číslo jednací: S156/2012/VZ-13519/2012/520/JH

Instance I.
Věc SUPERVIZE 2012
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
  2. INFRAM, a. s.
  3. TF PROJEKT, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná podpora
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 24. 8. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 146 KB

Č. j.: ÚOHS-S156/2012/VZ-13519/2012/520/JHl

V Brně dne: 7. srpna 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 3. 2012 na návrh ze dne 6. 3. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČ 00002739, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, zast. Ing. Bc. Jiřím Ježem, ředitelem, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 19. 12. 2011 Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu Těžba a úprava uranu,

·  navrhovatel – společnosti

o  INFRAM, a. s., IČ 25070282, Peluňková 1407, 198 00 Praha 9, za niž jedná Ing. Zdeněk Jeřábek, předseda představenstva,

o  TF PROJEKT, spol. s r. o., IČ 27276791, Tylova 731/2, 405 02 Děčín II, za niž jedná Tomáš Florián, jednatel,

které dne 2. 1. 2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem společného postupu v rámci předmětné veřejné zakázky, a které jsou ve správním řízení zastoupeny společností INFRAM, a. s., IČ 25070282, Peluňková 1407, 198 00 Praha 9, za niž jedná Ing. Zdeněk Jeřábek, předseda představenstva, na základě plné moci ze dne 14. 2. 2012,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce „SUPERVIZE 2012“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy ze dne 19. 12. 2011, která byla současně zveřejněna na profilu zadavatele,

rozhodl takto:

I.

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – společnosti INFRAM, a. s., IČ 25070282, Peluňková 1407, 198 00 Praha 9, a TF PROJEKT, spol. s r. o., IČ 27276791, Tylova 731/2, 405 02 Děčín II – vzal dne 19. 7. 2012 svůj návrh ze dne 6. 3. 2012 zpět.

II.

Řízení o rozkladu ze dne 2. 7. 2012 podaném navrhovatelem – společnostmi INFRAM, a. s., IČ 25070282, Peluňková 1407, 198 00 Praha 9, a TF PROJEKT, spol. s r. o., IČ 27276791, Tylova 731/2, 405 02 Děčín II – se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal důvod k zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.

Odůvodnění

  I.  Průběh zadávacího řízení

1.  Zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČ 00002739, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, zast. Ing. Bc. Jiřím Ježem, ředitelem, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 19. 12. 2011 Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu Těžba a úprava uranu (dále jen „zadavatel“) – rozeslal pěti zájemcům výzvu k podání nabídek ze dne 19. 12. 2011 na veřejnou zakázku „SUPERVIZE 2012“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení, přičemž výzvu k podání nabídek na předmětnou veřejnou zakázku zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele.

2.  Předmětem veřejné zakázky je podle čl. 1.1 zadávací dokumentace supervizní činnost při odstraňování následků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem za období roku 2012. Cílem předmětu plnění je komplexní rozsah činnosti vykonavatele kontroly (supervizora) ve smyslu „Zásad čerpání a kontroly užití finančních prostředků uvolněných z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech, a to na úhradu nákladů vynaložených na odstraňování ekologických škod po chemické těžbě uranu v DIAMO, státní podnik (§ 5 odst. 3 písm. c) bodu 10 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, ve znění pozdějších předpisů.“

3.  Z protokolu o posouzení nabídek ze dne 4. 1. 2012 vyplývá, že uchazeč – společnosti INFRAM, a. s., IČ 25070282, Peluňková 1407, 198 00 Praha 9, za niž jedná Ing. Zdeněk Jeřábek, předseda představenstva, a TF PROJEKT, spol. s r. o., IČ 27276791, Tylova 731/2, 405 02 Děčín II, za niž jedná Tomáš Florián, jednatel, které dne 2. 1. 2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem společného postupu v rámci předmětné veřejné zakázky, a které jsou ve správním řízení zastoupeny společností INFRAM, a. s., IČ 25070282, Peluňková 1407, 198 00 Praha 9, za niž jedná Ing. Zdeněk Jeřábek, předseda představenstva, na základě plné moci ze dne 14. 2. 2012 (dále jen „navrhovatel“) – neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů, mimo jiné podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, neboť nedoložil službu výkonu funkce supervizora nebo správce stavby pro celkový investiční náklad min. 500 mil. Kč bez DPH, jejíž součástí bylo odstranění staré ekologické zátěže. Následně zadavatel vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, a to pro neprokázání výše uvedeného kvalifikačního předpokladu.

4.  Navrhovatel doručil zadavateli dne 24. 1. 2012 námitky proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

5.  Zadavatel vyhověl námitkám navrhovatele a zařadil jeho nabídku zpět do zadávacího řízení.

  II.  Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

6.  Dne 6. 2. 2012 zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení a tato skutečnost byla navrhovateli oznámena dne 9. 2. 2012. Zadavatel o zrušení zadávacího řízení podle svého vyjádření rozhodl v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno stejného dne pod evidenčním číslem 207248.

  III.  Námitky navrhovatele proti zrušení zadávacího řízení

7.  Navrhovatel dne 21. 2. 2012 doručil zadavateli námitky proti zrušení zadávacího řízení. Podle navrhovatele důvody, které vedly zadavatele k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, nelze považovat za objektivní a nezávislé na jeho vůli, naopak se jedná o subjektivní pohled zadavatele, kterým změnil názor na své vlastní, předem stanovené podmínky. Navrhovatel uvedl, že technické kvalifikační předpoklady byly v zadávacích podmínkách stanoveny způsobem, který odpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

  IV.  Rozhodnutí o námitkách navrhovatele II

8.  Zadavatel dne 2. 3. 2012 doručil navrhovateli rozhodnutí o nevyhovění námitkám proti zrušení zadávacího řízení, ve kterém uvádí, že důvody pro zrušení zadávacího řízení vznikly v jeho průběhu, nezávisle na jeho vůli.

  V.  Návrh

9.  Navrhovatel nesouhlasil s rozhodnutím zadavatele o nevyhovění námitkám proti zrušení zadávacího řízení a dne 8. 3. 2012 podal k Úřadu návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Dnem doručení návrhu navrhovatele k Úřadu bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S156/2012/VZ. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu ve stejný den.

10.  Účastníky správního řízení podle ust. § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

  VI.  Průběh správního řízení

11.  O zahájení správního řízení informoval Úřad účastníky řízení oznámením č. j. ÚOHS-S156/2012/VZ-5438/2012/520/JHl ze dne 20. 3. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S156/2012/VZ-5451/2012/520/JHl z téhož dne určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, a lhůtu ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

12.  Dne 20. 3. 2012 obdržel Úřad návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž by bylo zadavateli uloženo pozastavit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na supervize 2012 – 2014“, zadávanou formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 12. 3. 2012 pod evidenčním číslem 209322 (dále jen „nové zadávací řízení“), jelikož se podle navrhovatele ve značné míře shoduje s předmětnou veřejnou zakázku, přičemž zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku dosud nebylo pravomocně zrušeno (s ohledem na správní řízení vedené Úřadem ve věci předmětné veřejné zakázky).

13.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S156/2012/VZ-5522/2012/520/JHl ze dne 11. 4. 2012 Úřad zamítl návrh navrhovatele na pozastavení nového zadávacího řízení podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona.

14.  Dne 22. 6. 2012 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S156/2012/VZ-8451/2012/520/JHl, kterým podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona návrh navrhovatele zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona.

15.  Dne 2. 7. 2012 obdržel Úřad rozklad navrhovatele proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S156/2012/VZ-8451/2012/520/JHl ze dne 22. 6. 2012.

16.  Úřad dne 19. 7. 2011 obdržel podání navrhovatele, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce.

17.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

18.  Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

19.  Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

20.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

21.  Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu ze dne 2. 7. 2012, jak se uvádí ve výroku II. tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2.  INFRAM, a. s., Peluňková 1407, 198 00 Praha

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz