číslo jednací: S371/2012/VZ-16178/2012/521/GS

Instance I.
Věc Revizní opravy nákladních železničních vozů řady Eas 11. sk.
Účastníci
  1. ČD Cargo, a.s.
  2. LEGIOS a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 19. 9. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 122 KB

Č. j.: ÚOHS-S371/2012/VZ-16178/2012/521/GSt

Brno 31. srpna 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 6. 2012, na základě návrhu ze dne 15. 6. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Holešovice, za niž jednají  Ing. Gustav Slamečka, MBA, předseda představenstva, a PhDr. Jiří Špička, člen představenstva,

·  navrhovatel – LEGIOS a.s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle, za niž jednají Diplom-Volkswirt Radek Rybáček, předseda představenstva, a Vlastislav Burian, člen představenstva,

ve věci veřejné zakázky „Revizní opravy nákladních železničních vozů řady Eas 11. sk.“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 25. 5. 2011 pod ev. č. 60060500 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 28. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 103 – 169352,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – LEGIOS a.s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – ze dne 15. 6. 2012 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 22. 6. 2012 obdržel návrh ze dne 15. 6. 2012 navrhovatele – LEGIOS a.s., IČ 46711201, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle, za niž jednají Diplom-Volkswirt Radek Rybáček, předseda představenstva, a Vlastislav Burian, člen představenstva (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Holešovice, za niž jednají  Ing. Gustav Slamečka, MBA, předseda představenstva, a PhDr. Jiří Špička, člen představenstva (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Revizní opravy nákladních železničních vozů řady Eas 11. sk.“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 25. 5. 2011 pod ev. č. 60060500 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 28. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 103 – 169352.

2.  Dnem 22. 6. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

·  zadavatel,

·  navrhovatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S371/2012/VZ-12671/2012/550/GSt ze dne 11. 7. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S371/2012/VZ-12675/2012/550/GSt z téhož dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dále Úřad tímto usnesením stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

5.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S371/2012/VZ-12828/2012/550/GSt ze dne 12. 7. 2012 o předběžném opatření Úřad ve výroku I. zadavateli nařídil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení. Úřad současně předmětným rozhodnutím o předběžném opatření ve výroku II. zamítnul návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívající v pozastavení zadávacího řízení.

6.  Dne 16. 8. 2012 obdržel Úřad od zadavatele rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 15. 8. 2012. Dne 16. 8. 2012 bylo oznámení o zrušení zadávacího řízení uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách.

7.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8.  Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Holešovice

2.  LEGIOS a.s, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz