číslo jednací: S148/2012/VZ-9288/2012/520/ABr

Instance I.
Věc Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
Účastníci
  1. Technické sítě Brno, akciová společnost
  2. ELQA, s. r. o.
  3. IMOS Brno, a. s.
  4. UniCab, s. r. o.
  5. ELMONT GROUP, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 11. 7. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 137 KB

Č. j.: ÚOHS-S148/2012/VZ-9288/2012/520/ABr

V Brně dne: 21. června 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7.3.2012 na návrh ze dne 29.2.2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 25512285, se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, zast. JUDr. Michalem Chládkem, předsedou představenstva, a Ing. Karlem Doležalem, členem představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4.4.2012 společností ikis s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, za niž jedná Ing. Jiří Kudělka,

·  navrhovatel – ELQA, s. r. o., IČ 49977121, se sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim, za niž jedná Dušan Kubíček, jednatel,

·  vybraní uchazeči

o  č. 1 – společnost IMOS Brno, a. s., IČ 25322257, se sídlem Olomoucká 174,
627 00 Brno, za niž jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva,

o  č. 2 – společnost UniCab, s. r. o., IČ 26961873, se sídlem Merhautova 173,
613 00 Brno, za niž jedná Martin Veselý, jednatel,

o  č. 3 – společnost ELMONT GROUP, a. s., IČ 25576119, se sídlem Bieblova 1754/27, 613 00 Brno, za niž jedná Rudolf Langhamer, předseda představenstva,

se kterými byla dne 12.4.2012 uzavřena rámcová smlouva,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce  „Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9.1.2012 pod evidenčním číslem 7000000004997 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24.1.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 15-023575, vydává toto

usnesení:

I.

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ELQA, s. r. o., IČ 49977121, se sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim – vzal dne 21.5.2012 svůj návrh ze dne 29.2.2012 zpět.

II.

Řízení o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu ochranu hospodářské soutěže, č. j. ÚOHS-S148/2012-6075/2012/520/ABr ze dne 12.4.2012, kterým byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření, se podle § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ELQA, s. r. o., IČ 49977121, se sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim – vzal dne 21.5.2012 svůj rozklad ze dne 25.4.2012 zpět.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7.3.2012 návrh navrhovatele – ELQA, s. r. o., IČ 49977121, se sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim, za niž jedná Dušan Kubíček, jednatel (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 25512285, se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, zast. JUDr. Michalem Chládkem, předsedou představenstva, a Ing. Karlem Doležalem, členem představenstva, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 4.4.2012 společností ikis s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, za niž jedná Ing. Jiří Kudělka (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání podlimitní veřejné zakázky „Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9.1.2012 pod evidenčním číslem 7000000004997 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24.1.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 15-023575.

2.  Dnem 7.3.2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel – ELQA, s. r. o., IČ 49977121, se sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim, za niž jedná Dušan Kubíček, jednatel (dále jen „ ELQA“),

o  vybraní uchazeči

§  č. 1 – společnost IMOS Brno, a. s., IČ 25322257, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, za niž jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva (dále jen „IMOS“),

§  č. 2 – společnost UniCab, s. r. o., IČ 26961873, se sídlem Merhautova 173, 613 00 Brno, za niž jedná Martin Veselý, jednatel (dále jen „UniCab“),

§  č. 3 – společnost ELMONT GROUP, a. s., IČ 25576119, se sídlem Bieblova 1754/27, 613 00 Brno, za niž jedná Rudolf Langhamer, předseda představenstva (dále jen „ELMONT GROUP“),

se kterými byla dne 12.4.2012 uzavřena rámcová smlouva.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dne 2.4.2012 pod č. j. ÚOHS-S148/2012/VZ-6074/2012/520/ABr a usnesením č. j. ÚOHS-S148/2012/VZ-6073/2012/520/ABr ze dne 2.4.2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5.  Současně Úřad vydal dne 12.4.2012 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S148/2012/VZ-6075/2012/520/ABr, kterým zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

6.  Zadavatel dne 13.4.2012 sdělil Úřadu, že s třemi uchazeči IMOS, UniCab, ELMONT GROUP, kteří podali ekonomicky nejvhodnější nabídky, byla uzavřena dne 12.4.2012 rámcová smlouva.

7.  Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření obdržel Úřad dne 27.4.2012 rozklad navrhovatele, který Úřad zaslal ostatním účastníkům řízení. Vybraní uchazeči se k předmětnému rozkladu ve lhůtě stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S148/2012/VZ-8279/2012/520/ABr ze dne 3.5.2012 nevyjádřili.

8.  Dne 22.5.2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 21.5.2012, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 29.2.2012 a současně i rozkladu proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S148/2012-6075/2012/520/ABr ze dne 12.4.2012, kterým byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření.

9.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

10.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

11.  Podle § 88 odst. 2 správního řádu, pokud před předáním spisu odvolacímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení správního řízení uvedený v § 66 odst. písm. a), e), f) nebo g) nebo § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

12.  Protože k zpětvzetí rozkladu navrhovatelem došlo před předáním spisu odvolacímu orgánu a žádný z vybraných účastníků se k rozkladu nevyjádřil, a protože zpětvzetím rozkladu odpadl důvod zahájeného správního řízení o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S148/2012-6075/2012/520/ABr ze dne 12.4.2012, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Poučení

  Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

ikis s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

ELQA, s. r. o., IČ 49977121, se sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim

IMOS Brno, a. s., IČ 25322257, se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno

UniCab, s. r. o., IČ 26961873, se sídlem Merhautova 173, 613 00 Brno

ELMONT GROUP, a. s., IČ 25576119, se sídlem Bieblova 1754/27, 613 00 Brno

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz