Významná tržní síla

Regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů v potravinářském sektoru

 

Od 90. let minulého století se v souvislosti se vstupem nadnárodních maloobchodních společností do České republiky stala aktuální problematika nevyváženosti dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci potravinářského sektoru. Díky své značné tržní síle si odběratelé začali v mnoha případech téměř neomezeně určovat podmínky vztahu se svými dodavateli, neboť doposud neexistovala právní úprava, která by tyto praktiky postihovala.

Pozdní splácení faktur za dodané zboží, poplatky za nechtěné marketingové služby, za zařazení výrobků do prodeje či poplatky za umístění zboží v regále se staly běžnou praxí v prostředí českého maloobchodního prodeje. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tento vývoj od počátku sledoval, brzy však zjistil, že soutěžní pravidla na specifické prostředí dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli není možné aplikovat. V září roku 2009 byl tak schválen zákon č.  395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, jenž právně reguluje oblast odběratelsko-dodavatelských vztahů v potravinářském sektoru na území České republiky. 

Dozor nad dodržováním tohoto zákona je od 1. února 2010, kdy zákon vstoupil v účinnost, kompetencí Úřadu a je vykonáván Odborem metodiky a kontroly tržní síly, pod nějž spadají oddělení v Brně a v Praze.  

Novela č. 50/2016 Sb., zákona o významné tržní síle

Vzhledem k některým výkladovým a aplikačním nejasnostem, které zákon provázely, vyšla 5. února 2016 ve Sbírce zákonů novela č. 50/2016 Sb., kterou se změnil zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Snahou této novely bylo zejména zpřehlednit původní právní úpravu odstraněním nekoncepčnosti a nejasnosti některých ustanovení zákona a současně umožnit Úřadu snazší aplikaci zákona v rámci jím vedených správních řízení, čímž by došlo i k celkovému zrychlení správních řízení.

Nová právní úprava s sebou přinesla změny v podobě zrušení příloh obsahujících celkem 96 skutkových podstat a zavedení demonstrativního výčtu nekalých obchodních praktik obsažených v § 4 odstavci 2 zákona. Současně s tím dále novela stanovila řadu povinných náležitostí, které musejí být součástí smlouvy mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli, upřesnila některé pojmy (např. dodavatel, odběratel, potravina) a zavedla také některé pojmy nové (např. nákupní aliance).  Zákon se po novele nově vztahuje na významnou tržní sílu nejen ve vztahu k ná­kupu a prodeji potravin, ale také na služby, které s nákupem a prodejem potravin souvisejí. Podle tohoto zákona je možné posuzovat i zneužití významné tržní síly, které bylo uskutečněno v zahraničí, a to za předpokladu, že jeho účinky nastaly či mohou nastat na území České republiky.

Při přípravě novelizace zákona vycházel Úřad ze zkušeností získaných v průběhu dosavadní aplikace zákona. Významným zdrojem informací byla také setkání se zástupci Potravinářské komory a rovněž studium zahraničních úprav.

Odbor metodiky a kontroly tržní síly

Oddělení kontroly tržní síly bylo ustaveno 1. 12. 2010 a k 1. 7. 2017 bylo rozšířeno na Odbor metodiky a kontroly tržní síly. Organizačně odbor spadá do Sekce legislativy a veřejné regulace. Základním právním předpisem, který vymezuje činnost odboru, je zákon o významné tržní síle. Při vlastní činnosti zaměstnanci odboru postupují také podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Agenda metodiky a kontroly tržní síly zahrnuje šetření zaměřená na zjištění, zda v konkrétních případech nedochází k porušování zákona, vedení správních řízení (včetně vydávání správních rozhodnutí a případně i ukládání sankcí za porušení zákona), provádění plošných (sektorových) šetření, spolupráci v rámci pracovní skupiny FOOD při Evropské komisi, a další aktivity, jako např. účast na konferencích a seminářích věnovaných problematice prodeje potravinářských a zemědělských produktů. V rámci metodické činnosti odbor dále poskytuje výkladová stanoviska, a to v písemné formě, prezentací na Svato­martinské konferenci či v rámci osobních jednání se subjekty, jichž se zákon o významné tržní síle dotýká.

Při své činnosti odbor vychází jak z vlastních poznatků získaných ze sektorového šetření či z veřejně dostupných zdrojů, tak i z nejrůznějších podnětů zvenčí, doručovaných Úřadu ve formě stížností.

Podání podnětu

Podání může být učiněno ve formě dopisu zaslaného na adresu Úřadu, faxem nebo na e-mail posta@uohs.cz. Pro podání stížnosti není předepsána žádná závazná forma. Každý podnět bude prošetřen s tím, že se získanými informacemi je Úřad povinen nakládat způsobem zaručujícím jejich ochranu dle příslušných právních předpisů.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz