Rozhodnutí: S304/2012/VZ-15049/2012/513/JN

Instance I.
Věc Centrální tiskové řešení formou pronájmu
Účastníci
  1. Povodí Moravy, s. p.
  2. Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
  3. FADOMA DATA spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 128 KB

Č. j.: ÚOHS-S304/2012/VZ-15049/2012/513/JNe

Brno 21. srpna 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném na návrh dne  25. 5. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel - Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11/932, 602 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Radim Světlík, generální ředitel,

·  navrhovatel – Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., IČ 00176150, se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Roman Tihelka, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 5. 2012 Ing. Milanem Kasíkem, zaměstnancem společnosti,

·  vybraný uchazeč – FADOMA DATA spol. s r.o., IČ 45194416, se sídlem ulice U Morávky 201/5, 772 00 Olomouc, jejímž jménem jedná Ing. Ladislav Fanta, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Centrální tiskové řešení formou pronájmu", zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy ze dne  27. 2. 2012,

 vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. 5. 2012 návrh navrhovatele – Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., IČ 00176150, se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Roman Tihelka, jednatel, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 5. 2012 Ing. Milanem Kasíkem, zaměstnancem společnosti (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11/932, 602 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Radim Světlík, generální ředitel (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce  „Centrální tiskové řešení formou pronájmu", zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy ze dne 27. 2. 2012.

2.  Dnem 25. 5. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč – FADOMA DATA spol. s r.o., IČ 45194416, se sídlem ulice  U Morávky 201/5, 772 00 Olomouc, jejímž jménem jedná Ing. Ladislav Fanta, jednatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení písemností č. j. ÚOHS-S304/2012/VZ-10630/2012/530/JNe ze dne 13. 6. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S304/2012/VZ-10632/2012/530/JNe ze dne 13. 6. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne  24. 4. 2012, kterým byl navrhovatel vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

6.  Zadavatel v „Oznámení o provedení úkonu“ ze dne 2. 7. 2012, které Úřad obdržel dne  3. 7. 2012, Úřadu sdělil, že dne 2. 7. 2012 uzavřel „Smlouvu o finančním pronájmu movitých věcí“ s vybraným uchazečem. Zadavatel dále dne 14. 8. 2012 Úřadu oznámil, že dodávka byla v souladu s uvedenou smlouvou splněna a všechna multifunkční zařízení byla již dodána na požadovaná místa a probíhá proškolování odpovědných pracovníků.

7.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

8.  Vzhledem ke skutečnosti, že na šetřenou veřejnou zakázku již byla uzavřena smlouva  a předmět jejího plnění již byl v plném rozsahu i zrealizován, nelze v rámci zahájeného správního řízení uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení úkonu zadavatele veřejné zakázky, jak požaduje navrhovatel v návrhu.

9.  S ohledem na skutečnost, že zadavatel uzavřel smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele na uložení nápravného opatření, kterým by mělo být zrušeno rozhodnutí zadavatele, kterým byl navrhovatel vyloučen ze zadávacího řízení, stal zjevně bezpředmětným.

10.  Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu  tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

  Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11/932, 601 75 Brno

2.   Ing. Milan Kasík, Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Žarošická 13,

  628 00 Brno

3.   FADOMA DATA spol. s r.o., ulice U Morávky 201/5, 772 00 Olomouc

Vypraveno dne :

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz