniency.

Druhý workshop Svatomartinské konference byl věnován v současné době poměrně kontroverznímu tématu – vztahu mezi hospodářskou soutěží a regulací. Po teoretickém úvodu do problematiky Pavel Breinek (ÚOHS) aplikoval dané téma v oblasti farmaceutického trhu, kde ÚOHS aktuálně vede sektorové šetření. Většina zemí upřednostňuje v tomto segmentu regulaci před soutěžní politikou. Regulace se týká ceny, úhradové politiky, vstupu na trh, výdajové kontroly či patentové ochrany, směřuje rovněž vůči pacientům, distributorům a lékárníkům, stejně jako lékařům. K výhodám regulace léčiv patří stabilizace cen, nižší ceny některých léčiv, jejich bezpečnost/účinnost a dostupnost. Na druhou stranu nižší zisky ovlivňují zájem firem o prodej léčiv v Česku. Výsledky dvouletého sektorového šetření v oblasti farmacie Úřad oznámí začátkem příštího roku.

Jan Měkota (Rowan Legal) se zaměřil na oblast telekomunikací. Cíle ex ante regulace v oblasti telekomunikací spatřuje v nahrazení chybějících účinků hospodářské soutěže a ve vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí. Zásadním prostředkem je dle Měkoty analýza trhu, dále rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou a případné uložení povinností tomuto podniku. Sektorovým regulátorem je Český telekomunikační úřad, který by neměl přehlížet stanoviska ÚOHS a měl by s ním spolupracovat zejména při přípravě analýzy relevantního trhu. V nejasném rozdělení kompetencí mezi ČTÚ a ÚOHS spatřuje Měkota příčinu nejasností aktuální regulace v oblasti telekomunikací. Potřebu spolupráce sektorového regulátora s ÚOHS zdůraznil i Ondřej Dostal (ČEZ, a. s.), který se zaměřil na oblast energetiky. 

V průběhu workshopu věnovaného významné tržní síle byly diskutovány dva okruhy problémů souvisejících s právě projednávanou novelou zákona. Ředitelka odboru významné tržní síly ÚOHS Jana Zmeškalová se zaměřila na palčivé otázky nového pojetí tržní síly v kontextu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Do diskuse o nové aplikaci institutu „významná tržní síla“ se zapojila většina zúčastněných. Druhá část workshopu byla věnována podrobnému rozboru doporučení 2003/361 o definici mikro, malých a středních podniků, podle kterého se bude nově zjišťovat obrat podniku a jeho vyjednávací pozice na trhu. Podmínkami doporučení účastníky workshopu provedl Ondřej Vondráček, který se objasněním vlastnických struktur dlouhodobě zabývá.

Úřad závěrem semináře deklaroval připravenost poskytnout všem subjektům na trhu dostatečnou odbornou podporu při výkladu a aplikaci nové legislativy.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0160

 

21. března 2023 / Slovenská delegace jednala na ÚOHS o nekalých obchodních praktikách i cenách potravin Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zavítali zástupci Ministerstva půdního hospodářství a rozvoje venkova Slovenské republiky, kteří se zajímali o zkušenosti ÚOHS v oblasti...

20. března 2023 / Úřad oslovil v souvislosti s cenami potravin už téměř dvě stovky subjektů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupuje v šetření na trzích několika základních potravin, jehož účelem je zmapovat strukturu trhu a cenový vývoj ve vertikálním řetězci a...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

21. února 2023 / Úřad prověří z hlediska navyšování cen celou vertikálu u několika základních potravin Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověří, v jaké části dodavatelsko-odběratelského řetězce dochází k největšímu nárůstu cen potravin. Zrychlené šetření se bude týkat...

4. ledna 2023 / Úřad vydal metodiku a výkladová stanoviska k novele zákona o významné tržní síle, žádá odbornou veřejnost o zpětnou vazbu S počátkem letošního roku nabyla účinnosti novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů (dále jen „ZVTS“

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

27. prosince 2022 / Dodavatelé zemědělských a potravinářských produktů se mohou vyjádřit k efektivitě směrnice o nekalých obchodních praktikách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje na průzkum Evropské komise týkající se vyhodnocování účinnosti směrnice o nekalých obchodních praktikách v zemědělském a potravinovém...

1. prosince 2022 / Novela zákona o významné tržní síle byla publikována, účinnost začíná s počátkem roku 2023 Včera byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 359/2022 novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz