číslo jednací: S264/2012/VZ-15415/2012/513/JN

Instance I.
Věc Revitalizace zařízení TSFO EDU
Účastníci
  1. ČEZ, a.s.
  2. PKE ČR s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 13. 9. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 120 KB

Č. j.: ÚOHS-S264/2012/VZ-15415/2012/513/JNe

Brno 27. srpna 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 5. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

·  zadavatel - ČEZ, a.s., IČ 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, jejímž jménem jedná Ing. Daniel Beneš, předseda představenstva a Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka, člen představenstva,

·  navrhovatel – PKE ČR s.r.o., IČ 63278782, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, za niž jedná Ing. Jiří Muška, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne  12. 4. 2012 PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, IČ 26692392, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Revitalizace zařízení TSFO EDU", zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 12. 4. 2011 pod ev. č. 60058575  a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 4. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 74-121823, které bylo Oznámením o zrušení zadávacího řízení zrušeno dne 29. 3. 2012,

 vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – PKE ČR s.r.o., IČ 63278782, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – vzal písemností ze dne 14. 8. 2012 svůj návrh ze dne 7. 5. 2012 zpět.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 5. 2012 návrh navrhovatele –  PKE ČR s.r.o., IČ 63278782, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, za niž jedná Ing. Jiří Muška, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne  12. 4. 2012 PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, IČ 26692392, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – ČEZ, a.s.,  IČ 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, jejímž jménem jedná Ing. Daniel Beneš, předseda představenstva a Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka, člen představenstva (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky  „Revitalizace zařízení TSFO EDU", zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 12. 4. 2011 pod ev. č. 60058575 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 4. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 74-121823, které bylo Oznámením o zrušení zadávacího řízení zrušeno dne 29. 3. 2012.

2.  Dnem 7. 5. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení  o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

·  zadavatel,

·  navrhovatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení pod č. j. ÚOHS-S264/2012/VZ-9577/2012/530/JNe ze dne 28. 5. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S264/2012/VZ-9586/2012/530/JNe ze dne 28. 5. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí

5.  Dne 14. 8. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 7. 5. 2012.

6.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

  Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  ČEZ, a.s., IČ 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 

2.  PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz