Druhý den Svatomartinské konference se diskutovalo o tržní síle, místních šetřeních a o soukromoprávním vymáhání

14. 11. 2019
Druhý den Svatomartinské konference byl zahájen panelem z oblasti významné tržní síly zaměřeným na implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách.

Petr Solský, místopředseda ÚOHS v úvodu panelu představil zejména letošní statistiky a letošní významné případy z oblasti kontroly tržní síly. K nečastějším praktikám šetřeným Úřadem patří nerovnováha smluv, nedodržení limitu tří procent, plnění bez protiplnění a sofistikované zalistovací poplatky. Další debata se již týkala implementace evropské směrnice 2019/633, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci z dubna letošního roku do novely zákona o významné tržní síle. Zásadními transpozičními body z pohledu ÚOHS jsou rozšíření působnosti zákona na celý potravinový řetězec, úprava institutu významné tržní síly, úprava obratového kritéria, úprava katalogu nekalých obchodních praktik a nové pravomoci ÚOHS ve vztahu ke Komisi a jiným členským státům, zejména nově je zakotvena povinnost spolupracovat v rámci členských států EU. Kateřina Mandulová ze společnosti Deloitte Legal shrnula desetiletou historii stávajícího zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (ZVTS), zejména připomněla, že stále chybí objektivní zhodnocení dopadů (RIA), vyjádření Ústavního soudu ČR k napadení zákona pro neústavnost a položila řadu inspirativních otázek vztahujících se k přípravě novely. Martin Štěpánek z Ministerstva zemědělství charakterizoval současnou situaci v obchodních vztazích mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci a zaměřil se na opatření, jež pro Českou republiku vyplývají z přijetí evropské směrnice 2019/633 a které český regulátor musí transponovat do 1. května 2021 (s účinností od 1. listopadu 2021). Směrnice stanoví minimální seznam zakázaných nekalých obchodních praktik ve vztazích mezi kupujícími a dodavateli v zemědělském a potravinovém řetězci, opatření pro koordinaci mezi donucovacími orgány, výčet úplně zakázaných nekalých obchodních praktik odběratelů a výčet zakázaných nekalých obchodních praktik odběratelů pokud nebyly sjednány ve smlouvě. Novela ZVTS je v současné době ve fázi vypořádávání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení. Pavel VinklerMinisterstva průmyslu a obchodu shrnul stanoviska svého rezortu k ZVTS i k nové evropské směrnici. Připomněl pracovní jednání MPO, MZe, ÚOHS a zástupců podnikatelských svazů (Potravinářské komory, SOCR ČR) a jednání Zemědělského výboru PSP ČR. Sdělil, že MPO v rámci meziresortního připomínkového řízení předložilo návrh, uplatnilo k návrhu novely ZVTS zásadní připomínky, čeká na jejich vypořádání a je připraveno jednat o kompromisní variantě. K cílům MPO v oblasti novely ZVTS patří plnohodnotná transpozice směrnice 2019/633, ochrana malých podnikatelských subjektů, ochrana spotřebitelů a zajištění produktů nejvyšší kvality pro české spotřebitele.

Seminář zaměřený na provádění neohlášených místních šetření ze strany ÚOHS započal krátkým shrnutím nejdůležitějších judikátů. Vedoucí oddělení druhostupňového rozhodování a předseda rozkladových komisí Úřadu Aleš Drbal upozornil zejména na rozsudky ve věcech Eurovia, SUEZ, AV Media, a SPIE, v nichž postupně došlo k upřesnění celé řady náležitostí místního šetření i následné obrany soutěžitele. Jednalo se zejména o lhůty, v nichž je možno podat zásahovou žalobu, tříkriteriální test, kterým musí místní šetření projít, aby bylo přípustné, nároky na formulaci podezření či protokolaci klíčových slov používaných při vyhledávání důkazů. Zcela praktické informace o průběhu místního šetření podal ředitel odboru kartelů ÚOHS Igor Pospíšil, jenž upozornil také na nedávno vydaný informační list, v němž jsou práva a povinnosti osob provádějících inspekci i soutěžitelů, u nichž je šetření vykonáváno, podrobně vyloženy. Jitka Linhartová z AK Nedelka Kubáč advokáti, s. r. o., následně položila řadu věcných otázek, které podnítily rozsáhlou diskuzi o řadě praktických detailů týkajících se dawn raidů.

Seminář z oblasti významné tržní síly uvedla Jana ZmeškalováÚOHS informacemi o činnosti odboru metodiky a kontroly tržní síly v letošním roce, zejména o rozhodovací praxi, řešící nejčastěji nerovnováhu smluvních podmínek a sektorovém šetření zaměřeném na trh nákupu potravin za účelem dalšího prodeje v České republice a výkladových stanoviscích k § 3a ZVTS. Dále byla řešena problematika naplnění požadavku písemnosti smluv. Martin Nedelka z advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti a Martin Grácz ze společnosti Lidl ČR představili jeden z možných způsobů elektronického podpisu smluv prostřednictvím Adobe Sign, jenž splňuje požadavky ZVTS na autenticitu, integritu a zachycení právního jednání v čase.   

Poslední z paralelních workshopů byl zaměřen na soukromoprávní vymáhání soutěžního práva a vedli jej Lukáš KrálíkÚOHS a Roman KramaříkJŠK advokátní kancelář, jenž se ve svém příspěvku věnoval promlčení nároků na náhradu škody a běhu lhůt. Živá diskuze se rozvinula zejména okolo rozdílných pohledů na odhad náhrady škody soudem a zpřístupňování důkazů.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/096/HS038

20. července 2021 / Save the Date – Svatomartinská konference 2021 Po roční přestávce zaviněné koronavirovou pandemií se letos opětovně uskuteční Svatomartinská konference, kterou v tradičním listopadovém termínu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské...

2. července 2021 / Směřování sekce legislativy a veřejné regulace Při příležitosti třicátého výročí fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přinášíme sérii textů, v nichž shrnujeme priority a vize v jednotlivých oblastech působnosti

1. července 2021 / Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes slaví 30 let svého fungování Na den přesně před 30 lety, tedy 1. července 1991, zahájil svou činnost Český úřad pro hospodářskou soutěž, přímý předchůdce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V čele Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz