číslo jednací: S63/2012/VZ-19593/2012/522/NGl

Instance I.
Věc Více veřejných zakázek - Cheb
Účastníci
  1. Město Cheb
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 6. 11. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 344 KB

Č. j.: ÚOHS-S63/2012/VZ-19593/2012/522/NGl

Brno 18. října 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 4. 2012 z moci úřední, jehož účastníkem je

·  zadavatel – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, zastoupené RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) citovaného zákona o veřejných zakázkách zadavatelem při zadávání veřejných zakázek

·  „Zajištění provozu Městského kamerového dohlížecího systému“, zadávané v podlimitním otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 18. 2. 2011 pod evid. číslem 60056637,

·  „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16. 7. 2010 pod evid. číslem 60047326 a opraveno dne 27. 7. 2010,

·  „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16. 4. 2010 pod evid. číslem 60043896,

·  „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“, zadávané v podlimitním otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 1. 2010 pod evid. číslem 60040612,

·  „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“, zadávané v podlimitním otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 10. 11. 2009 pod evid. číslem 60038359,

rozhodl takto:

I.

Správní řízení ve věci možného spáchání deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb – při stanovení technického kvalifikačního předpokladu, aby nejméně 4 zaměstnanci dodavatele měli minimální dvouletou praxi s obsluhou městského kamerového dohlížecího systému, ve veřejné zakázce „Zajištění provozu Městského kamerového dohlížecího systému“, zadávané v podlimitním otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 18. 2. 2011 pod evid. číslem 60056637, se podle § 117a písm. d) citovaného zákona o veřejných zakázkách, zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a citovaného zákona o veřejných zakázkách.

II.

Správní řízení ve věci možného spáchání deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb – při stanovení technického kvalifikačního předpokladu, aby průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahoval minimálně 70, ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“, zadávané v podlimitním otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 10. 11. 2009 pod evid. číslem 60038359, se podle § 118 citovaného zákona o veřejných zakázkách, zastavuje.

III.

Správní řízení ve věci možného spáchání deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb – při stanovení technického kvalifikačního předpokladu, aby průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahoval minimálně 45, ve veřejné zakázce „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16. 4. 2010 pod evid. číslem 60043896, se podle § 117a písm. d) citovaného zákona o veřejných zakázkách, zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a citovaného zákona o veřejných zakázkách.  

    IV.

Správní řízení ve věci možného spáchání deliktu podle § 120a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb – při stanovení technického

kvalifikačního předpokladu, aby průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahoval minimálně 45, ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“, zadávané v podlimitním otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 1. 2010 pod evid. číslem 60040612, se podle § 117a písm. d) citovaného zákona o veřejných zakázkách, zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a citovaného zákona o veřejných zakázkách.

  V.

Zadavatel – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb – se ve veřejné zakázce „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16. 7. 2010 pod evid. číslem 60047326 a opraveno dne 27. 7. 2010, dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 56 odst. 6 citovaného zákona o veřejných zakázkách, když v rámci prokázání technického kvalifikačního předpokladu stanovil požadavek předložení certifikátu SA 8000 a zavedení této normy v organizaci dodavatele, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 8. 10. 2010 uzavřel smlouvu na realizaci veřejné zakázky.

  VI.

Zadavatel – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb – se ve veřejné zakázce „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 16. 4. 2010 pod evid. číslem 60043896, dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 6 a § 56 odst. 7 písm. c) citovaného zákona o veřejných zakázkách, neboť při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval doložení seznamu minimálně 18 stavebních akcí realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a předložení osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce) v posledních pěti letech, a při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval účast na realizaci veřejné zakázky dvou pracovníků se vzděláním VŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let a tří pracovníků se vzděláním SŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, čímž nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel dne 31. 5. 2010 smlouvu na realizaci veřejné zakázky.

VII.

Zadavatel – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb – se ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“, zadávané v podlimitním otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 8. 1. 2010 pod evid. číslem 60040612, dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 6 a § 56 odst. 7 písm. c) citovaného zákona o veřejných zakázkách, neboť při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval doložení seznamu minimálně 18 stavebních akcí realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a předložení osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce) v posledních pěti letech, a při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval účast na realizaci veřejné zakázky dvou pracovníků se vzděláním VŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let a tří pracovníků se vzděláním SŠ stavební, s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, přičemž nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel dne 23. 2. 2010 smlouvu na realizaci veřejné zakázky.     

VIII.

Zadavatel – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb – se ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“, zadávané v podlimitním otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 10. 11. 2009 pod evid. číslem 60038359, dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 6 a § 56 odst. 7 písm. c) citovaného zákona o veřejných zakázkách, když při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval doložení seznamu minimálně 18 stavebních akcí realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a předložení osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce) v posledních pěti letech, a při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval účast na realizaci veřejné zakázky dvou pracovníků se vzděláním VŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let a tří pracovníků se vzděláním SŠ stavební, s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, čímž nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel dne 2. 2. 2010 smlouvu na realizaci veřejné zakázky.

  IX.

Za spáchání správních deliktů uvedených v bodech V., VI., VII. a VIII., se zadavateli – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb – podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

ukládá pokuta ve výši 600 000,- Kč (šest set tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

odůvodnění

POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele – město Cheb, IČ 00253979, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, zastoupené RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou (dále jen „zadavatel“) – při zadávání 14 veřejných zakázek.

2.  Na základě uvedeného podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele příslušnou dokumentaci o veřejných zakázkách a stanovisko ke skutečnostem uvedeným v podnětu. Z předložené dokumentace Úřad zjistil následující rozhodné skutečnosti.

PRŮBĚH ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka „Zajištění provozu Městského kamerového dohlížecího systému“

3.  Zadavatel uveřejnil podle zákona v informačním systému o veřejných zakázkách dne 18. 2. 2011 pod evid. číslem 60056637 oznámení o podlimitní veřejné zakázce „Zajištění provozu Městského kamerového dohlížecího systému“ (dále jen „veřejná zakázka Zajištění provozu Městského kamerového dohlížecího systému“).

4.  Podle bodu C) písm. b) zadávací dokumentace zadavatel stanovil požadavek na dodavatele takto: „Uchazeč doloží, že nejméně 4 zaměstnanci mají minimálně dvouletou praxi s obsluhou městského kamerového dohlížejícího systému a absolvovali potřebná školení“.

5.  V bodě D) zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že „předpokládaná cena za dílo (nepřetržitá práce po dobu 48 měsíců činí 3 615 396,- Kč včetně DPH) pro jeden kalendářní rok činí 903 849,- Kč včetně DPH.“

6.  Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 28. 3. 2011 vyplývá, že nabídku předložili 3 uchazeči, přičemž komise pro otevírání obálek shledala, že 2 nabídky nesplňovaly zadavatelem stanovené požadavky na základní a finanční kvalifikační předpoklady.

7.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28. 3. 2011 vyplývá, že hodnotící komise doporučila zadavateli, aby rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ProPos Partner s.r.o., IČ 26406764, se sídlem Jiráskova 171/2, 350 02 Cheb (dále jen „vybraný uchazeč 1“).

8.  Na realizaci předmětné veřejné zakázky uzavřel zadavatel dne 29. 4. 2011 smlouvu s vybraným uchazečem 1.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“

9.  Zadavatel uveřejnil podle zákona v informačním systému o veřejných zakázkách dne 16. 7. 2010 pod evid. číslem 60047326 a opravil dne 27. 7. 2010 oznámení o podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“, zadávané v užším řízení (dále jen „veřejná zakázka Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“).

10.  V bodě 3. 1. zadávací (kvalifikační) dokumentace je uvedeno, že „předmětem plnění veřejné zakázky provedení stavebního díla Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb, přičemž bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o výkaz výměr a soupis prací a dodávek, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.“ Ze stejného bodu  citované dokumentace dále vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě a výkon zeměměřičských činností.

11.  V bodě 7. 3 zadávací (kvalifikační) dokumentace zadavatel v rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů mimo jiné uvádí, že požaduje při plnění veřejné zakázky „uplatňování zásad společenské odpovědnosti, a to na úrovni SA 8000. Tento kvalifikační předpoklad se prokazuje předložením osvědčení o zavedení této normy v organizaci uchazeče, a to pro oblast pozemních staveb, pozemních komunikací a inženýrských sítí, kanalizací a vodovodů, gabionových konstrukcí“.

12.  V bodě III.2.3) oznámení o zakázce s názvem „Technická způsobilost, Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda požadavky byly splněny“ zadavatel mimo jiné k zajištění jakosti požaduje doložit certifikát SA 8000 s tím, že podrobnosti k tomuto požadavku jsou vymezeny v kvalifikační dokumentaci.

13.  Podle bodu II.2.1) oznámení o zakázce zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 120 mil. Kč bez DPH.

14.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17. 9. 2010 vyplývá, že  zadavatel obdržel nabídky 2 uchazečů. Na základě provedeného hodnocení nabídek byla jako nejvhodnější vybrána nabídka společnosti ALGON, a.s., IČ 28420403, se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 a Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, které podaly společnou nabídku (dále jen „vybraný uchazeč 2“).

15.  Na realizaci předmětné veřejné zakázky uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem 2 dne 8. 10. 2010 smlouvu o dílo, ve které je uvedena cena díla ve výši 141 136 934,- Kč včetně DPH.

Veřejná zakázka „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“

16.  Zadavatel uveřejnil podle zákona v informačním systému o veřejných zakázkách dne 16. 4. 2010 pod evid. číslem 60043896, oznámení o podlimitní veřejné zakázce „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, zadávané v otevřeném řízení (dále jen „veřejná zakázka „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“).

17.  V bodě 2 zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že předmětem veřejné zakázky je „obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby, na kterou je poskytnuta dotace z EU, přičemž stavba obsahuje dopravní části včetně odvodnění a osvětlení komunikací.“ Veřejná zakázka zahrnuje vybudování komunikace, zpevněné plochy, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložky NTL plynovodu, přeložky topného kanálu, přeložky kabelu O2, opěrných zdí, schodiště.

18.  Podle bodu II.2.1) oznámení o zakázce předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 21 mil. Kč bez DPH.

19.  Doba trvání zakázky je v bodě II.3) oznámení o zakázce stanovena na 3 měsíce.

20.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona předložit mimo jiné:

o  „seznam minimálně 18 stavebních akcí s finančním objemem nad 10 mil. Kč bez DPH realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Spolu s tímto seznamem ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru, jako je tato veřejná zakázka (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce), v posledních pěti letech v celkovém objemu 200 mil. Kč bez DPH. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.“

o  „Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích pracovníků dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pakliže doloží:

§  2 pracovníky VŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let, kvalifikace autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby – pozice vedoucí projektu,

§  3 pracovníky SŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, kvalifikace autorizovaného stavitele – pozice stavbyvedoucí, mistr“.

o  „Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob, které se podílejí na plnění zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahuje min. 45.“

21.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10. 5. 2010 vyplývá, že zadavatel obdržel nabídky od 8 uchazečů, přičemž nabídky dvou uchazečů byly vyřazeny, neboť neobsahovaly osvědčení o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních zakázek v počtu 8 (jedna nabídka obsahovala 5 staveb a druhá 7 staveb obdobného charakteru).

22.  Na základě provedeného hodnocení nabídek byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, IČ 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice (dále jen „vybraný uchazeč 3“).

23.  Na realizaci veřejné zakázky s vybraným uchazečem 3 uzavřel zadavatel dne 31. 5. 2010 smlouvu, ve které je uvedena cena díla ve výši 24 585 768,- Kč včetně DPH.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“

24.  Zadavatel uveřejnil podle zákona v informačním systému o veřejných zakázkách dne 8. 1. 2010 pod evid. číslem 60040612, oznámení o podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“, zadávané v otevřeném řízení (dále jen „veřejná zakázka Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“).

25.  Podle bodu 2 zadávací dokumentace je předmětem plnění veřejné zakázky obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby, na kterou je poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu. Stavba zahrnuje dopravní část včetně odvodnění a osvětlení komunikací.

26.  Podle bodu II.2.1) oznámení o zakázce předpokládaná hodnota činí 11 660 000, - Kč bez DPH.

27.  Doba trvání zakázky je v bodě II.3) oznámení o zakázce stanovena na 3 měsíce.

28.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložit mimo jiné:

o  „seznam minimálně 18 stavebních akcí s finančním objemem nad 10 mil. Kč bez DPH realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Spolu s tímto seznamem ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru, jako je tato veřejné zakázka (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce), v posledních pěti letech v celkovém objemu 200 mil. Kč bez DPH. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.“

o  „Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích pracovníků dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pakliže doloží

§  2 pracovníky VŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let, kvalifikace autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby – pozice vedoucí projektu,

§  3 pracovníky SŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, kvalifikace autorizovaného stavitele – pozice stavbyvedoucí, mistr“.

o  „Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob, které se podílejí na plnění zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Podle zadavatele „dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahuje min. 45.“

29.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 2. 2010 vyplývá, že zadavatel obdržel a hodnotil nabídky 5 uchazečů.

30.  Na základě provedeného hodnocení nabídek byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče STAMOZA, společnost s ručením omezeným, IČ 45358800, se sídlem Vrázova 7 čp. 2429, 350 02 Cheb (dále jen „vybraný uchazeč 4“).

31.  Na realizaci veřejné zakázky s vybraným uchazečem 4 uzavřel zadavatel dne 23. 2. 2010 smlouvu, ve které je uvedena cena díla ve výši 14 726 626,18,- Kč včetně DPH.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce ulic Riegerova - Cheb"

32.  Zadavatel uveřejnil podle zákona v informačním systému o veřejných zakázkách dne 10. 11. 2009 pod evid. číslem 60038359, oznámení o podlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“, zadávané v otevřeném řízení (dále jen „veřejná zakázka „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“).

33.  Podle bodu 2 zadávací dokumentace je předmětem plnění veřejné zakázky obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby, na kterou je poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu. Stavba prioritně řeší rekonstrukci komunikace včetně úprav chodníků, zřízení přechodů a autobusových zastávek MHD.

34.  Podle bodu II.2.1) oznámení o zakázce zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky ve výši 15 960.000,- Kč bez DPH.

35.  Doba trvání zakázky je v bodě II.3) oznámení o zakázce stanovena na 4 měsíce.

36.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložit mimo jiné

o  „seznam minimálně 18 stavebních akcí s finančním objemem nad 10 mil. Kč bez DPH realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Spolu s tímto seznamem ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru, jako je tato veřejné zakázka (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce), v posledních pěti letech v celkovém objemu 300 mil. Kč bez DPH. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.“

o   „Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích pracovníků dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pakliže doloží

§  2 pracovníky VŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let, kvalifikace autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby – pozice vedoucí projektu,

§  3 pracovníky SŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, kvalifikace autorizovaného stavitele – pozice stavbyvedoucí, mistr“.

o  „Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob, které se podílejí na plnění zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahuje min. 70.“

37.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 11. 2009 vyplývá, že zadavatel obdržel a hodnotil nabídky 4 uchazečů.

38.  Na základě provedeného hodnocení nabídek byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče ALGON, a.s., IČ 28420403, se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 (dále jen „vybraný uchazeč 5“).

39.  Na realizaci veřejné zakázky uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem 5 dne 2. 2. 2010 smlouvu, ve které je uvedena cena díla ve výši 22 122 252,- Kč včetně DPH.

PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

40.  S ohledem na shora uvedené skutečnosti získal Úřad pochybnosti, zda zadavatel v případě veřejné zakázky „Zajištění provozu Městského kamerového dohlížecího systému“, při stanovení minimální úrovně technického kvalifikačního předpokladu spočívajícího v požadavku min. 2 leté praxe s městským kamerovým dohlížecím systémem a potřebného školení u 4 zaměstnanců dodavatele, postupoval v souladu s ustanovením § 56 odst. 7 písm. c) zákona.

41.  Úřad rovněž získal pochybnosti, zda zadavatel ve veřejné zakázce „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“ postupoval v souladu s § 56 odst. 6 zákona, když požadoval osvědčení o zavedení normy SA 8000 pro oblast pozemních staveb, pozemních komunikací a inženýrských sítí, kanalizací a vodovodů a gabionových konstrukcí.

42.  Úřad dále získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ a „Rekonstrukce ulic Riegerova - Cheb", s ustanovením § 6 zákona v návaznosti na § 56 odst. 7 písm. c) zákona, neboť zadavatel požadoval při prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, aby se na plnění těchto veřejných zakázek podíleli minimálně 2 zaměstnanci (autorizovaní inženýři v oboru dopravní stavby s praxí minimálně 20 let) a 3 autorizovaní SŠ absolventi v oboru dopravní stavby s praxí minimálně 9 let, a dále protože zadavatel požadoval při prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, aby dodavatelé doložili seznam minimálně 18 stavebních akcí realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a předložení osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce), v posledních pěti letech a dále, neboť zadavatel požadoval doložit, že průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahuje min. 45 (min. 70 zaměstnanců v případě veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Riegerova- Cheb“).

43.  Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

44.  Zahájení správního řízení ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S63/2012/VZ-2078/2012/520/NGl ze dne 10. 4. 2012, který zadavatel obdržel dne 11. 4. 2012, a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno.

45.  Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S63/2012/VZ-2079/2012/520/NGl z téhož dne  určil zadavateli lhůty, ve kterých byl oprávněn navrhovat důkazy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Úřad rovněž stanovil zadavateli lhůtu k doložení originálu smlouvy uzavřené na realizaci veřejné zakázky „Zajištění provozu Městského kamerového dohlížecího systému“ a k předložení projektových dokumentací k posledním třem uvedeným veřejným zakázkám.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE

46.  Dne 18. 4. 2012 Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 16. 4. 2012,

47.  ve kterém uvádí k jednotlivým veřejným zakázkám, které jsou předmětem šetření Úřadu následující:

48.  K veřejné zakázce „Zajištění provozu Městského kamerového dohlížecího systému“, zadavatel uvedl, že požadavek, aby dodavatel disponoval čtyřmi zaměstnanci s dvouletou praxí, považoval za zásadní a přiměřený předmětu a rozsahu této veřejné zakázky. Zadavatel rozvádí, že městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“) je specifická činnost, která „zahrnuje i komplex řady činností souvisejících se součinností s řadou dalších subjektů (PČR, integrovaný záchranný systém…). Mimo dodržování velmi specifických pravidel jsou pro obsluhující personál velmi důležité jejich technické dovednosti a právní vzdělání. Jde o velice náročnou službu, nemající nic společného se zažitým stereotypem v posuzování práce různých strážných či hlídačů. Velmi významnou stránkou této problematiky je skutečnost, že činnost v oblasti použití kamerových systémů vyžaduje, vzhledem k množství druhů zpracování osobních údajů a řadě možností realizace technicko-organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů, právně zdatný a odborně proškolený personál“.

49.  Zadavatel objasňuje, že operátor MKDS musí velice dobře ovládat celý systém, který ukládá záznam všech kamerových bodů, přičemž MKDS je odlišný od ostatních dohlížecích kamerových systémů, např. od kamerového systému objektové bezpečnosti. Operátor musí být schopen vyhodnocovat velké množství podnětů, které souvisí s bezpečností a dopravní situací ve městě, musí být schopen i zpětně vyhodnocovat záznamy. Tyto předpoklady operátor získá až na základě delší praxe. Zadavatel zdůrazňuje, že provozování MKDS významnou měrou přispívá k zajištění bezpečnosti ve městě a má i významný podíl v oblasti prevence kriminality ve městě.

50.  Z výše uvedených důvodů zadavatel považuje požadavek 4 zaměstnanců s min. dvouletou praxí v systému  MKDS za zcela přiměřený a nutný k zajištění minimální záruky této specifické služby.

51.  K veřejné zakázce „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za mostní branou 5, Cheb“, v případě požadavku na zajištění certifikátu SA 8000 je zadavatel přesvědčen, že vzhledem k předmětu a charakteru této zakázky, je předmětný požadavek adekvátní. Dále zadavatel uvádí, že standard SA 8000 byl vytvořen podle vzoru mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 14001 a nad rámec OHSAS 18001 řeší i další požadavky na BOZP, např. nelegální zaměstnávání i otrockou práci cizinců. V této souvislosti se zadavatel domnívá, že všechny podobné patologické jevy jsou zcela neslučitelné s plněním zakázek, které jsou plněny s vynaložením veřejných prostředků, přičemž se tyto jevy často objevují právě u veřejných zakázek na stavební práce. Z tohoto důvodu zadavatel zastává názor, že požadavek na aplikaci systému SA 8000 má přímou souvislost s předmětem dotčené veřejné zakázky, a proto se nejedná o nepřiměřený požadavek.

52.  Zadavatel má rovněž za to, že SA 8000 doplní již zavedené systémy ISO 9000, ISO 14000 a OHSAS 18001. Zadavatel připouští, že „aplikace tohoto systému byla předmětem celé řady sporů, které zřejmě další dodavatele od certifikace odradily.“ Zadavatel vysvětluje, že tuto skutečnost nemohl v době zadání veřejné zakázky předpokládat a doplňuje, že žádný uchazeč nepodal proti požadavku na certifikaci SA 8000 v dotčeném zadávacím řízení námitku, tedy nepovažoval tento požadavek za nepřiměřený a diskriminační.

53.  Zadavatel se také vyjadřuje k požadavku na ložení certifikátu OHSAS 18001, který považuje vzhledem k předmětu a rozsahu zakázky, (jejíž součástí jsou i služby), za přiměřený a uvádí, že Úřad se opakovaně vyjadřoval, „že pokud veřejné zakázka obsahuje i služby, je možné uplatnit technický kvalifikační předpoklad, další opatření k zajištění jakosti“, např. uvedený OHSAS 18001.

54.  V případě  veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“ zadavatel uvádí, že „vzhledem k předpokládanému objemu veřejné zakázky 21. mil Kč a dobou její realizace 3 měsíce považuje zadavatel požadavek prokázání obratu za pět let ve výši 200 mil. Kč za zcela přiměřený. Tento požadavek předpokládá výši průměrného ročního obratu 40 mil. Kč. Vezmeme-li v úvahu dobu plnění veřejné zakázky – 3 měsíce – byla by její výše v ročním obratu 84 mil. Kč (za 5 let 420 mil Kč). Požadovat tedy po uchazečích uvedený roční obrat, který je 0,48 násobkem předpokládané hodnoty zakázky, považuje zadavatel za zcela přiměřené. I kdyby došlo k nepochopení uchazeči a k sečtení požadavku 18 staveb v objemu 10 mil. Kč s výše uvedeným požadavkem, představoval by požadavek zadavatele stále jen objem o velikosti 0,91 násobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

55.  K veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ zadavatel uvádí následující: „Vzhledem k předpokládanému objemu veřejné zakázky 11,660 mil, Kč a dobou její realizace 3 měsíce, považuje zadavatel požadavek prokázání obratu za pět let ve výši 200 mil. Kč za zcela přiměřený. Tento požadavek předpokládá výši průměrného ročního obratu 40 mil. Kč. Vezmeme-li v úvahu dobu plnění veřejné zakázky, která byla 3 měsíce, byla by její výše v ročním obratu 46,640 mil. Kč (za 5 let 233,2 mil. Kč). Požadovat tedy po uchazečích uvedený roční obrat, který je 0,86 násobkem předpokládané hodnoty zakázky, považuje zadavatel za zcela přiměřené. I kdyby došlo k nepochopení uchazeči a k sečtení požadavku 18 staveb v objemu 10 mil. Kč s výše uvedeným požadavkem, představoval by požadavek zadavatele stále jen objem o velikosti 1,63 násobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky.“

56.  K veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Riegerova – Cheb“ zadavatel uvádí následující. „Vzhledem k předpokládanému objemu veřejné zakázky 15,960 mil, Kč a dobou její realizace 3 měsíce, považuje zadavatel požadavek prokázání obratu za pět let ve výši 300 mil. Kč za zcela přiměřený. Tento požadavek předpokládá výši průměrného ročního obratu 60 mil. Kč. Vezmeme-li v úvahu dobu plnění veřejné zakázky, která byla 3 měsíce, byla by její výše v ročním obratu 63,840 mil. Kč (za 5 let 319,200 mil. Kč). Požadovat tedy po uchazečích uvedený roční obrat, který je 0,94 násobkem předpokládané hodnoty zakázky, považuje zadavatel za zcela přiměřené. I kdyby došlo k nepochopení uchazeči a k sečtení požadavku 18 staveb v objemu 10 mil. Kč s výše uvedeným požadavkem, představoval by požadavek zadavatele stále jen objem o velikosti 1,50 násobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky.“

57.  K posledním třem uvedeným veřejným zakázkám zadavatel uzavírá, že jeho požadavky odpovídají rozhodovací praxi Úřadu, neboť ta připouští i 2 až 3 násobky obratu vůči objemu zakázky.

58.  K požadované délce praxe pracovníků v posledních třech uvedených veřejných zakázkách zadavatel uvádí, že tento požadavek měl zaručit úspěšnou realizaci ve specifickém prostoru, přičemž konkrétně realizace sanace komunikací a chodníků za provozu v plně obydlených a dopravně přetížených částech města, vyžaduje technickou přípravu na vysoké úrovni a rovněž značné zkušenosti s obdobnými akcemi.

59.  K požadavku průměrného počtu pracovníků 45 za rok zadavatel namítá, že poslední tři uvedené veřejné zakázky měly být samostatně realizovány v krátkém čase cca 3 měsíců a vzhledem k rozsahu a časové náročnosti těchto zakázek, považuje stanovený počet zaměstnanců za přiměřený a nezbytný pro úspěšnou realizaci citovaných zakázek za dodržení vysokých standardů kvality provedených prací.

60.  Zadavatel je přesvědčen, že svými požadavky nikterak neomezil účast jiných dodavatelů v žádné z pěti šetřených veřejných zakázek.

61.  Závěrem svého vyjádření zadavatel uvádí, že všechny Úřadem napadené technické kvalifikační předpoklady stanovil tak, aby došlo k účelnému vynakládání veřejných prostředků, a to za podmínek nediskriminačních, tedy stejných pro všechny potenciální uchazeče, kteří by byli schopni předmětné zakázky v odpovídající kvalitě s odpovídajícími zárukami a v požadovaných termínech realizovat. S odkazem na uvedené skutečnosti zadavatel předpokládá, že Úřad posoudí postup zadavatele jako souladný s platnou právní úpravou i ustálenou rozhodovací praxí a zahájené řízení zastaví.

62.  Ke svému vyjádření zadavatel doložil dokumenty požadované Úřadem ve shora citovaném usnesení ze dne 10. 4. 2012.

63.  Na základě žádosti zadavatele ze dne 12. 4. 2012 Úřad umožnil zástupci zadavatele nahlédnout dne 18. 4. 2012 do spisu vedeného ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-63/2012.

64.  Dále Úřad zaslal dne 6. 9. 2012 zadavateli usnesení č. j. ÚOHS-S63/2012/VZ-16697/2012/522/NGl, ve kterém zadavateli určil lhůtu k zaslání vyjádření, jaký byl předpokládaný počet osob, které se budou podílet na realizaci veřejných zakázek “Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ a „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“, ze kterého zadavatel vycházel při stanovení technického kvalifikačního předpokladu na „doložení průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se plnění zakázek podobného charakteru – 45 (v případě veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“ – 70) a vyjádření, kolik osob se skutečně podílelo na realizaci uvedených veřejných zakázek vybranými uchazeči 3, 4 a 5. Dne 10. 9. 2012 Úřad obdržel odpověď zadavatele spolu s přiloženými dopisy vybraných uchazečů 3, 4 a 5., ve kterých je uvedeno, že na veřejné zakázce “Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“ se podílelo celkem 58 osob, na veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ se podílelo celkem 58 osob a na veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“ se podílelo cca 60 osob. Zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že předpokládal, že na realizaci veřejné zakázky “Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“ se bude podílet min. 25 až 40 osob, přičemž jednotlivé etapy této zakázky jsou samostatně oddělitelné a na každé z nich lze pracovat s min. 10 až 15 pracovníky. K veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ zadavatel uvedl, že předpokládal, že na její realizaci se bude podílet min. 30 až 40 osob a k veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“ zadavatel uvedl, že předpokládal, že na její realizaci se bude podílet min. 55 až 65 osob, přičemž při realizaci této veřejné zakázky pracovaly současně dvě pracovní skupiny o 30 pracovnících.

ZÁVĚRY ÚŘADU

65.  Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a následujících zákona případy ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace předložené zadavatelem a jeho vyjádření, a na základě vlastního zjištění konstatuje následující.

66.  Úřad podle § 117a písm. d) zákona správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona ve veřejné zakázce „Zajištění provozu Městského kamerového dohlížecího systému“ při stanovení technického kvalifikačního předpokladu, aby nejméně 4 zaměstnanci dodavatele měli minimální dvouletou praxi s obsluhou městského kamerového dohlížecího systému, zastavil, neboť ve správním řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a zákona, tak, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.  

67.  Úřad podle § 118 zákona správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“ při stanovení technického kvalifikačního předpokladu, aby průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahoval minimálně 70, zastavil, neboť neshledal v postupu zadavateli rozpor se zákonem, jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí.

68.  Úřad podle § 117a písm. d) zákona správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona ve veřejné zakázce „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“ při stanovení technického kvalifikačního předpokladu, aby průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahoval minimálně 45, zastavil, neboť ve správním řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a zákona, tak, jak je uvedeno v bodě III. výroku tohoto rozhodnutí.    

69.  Úřad podle § 117a písm. d) zákona správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ při stanovení technického kvalifikačního předpokladu, aby průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahoval minimálně 45, zastavil, neboť ve správním řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a zákona, tak, jak je uvedeno v bodě IV. výroku tohoto rozhodnutí.

70.  Zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že ve veřejné zakázce „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“, nedodržel postup stanovený v ustanovení § 56 odst. 6 zákona, neboť v rámci prokázání technického kvalifikačního předpokladu stanovil požadavek předložení certifikátu SA 8000 a zavedení této normy v organizaci dodavatele, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 8. 10. 2010 uzavřel smlouvu na realizaci veřejné zakázky, jak je uvedeno v bodě V. výroku tohoto rozhodnutí.

71.  Zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že ve veřejné zakázce „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ a „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“ tím, že při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval doložení seznamu minimálně 18 stavebních akcí realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a předložení osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce), v posledních pěti letech a tím, že při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval doložit účast na realizaci veřejných zakázek dvou pracovníků se vzděláním VŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let a tří pracovníků se vzděláním SŠ stavební, s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, přičemž postupoval v rozporu § 6 a § 56 odst. 7 písm. c) zákona, neboť nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybraným uchazečem 3, 4 a 5. Úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku VI., VII. VIII. tohoto rozhodnutí.

72.  Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU“

Stanovení technického kvalifikačního předpokladu – doložení dvouleté praxe s obsluhou městského kamerového dohlížecího systému u min. 4 zaměstnanců dodavatele spolu s absolvováním příslušného školení

73.  Podle bodu C) písm. b) zadávací dokumentace zadavatel stanovil technický kvalifikační požadavek, aby uchazeč doložil, že nejméně 4 zaměstnanci mají minimálně dvouletou praxi s obsluhou městského kamerového dohlížejícího systému a absolvovali potřebná školení.

74.  Zákon v ustanovení § 6 stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

75.  Podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona je veřejný zadavatel povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

76.  Podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel mimo jiné požadovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.

77.  Předmětem veřejné zakázky podle bodu II. 1.5) oznámení o zakázce je zajištění veškeré obsluhy a provozu MKDS dostatečným počtem zaměstnanců, kteří budou provádět uložené úkoly spočívající v zajištění městského kamerového a dohlížecího systému ve směnném provozu podle pokynů Městské policie Cheb a policie ČR. Dále se jedná o kvalitní a nepřetržité monitorování určených lokalit, přičemž pracovníci obsluhy nesmí mít zápis v rejstříku trestů, musí se zavázat mlčenlivostí, a musí být proškoleni v oblasti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

78.  Zadavatel ve svém vyjádření k zahájení správního řízení uvedl, že předmětný kamerový systém je odlišný od jiných bezpečnostních kamerových systémů, a operátor takového systému musí být schopen vyhodnocovat velké množství podnětů, které souvisí s bezpečností a dopravní situací ve městě, přičemž tyto předpoklady operátor získá až na základě delší praxe. Počet 4 pracovníků odpovídá nepřetržitému provozu tohoto kamerového systému.

79.  Úřad připouští argumentaci zadavatele, že městský kamerový dohlížecí systém vykazuje taková specifika, která jiný druh dohledových kamerových systému nemá. Městské kamerové systémy slouží k monitorování oblastí se zvýšenou kriminalitou, sledování dopravní situace s následným vyhodnocováním dopravních nehod, popř. osob, které narušují veřejný klid a pořádek. Tento monitorovací systém slouží rovněž k aktuálním úpravám dopravních situací, řešení přestupků na úseku silniční dopravy či občanského soužití. Popsanými specifiky podle názoru Úřadu nedisponuje žádný jiný druh kamerového systému, např. objektový kamerový systém.  Právě s ohledem na odlišnost sledovaných prostor a objektů nelze považovat uvedený technický kvalifikační předpoklad zadavatele za neoprávněný, neboť odpovídá předmětu veřejné zakázky. Zkušenost s monitorováním a vyhodnocováním uvedených situací a objektů nemůže být nabyta při provozování žádného jiného kamerového systému. Úřad v daném případě především zohlednil monitorování dopravní situace jako zásadní specifikum odlišující městský kamerový systém od systémů ostatních. V daném případě je tedy požadavek na zkušenost dodavatele s provozováním městského kamerového systému důvodná, odpovídající druhu rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

80.  Současně Úřad nemá za to, že by takto konkretizovaný technický kvalifikační předpoklad představoval omezení hospodářské soutěže, neboť s ohledem na jeho formulaci jej mohou splnit všichni dodavatelé, kteří provozovali jakýkoliv městský kamerový systém v jakémkoliv městě, nikoliv výlučně u zadavatele (město Cheb). Rovněž požadavek 2 roky praxe u 4 zaměstnanců se jeví jako oprávněný, neboť, jak vyplývá z vyjádření zadavatele, počet 4 pracovníků odpovídá nepřetržitému provozu kamerového systému a smlouva na realizaci veřejné zakázky byla uzavřena na dobu neurčitou.

81.  S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad neshledal v postupu zadavatele při stanovení technického kvalifikačního požadavku na dvouletou praxi s městským kamerovým systémem u min. čtyř zaměstnanců dodavatele rozpor se zákonem a rozhodl podle § 117a písm. d) zákona o zastavení správního řízení, neboť neshledal důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 zákona nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a zákona, tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „REKONSTRUKCE ULIC RIEGEROVA – CHEB“

Požadavek na průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru min. 70

82.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložit mimo jiné

o   „Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob, které se podílejí na plnění zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahuje min. 70.“

83.  Podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona zadavatel může požadovat k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle písm. e) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.

84.  Podle ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) zákona je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

85.  Předmět veřejné zakázky zahrnuje stavbu rekonstrukce potrubního řadu, rekonstrukce komunikace včetně úprav chodníků, zřízení přechodů a autobusových zastávek MHD včetně vegetační úpravy, dále úprava veřejného osvětlení. Výstavba bude prováděna za provozu autobusových linek a dojde k zúžení jízdního pásu. Bude prováděno frézování a pokládka nových konstrukčních vrstev. Před zahájením stavby je třeba zkoordinovat rekonstrukci potrubního řadu. Provedení stavby se provádí v intravilánu obce tak, že některé části díla se provádí současně za koordinace se všemi bezpečnostními předpisy a v souladu s harmonogramem prací.

86.  Předpokládaná hodnota u předmětné veřejné zakázky činila 15 960 000 mil. Kč a dobu plnění zadavatel stanovil na 4 měsíce.

87.  K požadavku zadavatele, aby dodavatel doložil 70 zaměstnanců, či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru Úřad uvádí, že účelem stanovení technických kvalifikačních předpokladů je zajištění, aby byla veřejná zakázka plněna dodavatelem, který k tomu má určitou technickou způsobilost, tj. bude k jejímu plnění mít potřebné odborné a materiální předpoklady. Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 zákona jsou formulovány způsobem, který zajišťuje jejich přímou vázanost na realizovanou veřejnou zakázku, resp. zadavatel je při jejich stanovení vázán předmětem dané veřejné zakázky. Tato charakteristika technických kvalifikačních předpokladů je určitým způsobem modifikována u písmene e), popř. u písmene a) citovaného ustanovení, které svými formulacemi umožňují zadavateli stanovit tyto kvalifikační předpoklady způsobem, který vypovídá (kromě technické a odborné vybavenosti k samotnému plnění předmětu dané veřejné zakázky) rovněž o zkušenosti, stabilitě a spolehlivosti potenciálního vybraného uchazeče.

88.  Z povahy těchto žádaných charakteristik dodavatele vyplývá, že předmětný technický kvalifikační předpoklad (požadavek na průměrný roční počet 70 zaměstnanců či osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru), nelze výlučně vztahovat k povaze předmětu zadávané veřejné zakázky. Zadavatel je i v tomto případě vázán požadavkem ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) zákona. Avšak aby byl smysl stanovení těchto technických kvalifikačních předpokladů naplněn, je možné při vymezení jejich minimální úrovně do stanovené hraniční hodnoty zahrnout rovněž faktory (stabilita a spolehlivost dodavatele), které s druhem, rozsahem a složitostí předmětu plnění zadávané veřejné zakázky souvisí zprostředkovaně.

89.  Zadavateli nelze upírat právo na stanovení technických kvalifikačních předpokladů, které budou zaručovat bezproblémovou, kvalitní a včasnou realizaci veřejné zakázky. Zárukou pro takovou realizaci předmětu veřejné zakázky je dodavatel, jehož existence a fungování nebude výlučně vázána na plnění předmětné veřejné zakázky, tj. že dodavatel veškeré své zdroje a prostředky nebude používat pouze na plnění této veřejné zakázky. Tuto charakteristiku naplňuje dodavatel, který je schopen realizovat předměty plnění u několika veřejných zakázek souběžně. Ve vztahu k technickému kvalifikačnímu předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. e) zákona jde tedy o dispozici s dostatečným počtem zaměstnanců pro plnění několika obdobných veřejných zakázek najednou, což představuje z hlediska personálního zajištění realizace předmětu předmětné veřejné zakázky záruku, že nebude docházet k realizačním prodlevám.

90.  S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k vyjádření zadavatele (Úřadu doručené dne 10. 9. 2012), které obsahuje potvrzení vybraného uchazeče 5 o tom, že se realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“ podílelo cca 60 osob (zadavatel předpokládal účast 55 až 65 osob), Úřad konstatuje, že technický kvalifikační předpoklad, aby průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru dosahoval min. 70, byl oprávněný, tj. odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

91.  Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že neshledal v postupu zadavatele při stanovení technického kvalifikačního předpokladu, aby průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahoval min. 70, rozpor se zákonem, a proto rozhodl o zastavení správního řízení podle § 118 zákona, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ZLATÝ VRCH 5., 6. a 7. ETAPA“, „REKONSTRUKCE ULIC OBĚTÍ NACISMU, KRÁTKÁ – CHEB“

Požadavek na průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru min. 45

92.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložit mimo jiné

o   „Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob, které se podílejí na plnění zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahuje min. 45.“

93.  V případě vymezení obsahu ustanovení § 56 odst. 3 a § 56 odst. 7 písm. c) zákona Úřad odkazuje na citace těchto ustanovení uvedené výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

94.  Předmět veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“ zahrnuje vybudování komunikace, zpevněné plochy, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložky NTL plynovodu, přeložky topného kanálu, přeložky kabelu O2, opěrných zdí, schodiště, přičemž některé části díla se budují současně s ohledem na harmonogram stavby.

95.  Předmět veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic obětí nacismu, Krátká – Cheb“ tvoří vybudování komunikace včetně odvodnění, přeložky dálkových kabelů, dále osvětlení komunikací včetně vegetačních úprav a odstranění nelesní zeleně, přičemž některé části díla se budují ve stejném čase s ohledem na harmonogram stavby.

96.  Předpokládaná hodnota u veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“ činila 21 mil. Kč a v případě veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic obětí nacismu, Krátká – Cheb“ činila 11,66 mil. Kč. Dobu plnění zadavatel stanovil u obou veřejných zakázek totožně, na 3 měsíce.

97.  Zadavatel se ve svém vyjádření ze dne 16. 4. 2012 k požadavku průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele uvádí, že uvedené veřejné zakázky měly být samostatně realizovány v krátkém čase, a vzhledem k rozsahu a časové náročnosti těchto veřejných zakázek, považuje stanovený počet zaměstnanců za přiměřený a nezbytný pro úspěšnou realizaci za dodržení vysokých standardů kvality provedených prací.

98.  Vzhledem k obdobnosti případů, ve vztahu k technickému kvalifikačnímu předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. e) zákona, Úřad odkazuje na své závěry uvedené v odstavci 87 až 89 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

99.  S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k vyjádření zadavatele (Úřadu doručené dne 10. 9. 2012), které obsahuje potvrzení vybraného uchazeče 5 a 4 o tom, že se realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ podílelo cca 58 osob (zadavatel předpokládal účast 30 až 40 osob), a o tom, že se na realizaci veřejné zakázky “Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“ podílelo 58 osob (zadavatel předpokládal 25 až 40 osob), Úřad konstatuje, že technický kvalifikační předpoklad, aby průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru dosahoval min. 45, byl oprávněný, tj. odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění obou uvedených veřejných zakázek.

100.  S ohledem na výše uvedené, Úřad neshledal v postupu zadavatele ve veřejné zakázce „Revitalizace sídliště Zlatý vrch 5., 6., a 7. etapa“ a ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic obětí nacismu, Krátká – Cheb“, při stanovení technického kvalifikačního požadavku, aby průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahoval min. 45, rozpor se zákonem a rozhodl podle § 117a písm. d) zákona o zastavení správního řízení, neboť neshledal důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 zákona nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a zákona, jak je uvedeno ve výroku III. a IV. tohoto rozhodnutí.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „REKONSTRUKCE, ÚPRAVA A VYUŽITÍ OBJEKTU ZA MOSTNÍ BRANOU 5, CHEB“

Stanovení technického kvalifikačního předpokladu – požadavek na doložení certifikátu SA 8000

101.  V bodě 7. 3 zadávací (kvalifikační) dokumentace zadavatel v rámci splnění technické způsobilosti mimo jiné uvádí, že požaduje při plnění veřejné zakázky „uplatňování zásad společenské odpovědnosti, a to na úrovni SA 8000. Tento kvalifikační předpoklad se prokazuje předložením osvědčení o zavedení této normy v organizaci uchazeče, a to pro oblast pozemních staveb, pozemních komunikací a inženýrských sítí, kanalizací a vodovodů, gabionových konstrukcí“.

102.  V bodě III.2.3) oznámení o zakázce „Technická způsobilost, Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda požadavky byly splněny“, zadavatel mimo jiné k zajištění jakosti požadoval doložit certifikát SA 8000 s tím, že podrobnosti k tomuto požadavku jsou vymezeny v kvalifikační dokumentaci.

103.  Podle § 56 odst. 2 zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat

a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

c) popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 4 § 56 zákona,

d) provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to vše za předpokladu, že služby, které mají být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro zcela zvláštní účely,

e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb,

f) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 5 § 56 zákona,

g) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky, nebo

h) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

104.  V ustanovení § 56 odst. 3 zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat

a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně,

b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací,

d) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 5 § 56 zákona,

e) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců48) dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky, nebo

f) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

105.  Podle § 56 odst. 4 zákona je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může veřejný zadavatel v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů požadovat předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem (české technické normy řady ČSN EN ISO 3000) akreditovanou osobou. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

106.  V odst. 5 ustanovení § 56 zákon stanoví, že je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, může veřejný zadavatel v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle odstavce 2 písm. f) nebo podle odstavce 3 písm. d) požadovat předložení dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem (české technické normy řady ČSN EN ISO 14000) akreditovanou osobou. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

107.  Podle § 56 odst. 6 zákona veřejný zadavatel je oprávněn požadovat prokázání splnění jednoho či více technických kvalifikačních předpokladů uvedených v odstavcích 1 až 5. Spočívá-li veřejná zakázka v plnění odpovídajícím více druhům veřejných zakázek podle § 8 až 10 zákona, je veřejný zadavatel oprávněn požadovat prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených v odstavcích 1 až 5 v přiměřeném rozsahu pro každý druh zvlášť.

108.  Zákon v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) uvádí, že ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

109.  K požadavku zadavatele na doložení certifikátu SA 8000 v obecné rovině Úřad konstatuje, že účelem prokazování kvalifikace je zajistit, aby vybraný uchazeč měl objektivně veškeré předpoklady a způsobilost pro řádné a včasné plnění konkrétní veřejné zakázky. Zadavatel musí stanovit pouze takové požadavky na prokázání kvalifikace, které bezprostředně souvisejí s předmětem veřejné zakázky a jsou přiměřené ve vztahu k jejímu druhu, rozsahu a složitosti. Stanovení kvalifikačních kritérií nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení, či k jakémukoliv zvýhodnění některého z dodavatelů.

110.  Účelem stanovení kvalifikace je zabezpečit účast všech potencionálních dodavatelů, kteří jsou způsobilí předmětnou veřejnou zakázku plnit. Tento názor Úřadu podporuje stanovisko Krajského soudu v Brně uvedené v jeho rozsudku ze dne 7. 4. 2011, č. j. 62 Ca 13/2009 – 67 takto: „Porušení zásady zákazu diskriminace nelze vztahovat jen na diskriminaci zjevnou, kdy zadavatel postupuje jinak vůči jednotlivci než vůči celku, nýbrž také na diskriminaci skrytou, kdy zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením takových kvalifikačních předpokladů, kdy požadovaná úroveň technické způsobilosti je zjevně nepřiměřená ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, přitom je zřejmé, že ji mohou splnit toliko někteří z dodavatelů (potenciálních uchazečů), jenž by jinak byli k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými. Za kumulativního splnění právě uvedených dvou podmínek lze kvalifikovat zadavatelův postup jako diskriminační, odporující zásadám podávaným z § 6 zákona, neboť někteří z dodavatelů mají v takovém případě a priori znemožněnu účast v zadávacím řízení, byť by předmět veřejné zakázky mohli realizovat stejně úspěšně jako dodavatelé ostatní.“

111.  Jak vyplývá z výše citovaného ustanovení § 56 odst. 6 zákona, je veřejný zadavatel k prokázání technických kvalifikačních předpokladů oprávněn požadovat pouze prokázání splnění jednoho či více technických kvalifikačních předpokladů uvedených v odstavcích 1 až 5 tohoto ustanovení. Zadavatel nemá možnost požadovat prokázání splnění jiných technických kvalifikačních předpokladů než těch, které jsou v daném ustanovení uvedeny taxativním výčtem.

112.  Jak již Úřad uváděl v rozhodnutí č. j. S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu ze dne 21. 4. 2011, „podle internetových stránek www.bureauveritas.cz, www.csr-online.cz, www.enacon.cz, www.eiso.cz, normu SA 8000 (Social Accountibility – sociální odpovědnost) vydala nevládní mezinárodní organizace Social Accountibility International se sídlem v New Yorku. Tato norma specifikuje požadavky na sociální odpovědnost společnosti, zaručuje, že společnost splňuje základní požadavky týkající se pracovních podmínek zaměstnanců, zajišťuje vhodné podmínky pro další rozvoj svých zaměstnanců a pro vyváženost jejich pracovního a osobního života. Certifikované společnosti ctí principy etického podnikání a deklarují svůj závazek v boji proti porušování lidských práv nebo proti dětské nucené práci. Jednotlivé kapitoly normy SA 8000 se věnují následujícím oblastem: pracovní doba, zdraví a bezpečnost, zamezení diskriminace, práce dětí a mladistvých, nucená práce, svoboda sdružování, omezení disciplinárních praktik, odměňování splňující základní potřeby, řídící systém pro neustálé zlepšování. Část normy, která je věnována systému řízení, do značné míry kopíruje management kvality podle ISO 9001:2008.“

113.  Z výše uvedeného vyplývá, že certifikace dle normy SA 8000 by měla primárně zaručovat, že daná společnost dodržuje práva svých zaměstnanců, poskytuje jim vhodné pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

114.  Zákon v ustanovení § 56 odst. 6 stanoví (na rozdíl od ekonomických a finančních předpokladů) odkazem na odst. 1 až 5 uvedeného ustanovení výčet dokladů k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů taxativně. Zadavatel tedy nemůže od dodavatelů požadovat předložení jiných, než v zákoně uvedených dokladů či forem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Jelikož v případě normy SA 8000 se nejedná o českou technickou normu řady ISO 9000 ani o normu EMAS či normu řady ISO 14000, (které zákon umožňuje v odůvodněných případech jako podmínku splnění kvalifikace v zadávací dokumentaci stanovit), nebyl zadavatel ze zákona oprávněn tento certifikát v rámci požadavku na technické kvalifikační předpoklady požadovat jako podmínku splnění technických kvalifikačních kritérií dodavateli.

115.  Úřad tedy konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, neboť požadavek na předložení certifikátu SA 8000 stanovil v rozporu s ustanovením § 56 odst. 6 zákona. Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel nestanovil požadavek na doložení certifikátu SA 8000, mohl obdržet nabídky od dalších dodavatelů, kteří by mu nabídli výhodnější podmínky realizace předmětné veřejné zakázky, a zadavatel dne 8. 10. 2010 uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

116.  Úřad pro úplnost doplňuje, že správní řízení zahajoval ve věci stanovení požadavku na předložení certifikátu SA 8000, nikoliv ve věci stanovení požadavku na doložení certifikátu OHSAS 18001, ke kterému se zadavatel vyjadřuje ve svém stanovisku k zahájení správního řízení.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ZLATÝ VRCH 5., 6. a 7. ETAPA“

Požadavek na doložení provedení počtu 18 staveb a osvědčení objednatelů u min. počtu 8 staveb obdobného charakteru

117.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložit mimo jiné

o  „seznam minimálně 18 stavebních akcí s finančním objemem nad 10 mil. Kč bez DPH realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Spolu s tímto seznamem ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru, jako je tato veřejné zakázka (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce), v posledních pěti letech v celkovém objemu min. 200 mil. Kč bez DPH. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.“

118.  Zákon v ustanovení § 6 stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

119.  V ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

120.  Zákon v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) uvádí, že ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

121.  K požadavku zadavatele na doložení seznamu 18 obdobných staveb a osvědčení objednatele u min. 8 z nich Úřad uvádí, že při stanovení technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, je nutné zvažovat s ohledem na § 56 odst. 7 písm. c) zákona, i určité množstevní parametry. Tedy konkrétně, aby zadavatel zvážil požadovaný počet referenčních zakázek úměrně, s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu veřejné zakázky, a aby nestanovil předmětný počet diskriminačním způsobem. Smyslem tohoto kvalifikačního předpokladu je poskytnutí záruky zadavateli, že vybraný uchazeč bude dodavatelem zkušeným, který má znalosti a zkušenosti nabyté z předcházejících realizací obdobných veřejných zakázek. Uvedený kvalifikační požadavek je, ale nutné formulovat s vědomím toho, že od určité úrovně již nelze hovořit o jeho vypovídající hodnotě.

122.   V případě uvedené veřejné zakázky, s ohledem na předmět jejího plnění, dobu plnění a předpokládanou hodnotu (uvedeno výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí), není objektivní důvod předpokládat, že dodavatel, který zrealizoval např. celkem 8 staveb (místo požadovaných 18), z toho u 5 z nich (místo požadovaných 8), by doložil osvědčení objednatele stavby ve smyslu § 56 odst. 3 písm. a) zákona, není schopen stejně kvalitně zrealizovat předmětné veřejné zakázky jako dodavatel, který je schopen doložit účast na 18 zakázkách obdobného charakteru a u 8 z nich doložit osvědčení objednatele stavby, jak v tomto případě požaduje zadavatel.

123.  V daném případě se při takto neúměrně vysokém počtu doložených staveb vytrácí smysl a účel stanovení technického kvalifikačního předpokladu, kterým je zajištění výběru zkušeného dodavatele, neboť takto stanovený počet staveb a referencí nevypovídá o vyšší kvalitě dodavatele, ale představuje pouze omezení hospodářské soutěže a diskriminační jednání zadavatele ve smyslu zákona.

124.  Z dikce zákona jednoznačně vyplývá, že zadavatel může zvolit určitý způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů, nesmí tak však učinit nepřiměřeně. Výše uvedený výklad je rovněž v souladu se zásadou zákazu diskriminace, zakotvenou v ustanovení § 6 zákona, kterou je nutno aplikovat při interpretaci všech ustanovení zákona.

125.  Z předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že se jedná o zcela standardní stavební práce. Z charakteristiky předmětu veřejné zakázky nelze žádným způsobem dovodit, proč zadavatel požadoval po dodavatelích doložení tak rozsáhlých zkušeností s realizací stavebních prací. Rovněž vyjádření zadavatele ze dne 16. 4. 2012 neobsahuje informace, které by neúměrnost daného kvalifikačního předpokladu ospravedlňovaly. S ohledem na uvedené tedy zadavatel postupoval v rozporu s § 56 odst. 7 písm. c) zákona při stanovení uvedeného kvalifikačního předpokladu, neboť neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

126.  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že stanovil technický kvalifikační předpoklad, požadavek na doložení provedení počtu 18 staveb a osvědčení objednatele u min. počtu 8 staveb obdobného charakteru v rozporu s ustanovením § 6 a s § 56 odst. 7 písm. c) zákona, přičemž postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože pokud by zadavatel citovaný požadavek nestanovil, mohl obdržet nabídky od více uchazečů, přičemž nelze vyloučit, že některý z nich by mu nabídl výhodnější podmínky plnění než vybraný uchazeč 3, s nímž zadavatel uzavřel dne 31. 5. 2010 smlouvu na realizaci veřejné zakázky. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VI. tohoto rozhodnutí.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „REKONSTRUKCE ULIC OBĚTÍ NACISMU, KRÁTKÁ – CHEB“

Požadavek na doložení provedení počtu 18 staveb a osvědčení objednatelů u min. počtu 8 staveb obdobného charakteru

127.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložit mimo jiné

o  „seznam minimálně 18 stavebních akcí s finančním objemem nad 10 mil. Kč bez DPH realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Spolu s tímto seznamem ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru, jako je tato veřejné zakázka (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce), v posledních pěti letech v celkovém objemu min. 200 mil. Kč bez DPH. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.“

128.  Zákon v ustanovení § 6 stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

129.  V ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

130.  Zákon v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) uvádí, že ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

131.  Vzhledem k obdobnosti posuzovaného technického kvalifikačního předpokladu Úřad plně odkazuje na své závěry uvedené v bodech 121 až 125 tohoto rozhodnutí.

132.  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že stanovil technický kvalifikační předpoklad, požadavek na doložení provedení počtu 18 staveb a osvědčení objednatele u min. počtu 8 staveb obdobného charakteru v rozporu s ustanovením § 6 a s § 56 odst. 7 písm. c) zákona, přičemž postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože pokud by zadavatel citovaný požadavek nestanovil, mohl obdržet nabídky od více uchazečů, přičemž nelze vyloučit, že některý z nich by mu nabídl výhodnější podmínky plnění než vybraný uchazeč 4, s nímž zadavatel uzavřel dne 23. 2. 2010 smlouvu na realizaci veřejné zakázky. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VII. tohoto rozhodnutí.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „REKONSTRUKCE ULIC RIEGEROVA – CHEB“

Požadavek na doložení provedení počtu 18 staveb a osvědčení objednatelů u min. počtu 8 staveb obdobného charakteru

133.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložit mimo jiné

a.  „seznam minimálně 18 stavebních akcí s finančním objemem nad 10 mil. Kč bez DPH realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Spolu s tímto seznamem ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru, jako je tato veřejné zakázka (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce), v posledních pěti letech v celkovém objemu min. 300 mil. Kč bez DPH. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.“

134.  Zákon v ustanovení § 6 stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

135.  V ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

136.  Zákon v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) uvádí, že ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

137.  Vzhledem k obdobnosti posuzovaného technického kvalifikačního předpokladu Úřad plně odkazuje na své závěry uvedené v bodech 121 až 125 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

138.  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že stanovil technický kvalifikační předpoklad, požadavek na doložení provedení počtu 18 staveb a osvědčení objednatele u min. počtu 8 staveb obdobného charakteru v rozporu s ustanovením § 6 a s § 56 odst. 7 písm. c) zákona, přičemž postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože pokud by zadavatel citovaný požadavek nestanovil, mohl obdržet nabídky od více uchazečů, přičemž nelze vyloučit, že některý z nich by mu nabídl výhodnější podmínky plnění než vybraný uchazeč 5 s nímž zadavatel uzavřel dne 2. 2. 2010 smlouvu na realizaci veřejné zakázky. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VIII. tohoto rozhodnutí.

139.  Pro úplnost Úřad dodává, že u výše uvedených tří veřejných zakázek „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ a „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“, shledal porušení zákona spočívající ve stanovení požadavku na doložení seznamu 18 stavebních akcí a počtu 8 referencí, nikoliv ve stanovení objemu financí těchto referenčních zakázek. Vzhledem k uvedenému, se Úřad nevyjadřuje ke stanovisku zadavatele ze dne 16. 4. 2012 o adekvátnosti požadované výše obratu. V daném případě se zadavatel nikterak nevyjádřil k vytýkanému počtu požadovaných referenčních zakázek, a pouze rozváděl požadovaný objem obratu ve vztahu k požadovanému finančnímu objemu referenčních zakázek.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ZLATÝ VRCH 5., 6. a 7. ETAPA“

Požadavek na 2 pracovníky se vzděláním VŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let a na 3 pracovníky se vzděláním SŠ stavební, s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let

140.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložit mimo jiné

o  „Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích pracovníků dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pakliže doloží

·  2 pracovníky VŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství podobu 20 let, kvalifikace autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby – pozice vedoucí projektu,

·  3 pracovníky SŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, kvalifikace autorizovaného stavitele – pozice stavbyvedoucí, mistr“.

141.  Zákon v ustanovení § 6 stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

142.  V ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 4 § 56 zákona.

143.  Zákon v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) uvádí, že ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

144.  Prokázání délky praxe u klíčových členů lze chápat jako vhodný kvalifikační předpoklad, avšak samotné stanovení minimální úrovně tohoto požadavku musí být zvoleno přiměřeně s ohledem na předmět a rozsah zakázky. Tento ukazatel lze využít jako určitý filtr mezi osobami bez žádných zkušeností v daném oboru či s minimálními zkušenostmi a těmi, u nichž získaná délka praxe nasvědčuje tomu, že se v dané problematice orientují a jsou schopni zvládnout požadavky na ně kladené. Zadavatelem stanovená úroveň pro rozlišení těchto dvou skupin musí být odůvodnitelná a nesmí být nastavena diskriminačním způsobem.

145.  Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel stanovil tuto minimální úroveň jako požadavek dvou autorizovaných inženýrů v oboru dopravní stavby s praxí min. 20 let, a požadavek tří autorizovaných SŠ pracovníků v oboru dopravní stavby s praxí min. 9 let, lze konstatovat, že takto vymezený kvalifikační předpoklad není stanoven způsobem odpovídajícím potřebám zadavatele z hlediska zajištění toho, aby se na realizaci veřejné zakázky podílely osoby s dostatečnými zkušenostmi v oboru.

146.  Zadavatel požadoval z hlediska vzdělání a odborné kvalifikace u dvou pracovníků vysokoškolské vzdělání oboru stavebního s kvalifikací autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby-pozice vedoucí projektu, a u tří pracovníků středoškolské vzdělání v oboru stavebním s kvalifikací autorizovaného stavitele-pozice stavbyvedoucí, mistr.

147.  Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“), v § 2 odst. 1 uvádí, že autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě.

148.  Dále zákon č. 360/1992 Sb. specifikuje podmínky pro udělení autorizace. Kromě jiného je podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 360/1992 Sb. k udělení autorizace potřeba výkonu odborné praxe v předepsané délce. U autorizovaného inženýra je to v případě magisterského studijního programu délka praxe minimálně tři roky, v případě bakalářského studijního programu délka praxe minimálně pět let. U autorizovaného technika (stavitele) je požadována délka praxe v případě středoškolského vzdělání minimálně pět let.

149.  Zákon č. 360/1992 Sb. s ohledem na možnost vykonávat odborné činnosti ve výstavbě vázané na udělení požadované autorizace formuluje požadavek na potřebnou délku odborné praxe v oboru. Požadovanou délku praxe tedy lze v daném případě z pohledu zákona chápat jako limit zajišťující dostatečné zkušenosti osoby pro výkon odborné činnosti ve výstavbě. Výše uvedené délky požadované odborné praxe je pochopitelně nutné chápat jako zákonné minimum a z pohledu zákona o veřejných zakázkách a požadavků zadavatele na odbornou způsobilost osob podílejících se na plnění veřejné zakázky je oprávněné požadovat délku praxe větší. Takový požadavek zadavatele je ale nutné koncipovat s vědomím jeho účelu, tj. aby byl stanoven způsobem, který má vypovídací hodnotu o zkušenostech uvedené osoby. V takových případech je nutné k jednotlivým oborům činnosti přistupovat individuálně s ohledem na jejich specifika a s vědomím toho, že od určité úrovně délky praxe nebude mít takový požadavek potřebnou vypovídací hodnotu, tedy, že stanovená délka praxe nebude představovat naplnění účelu daného kvalifikačního předpokladu, ale bude představovat pouze omezení volné soutěže.

150.  Při posouzení hranice, kdy je požadavek na délku odborné praxe osoby podílející se na plnění veřejné zakázky oprávněný a kdy již pro svou diskriminační povahu omezuje hospodářskou soutěž, je možné výše uvedené závěry vyplývající z textu zákona č. 360/1992 Sb. považovat za určité vodítko.  Autorizovaný inženýr s vysokoškolským vzděláním tedy z hlediska zákona č. 360/1992 Sb. může vykonávat odbornou činnost ve výstavbě při délce praxe tří, resp. pěti let. Autorizovaný technik (stavitel) je oprávněn k výkonu odborné činnosti ve výstavbě při délce praxe pěti let. Jak je již uvedeno, uvedené hodnoty jsou zákonným minimem a v případě požadavků zadavatele je možné požadovat praxi delší. Nelze ovšem akceptovat případ, kdy zadavatel požaduje v případě autorizovaného stavitele se středoškolským vzděláním délku praxe téměř dvojnásobnou (devět let oproti pětileté praxi podle zákona č. 360/1992 Sb.) a v případě autorizovaného inženýra dokonce délku praxe téměř sedminásobnou, resp. čtyřnásobnou (u bakalářského studijního programu).

151.  Z popisu předmětu uvedené veřejné zakázky nelze dovodit, že by se jednalo o natolik specifické stavební práce, které by odůvodňovaly nutnost tak dlouhé praxe v oboru jak je stanovil zadavatel (viz bod 141 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Rovněž vyjádření zadavatele o vysoké úrovni technické přípravy a značné zkušenosti s obdobnými akcemi Úřad neposoudil jako důvody opravňující ke stanovení takového kvalifikačního předpokladu.

152.  V případě šetřené veřejné zakázky je minimální úroveň nastavena disproporčně, jelikož od určité úrovně tento ukazatel již nenese reálnou rozlišovací informaci o zkušenostech dodavatele a jeho neadekvátní nastavení může mít pouze diskriminační dopad na okruh dodavatelů.

153.  K požadavku na délku praxe Úřad odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12.2012. č. j. 9 Afs 37/2011 – 93, ve kterém je uvedeno, že požadovat praxe 20 let v oboru, není přiměřená a byla shledána diskriminační podle § 6 zákona a konkrétně uvádí, že „pokládá kvalifikační kritérium s požadavkem na 20 letou praxi za diskriminační a rozporné s § 6 zákona, neboť z účasti v zadávacím řízení zadavatel neodůvodněně vyloučil (v soudem zkoumaném případě) ty advokáty, kteří požadovanou praxi nemají, avšak přesto by byli schopni veřejnou zakázku splnit. Za skrytou formu nepřípustné diskriminace je třeba považovat i takový postup, kterým zadavatel znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením technických kvalifikačních předpokladů zjevně nepřiměřených ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti konkrétní veřejné zakázky, v důsledku čehož je zřejmé, že zakázku nemohou splnit někteří z potenciálních uchazečů, jež by jinak byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými.“

154.  Byť se v daném případě jednalo o jiný druh praxe (advokacie), lze obecné závěry o stanovení nepřiměřeně dlouhé praxe, právě s ohledem na absenci vypovídající hodnoty o kvalitě dodavatele, použít i v daném případě.

155.  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, neboť postupoval v rozporu s § 6 a s § 56 odst. 7 písm. c) zákona, když při stanovení minimální úrovně technického kvalifikačního předpokladu požadoval u dvou pracovníků se vzděláním VŠ stavební 20 letou praxí v oboru dopravní stavitelství a u tří pracovníků se vzděláním SŠ stavební, praxi 9 let v oboru dopravní stavitelství. Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože pokud by zadavatel citovaný požadavek nestanovil, mohl obdržet nabídky od více uchazečů, přičemž nelze vyloučit, že některý z nich by mu nabídl výhodnější podmínky plnění než vybraný uchazeč 3, se kterým dne 31. 5. 2010 uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VI. tohoto rozhodnutí.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „REKONSTRUKCE ULIC OBĚTÍ NACISMU, KRÁTKÁ – CHEB“

Požadavek na 2 pracovníky se vzděláním VŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let a na 3 pracovníky se vzděláním SŠ stavební, s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let

156.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložit mimo jiné

o  „Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích pracovníků dodavatele nebo osob v obdobném postavení a

o  osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pakliže doloží

·  2 pracovníky VŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let, kvalifikace autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby – pozice vedoucí projektu,

·  3 pracovníky SŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, kvalifikace autorizovaného stavitele – pozice stavbyvedoucí, mistr“.

157.  Zákon v ustanovení § 6 stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

158.  V ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 4 § 56 zákona.

159.  Zákon v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) uvádí, že ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

160.  Vzhledem k obdobnosti posuzovaného technického kvalifikačního předpokladu Úřad plně odkazuje na své závěry uvedené v bodech 144 až 154 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

161.  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, neboť postupoval v rozporu s § 6 a s § 56 odst. 7 písm. c) zákona, když při stanovení minimální úrovně technického kvalifikačního předpokladu požadoval u dvou pracovníků se vzděláním VŠ stavební 20 letou praxí v oboru dopravní stavitelství a u tří pracovníků se vzděláním SŠ stavební, praxi 9 let v oboru dopravní stavitelství. Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože pokud by zadavatel citovaný požadavek nestanovil, mohl obdržet nabídky od více uchazečů, přičemž nelze vyloučit, že některý z nich by mu nabídl výhodnější podmínky plnění než vybraný uchazeč 3, se kterým dne 23. 2. 2010 uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VII. tohoto rozhodnutí.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „REKONSTRUKCE ULIC RIEGEROVA – CHEB“

Požadavek na 2 pracovníky se vzděláním VŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let a na 3 pracovníky se vzděláním SŠ stavební, s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let

162.  Podle bodu 5 písm. d) zadávací dokumentace zadavatel požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložit mimo jiné

o  „Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích pracovníků dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pakliže doloží

·  2 pracovníky VŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let, kvalifikace autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby – pozice vedoucí projektu,

·  3 pracovníky SŠ stavební, praxe v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, kvalifikace autorizovaného stavitele – pozice stavbyvedoucí, mistr“.

163.  Zákon v ustanovení § 6 stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

164.  V ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu; veřejný zadavatel je oprávněn požadovat rovněž předložení certifikátu podle odstavce 4 § 56 zákona.

165.  Zákon v ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) uvádí, že ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

166.  Vzhledem k obdobnosti posuzovaného technického kvalifikačního předpokladu Úřad plně odkazuje na své závěry uvedené v bodech 144 až 154 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

167.  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, neboť postupoval v rozporu s § 6 a s § 56 odst. 7 písm. c) zákona, když při stanovení minimální úrovně technického kvalifikačního předpokladu požadoval u dvou pracovníků se vzděláním VŠ stavební 20 letou praxí v oboru dopravní stavitelství a u tří pracovníků se vzděláním SŠ stavební, praxi 9 let v oboru dopravní stavitelství. Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože pokud by zadavatel citovaný požadavek nestanovil, mohl obdržet nabídky od více uchazečů, přičemž nelze vyloučit, že některý z nich by mu nabídl výhodnější podmínky plnění než vybraný uchazeč 3, se kterým dne 2. 2. 2010 uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VIII. tohoto rozhodnutí.

168.  Na závěr pro úplnost Úřad ve vztahu ke všem výše posuzovaným veřejným zakázkám uvádí, že podle § 158 odst. 1 a 2 zákona zadávání veřejných zakázek, veřejné soutěže o návrh, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a v řízení o uložení sankce, která byla zahájena po nabytí účinnosti tohoto zákona a která na zadávání veřejných zakázek nebo veřejnou soutěž o návrh podle odstavce 1 navazují, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ULOŽENÍ SANKCE

169.  Podle ustanovení § 120 odst. 1 zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že:

b.  nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82,

c.  zruší zadávací řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 84,

d.  nepořídí nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a 155, nebo

e.  nesplní povinnost stanovenou v § 146 a 147 pro uveřejňování.

Správní delikt ve veřejné zakázce „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“

170.  V případě veřejné zakázky „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“, se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 56 odst. 6 zákona, neboť v rámci stanovení prokázání technického kvalifikačního předpokladu požadoval doložit certifikát SA 8000.

171.  Jelikož zadavatel uzavřel dne 8. 10. 2010 smlouvu s vybraným uchazečem, aniž by dodržel postup podle § 56 odst. 6 zákona, přičemž tímto vadným postupem zadavatele mohl být podstatně ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky, naplnil tak zadavatel skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

172.  Podle ustanovení § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

173.  V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v ustanovení § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správních deliktů dozvěděl na základě obdržené dokumentace o zadání veřejné zakázky zaslané Úřadu na základě podnětu. K uzavření smlouvy s uchazečem došlo dne 8. 10. 2010. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

174.  Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000,- Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) zákona.

175.  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí podle smlouvy o dílo částku 141 136 934,- Kč s DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí po zaokrouhlení částku

7 056 847,- Kč.

Správní delikt ve veřejné zakázce „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5.,6. a 7. etapa“

176.  V případě veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5. ,6. a 7. etapa“ se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že  nedodržel postup stanovený v ustanovení § 6 a § 56 odst. 7 písm. c) zákona, neboť při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval doložení seznamu minimálně 18 stavebních akcí realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a předložení osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce) v posledních pěti letech, a tím, že při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval účast na realizaci veřejné zakázky dvou pracovníků se vzděláním VŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let a tří pracovníků se vzděláním SŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, čímž nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

177.  Jelikož zadavatel uzavřel dne 31. 5. 2010 smlouvu s vybraným uchazečem, aniž by dodržel postup podle § 6 a podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona, přičemž tímto vadným postupem zadavatele mohl být podstatně ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky, zadavatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

178.  Podle ustanovení § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

179.  V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v ustanovení § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správních deliktů dozvěděl na základě obdržené dokumentace o zadání veřejné zakázky zaslané Úřadu na základě podnětu. K uzavření smlouvy s uchazečem došlo dne 31. 5. 2010. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

180.  Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000,- Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) zákona.

181.  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí podle smlouvy o dílo částku 24 585 768,- Kč s DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí po zaokrouhlení částku 1 229 288,- Kč.

Správní delikt ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“

182.  V případě veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že  nedodržel postup stanovený v ustanovení § 6 a § 56 odst. 7 písm. c) zákona, neboť při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval doložení seznamu minimálně 18 stavebních akcí realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a předložení osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce) v posledních pěti letech a tím, že při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval účast na realizaci veřejné zakázky dvou pracovníků se vzděláním VŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let a tří pracovníků se vzděláním SŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, čímž nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

183.  Jelikož zadavatel uzavřel dne 23. 2. 2010 smlouvu s vybraným uchazečem 4, aniž by dodržel postup podle § 6 a podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona, přičemž tímto vadným postupem zadavatele mohl být podstatně ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky, zadavatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

184.  Podle ustanovení § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

185.  V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v ustanovení § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správních deliktů dozvěděl na základě obdržené dokumentace o zadání veřejné zakázky zaslané Úřadu na základě podnětu. K uzavření smlouvy s uchazečem došlo dne 23. 2. 2010. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

186.  Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000,- Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) zákona.

187.  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí podle smlouvy o dílo částku 14 726 626,18- Kč s DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí po zaokrouhlení částku 736 331,- Kč.

Správní delikt ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“

188.  V případě veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“, se zadavatel správního deliktu dopustil tím, že  nedodržel postup stanovený v ustanovení § 6 a § 56 odst. 7 písm. c) zákona, neboť při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval doložení seznamu minimálně 18 stavebních akcí realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a předložení osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 8 nejvýznamnějších stavebních akcí obdobného charakteru (rekonstrukce či výstavba nových komunikací v intravilánu obce) v posledních pěti letech a tím, že při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval účast na realizaci veřejné zakázky dvou pracovníků se vzděláním VŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 20 let a tří pracovníků se vzděláním SŠ stavební s praxí v oboru dopravní stavitelství po dobu 9 let, čímž nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

189.  Jelikož zadavatel uzavřel dne 2. 2. 2010 smlouvu s vybraným uchazečem 5, aniž by dodržel postup podle § 6 a podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona, přičemž tímto vadným postupem zadavatele mohl být podstatně ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky, zadavatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

190.  Podle ustanovení § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

191.  V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v ustanovení § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správních deliktů dozvěděl na základě obdržené dokumentace o zadání veřejné zakázky zaslané Úřadu na základě podnětu. K uzavření smlouvy s uchazečem došlo dne 2. 2. 2010. Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.

192.  Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000,- Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) zákona.

193.  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí podle smlouvy o dílo částku 22 122 252,- Kč s DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny veřejné zakázky) tedy činí po zaokrouhlení částku 1 106 113,- Kč.

K uložení pokuty za spáchané správní delikty

194.  Podle § 121 odst. 2 zákona přihlédne Úřad při určení výměry pokuty zadavateli k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

195.  V souladu se zásadou absorpce upravenou v § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou lze analogicky použít i v případě správně právního trestání (za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný) Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle nejpřísněji trestaného správního deliktu.

196.  V daném případě tedy principu absorpce podléhají skutkové podstaty správních deliktů uvedené v bodech II., VI. VII. a VIII. výroku tohoto rozhodnutí.

197.  Vzhledem k tomu, že veškeré sankce mají být ukládány podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona, tedy má být uložena pokuta do výše 5 % ceny zakázky, správním deliktem, za nějž může být uložen nejvyšší možný postih, je správní delikt v případě veřejné zakázky „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5.“ Maximální výše pokuty je tedy 7 056 847,- Kč.

198.  V případě veřejné zakázky „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5.“ se zadavatel dopustil spáchání správního deliktu nedodržením postupu stanoveného v ustanovení § 56 odst. 6 zákona, neboť při stanovení technického kvalifikačního předpokladu požadoval doložení certifikátu SA 8000, který nelze požadovat nad rámec taxativního výčtu možných požadavku ve smyslu citovaného ustanovení zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek a zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem 2 smlouvu na realizaci veřejné zakázky.

199.  V rámci přitěžujících okolností Úřad přihlédl i k ostatním spáchaným deliktům, tj. správním deliktům spáchaným zadavatelem ve veřejných zakázkách „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ a „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“ v důsledku nedodržení postupu stanoveného v ustanovení § 6 a § 56 odst. 7 písm. c) zákona, neboť při stanovení technických kvalifikačních předpokladů nevymezil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek a zadavatel uzavřel s vybranými uchazeči 3, 4 a 5 smlouvy na realizaci veřejných zakázek.

200.  Zadavatel stanovením kvalifikačních předpokladů v rozporu se zákonem omezil okruh potenciálních dodavatelů, čímž zcela narušil smysl a účel předmětných zadávacích řízení, což je nutné považovat za jeden z nejzávažnějších správních deliktů.

201.  Pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, nelze totiž vyloučit, že by nabídky podali i další uchazeči, přičemž ti mohli podat nabídky s výhodnějšími podmínkami pro zadavatele. Přesto však postup zadavatele v případě stanovení uvedených kvalifikačních předpokladů nejeví znaky účelovosti jehož cílem by byl výběr dopředu dohodnutého uchazeče.

202.  Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci odpovědného subjektu, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. V této souvislosti Úřad odkazuje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02. Podle uvedeného nálezu je v případě ukládání pokut vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku kterého by byla „zničena“ majetková základna pro další činnost. Nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter.

203.  Z rozpočtu zadavatele na rok 2012 uveřejněných na internetových stránkách zadavatele http://www.cheb.cz Úřad zjistil, že příjmy zadavatele za rok 2012 byly v rozpočtu stanoveny ve výši 671 952 000,- Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.

204.  Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěným správním deliktům zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť smlouvy na realizaci veřejných zakázek „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“, „Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ a „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“ byly uzavřeny a nápravy již nelze dosáhnout.

205.  Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad při určení výměry uložené pokuty posoudil stanovenou výši pokuty vzhledem k souvislostem případu jako dostačující. Proto Úřad uložil pokutu ve výši 600 000 Kč. Jak již bylo uvedeno, uložená pokuta se pohybuje na samé dolní hranici zákonné sazby a plní tak výrazně preventivní funkci. Je však současně třeba mít na paměti, že uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu. Peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do sféry porušitele, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Kromě toho může zadavatel, nemůže-li uhradit pokutu z rozpočtových zdrojů, využít jiné právní nástroje, např. ty, které vyplývají z pracovního práva a odpovědnosti konkrétní osoby za protiprávní stav.

206.  Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Brně zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČ zadavatele.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová 

místopředsedkyně

Obdrží:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz