Rozhodnutí: S333/2012/VZ-18048/2012/521/GS

Instance I.
Věc Břeclav – Úpravna vody Kančí obora
Účastníci
  1. Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
  2. IMOS Brno, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 24. 10. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 121 KB

Č. j.: ÚOHS-S333/2012/VZ-18048/2012/521/GSt

Brno 5. října 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 6. 2012, na základě návrhu ze dne 7. 6. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČ 49455168, se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, zastoupena Ing. Jaroslavem Parolkem, předsedou představenstva, Ing. Lubošem Kuchynkou a Rostislavem Koštialem, místopředsedy představenstva, Ing. Pavlínou Vlkovou, Ing. Josefem Svobodou, Ing. arch. Annou Procházkovou a Ing. Petrem Marcinčákem, členy představenstva,

·  navrhovatel – IMOS Brno, a. s., IČ 25322257, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, zastoupena Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva,

ve věci veřejné zakázky „Břeclav – Úpravna vody Kančí obora“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 15. 3. 2012 pod ev. č. 209522,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – IMOS Brno, a. s., IČ 25322257, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno – ze dne 7. 6. 2012 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 8. 6. 2012 obdržel návrh ze dne 7. 6. 2012 navrhovatele – IMOS Brno, a. s., IČ 25322257, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, zastoupena Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČ 49455168, se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, zastoupena Ing. Jaroslavem Parolkem, předsedou představenstva, Ing. Lubošem Kuchynkou a Rostislavem Koštialem, místopředsedy představenstva, Ing. Pavlínou Vlkovou, Ing. Josefem Svobodou, Ing. arch. Annou Procházkovou a Ing. Petrem Marcinčákem, členy představenstva (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Břeclav – Úpravna vody Kančí obora“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 15. 3. 2012 pod ev. č. 209522.

2.  Dnem 8. 6. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

·  zadavatel,

·  navrhovatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S333/2012/VZ-11691/2012/550/SMo ze dne 26. 6. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S333/2012/VZ-11743/2012/550/SMo ze dne 27. 6. 2012 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dále Úřad tímto usnesením stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

5.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S333/2012/VZ-12049/2012/550/SMo ze dne 28. 6. 2012 o předběžném opatření Úřad ve výroku I. zadavateli nařídil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení. Úřad současně předmětným rozhodnutím o předběžném opatření ve výroku II. zamítnul návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícího v pozastavení zadávacího řízení.

6.  Dne 29. 6. 2012 obdržel Úřad od zadavatele informaci, že zadavatel zadávací řízení zrušil. Téhož dne bylo oznámení o zrušení zadávacího řízení uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách.

7.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8.  Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

2.  IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz