Řetězec HRUŠKA po zásahu ÚOHS vrátí dodavatelům potravin 39 milionů korun

8. 6. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil dvě správní řízení v oblasti významné tržní síly vedená s obchodním řetězcem HRUŠKA, spol. s r.o., poté, co tato společnost navrhla závazky, na jejichž základě odškodní více než sedm desítek dodavatelů. Rozhodnutí jsou již pravomocná.

Obchodní řetězec HRUŠKA vrátí malým a středním dodavatelům potravin více než 39 milionů korun, které neoprávněně získal z pozice silnější smluvní strany jako plnění tzv. plnohodnotného servisu,“ řekl k případům předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Úřad spatřoval závadné jednání řetězce HRUŠKA ve sjednávání služby plnohodnotného servisu s dodavateli potravin a její plnění. Řetězec mohl na základě těchto ustanovení dodavateli potraviny před uplynutím záruční doby vrátit nebo pomocí účetní operace snížit cenu potravin, u kterých se blížil konec záruční lhůty s tím, že všechny náklady nesl dodavatel. Toto jednání, které trvalo od druhého pololetí roku 2016 do poloviny roku 2021 mělo dle Úřadu potenciál zneužití významné tržní síly, neboť společnost HRUŠKA zcela přenesla obchodní rizika a ztráty spojené s prodejem potravin s ohroženou záruční lhůtou na své dodavatele potravin.

Řetězec HRUŠKA v rámci správních řízení nabídl Úřadu závazky k odstranění závadného stavu spočívající zejména v povinnosti vrátit do 8 měsíců od právní moci rozhodnutí celkem 74 dodavatelům potravin všechny platby, které byly odvedeny na základě smluvních ujednání o plnohodnotném servisu, a to včetně DPH. Celkem se jedná o částku téměř 34 milionů korun bez DPH, tedy více než 39 milionů korun včetně DPH.

V rámci závazků se řetězec dále zavázal, že odstraní ze svých smluv ustanovení o plnohodnotném servisu a předloží Úřadu seznam interních opatření, která mají zajistit, aby se v budoucnu do smluv uzavíraných s dodavateli potravin nedostala ustanovení porušující zákon o významné tržní síle. O rozhodnutí Úřadu musí společnost HRUŠKA rovněž vyrozumět své dodavatele potravin. Vzhledem k tomu, že jednání řetězce nebylo kvalifikováno jako závažné, Úřad závazky přijal a správní řízení pod podmínkou jejich splnění zastavil.

V současně době probíhají legislativní změny, jejichž prostřednictvím dojde k provedení směrnice 2019/633, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, do zákona č. 395/2009 Sb., který upravuje významnou tržní sílu a její zneužití. Po transpozici směrnice bude tento zákon dopadat na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec v zemědělském a potravinovém sektoru, nikoliv pouze na velké maloobchodní prodejce.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/094 – S0026/2019, S200/2021

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

23. května 2023 / Šetření pěti základních potravin neukázalo selhávání hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad nebo ÚOHS) provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé...

3. května 2023 / Úřad vydal rozsáhlý informační list k novelizaci zákona o významné tržní síle K 1. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 359/2022 Sb., jímž došlo k rozsáhlým změnám v zákoně č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských...

25. dubna 2023 / Úřad přijal závazky řetězců MAKRO a METRO, které povedou k okamžité nápravě závadného stavu na trhu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené kvůli možnému zneužití významné tržní síly se společnostmi MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. a METRO International...

18. dubna 2023 / ÚOHS je jedním ze signatářů memoranda o soutěžní spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes společně s vrcholnými představiteli soutěžních úřadů Estonska, Litvy, Lotyška, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenské...

12. dubna 2023 / ÚOHS vydal výroční zprávu o své činnosti v roce 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže publikoval výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Úřad je ústředním orgánem státní správy, v jehož působnosti je ochrana a podpora...

21. března 2023 / Slovenská delegace jednala na ÚOHS o nekalých obchodních praktikách i cenách potravin Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zavítali zástupci Ministerstva půdního hospodářství a rozvoje venkova Slovenské republiky, kteří se zajímali o zkušenosti ÚOHS v oblasti...

20. března 2023 / Úřad oslovil v souvislosti s cenami potravin už téměř dvě stovky subjektů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupuje v šetření na trzích několika základních potravin, jehož účelem je zmapovat strukturu trhu a cenový vývoj ve vertikálním řetězci a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz