číslo jednací: S362/2012/VZ-16865/2012/520/MVy

Instance I.
Věc Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I
Účastníci
  1. Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 18. 9. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 160 KB

Č. j.: ÚOHS-S362/2012/VZ-16865/2012/520/MVy

Brno 7. září 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení zahájeném dne 28.6.2012 z moci úřední, jehož účastníkem je

·  zadavatel – Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČ 00092584, se sídlem MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo, zastoupená MUDr. Miroslavem Kavkou, ředitelem, ve správním řízení zastoupená na základě mandátní smlouvy ze dne 20.3.2012 společností S – Invest CZ s.r.o., IČ 25526171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, za niž jedná Ing. Eliška Kudělková, jednatelka,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo odesláno do informačního systému o veřejných zakázkách dne 23.3.2012 a uveřejněno dne 28.3.2012 pod ev. číslem 210961, ve znění oprav provedených dne 2.4.2012 a 6.4.2012 a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 28.03.2012 a uveřejněno dne 13.4.2012 pod číslem 2012/S 72-119133, ve znění oprav provedených dne 18.4.2012 a uveřejněných pod číslem 2012/S 75-123430,

rozhodl podle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Správní řízení se zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a citovaného zákona.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 4.6.2012 od stěžovatele podnět z téhož dne k přezkoumání postupu zadavatele – Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČ 00092584, se sídlem MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo, zastoupená MUDr. Miroslavem Kavkou, ředitelem, ve správním řízení zastoupená na základě mandátní smlouvy ze dne 20.3.2012 společností
S – Invest CZ s.r.o., IČ 25526171, se sídlem Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, za niž jedná Ing. Eliška Kudělková, jednatelka, (dále jen „zadavatel“) – při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 28.3.2012 pod ev. číslem 210961, ve znění oprav provedených dne 2.4.2012 a 6.4.2012 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 13.4.2012 pod číslem 2012/S 72-119133, ve znění oprav provedených dne 18.4.2012 a uveřejněných pod číslem 2012/S 75-123430 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.  Obsah podnětu

2.  Stěžovatel v podnětu uvádí, že zadavatel omezil plnění dodávky lékařské technologie subdodavatelsky na maximální hranici 40 % finančního objemu za dodávku lékařské technologie, přičemž současně definoval, že za subdodavatele nepovažuje dodavatele, který má výhradní zastoupení výrobce lékařské technologie k prodeji zboží nebo je výrobcem tohoto zboží. Stěžovatel považuje takový postup zadavatele za diskriminační, zakládající nerovné podmínky mezi uchazeči o veřejnou zakázku. Stěžovatel se domnívá, že zadavatel takto stanoveným požadavkem nutí případné uchazeče, aby spolupracovali pouze s určitými obchodními partnery (těmi, kteří mají výhradní zastoupení, případně jsou výrobci lékařské technologie). Zákon podle stěžovatele umožňuje zadavateli omezit část plnění veřejné zakázky subdodavateli, nikoliv však definovat, kdo subdodavatelem je a kdo nikoliv. Stěžovatel dále uvádí, že zadavatel není oprávněn na základě premisy o ekonomičnosti nákupu lékařské technologie omezit právo uchazečů schopných dodat kvalitativně srovnatelný přístroj, a tím jim znemožnit, aby předložili zadavateli svou cenovou nabídku, pouze proto, že by dodávku realizovali prostřednictvím nevýhradních zástupců, resp. výrobců. Ekonomickou výhodnost vytváří podle stěžovatele výsledná nabídková cena za dodávku, nikoliv diskriminace možných uchazečů o veřejnou zakázku.

II.  PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

3.  Zadavatel zahájil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku odesláním oznámení o uveřejnění do informačního systému o veřejných zakázkách dne 28.3.2012. Předmětem plnění veřejné zakázky je podle bodu 8.7.1. zadávacích podmínek kompletní realizace stavby včetně lékařské technologie a ostatních dodávek. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na stavební část, vybavení interiérů a lékařskou technologii. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v bodě 8.5. zadávacích podmínek na 408 907 000,- Kč bez DPH.

4.  Zadavatel v bodě 10.3. zadávacích podmínek zvolil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) zákona a stanovil jednotlivá dílčí kritéria, která se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny:

o  cena (70 %),

o  technické parametry (20 %),

o  lhůta plnění (10 %).

5.  V bodě 18.2. zadávacích podmínek „zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona požaduje, aby v případě dodávek lékařské technologie objem subdodávek nepřesáhl 40 % finančního objemu za dodávky lékařské technologie. Za subdodavatele se nepovažuje dodavatel, který má výhradní zastoupení výrobce lékařské technologie k prodeji jeho zboží. Za účelem prokázání této podmínky uvede dodavatel v nabídce ty části lékařské technologie, které budou dodány prostřednictvím subdodavatelů s uvedením identifikačních údajů těchto subdodavatelů. Pro ostatní části lékařské technologie – položkově (60 % finančního objemu) předloží dodavatel v nabídce:“

a.  čestné prohlášení, že je výrobcem lékařské technologie,

b.  doklad o výhradním zastoupení k prodeji lékařské technologie uděleným výrobcem.

„Uchazeč k prokázání této podmínky kromě výše uvedeného předloží v nabídce vyplněnou tabulku „Přehled lékařské technologie“, v níž u každé položky uvede název výrobce a vyznačí, zda bude dodána:“

a.  výrobcem, jímž je uchazeč (VL),

b.  uchazečem, který má výhradní zastoupení výrobce (VLZ),

c.  subdodavatelem uchazeče (SUB).

6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena v bodě 6.1. zadávacích podmínek na 9.5.2012. Z protokolu 1. Jednání hodnotící komise a protokolu o otevírání obálek ze dne 9.5.2012 vyplývá, že zadavatel obdržel nabídky tří uchazečů, přičemž všechny prošly kontrolou úplnosti. Z dokumentace o veřejné zakázce zároveň vyplývá, že dosud nebyl vybrán vítězný uchazeč.

III.  ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM ORGÁNEM

7.  Na základě obsahu podání a obdržené dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, při stanovení požadavku v bodě 18.2. zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.

8.  Z výše uvedeného důvodu Úřad zahájil podle § 113 zákona správní řízení z moci úřední ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky.

9.  Účastníkem řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

10.  Zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S362/2012/VZ-11613/2012/520/MVy ze dne 22.6.2012, ve kterém ho zároveň seznámil se zjištěnými skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí.

11.  Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S362/2012/VZ-11614/2012/520/MVy ze dne 22.6.2012 stanovil lhůtu, v níž zadavatel mohl navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

12.  Dnem 28.6.2012, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo správní řízení zahájeno.

13.  Dokumentaci o veřejné zakázce Úřad obdržel již v souvislosti se správním řízením vedeným pod spisovou značkou S294/2012/VZ, které se týkalo stejné veřejné zakázky.

14.  Úřad rozhodnutím o předběžném opatření č. j. S362/2012/VZ-11613/2012/520/MVy ze dne 27.6.2012 v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení rozhodl o vydání předběžného opatření tak, aby smlouva na plnění předmětné veřejné zakázky nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava.

15.  Zadavatel se k šetřenému případu vyjádřil přípisem ze dne 9.7.2012, který Úřad obdržel téhož dne, ve kterém uvádí, že zadává veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž součástí je realizace dodávek určených k vybavení stavby pro budoucí provoz (lékařské a interiérové vybavení) a zajištění služeb spojených se servisem po dobu trvání záruční doby za dílo. V souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky tedy zadavatel podle svého tvrzení hledá jediného smluvního partnera, který zajistí realizaci celé investiční akce „na klíč“ tak, aby dokončené a předané dílo bylo schopno okamžitého provozu.

16.  Zadavatel dále ve svém vyjádření uvádí, že zadávaná veřejná zakázka navazuje na již zrealizované etapy komplexní rekonstrukce a dostavby nemocnice Znojmo podle schváleného generelu, který byl zpracován a následně schválen zřizovatelem se záměrem vybudovat moderní zdravotnické zařízení, které bude sloužit pro rozsáhlou spádovou oblast na území ČR a zároveň pro příhraniční spolupráci v rámci EU.

17.  S ohledem na své zkušenosti z realizace předchozích etap zvolil zadavatel podle svého tvrzení takovou formu, která zajistí realizaci díla prostřednictvím generálního dodavatele zodpovědného za celkovou realizaci díla, aniž by zadavatel musel řešit problémy s tzv. „vnesenými dodávkami“, tj. dodávkami zajišťovanými zadavatelem mimo generálního dodavatele a s tím spojenými návaznostmi na koordinace, záruky, servis a zajišťovací instrumenty.

18.  Zadavatel dále uvádí, že i přes to, že podstatný objem zadávané veřejné zakázky tvoří stavební práce, jsou vlastní dodávky lékařské technologie (ačkoliv podle zadavatele objemově podstatně nižší) pro budoucí provoz nemocnice podstatné. Z tohoto důvodu tedy nelze zadavateli vytýkat, že požaduje dodávku kvalitní a nepředražené lékařské technologie prostřednictvím zadávacích podmínek.

19.  Zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil jako tzv. jiný požadavek pro plnění veřejné zakázky, aby v případě dodávek lékařské technologie alespoň 60 % objemu těchto dodávek naplnil dodavatel dodávkami přímo od výrobců, respektive od autorizovaných zástupců, kteří mají výhradní zastoupení pro prodej lékařské technologie přímo od výrobce. Zadavatel dále zdůrazňuje, že jeho záměrem není, aby lékařskou technologii dodal jediný dodavatel (takový zřejmě podle zadavatele ani neexistuje).

20.  Zadavatel si podle svého tvrzení při stanovení šetřené zadávací podmínky byl vědom toho, že generálním dodavatelem předmětné veřejné zakázky může být jak stavební dodavatel, tak dodavatel lékařské technologie (případně sdružení dodavatelů). Pokud bude podle zadavatele generálním dodavatelem stavební dodavatel, bude veškerou lékařskou technologii nabízet jako subdodávku. Proto také zadavatel podle svého tvrzení ustanovení § 44 odst. 6 zákona vztáhl k dodávkám lékařské technologie, ačkoliv tím v případě, že uchazečem bude stavební dodavatel, omezil subsubdodávky (subdodávky subdodavatele), nikoliv subdodávky dodavatele. I přesto, že zákon pojem subsubdodávky nezná, je zadavatel přesvědčen, že jeho požadavek naplňuje smysl § 44 odst. 6 zákona.

21.  Zadavatel dále argumentuje tvrzením, že svým požadavkem zcela nevyloučil z možné účasti v zadávacím řízení další subjekty, které lékařskou technologii sami nevyrábí nebo nejsou výhradními zástupci výrobců, ale pouze omezil jejich účast na 40 % finančního objemu dodávky lékařské technologie. Závěrem svého vyjádření zadavatel uvádí, že pokud
§ 44 odst. 6 zákona připouští, že zadavatel má právo omezit subdodávky v rámci veřejné zakázky, potom se tedy domnívá, že se vymezením svého požadavku na dodávku lékařské technologie nedopustil žádného porušení zákona.

22.  Dne 11.7.2012 obdržel Úřad doplnění zadavatele ke svému vyjádření ze dne 9.7.2012, ve kterém doplňuje část vyjádření uvedenou v bodě 15 odůvodnění tohoto rozhodnutí a uvádí, že „požaduje, aby lékařskou technologii dodával autorizovaný dodavatel (dodavatelé), protože u dodavatele neautorizovaného není poskytována žádná garance, že lékařská technologie nebude sestavena z prvků nakoupených z neověřených zdrojů (např. ze zemí Asie) bez dohledu výrobce nad použitými materiály a elektronickým zařízením, jehož kvalita je obzvláště ve zdravotnictví primárním parametrem pro zabezpečení bezproblémové lékařské péče.“

IV.  ZÁVĚRY ÚŘADU

23.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace předložené zadavatelem a jeho vyjádření, a na základě vlastního zjištění správní řízení podle § 117a písm. d) zákona zastavil, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 zákona nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a zákona.

V.  K OMEZENÍ SUBDODÁVEK

24.  Na základě ustanovení § 6 je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

25.  Podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

26.  Jak vyplývá z § 44 odst. 6 zákona, může zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem; v takovém případě je zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, že má v úmyslu si tento požadavek vyhradit. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.

27.  Obecně k uvedeným ustanovením zákona Úřad uvádí, že podle § 44 odst. 6 zákona je zadavatel oprávněn po uchazeči požadovat, aby ve své nabídce specifikoval ty činnosti v rámci realizace veřejné zakázky, které místo něj vykoná jeho subdodavatel/subdodavatelé, přičemž zároveň může stanovit, že určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být prostřednictvím subdodavatele/subdodavatelů plněna. Z § 17 písm. i) zákona vyplývá, že subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

28.  Jak je podrobněji uvedeno v bodě 3 odůvodnění tohoto rozhodnutí, zadavatel požadoval v části 18 zadávací dokumentace nazvané „Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky“, a to konkrétně v bodě 18.2 zadávacích podmínek, aby v případě dodávek lékařské technologie objem subdodávek nepřesáhl 40 % finančního objemu za dodávky lékařské technologie. K tomuto dále zadavatel uvedl, že za subdodavatele nepovažuje dodavatele, který má výhradní zastoupení výrobce lékařské technologie k prodeji jeho zboží. Za účelem prokázání této podmínky měl dodavatel uvést v nabídce ty části lékařské technologie, které budou dodány prostřednictvím subdodavatelů s uvedením identifikačních údajů těchto subdodavatelů.

29.  Při zjišťování v jaké míře zadavatel stanovenou zadávací podmínkou omezil subdodavatele, kteří na trhu lékařských technologií působí jako nevýhradní zástupci, vycházel Úřad z cenových nabídek jednotlivých uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku, když na základě vlastního výpočtu zjistil následující skutečnosti.

30.  Uchazeč IMOS Brno, a.s., IČ 25322257, Olomoucká 174, 627 00 Brno, UNISTAV a.s., IČ 00531766, Příkop 6, 602 00 Brno, TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., IČ 45797803, Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 (dále jen „Sdružení Nemocnice Znojmo“) nabídl celkovou cenu na veřejnou zakázku ve výši 377 021 116,- Kč bez DPH, přičemž nabídl cenu lékařské technologie ve výši 167 371 844,- Kč bez DPH. Cena lékařské technologie tedy činila cca 44 % celkové nabídnuté ceny na veřejnou zakázku. Nevýhradní zástupci by se tak při omezení stanoveném zadavatelem v bodě 18.2 zadávacích podmínek na nabídce uchazeče Sdružení Nemocnice Znojmo mohli podílet téměř 18 % celkové nabídnuté ceny na veřejnou zakázku tohoto uchazeče, tedy téměř 68 mil. Kč bez DPH.

31.  Uchazeč OHL ŽS, a.s., IČ 46342796, Burešova 938/17, 660 02 Brno (dále jen „OHL ŽS, a.s.“), nabídl celkovou cenu na veřejnou zakázku ve výši 486 522 260,- Kč bez DPH, přičemž nabídl cenu lékařské technologie ve výši 177 172 830,- Kč bez DPH. Cena lékařské technologie tedy činila cca 36 % celkové nabídnuté ceny na veřejnou zakázku. Nevýhradní zástupci by se tak při omezení stanoveném zadavatelem v bodě 18.2 zadávacích podmínek na nabídce uchazeče OHL ŽS, a.s. mohli podílet téměř 15 % celkové nabídnuté ceny na veřejnou zakázku tohoto uchazeče, tedy téměř 73 mil. Kč bez DPH.

32.  Uchazeč HOCHTIEF a.s., IČ 46678468, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 (dále jen „HOCHTIEF a.s.“), nabídl celkovou cenu na veřejnou zakázku ve výši 404 906 174,- Kč bez DPH, přičemž nabídl cenu lékařské technologie ve výši 177 172 830,- Kč bez DPH. Cena lékařské technologie tedy činila asi 44 % celkové nabídnuté ceny na veřejnou zakázku. Nevýhradní zástupci by se tak při omezení stanoveném zadavatelem v bodě 18.2 zadávacích podmínek na nabídce uchazeče HOCHTIEF a.s. mohli podílet téměř 18 % celkové nabídnuté ceny na veřejnou zakázku tohoto uchazeče, tedy téměř 73 mil. Kč bez DPH.

33.  Z výše uvedených nabídek jednotlivých uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku a následných výpočtů vyplývá, že průměrně by se mohli nevýhradní zástupci v oblasti lékařské technologie ucházet o část veřejné zakázky v hodnotě asi 71 mil. Kč. Z jednotlivých nabídek uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku pak zároveň vyplývá, že průměrně by se nevýhradní zástupci lékařské technologie mohli na celé předmětné veřejné zakázce podílet asi 17 % celkové nabídnuté ceny jednotlivých uchazečů na veřejnou zakázku. Z předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené zadavatelem v bodě 8.5 zadávacích podmínek tedy vyplývá, že s přihlédnutím k výše uvedeným výsledkům by předpokládaná hodnota plnění pro nevýhradní zástupce lékařské technologie činila téměř 70 mil. Kč.

34.  Jak vyplývá z nabídek jednotlivých uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku, zadavatel umožnil nevýhradním dodavatelům lékařské technologie ucházet se o část veřejné zakázky v hodnotě téměř 70 mil. Kč, což při její předpokládané hodnotě (408 907 000,- Kč) není podle názoru Úřadu výrazné omezení dodavatelů, resp. hospodářské soutěže.

35.  Na základě výše uvedených skutečností Úřad uvádí, že v šetřeném případě nebylo cílem zadavatele výrazně omezit hospodářskou soutěž mezi jednotlivými subjekty zabývajícími se dodávkou lékařské technologie, ale pouze zajistit, aby minimálně 60% část plnění předmětné veřejné zakázky byla realizována prostřednictvím výhradních zástupců, resp. výrobců lékařské technologie, a tím zajistit přímé dodání lékařské technologie bez dalších zprostředkovatelů. Zadavatelem stanovená zadávací podmínka tedy podle Úřadu a na základě výše uvedených výpočtů z nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku nemohla výrazně ovlivnit dodavatelský řetězec, respektive vyřadit nevýhradní zástupce lékařské technologie z možnosti účastnit se předmětné veřejné zakázky, když tito se mohli podílet na plnění veřejné zakázky v hodnotě cca 70 mil. Kč.

36.  Jak je uvedeno v § 118 odst. 1 zákona, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele

37.  Podle § 117a písm. d) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 zákona nebo pro uložení sankce podle § 120 nebo § 120a zákona.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz