číslo jednací: S287/2012/VZ-12582/2012/510/AS

Instance I.
Věc Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO
Účastníci
  1. Armádní Servisní, příspěvková organizace
  2. GELST, spol. s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 22. 8. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 149 KB

Č. j.: ÚOHS-S287/2012/VZ-12582/2012/510/ASh

V Brně dne 2. srpna 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném
dne 18. 5. 2012 na návrh ze dne 17. 5. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupená Ing. Dagmar Kynclovou, MBA, ředitelkou,

·  navrhovatel − GELST, spol. s.r.o., IČ 46902252, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno,
za niž jedná Jiří Zeman, jednatel, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci
ze dne 14. 6. 2012, JUDr. Zdeňkem Klapkou, advokátem, IČ 13388771, se sídlem
nám. T. G. Masaryka 113/8, 796 01 Prostějov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 29. 2. 2012 pod ev. č. 7202011008560 a následně opraveno dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 7202021008560
a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 49-080602 a následně opraveno dne 18. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 75-123968, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele − GELST, spol. s.r.o., IČ 46902252,
se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno – ze dne 17. 5. 2012 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1.  Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupená Ing. Dagmar Kynclovou, MBA, ředitelkou (dále jen „zadavatel“), uveřejnila v informačním systému o veřejných zakázkách dne 29. 2. 2012
pod ev. č. 7202011008560 a následně opravila dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 7202021008560
a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 49-080602 a následně opravila dne 18. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 75-123968, oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Dopisem ze dne 27. 4. 2012 podala obchodní společnost GELST, spol. s.r.o., IČ 46902252,
se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, za niž jedná Jiří Zeman, jednatel, zastoupený
ve správním řízení na základě plné moci ze dne 14. 6. 2012, JUDr. Zdeňkem Klapkou, advokátem, IČ 13388771, se sídlem nám. T. G. Masaryka 113/8, 796 01 Prostějov (dále jen „navrhovatel“), námitky proti odmítnutí žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Navrhovatel doručil námitky zadavateli dne 30. 4. 2012, přičemž zadavatel po přezkoumání námitkám navrhovatele nevyhověl rozhodnutím č. j. 208-41/2012. Vzhledem k tomu,
že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 17. 5. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.  Dnem 18. 5. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení.

II. Řízení před správním orgánem

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S287/2012/VZ-10132/2012/510/ASh ze dne 7. 6. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S287/2012/VZ-10140/2012/510/ASh ze dne 7. 6. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

6.  Návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli nařízen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, Úřad zamítl rozhodnutím č. j. ÚOHS-S287/2012/VZ-11484/510/ASh ze dne 20. 6. 2012, a to z důvodu, že Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S286/2012/VZ-10497/510/ASh ze dne 6. 6. 2012 předběžné opatření, spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, zadavateli nařídil již na návrh účastníka jiného správního řízení vedeného ve věci téže veřejné zakázky.

7.  Zadavatel dopisem ze dne 22. 6. 2012 oznámil zrušení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona, a to z důvodu, že odpadly důvody
pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení, a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil. Dále zadavatel uvedl, že v průběhu zadávacího řízení
a následného probíhajícího řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, došlo k zásadním restrikčním opatřením Ministerstva obrany České republiky na ubytovacích zařízeních
ve správě AS-PO, čímž se zásadně mění obsah a rozsah veřejné zakázky. Zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 25. 6. 2012
pod ev. číslem 7251011008560 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 7. 2012
pod ev. č. 2012/S 125-205786.

8.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9.  S ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil, Úřad konstatuje, že se návrh stal zjevně bezpředmětným.

10.  Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1, 160 00 Praha 6

2.  JUDr. Zdeněk Klapka, advokát, nám. T. G. Masaryka 8, 796 01 Prostějov

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz