číslo jednací: S324/2012/VZ-16605/2012/521/SWa

Instance I.
Věc Oleška, Heřmanice, Dětřichov, obnova vodního toku, ř. km 0,000 - 5,898
Účastníci
  1. Povodí Labe, státní podnik
  2. Rovina, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 21. 9. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 90 KB

Č. j.:ÚOHS-S324/2012/VZ-16605/2012/521/SWa

V Brně 4. září 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 6. 2012 na návrh ze dne 5. 6. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, zastoupený Ing. Mariánem Šebestou, pověřeným řízením státního podniku,

·  navrhovatel – Rovina, a. s., IČ 64508510, se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, za niž jedná Zdeněk Zlámal, předseda představenstva,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Oleška, Heřmanice, Dětřichov, obnova vodního toku, ř. km 0,000 - 5,898“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 27. 3. 2012 pod evid. č. 210744,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – Rovina, a. s., IČ 64508510, se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín – ze dne 5. 6. 2012 nebyl doručen zadavateli – Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3 – ve lhůtě podle § 114 odst. 4 citovaného zákona.

Odůvodnění

1.  Zadavatel – Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, zastoupený Ing. Mariánem Šebestou, pověřeným řízením státního podniku, (dále jen „zadavatel“) uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27. 3. 2012 pod evid. č. 210744 oznámení užšího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Oleška, Heřmanice, Dětřichov, obnova vodního toku, ř. km 0,000 - 5,898“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Zadavatel rozhodl dne 10. 5. 2012 o vyloučení uchazeče – Rovina, a. s., IČ 64508510, se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, za niž jedná Zdeněk Zlámal, předseda představenstva (dále jen „navrhovatel“) – z účasti v zadávacím řízení. Navrhovatel podal proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení námitky, které zadavatel obdržel dne 18. 5. 2012 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 25. 5. 2012 obdržel navrhovatel dne 30. 5. 2012. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 5. 6. 2012 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.  Úřad obdržel návrh dne 7. 6. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Navrhovatel se podáním návrhu domáhá uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Z dokumentace o veřejné zakázce nevyplývá, že byl stejnopis návrhu doručen zadavateli.

4.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

•  zadavatel,

•  navrhovatel.

5.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S324/2012/VZ-11615/2012/550/SWa ze dne 22. 6. 2012. Současně Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S324/2012/VZ-11634/2012/550/SWa ze dne 22. 6. 2012 stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad dále citovaným usnesením stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – doložení dokladu prokazujícího, že stejnopis návrhu byl ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl, doručen zadavateli.

6.  Zadavatel sdělil své stanovisko Úřadu dopisem ze dne 28. 6. 2012, ve kterém uvádí, že stejnopis návrhu mu nebyl doručen ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona. Zadavatel dále uvádí, že opětovně přezkoumal námitky podané navrhovatelem a zrušil původní rozhodnutí o nevyhovění námitkám navrhovatele a následně rozhodl o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení.

7.  Navrhovatel doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli ve lhůtě stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S324/2012/VZ-11634/2012/550/SWa ze dne 22. 6. 2012, ani později, Úřadu nedoložil.

8.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu včetně dodržení lhůt pro jeho podání a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že navrhovatel nedoručil zadavateli stejnopis návrhu do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl, a proto rozhodl o zastavení správního řízení. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

9.  Podle § 114 odst. 4 věty první zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

10.  Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 114 odst. 4 zákona.

11.  V šetřeném případě navrhovatel podal námitky dopisem ze dne 18. 5. 2012, který byl zadavateli doručen téhož dne. Rozhodnutí ze dne 25. 5. 2012, kterým zadavatel podaným námitkám nevyhověl, bylo navrhovateli doručeno dne 30. 5. 2012. Lhůta pro doručení návrhu Úřadu a zadavateli tedy uplynula dne 11. 6. 2012 (konec 10denní lhůty připadl na sobotu, a proto se její konec podle § 122 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, posouvá na nejblíže následující pracovní den).

12.  Z předložené dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele vyplývá, že navrhovatel nedoručil zadavateli stejnopis návrhu o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona, tj. do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Současně navrhovatel nepředložil doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli, a to ani na písemnou výzvu Úřadu.

13.  Úřad uvádí, že navrhovatel nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, neboť podle § 114 odst. 4 zákona musí být návrh doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Z uvedeného vyplývá, že příslušný návrh musí být doručen v zákonem stanovené lhůtě na obě zákonem určená místa. V daném případě nebyl návrh na přezkoumání úkonů zadavatele doručen ve stanovené lhůtě zadavateli.

14.  Vzhledem k tomu, že návrh navrhovatele nebyl doručen zadavateli ve lhůtě stanovené v § 114 odst. 4 zákona, Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

15.  Pro úplnost Úřad podotýká, že i kdyby v šetřeném případě nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 117a písm. c) zákona, Úřad by byl nucen správní řízení zastavit pro bezpředmětnost podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť návrhu navrhovatele by nebylo možné vyhovět vzhledem k tomu, že zadavatel rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, proti kterému návrh navrhovatele směřoval, zrušil a vyzval navrhovatele k podání nabídky v předmětném zadávacím řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží

1.  Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

2.  Rovina, a. s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz