Rozhodnutí: S411/2012/VZ-17461/2012/511/MFl

Instance I.
Věc Kondiční pobyty zaměstnanců
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 119 odst. 2 zák. 137/2006 Sb. - náklady řízení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 155 KB

Č. j.: ÚOHS-S411/2012/VZ-17461/2012/511/MFl

Brno 17. září 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11.7.2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., generálním ředitelem, a ve správním řízení na základě pověření ze dne 5.10.2011 Ing. Mojmírem Bakalářem, ředitelem odboru personálního,

·  navrhovatel – Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČ: 45192570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 63, PSČ 753 51, za niž jednají Ing. Irena Vašicová, předsedkyně představenstva, a Ing. Stanislav Kvasničák, člen představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 9.7.2012 JUDr. Vladimírem Töglem, advokátem se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5,

ve věci veřejné zakázky na služby „Kondiční pobyty zaměstnanců“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 3. 2012 pod ev. č. 210321, rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky "Kondiční pobyty zaměstnanců" postup stanovený v § 76 odst. 1 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že neoprávněně vyřadil nabídku uchazeče – Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČ: 45192570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 63, PSČ 753 51 – a jmenovaného uchazeče následně vyloučil z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadavku zadavatele obsaženého v bodu 2.2.7.a) zadávací dokumentace, tj. požadavku, že „dodavatel nebo subdodavatel pobytů musí mít na konkrétní zařízení, v němž budou poskytovány služby, smlouvu se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky (dále jen ZPMV) na organizaci léčebně preventivních pobytů (více jak 60% účastníků kondičních pobytů jsou pojištěnci ZPMV),“ přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele spojené s posouzením a hodnocením nabídek uchazečů, jehož průběh byl zdokumentován v protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 28.5.2012, a současně ruší i rozhodnutí zadavatele z téhož dne o vyloučení uchazeče – Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČ: 45192570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 63, PSČ 753 51 – ze zadávacího řízení.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli
– Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné ve lhůtě dvou měsíců ode dne právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1.  Dne 22.3.2012 odeslal zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., generálním ředitelem, a ve správním řízení na základě pověření ze dne 5.10.2011 Ing. Mojmírem Bakalářem, ředitelem odboru personálního (dále jen „zadavatel“) – k uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku na služby „Kondiční pobyty zaměstnanců“, které bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 3. 2012 pod ev. č. 210321.

2.  Ve stanovené lhůtě obdržel zadavatel 6 nabídek. Na základě posouzení kvalifikace rozhodl zadavatel o vyloučení dvou uchazečů.

3.  Při posuzování zbývajících nabídek hodnotící komise vyřadila při svém jednání dne 28.5.2012 další dvě nabídky pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, a to včetně nabídky navrhovatele - Lázní Teplice nad Bečvou a.s., IČ: 45192570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 63, PSČ 753 51, za niž jednají Ing. Irena Vašicová, předsedkyně představenstva, a Ing. Stanislav Kvasničák, člen představenstva, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 9.7.2012 JUDr. Vladimírem Töglem, advokátem se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“).

4.  Hodnotící komise v souvislosti s nabídkou navrhovatele uvedla, že „uchazeč nesplnil požadavky zadavatele obsažené v bodu 2.2.7 bod a) zadávací dokumentace tak, že nenabídl realizaci pobytů ve 2 lázeňských zařízeních v České republice, u nichž dodavatel nebo subdodavatel musí mít na konkrétní zařízení, v němž budou poskytovány služby, smlouvu se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky na organizaci léčebně preventivních pobytů. Tuto podmínku nesplnil uchazeč jako dodavatel ani subdodavatel Lázně Luhačovice, a.s.“

5.  Předmětný požadavek byl v zadávací dokumentaci vymezen (v části 2. – Předmět veřejné zakázky na služby a zadávací podmínky) takto: „Zadavatel požaduje, aby … pobyty byly realizovány následovně: a) část nabízených pobytů se uskutečnila za splnění těchto podmínek: … dodavatel nebo subdodavatel pobytů musí mít na konkrétní zařízení, v němž budou poskytovány služby, smlouvu se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky (dále jen ZPMV) na organizaci léčebně preventivních pobytů (více jak 60% účastníků kondičních pobytů jsou pojištěnci ZPMV), …“

6.  V návaznosti na vyřazení nabídky navrhovatele hodnotící komisí rozhodl dne 28.5.2012 zadavatel – s výše uvedeným odůvodněním – o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Rozhodnutí o vyloučení bylo navrhovateli doručeno dne 5.6.2012.

7.  Proti rozhodnutí o vyloučení podal navrhovatel dne 13.6.2012 zadavateli zdůvodněné námitky, které zadavatel obdržel dne 18.6.2012 a ve kterých je uvedeno, že ze zadávací dokumentace není zřejmé, zda je předmětná podmínka kvalifikačním předpokladem pro plnění veřejné zakázky, nebo zda jde o požadavek smluvních podmínek. Pokud by mělo jít o kvalifikační předpoklad, navrhovatel ve svých námitkách pochybuje o tom, že by byl stanoven v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a navíc upozorňuje na skutečnost, že v zadávací dokumentaci nebylo stanoveno, jakými doklady by se mělo splnění takového kvalifikačního předpokladu prokazovat. Dále uvádí, že i přesto doložil v rámci své nabídky čestné prohlášení, ve kterém uvedl, že danou smlouvu se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky uzavřenu má. Má tedy za to, že splnil veškeré podmínky zadávacího řízení, a žádá, aby bylo rozhodnutí o jeho vyloučení zrušeno.

8.  Dne 28.6.2012 odeslal zadavatel navrhovateli rozhodnutí o tom, že jeho námitkám nevyhovuje. Rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 2.7.2012.

9.  Ve svém rozhodnutí o námitkách zadavatel uvedl, že předmětný požadavek se týkal předmětu veřejné zakázky, nejednalo se tedy ani o kvalifikační předpoklad, ani o požadavek smluvních podmínek – a zadavatel tedy neměl důvod požadovat jeho prokázání příslušným dokladem. Konstatuje, že ve svých požadavcích na předmět veřejné zakázky požadoval, aby dodavatel a subdodavatelé realizující pobyty na území ČR měli uzavřenou smlouvu se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky. Dále zadavatel uvádí, že dotazem na Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky ověřil, že k datu podání nabídky (2.5.2012) navrhovatelův subdodavatel (Lázně Luhačovice, a.s.) neměl (a ke dni odeslání rozhodnutí o námitkách stále nemá) s touto zdravotní pojišťovnou smlouvu na organizování léčebně preventivních pobytů uzavřenou, a proto námitkám navrhovatele nevyhovuje.

10.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel považoval rozhodnutí zadavatele ze dne 28.5.2012 o svém vyloučení z další účasti v zadávacím řízení za učiněné v rozporu se zákonem, podal dne 11.7.2012 písemný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

II. OBSAH NÁVRHU

11.  Navrhovatel ve svém návrhu odkazuje na své argumenty, které uvedl už ve svých námitkách zadavateli (viz bod 7).

12.  Dále navrhovatel doplňuje, že dle jeho názoru je třeba předmětný požadavek stanovený v zadávací dokumentaci pokládat za požadavek na plnění veřejné zakázky, a proto je nutno jej vztahovat právě až k samotnému plnění veřejné zakázky. Smlouva se zdravotní pojišťovnou tak mohla být uzavřena až před zahájením plnění předmětu veřejné zakázky (s tím, že navrhovatel vyjadřuje svoji připravenost zajistit uzavření takové smlouvy i u svého subdodavatele). Navrhovatel se domnívá, že se ke splnění všech podmínek zadávacího řízení zavázal předložením nabídky s návrhem smlouvy a že čestné prohlášení o tom, že on sám má uzavřenou smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou, předložil nad rámec svých povinností v zadávacím řízení.

13.  Navrhovatel také upozorňuje, že v rozhodnutí o námitkách zadavatel rozšiřuje svoji původní argumentaci v tom směru, že požaduje, aby smlouvu se zdravotní pojišťovnou měl uzavřenu jak dodavatel, tak subdodavatel, zatímco v zadávací dokumentaci je použito obratu „dodavatel nebo subdodavatel“; rozhodnutí o námitce tak podle uchazeče nemá oporu v zadávacích podmínkách (je jejich extenzivním výkladem).

14.  V takovém postupu zadavatele pak navrhovatel spatřuje porušení zásady transparentnosti.

15.  S ohledem na to, že podle něj zadavatel nedodržel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky, navrhovatel navrhuje, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení jeho úkonů spojených s posouzením a hodnocením nabídek uchazečů a následného vyloučení navrhovatele, a dále aby podle ust. § 117 odst. 1 písm. b) zákona vydal předběžné opatření, kterým zadavateli zakáže v předmětném zadávacím řízení pokračovat.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

16.  Úřad obdržel návrh dne 11.7.2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Ve stejný den obdržel návrh též zadavatel.

17.  Spolu s návrhem navrhovatel doložil kopii příkazu k úhradě a výpis ze svého bankovního účtu, kterými prokazoval zaplacení kauce ve smyslu ust. § 115 odst. 1 zákona. Kauce ve výši 158 697,- Kč byla na účet Úřadu připsána dne 11.7.2012.

18.  Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

19.  Dne 18.7.2012 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k podanému návrhu ve smyslu ust. § 114 odst. 6 zákona spolu s dokumentací o veřejné zakázce.

20.  Zadavatel ve svém vyjádření k předmětnému požadavku vymezenému v zadávací dokumentaci uvádí: „Znění tohoto požadavku navrhovatel interpretuje tak, že ke splnění tohoto požadavku zadavatele postačuje, má-li se ZPMV ČR uzavřenou smlouvu některý z těchto subjektů [dodavatel nebo subdodavatel]. Zadavatel však svým požadavkem sledoval to, aby tuto smlouvu měl uzavřenou ten z nich, kdo bude konečným poskytovatelem kondičních pobytů zaměstnanců, neboť jen tak mohou být naplněny požadavky, které klade ZPMV ČR na své smluvní partnery poskytující preventivní ozdravné pobyty zaměstnancům, pojištěncům ZPMV ČR.“

21.  Dále se zadavatel vyjadřuje k názoru navrhovatele, podle kterého postačuje, pokud by smlouva se zdravotní pojišťovnou byla uzavřena až v době před samotným zahájením plnění veřejné zakázky. Zastává přitom názor, že požadavek uvedený v zadávací dokumentaci musí uchazeč splňovat k datu podání své nabídky.

22.  Zadavatel ve svém vyjádření vyslovuje přesvědčení, že svým postupem neporušil žádné ustanovení zákona a navrhuje, aby Úřad návrh zamítl.

23.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem ze dne 24.7.2012 č.j. ÚOHS-S411/2012/VZ-13776/2012/511/MFl. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad usnesení č.j. ÚOHS-S411/2012/VZ-13777/2012/511/MFl ze dne 24.7.2012, v němž stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

24.  Přípisem ze dne 25.7.2012 navrhovatel požádal Úřad o zaslání kopie vyjádření zadavatele, čemuž Úřad dne 27.7.2012 vyhověl.

25.  Vzhledem k tomu, že po předběžném přezkoumání dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, vydal z moci úřední rozhodnutí o nařízení předběžného opatření č.j. ÚOHS-S411/2012/VZ-14780/2012/511/MFl ze dne 7.8.2012, kterým zadavateli zakázal v předmětném zadávacím řízení uzavřít smlouvu. Vydání předběžného opatření Úřad odůvodnil pochybnostmi o souladu postupu zadavatele se zákonem, a to v tom smyslu, zda bylo vyřazení nabídky navrhovatele a jeho následné vyloučení z účasti v zadávacím řízení učiněno v souladu s ust. § 76 odst. 1 a 6 zákona. Zároveň týmž rozhodnutím Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření podle ust. § 117 odst. 1 písm. b) zákona, kterým by bylo předmětné zadávací řízení pozastaveno.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

26.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření předložených účastníky řízení, dospěl k závěru, že zadavatel v zadávacím řízení nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky stanovený zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

27.  Především Úřad uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o jeho zahájení k uveřejnění dne 22.3.2012, je pro přezkum úkonů zadavatele v předmětném zadávacím řízení rozhodné znění zákona o veřejných zakázkách účinné ke dni 31.3.2012, tedy před účinností zák. č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to podle přechodných ustanovení uvedených v čl. II citované novely zákona. Tomu odpovídají i citace zákona o veřejných zakázkách uváděné v tomto rozhodnutí.

28.  Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

29.  Podle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. …

30.  Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

31.  Úřad konstatuje, že postup zadavatele v zadávacím řízení nebyl v souladu s jím formulovanými zadávacími podmínkami. V bodu 2.2.7.a) zadávací dokumentace zadavatel požadoval, aby „dodavatel nebo subdodavatel pobytů [měl] na konkrétní zařízení, v němž budou poskytovány služby, smlouvu se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky (dále jen ZPMV) na organizaci léčebně preventivních pobytů (více jak 60% účastníků kondičních pobytů jsou pojištěnci ZPMV)“.

32.  Tento požadavek není zjevně formulován jako kvalifikační předpoklad (je uveden v jiné části zadávací dokumentace než požadavky na splnění kvalifikace, není uvedeno, o jaký druh kvalifikačních předpokladů by se mělo jednat, není nijak stanoven způsob, jakým by mělo být jeho splnění prokazováno), musí se tedy jednat o podmínku vztahující se přímo k předmětu plnění veřejné zakázky. Protože zadavatel v zadávací dokumentaci ohledně okamžiku, ke kterému bude splnění této podmínky ověřováno, nic dalšího nestanovil, má Úřad za to, že rozhodující je v tomto směru skutečně až okamžik zahájení plnění předmětu veřejné zakázky.

33.  Pokud ze zadávací dokumentace zcela jednoznačně nevyplývá, k jakému časovému okamžiku by měl dodavatel prokázat skutečnost, že vyhoví požadované podmínce, a jakým způsobem by tak měl učinit (zadavatel nepožaduje v této souvislosti předložení žádného dokladu), lze mít za to, že – obdobně jako u dalších obchodních podmínek – dodavatel na jejich plnění přistupuje podpisem návrhu smlouvy, která takové podmínky obsahuje (reálná vymahatelnost takových podmínek je pak už otázkou dalších smluvních ujednání).

34.  Lze též ostatně poukázat i na formulaci příslušného ustanovení Smlouvy o zajišťování kondičních pobytů pro zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (jejíž závazný vzor vymezující obchodní podmínky předmětné veřejné zakázky je přílohou č. 1 zadávací dokumentace), kde je uvedeno, že „dodavatel nebo subdodavatel bude mít na konkrétní zařízení … smlouvu se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky.“ Takto formulovaná obchodní podmínka (za použití budoucího času) připouští, aby dodavatel (subdodavatel) uzavřel příslušnou smlouvu se zdravotní pojišťovnou i po uzavření této smlouvy o zajišťování kondičních pobytů. (Samozřejmě s tím, že pokud takový postup zvolí, nese dodavatel, pokud by se mu příslušnou smlouvu uzavřít nepodařilo, sám riziko případného nedodržení smluvních podmínek a z toho vyplývajících sankcí.)

35.  Úřad dále připomíná, že precizní zpracování zadávací dokumentace je důležitou částí zadávacího procesu. Zadavatel, který odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace, ji musí formulovat takovým způsobem, aby byl její výklad jednoznačný a nezpochybnitelný, a v takové podrobnosti, aby byly nabídky předložené dodavateli vzájemně porovnatelné. V situaci, kdy zadavatel těmto svým povinnostem ne zcela dostojí, nelze případné nejasnosti vykládat k tíži dodavatele.

36.  S ohledem na výše uvedené, tedy zejména na skutečnost, že v zadávací dokumentaci není stanoveno, ke kterému okamžiku a jak bude ověřováno splnění podmínky uzavření příslušné smlouvy se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR, a proto je třeba za rozhodující v tomto směru pokládat až okamžik zahájení plnění předmětu veřejné zakázky, resp. je třeba vycházet z toho, že podpisem návrhu smlouvy dodavatel na danou zadávací podmínku přistoupil, Úřad konstatuje, že vyřazení nabídky navrhovatele a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení bylo učiněno v rozporu se zákonem, protože nemělo oporu ve formulaci předmětné zadávací podmínky.

Uložení nápravného opatření

37.  Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

38.  Jak vyplývá z textu tohoto rozhodnutí, bylo při vyřazení nabídky uchazeče i při jeho následném vyloučení z účasti v zadávacím řízení postupováno v rozporu se zákonem, a protože tento nezákonný postup mohl – s ohledem na nabídkovou cenu navrhovatele, která je s výjimkou jednoho již vyloučeného uchazeče nejnižší – podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení úkonů zadavatele spojených s posouzením a hodnocením nabídek uchazečů, jehož průběh byl zdokumentován v protokolu z jednání hodnotící komise ze dne 28.5.2012, a současně i rozhodnutí zadavatele z téhož dne o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

39.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení"). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška"), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,-Kč.

40.  Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím jsou zrušeny úkony zadavatele v zadávacím řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19‑24825621/0710, variabilní symbol 2012000411.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží

1.  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

2.  JUDr. Vladimír Tögel, advokát, Ostrovského 253/3, Praha 5

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz